Open Procurement Albania

Nxitja e zhvillimit të qëndrueshëm nëpërmjet aplikimit të modeleve inovative për përmirësimin e shërbimeve utilitare publike

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.
 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.

District
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Nxitja e zhvillimit të qëndrueshëm nëpërmjet aplikimit të modeleve inovative për përmirësimin e shërbimeve utilitare publike

Fondi Shqiptar i Zhvillimit nepermjet Buletinit Nr. 21 datë 6 Mars 2023 , ka njoftuar modifikimin e marrëveshjes kuadër/kontratës gjatë zbatimit.

Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë: Neni 127 të LPP pika 1/c ku parashikohet; “Kontrata publike apo marrëveshja kuadër mund të modifikohet pa zhvilluar një procedurë të re prokurimi në rastet e mëposhtme: c) kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrëveshjes kuadër”.
Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e punimeve:
Për shkak se:
e. nevoja për t’u pajisur me panele fotovoltaike për vetëprodhim është rritur përtej fondit të marrëveshjes.
f. Me shkresë nr. 9/1 Prot. date 06.01.2023 të FSHZH-së është kërkuar miratimi i detajimit të buxhetit për infrastrukturën rajonale vendore në kuadër të programit operacional.
g. Me shkresë nr. 23774/61 Prot., datë 20.1.2023 të MFE është miratuar detajimi i buxhetit për shpenzimet kapitale për infrastrukturën rajonale vendore.
h. Për të bërë të mundur aplikimin me panele fotovoltaike për vetëprodhim, vlera aktuale e MK nuk i mbulon punimet shtesë. Modifikimi i vlerës nuk e ndryshonë në thelb natyrën e saj.
Bazuar në:
d) Nenin 127 të LPP pika 1/c ku parashikohet; “Kontrata publike apo marrëveshja kuadër mund të modifikohet pa zhvilluar një procedurë të re prokurimi në rastet e mëposhtme: c) kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrëveshjes kuadër”.
e) Faktin që vlera monetare e modifikimit nuk e tejkalon 20% të vlerës dhe nuk e ndryshon në thelb natyrën e marrëveshjes kuadër.
f) Kërkesën dhe relacionin për amendim të Marrëveshjes Kuadër të miratuar nga Drejtoria e Menaxhimit të Programeve modifikohet vlera totale me vlerën shtesë 41,237,779 lekë pa TVSH.

Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: 206,188,896 lekë pa TVSH
Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): 247,426,675 lekë pa TVSH

Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër nuk ka ndryshuar dhe mbetet 24 muaj.
Data e nënshkrimit të modifikimit: 03.2.2023
Reference No. REF-43498-09-27-2022
CPV Code
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 206,188,896
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Announcement Date 28-09-2022
Opening Date for Submission of Bids 28-09-2022
Closing Date for Submission of Bids 13-10-2022
Sector
No. of Bidders 5
Bidders 1.BOE “NDERTUESI 2014” sh.p.k & “PREKA” sh.p.k
2.BOE “START CO” sh.p.k & “2 T” sh.p.k
3. “SIRETA” sh.p.k
4.BOE “HTM” sh.p.k & “BE – IS” sh.p.k
5. “SHANSI INVEST” sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • HTM sh.p.k - BE – IS sh.p.k -
 • The winning bid ALL without vat 163,742,370
  Bidder Announcement date 19-10-2022
  Contract date
  Contract Value including VAT
  Contract Milestones Due Dates Kohezgjatja e kontrates/kontratave deri me 12 muaj. Kohëzgjatja e marreveshjes kuader 24 muaj.
  Appeals Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1.BOE “NDERTUESI 2014” sh.p.k & “PREKA” sh.p.k, per arsye:
  -nuk permbush Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.2.
  -nuk plotëson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DST per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme”.

  2.BOE “START CO” sh.p.k & “2 T” sh.p.k, per arsye:
  - nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per objektin “Nxitja e zhvillimit te qendrueshem nepermjet aplikimit te modeleve inovative per permiresimin e sherbimeve utilitare publike”, sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme”.
  -nuk ka paraqitur vlera per: a)Periudhën e garancisë së punimeve civile dhe pajisjeve, b) garancinë së punimeve, c) garancine e performancës për shëndetin/sigurinë/cilësinë në punë dhe impaktin në mjedis, te parashikuar ne Seksionin 4.4 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit te DT duke paraqitur keshtu nje oferte e cila nuk eshte e plote ne terresine e saj .

  3.“SIRETA” sh.p.k, per arsye:
  -nuk permbush Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës 2.3.2 për objektin “Nxitja e zhvillimit te qendrueshem nepermjet aplikimit te modeleve inovative per permiresimin e sherbimeve utilitare publike” sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme”.
  -nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme” .Konkretisht, nuk ploteson piken 2.3.1/a te Kritereve te vecante ne DT per nje punim te ngjashem ne vleren e kerkuar per ato kontrata qe mund te konsiderohen te ngjashme duke mos patur nje kontrate te vetme te ngjashme ne vleren e 50% fondit limit apo ne vleren sa dy-fishi i fondit limit.
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending
  Relevant published Bulletin Contracts signed under the Framework AgreementREF-43498-09-27-2022
  Tender Announcement
  Tender Standard Documents (TSD) Draft Contract
  Technical Report
  Bill of Quantities
  Announcement of Winner
  Announcement of Contract Signing
  Procesverbal"Për argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim"
  Formulari i njoftimit te operatoreve ekonomike te suksesshem ne Marreveshjen Kuader
  Njoftimi per modifikimin e marreveshjes kuader/kontrates gjate zbatimit

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data