Open Procurement Albania

Loti 4: Blerje “Materiale mobilimi urban sipas kerkesave te Bashkive

Qarkun
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Loti 4: Blerje “Materiale mobilimi urban sipas kerkesave te Bashkive

Fondi Shqiptar i Zhvillimit nepermjet Buletinit Nr. 21 datë 6 Mars 2023 , ka njoftuar modifikimin e marreveshjes kuader/kontrates gjatë zbatimit.

Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë: Neni 127 të LPP pika 1/c ku parashikohet; “Kontrata publike apo marrëveshja kuadër mund të modifikohet pa zhvilluar një procedurë të re prokurimi në rastet e mëposhtme: c) kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrëveshjes kuadër”.
Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e punimeve.
Për shkak se:
q. Duke marrë në konsideratë kërkesat e bashkive nëpërmjet thirrjes së hapur nga FSHZH, nevoja për materiale urbane për realizimin e invenstimeve infrastrukturore nga bashkitë është rritur përtej fondit të marrëveshjes.
r. Me shkresë nr. 9/1 Prot. date 06.01.2023 të FSHZH-së është kërkuar miratimi i detajimit të buxhetit për infrastrukturën rajonale vendore në kuadër të programit operacional.
s. Me shkresë nr. 23774/61 Prot., datë 20.1.2023 të MFE është miratuar detajimi i buxhetit për shpenzimet kapitale për infrastrukturën rajonale vendore.
t. Për të bërë të mundur furnizimin me materiale urbane për realizimin e invenstimeve infrastrukturore nga bashkitë, vlera aktuale e MK nuk i mbulon punimet shtesë. Modifikimi i vlerës nuk e ndryshonë në thelb natyrën e saj.
Bazuar në:
m) Nenin 127 të LPP pika 1/c ku parashikohet; “Kontrata publike apo marrëveshja kuadër mund të modifikohet pa zhvilluar një procedurë të re prokurimi në rastet e mëposhtme: c) kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrëveshjes kuadër”.
n) Faktin që vlera monetare e modifikimit nuk e tejkalon 20% të vlerës dhe nuk e ndryshon në thelb natyrën e marrëveshjes kuadër.
o) Kërkesën dhe relacionin për amendim të Marrëveshjes Kuadër të miratuar nga Drejtoria e Menaxhimit të Programeve modifikohet vlera totale me vlerën shtesë 12,500,000 lekë pa TVSH.

Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: 62,500,000 lekë pa TVSH
Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): 75,000,000 lekë pa TVSH

Kohezgjatja e kontrates / Marreveshjes Kuader nuk ka ndryshuar dhe mbetet 24 muaj.
Data e nënshkrimit të modifikimit: 02.2.2023
Nr. Reference REF-32527-06-10-2022
Kodi CPV
Vlera / Fondi Limit 62,500,000
Lloji i Kontrates Publike Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures E hapur, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 13-06-2022
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 13-06-2022
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 13-07-2022
Sektori
Nr. i Operatoreve Konkurues 5
Operatore Konkurues 1. “LEON KONSTRUKSION” sh.p.k
2. “ALKO-IMPEX General Construcion” sh.p.k
3. “POWER INDUSTRIES” sh.p.k
4. “NDERTUESI 2014” sh.p.k
5. “KLAME” sh.p.k
Operator Ekonomik Kontraktues
 • LEON KONSTRUKSION -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 49,937,000
  Data e shpalljes se fituesit 02-08-2022
  Data e lidhjes se kontrates
  Vlera e Kontrates me TVSH
  Kohezgjatja e Kontrates
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “KLAME” sh.p.k, për këto arsye:
  - nuk ka paraqitur ofertë financiare. Nuk ka paraqitur dokumentacion per te vertetuar kapacitetin teknik, financiar dhe profesional.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per LEON KONSTRUKSION viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per LEON KONSTRUKSION viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per LEON KONSTRUKSION viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per LEON KONSTRUKSION viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Specifikime Teknike
  Njoftim per Shpallje Fituesi
  Njoftim per Lidhje Kontrate
  Njoftimi per modifikimin e marreveshjes kuader/kontrates gjate zbatimit

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data