Open Procurement Albania

Transformimi urban në hapësira publike kryesore (rajoni 1 dhe 2), ndërhyrje transformimi urban në hapesira publike Sheshi Demokracia rruga lidhese Sheshi Ahmet Zogu dhe Blloku Drita

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.
 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.

District Diber
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Transformimi urban në hapësira publike kryesore (rajoni 1 dhe 2), ndërhyrje transformimi urban në hapesira publike Sheshi Demokracia rruga lidhese Sheshi Ahmet Zogu dhe Blloku Drita (Bashkia Mat)
Reference No. REF-38218-08-09-2022
CPV Code
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 131,644,338
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Announcement Date 11-08-2022
Opening Date for Submission of Bids 26-08-2022
Closing Date for Submission of Bids 26-08-2022
Sector
No. of Bidders 10
Bidders 1.“ARIFAJ” shpk
2.“NIKA” shpk
3.“BE - IS” shpk
4.BOE “GLAVENICA” shpk & “ED KONSTRUKSION” shpk
5.“ZDRAVO” shpk
6.“STERKAJ” shpk
7.“LEON KONSTRUKSION” shpk
8.“S I R E T A 2F” shpk
9.“PE - VLA - KU”
10“EURONDERTIMI 2000” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ARIFAJ -
 • The winning bid ALL without vat 106,609,760
  Bidder Announcement date 28-09-2022
  Contract date 07-10-2022
  Contract Value including VAT 127,931,712
  Contract Milestones Due Dates 12 muaj
  Appeals Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem:
  -“EURONDERTIMI 2000” shpk, per arsye:
  - Pas mbylljes se vleresimit ne zbatim te nenit 26 pika 6 e VKM Nr. 285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” ne te cilen percaktohet se:
  AK në çdo rast, përpara se të japë kontratën, autoriteti/enti kontraktor duhet t’i kërkojë ofertuesit fitues që të dorëzojë dokumentet provuese për vetëdeklarimet në formularin përmbledhës të vetëdeklarimit, si dhe dokumentet e paraqitura si pjesë e ofertës në rrugë elektronike. Këto dokumente duhet të paraqiten në origjinal ose në kopje të njësuara me origjinalin. Autoriteti/enti kontraktor pranon njё dokument tё lёshuar nga i njёjti institucion ose palё e tretё dhe qё ka tё njёjtin informacion me atё tё paraqitur nё procedurёn e zhvilluar nё mёnyrё elektronike.Operatorit ekonomik “EURONDERTIMI 2000” shpk i renditur ne vendin e pare i jane kerkuar dokumentacioni provuese sipas shtojces nr 8 dhe duke qene se deri me sot subjekti nuk ka paraqitur dekumentacionin e kerkuar dhe ne baze te dispozitave te LPP, komisioni i Vleresimit te Ofertave vendosi te skualifikoje OE “ Eurondertim.
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for ARIFAJ viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ARIFAJ viti 2014
  Monitor treasury transaction for ARIFAJ viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ARIFAJ viti 2019-2020

  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement
  Technical Specifications
  Tender Standard Documents (TSD) Draft Contract
  Technical Report
  Bill of Quantities
  Announcement of Winner
  Announcement of Contract Signing Buletini Nr. 156 datë 14 Nëntor 2022

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data