Open Procurement Albania

Nderhyrja rigjenerimi urban ne fshatra me potencial turistik (Vermosh, Lepush,Curraj i Eperm, Shishtavec, Radomir dhe Rabdish etj.)

District
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Nderhyrja rigjenerimi urban ne fshatra me potencial turistik (Vermosh, Lepush,Curraj i Eperm, Shishtavec, Radomir dhe Rabdish etj.)
Reference No. REF-34547-06-27-2022
CPV Code
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 187,500,000
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Announced Procurement
Tender Announcement Date 28-06-2022
Opening Date for Submission of Bids 28-06-2022
Closing Date for Submission of Bids 18-07-2022
Sector
No. of Bidders
Bidders
Successful Bidder /Supplier / Provider
The winning bid ALL without vat
Bidder Announcement date
Contract date
Contract Value including VAT
Contract Milestones Due Dates 18 muaj
Appeals Ka pasur ankesa.
Ka paraqitur ankese prane KPP me date: 17.08.2022 operatori ekonomik: “Riviera Company 2008” SHPK me objekt:
Shfuqizimi i vendimit tё Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për skualifikimin e ofertës të paraqitur nga operatori ekonomik “Riviera Company 2008” SHPK në procedurën e prokurimit “Procedurë E Kufizuar” me Nr. REF-34547-06-27-2022, me objekt “Nderhyrja rigjenerimi urban ne fshatra me potencial turistik (Vermosh, Lepush,Curraj i Eperm, Shishtavec, Radomir dhe Rabdish etj.)” me fond limit 187 500 000, (njëqind e tetëdhjetë e shtatë milion e pesëqind mijë) pa TVSH, zhvilluar në datën 18.07.2022 nga autoriteti kontraktor, Fondi Shqiptar i Zhvillimit.
Cancellation reason
Notes
Transaction / Actual Spending
Relevant published Bulletin
Tender Announcement
Tender Standard Documents (TSD) Draft Contract
Announcement of Winner
Announcement of Contract Signing
‘’Formular për publikim lidhur me arsyet e skualifikimit në rastin e ankesave për vendimin e vlerësimit/klasifikimit përfundimtar ”

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data