Open Procurement Albania

Loti 4: Blerje “Materiale mobilimi urban sipas kerkesave te Bashkive

District
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Loti 4: Blerje “Materiale mobilimi urban sipas kerkesave te Bashkive

Fondi Shqiptar i Zhvillimit nepermjet Buletinit Nr. 21 datë 6 Mars 2023 , ka njoftuar modifikimin e marreveshjes kuader/kontrates gjatë zbatimit.

Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë: Neni 127 të LPP pika 1/c ku parashikohet; “Kontrata publike apo marrëveshja kuadër mund të modifikohet pa zhvilluar një procedurë të re prokurimi në rastet e mëposhtme: c) kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrëveshjes kuadër”.
Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e punimeve.
Për shkak se:
q. Duke marrë në konsideratë kërkesat e bashkive nëpërmjet thirrjes së hapur nga FSHZH, nevoja për materiale urbane për realizimin e invenstimeve infrastrukturore nga bashkitë është rritur përtej fondit të marrëveshjes.
r. Me shkresë nr. 9/1 Prot. date 06.01.2023 të FSHZH-së është kërkuar miratimi i detajimit të buxhetit për infrastrukturën rajonale vendore në kuadër të programit operacional.
s. Me shkresë nr. 23774/61 Prot., datë 20.1.2023 të MFE është miratuar detajimi i buxhetit për shpenzimet kapitale për infrastrukturën rajonale vendore.
t. Për të bërë të mundur furnizimin me materiale urbane për realizimin e invenstimeve infrastrukturore nga bashkitë, vlera aktuale e MK nuk i mbulon punimet shtesë. Modifikimi i vlerës nuk e ndryshonë në thelb natyrën e saj.
Bazuar në:
m) Nenin 127 të LPP pika 1/c ku parashikohet; “Kontrata publike apo marrëveshja kuadër mund të modifikohet pa zhvilluar një procedurë të re prokurimi në rastet e mëposhtme: c) kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrëveshjes kuadër”.
n) Faktin që vlera monetare e modifikimit nuk e tejkalon 20% të vlerës dhe nuk e ndryshon në thelb natyrën e marrëveshjes kuadër.
o) Kërkesën dhe relacionin për amendim të Marrëveshjes Kuadër të miratuar nga Drejtoria e Menaxhimit të Programeve modifikohet vlera totale me vlerën shtesë 12,500,000 lekë pa TVSH.

Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: 62,500,000 lekë pa TVSH
Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): 75,000,000 lekë pa TVSH

Kohezgjatja e kontrates / Marreveshjes Kuader nuk ka ndryshuar dhe mbetet 24 muaj.
Data e nënshkrimit të modifikimit: 02.2.2023
Reference No. REF-32527-06-10-2022
CPV Code
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 62,500,000
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Announcement Date 13-06-2022
Opening Date for Submission of Bids 13-06-2022
Closing Date for Submission of Bids 13-07-2022
Sector
No. of Bidders 5
Bidders 1. “LEON KONSTRUKSION” sh.p.k
2. “ALKO-IMPEX General Construcion” sh.p.k
3. “POWER INDUSTRIES” sh.p.k
4. “NDERTUESI 2014” sh.p.k
5. “KLAME” sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • LEON KONSTRUKSION -
 • The winning bid ALL without vat 49,937,000
  Bidder Announcement date 02-08-2022
  Contract date
  Contract Value including VAT
  Contract Milestones Due Dates
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “KLAME” sh.p.k, për këto arsye:
  - nuk ka paraqitur ofertë financiare. Nuk ka paraqitur dokumentacion per te vertetuar kapacitetin teknik, financiar dhe profesional.
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for LEON KONSTRUKSION viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for LEON KONSTRUKSION viti 2014
  Monitor treasury transaction for LEON KONSTRUKSION viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for LEON KONSTRUKSION viti 2019-2020

  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement
  Technical Specifications
  Announcement of Winner
  Announcement of Contract Signing
  Njoftimi per modifikimin e marreveshjes kuader/kontrates gjate zbatimit

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data