Open Procurement Albania

Minikonkursi Nr.19 (Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-56901-04-27-2020) - “Zonën e re për zhvillim në Spitallë Rikonstruksioni i Rrugëve “Miqësia” dhe “Azem Hajdari” Loti V punime shtesë në rrugët e brendshme, Njësia Administrative Spitallë, Bashkia Durrës.” (Programi i Rindertimit)

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.
 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.

District Durres
Loan No
Source of Loan/Financed by: Funding Source: State Budget Reconstruction Funds
Loan Amount by Currency
Project Title The Reconstruction Programme
Description of the Project The Reconstruction Programme is a Program of the Albanian Government, initiated after the November 26th 2019 earthquake. The programme envisions new constructions and reconstruction of urban facilities following an estimation of the damage caused by the earthquake.
In co-operation with its partners, the Albanian Government organized a Donors' Conference on 17 February 2020 in Brussels, amounting to 1.15 billion Euros pledged to be contributed in the form of donations, assistance, grants, and soft loans. These funds and others guaranteed through public debt will be used for the Reconstruction Programme. The Reconstruction Programme is designed to be implemented through the Development of New Areas for Mandatory Development; Construction in Urban Infrastructure; Purchase of Available Residential Buildings in Stock; and Grants for Reconstruction and Social Recovery.
A significant part of procurements and contracting for the Reconstruction will be made by the Albanian Development Fund and Tirana Municipality procurement authorities.

Read the document on Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Learn about the legal regulations for the Reconstruction Program.
Tender object Minikonkursi Nr.19- “Zonën e re për zhvillim në Spitallë Rikonstruksioni i Rrugëve “Miqësia” dhe “Azem Hajdari” Loti V punime shtesë në rrugët e brendshme, Njësia Administrative Spitallë, Bashkia Durrës.”
______________________________

Kjo Kontratë është Lidhur si pjesë e procedurës së Shpallur në Sistemin Elektronik te APP-se në datën 28-04-2020 Titull Ndërtimi dhe rikonstruksioni i infrastrukturës publike në zonat e reja të shpallura për zhvillim të detyruar (Programi i Rindertimit) . , me referencë REF-56901-04-27-2020 , Autoritet Prokurues Fondi Shqiptar i Zhvillimit, zhvilluar me Procedure te kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar.
- Në fazën e parë është bërë përzgjedhje e operatorëve ekonomik të suksesshme që kanë shprehur zyrtarisht interes për pjesëmarrje. Nga kjo fazë janë përzgjedhur 10 operatorë.
- Në fazën e dytë secili operator është ftuar të sjellë ofertë për njërën nga kontratat në bazë të marrëveshjes kuadër.

Për Minikonkursin 19 kanë sjellë ofertë zyrtare 10 operatorë. Këtë Kontratë në bazë të marrëveshjes kuadër e ka fituar “PE - VLA - KU” sh.p.k & PE - VLA – KU dega Kosove & “BIBA-X” sh.p.k

- Fondi i Minikonkursit është 84,567,878 Leke Pa TVSH.
- Oferta fituese është 83,666,797 Leke Pa TVSH.
- Eficensa Buxhetore në tenderim është 1.07 % (Diferenca Fond limit me oferte fituese shprehur ne perqindje).
Reference No. REF-56901-04-27-2020 (Minikonkursi 19)
CPV Code
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure, over the high monetary limit
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Announcement Date 28-04-2020
Opening Date for Submission of Bids 28-04-2020
Closing Date for Submission of Bids 08-05-2020
Sector
No. of Bidders 24
Bidders 1. "4 A-M”
2. “A.N.K.” sh.p.k
3. “Agi Kons” sh.p.k
4. “Alb - Star” sh.p.k
5. “Alb Tiefbau” sh.p.k & “B-93” sh.p.k & “B93 II” sh.p.k & “TOTILA”
6. “Alba Konstruksion” sh.p.k
7. “Alb-Building” sh.p.k
8. “ALKO-IMPEX General Construction” sh.p.k & “Vega” sh.p.k
9. “Arifaj”sh.p.k & “Denis-05” sh.p.k
10. “Bami” sh.p.k & “Ergi” sh.p.k
11. “Be-Is” sh.p.k & “2 T” sh.p.k
12. “Curri” sh.p.k & “S.M.O. Union” sh.p.k
13. “EDICOM” sh.p.k & “Everest” sh.p.k & “Kronos Konstruksion” sh.p.k
14. “Fusha” sh.p.k
15. “Gener 2” sh.p.k
16. “Geci” sh.p.k
17. “Gjikuria” sh.p.k
18. “Gjoka Konstruksion” sh.p.k
19. “G.P.G. Company” sh.p.k
20. “Hastoci” sh.p.k & “Ulëza-Ndërtim” sh.p.k & “Almo Konstruksion” sh.p.k
21. “PE - VLA - KU” sh.p.k & PE - VLA – KU & “BIBA-X” sh.p.k
22. “Salillari” sh.p.k
23. “Trema Engineering 2.” sh.p.k
24. “Vellezerit Hysa” sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “PE - VLA - KU” sh.p.k - PE - VLA – KU - “BIBA-X” sh.p.k -
 • The winning bid ALL without vat 83,666,797
  Bidder Announcement date
  Contract date 10-05-2022
  Contract Value including VAT 83,666,797
  Contract Milestones Due Dates 1 muaj
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “Alb Tiefbau” sh.p.k & “B-93” sh.p.k & “B93 II” sh.p.k & “TOTILA”, për këto arsye:
  - nuk ka përmbushur kërkesën e autoritetit për të dhënë sqarim me shkrim lidhur me ofertën kohore anomalisht të ulët parashikuar në Ftesën për ofertë Kapitulli IV “Oferta kohore” shkronja D”.
  2. “Be-Is” sh.p.k & “2 T” sh.p.k, për këto arsye:
  - oferta kohore mbi afatin kohor të parashikaur në Ftesën për ofertë Kapitulli IV “Oferta kohore”, shkronja A
  3. “Geci” sh.p.k, për këto arsye:
  - vlera e ofertës mbi fondin limit të minikonkursit
  4. “Alb - Star” sh.p.k, për këto arsye:
  - vlera e ofertës mbi fondin limit të minikonkursit.
  5. “EDICOM” sh.p.k &“Everest” sh.p.k & “Kronos Konstruksion” sh.p.k, për këto arsye:
  - vlera e ofertës mbi fondin limit të minikonkursit.
  6. “Trema Engineering 2.” sh.p.k, për këto arsye:
  - vlera e ofertës mbi fondin limit të minikonkursit
  Cancellation reason
  Notes I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
  1. "4 A-M”
  2. “A.N.K.” sh.p.k
  3. “Agi Kons” sh.p.k
  4. “Alb - Star” sh.p.k
  5. “Alb Tiefbau” sh.p.k & “B-93” sh.p.k & “B93 II” sh.p.k & “TOTILA”
  6. “Alba Konstruksion” sh.p.k
  7. “Alb-Building” sh.p.k
  8. “ALKO-IMPEX General Construction” sh.p.k & “Vega” sh.p.k
  9. “Arifaj”sh.p.k & “Denis-05” sh.p.k
  10. “Bami” sh.p.k & “Ergi” sh.p.k
  11. “Be-Is” sh.p.k & “2 T” sh.p.k
  12. “Curri” sh.p.k & “S.M.O. Union” sh.p.k
  13. “EDICOM” sh.p.k & “Everest” sh.p.k & “Kronos Konstruksion” sh.p.k
  14. “Fusha” sh.p.k
  15. “Gener 2” sh.p.k
  16. “Geci” sh.p.k
  17. “Gjikuria” sh.p.k
  18. “Gjoka Konstruksion” sh.p.k
  19. “G.P.G. Company” sh.p.k
  20. “Hastoci” sh.p.k & “Ulëza-Ndërtim” sh.p.k & “Almo Konstruksion” sh.p.k
  21. “PE - VLA - KU” sh.p.k & PE - VLA – KU & “BIBA-X” sh.p.k
  22. “Salillari” sh.p.k
  23. “Trema Engineering 2.” sh.p.k
  24. “Vellezerit Hysa” sh.p.k________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. “Alb Tiefbau” sh.p.k & “B-93” sh.p.k & “B93 II” sh.p.k & “TOTILA”, Vlera: 67,990,144 lekë pa TVSH
  2. “PE - VLA - KU” sh.p.k & PE - VLA – KU & “BIBA-X” sh.p.k, Vlera: 83,666,797 lekë pa TVSH
  3. “Alb-Building” sh.p.k, Vlera: 82,498,365 lekë pa TVSH
  4. “Be-Is” sh.p.k & “2 T” sh.p.k, Vlera: 74,125,804 lekë pa TVSH
  5. “Alba Konstruksion” sh.p.k, Vlera: 84,566,749 lekë pa TVSH
  6. “Trema Engineering 2.” sh.p.k, Vlera: 94,177,464 lekë pa TVSH
  7. “Geci” sh.p.k, Vlera: 86,850,424 lekë pa TVSH
  8. “Alb - Star” sh.p.k, Vlera: 94,240,928 lekë pa TVSH
  9. “EDICOM” sh.p.k & “Everest” sh.p.k & “Kronos Konstruksion” sh.p.k, Vlera: 99,688,550 lekë pa TVSH
  10. "4 A-M”, Vlera: 84,567,877 lekë pa TVSH
  ________________________________________________________________________________
  Transaction / Actual Spending
  Relevant published Bulletin Contracts signed under the Framework AgreementREF-56901-04-27-2020 (Minikonkursi 19)
  Tender Announcement
  Announcement of Winner Buletini i Posaçëm Nr. 62 datë 13 Maj 2022
  Announcement of Contract Signing Buletini i Posaçëm Nr. 68 datë 24 Maj 2022

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data