Open Procurement Albania

Rehabilitim dhe sistemim i sheshit në qendër të fshatit Asim Zeneli, Qendër e Komunës Antigone.

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.
 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.

District Gjirokastër
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Rehabilitim dhe sistemim i sheshit në qendër të fshatit Asim Zeneli, Qendër e Komunës Antigone.
Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit.
Reference No.
CPV Code
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 23,679,382
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Announcement Date
Opening Date for Submission of Bids
Closing Date for Submission of Bids 24-06-2015
Sector
No. of Bidders 13
Bidders Eral Construction Company SHPK
Shqiponja M SHPK
Elkri SHPK
Derveni 1 SHPK
Bahas SHPK
Arti SHPK & Iliria D SHPK
Mane/S SHPK
BE – IS SHPK
Bean SHPK
Feba SHPK & Ed Konstruksion SHPK
Al Asfalt SHPK
Sireta 2F SHPK
Xhast SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • SHQIPONJA-M -
 • The winning bid ALL without vat 15,465,357
  Bidder Announcement date 21-09-2015
  Contract date 05-10-2015
  Contract Value including VAT 18,558,428
  Contract Milestones Due Dates 6 muaj
  Appeals Ka pasur ankesa.
  1. Ankesë nga ana e operatorit ekonomik Mane/S SHPK, me datë 07.09.2015 dhe ka marrë përgjigje nga Autoriteti Kontraktor me datë 10.09.2015.
  Nuk ka pasur ankim në KPP.

  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
  1. Shoqëria Eral Construction Company SHPK për arsye se:
  a. Nuk ka paraqitur dokumentacion për inxhinierin gjeodet. Ka paraqitur dokumentacion për një inxhinier gjeolog, i cili nuk mund të kryejë detyrat e gjeodetit.

  2. Shoqëria Elkri SHPK për arsye se:
  a. Nuk plotëson kërkesën për realizimin e punëve të ngjashme, pasi mungon marrëveshja e bashkëpunimit për kontratën e ngjashme që ka deklaruar.
  b. Nuk plotëson kërkesën për disponimin e mjeteve, pasi ka paraqitur dokumentacion vetëm për dy kamionë nga katër të kërkuar në kërkesat për kualifikim.
  c. Nuk plotëson kërkesën për deklarimin e stafit drejtues, pasi nuk ka paraqitur deklaratën për inxhinieret.

  3. Shoqëria Derveni 1 SHPK për arsye se:
  a. Nuk plotëson kërkesën për realizimin e punëve të ngjashme, pasi mungon marrëveshja e bashkëpunimit për kontratën e ngjashme që ka deklaruar.
  b. Nuk plotëson kërkesën për xhiron e realizuar në tre vitet e fundit, pasi mungon vërtetimi për xhiron, i kërkuar në kërkesat për kualifikim.

  4. Bashkimi i përkohshëm i shoqërive Arti SHPK (70%) dhe Iliria D SHPK (30%) për arsye se:
  a. Shoqëria Arti SHPK, e cila ka marrë përsipër punime në shtresat rrugore, nuk plotëson kërkesën për disponimin e stafit te nevojshëm pasi nuk ka paraqitur dokumentacion për një inxhinier ndërtimi.
  b. Shoqëria Iliria D SHPK, e cila ka marrë përsipër punimet e gërmimit, nuk plotëson kërkesën për disponimin e mjeteve të nevojshme, pasi nuk disponon ekskavatorët e kërkuar.
  c. Shoqëria Iliria D SHPK, nuk plotëson kërkesën për disponimin e stafit, pasi nuk ka paraqitur diplomën e inxhinierit gjeodet.

  5. Shoqëria Mane/S SHPK, për arsye se:
  a. Nuk plotëson kërkesën për disponimin e stafit.
  b. Nuk plotëson kërkesën për disponimin e mjeteve të nevojshme, pasi ka vetëm 1 kamion mbi 10 ton nga dy të kërkuar në kërkesat për kualifikim.

  6. Bashkimi i përkohshëm i shoqërive Feba SHPK (60%) dhe ED Konstruksion SHPK (40%) për arsye se:
  a. Në marrëveshjen e bashkëpunimit nuk janë ndarë punët që ka marrë përsipër të kryejë secila kompani.
  b. Shoqëria Feba SHPK nuk ka paraqitur deklaratën për gjendjen gjyqësore.
  c. Shoqëria Feba SHPK nuk ka shlyer detyrimet vendore në Gjirokastër, vend ku ushtron aktivitet referuar ekstraktit të QKR.
  d. Shoqëria Feba SHPK nuk ka paraqitur formularin e vlerësimit për punën e ngjashme.
  e. Shoqëria Feba SHPK nuk ka paraqitur dokumentacion për ing mekanik, elektrik dhe gjeodet ndërkohë që në marrëveshje nuk janë ndarë punët dhe ajo mund të kryejë punime në këto specialitete.
  f. Shoqëria Feba SHPK nuk ka paraqitur certifikatën ISO 14001 - 2004.

  7. Të skualifikojë shoqërinë Xhast SHPK për arsye se:
  a. Shoqëria Xhast SHPK nuk ka paraqitur dokumentacion për shlyerjen e taksave vendore në Golaj – Kukës, vend ku kjo shoqëri ushtron aktivitet, referuar ekstraktit të QKR.
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for SHQIPONJA-M viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for SHQIPONJA-M viti 2014
  Monitor treasury transaction for SHQIPONJA-M viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for SHQIPONJA-M viti 2019-2020

  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement Nr.26 - Dt.06-07-2015
  Announcement of Winner Nr.38 - Dt.28-09-2015
  Announcement of Contract Signing Nr.40 - Dt.12-10-2015
  Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr. 9, datë 10.3.2016

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data