Open Procurement Albania

Rikonstruksion i rrugës Librazhd – Orenjë, Lot 1.

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.
 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.

District Elbasan
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Rikonstruksion i rrugës Librazhd – Orenjë, Lot 1.
Burimi i Financimit - Buxheti i Shtetit.
Reference No.
CPV Code
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 25,087,646
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Announcement Date
Opening Date for Submission of Bids
Closing Date for Submission of Bids 03-08-2015
Sector
No. of Bidders 9
Bidders Be Is & B 93 SHPK
Bajrami N SHPK
Denis – 05 SHPK
Leon Kontruksion SHPK
Kupa SHPK
Sireta 2F & Beladi SHPK
Salillari SHPK
Vëllezërit Hysa & Ergi SHPK
Flded SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • SALILLARI SHPK -
 • The winning bid ALL without vat 22,739,500
  Bidder Announcement date 21-09-2015
  Contract date 10-10-2015
  Contract Value including VAT 27,287,400
  Contract Milestones Due Dates 3 muaj
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Ankesë nga ana e operatorit ekonomik Leon Konstruksion SHPK, me datë 08.09.2015 dhe ka marrë përgjigje nga Autoriteti Kontraktor me datë 09.09.2015.
  Nuk ka pasur ankim në KPP.

  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:
  1. Bashkimi i përkohshëm i shoqërive Be Is SHPK dhe B 93 SHPK për arsye se:
  a. Shoqëria Be Is SHPK nuk plotëson kërkesën 2.4.3 për kualifikim lidhur me stafin drejtues.
  b. Shoqëria Be Is SHPK nuk plotëson kërkesën 2.4.6 për kualifikim lidhur me disponimin e makinerive. Kjo shoqëri ka paraqitur një deklaratë me shkrim ku deklarohet se mjetet e deklaruar në këtë procedurë nuk janë të angazhuar në asnjë objekt tjetër. Kjo deklaratë rezulton e pavërtetë, pasi një pjesë e mjeteve të deklaruara janë deklaruar edhe në kontratën me objekt: Rikonstruksion i rrugës kthesa e Bishanit – Boçovë – varrezat e fshatit Bashkim , Komuna Levan.
  c. Shoqëria Be Is SHPK nuk plotëson pikën 2.1 e të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim pasi mungon vërtetimi për shlyerjen e detyrimeve ndaj OSHEE për muajin Qershor 2015 (detyrim ky i maturuar ditën e tenderit).
  d. Shoqëria B 93 SHPK nuk plotëson kërkesën 2.4.3 për kualifikim lidhur me stafin drejtues. Kjo shoqëri ka paraqitur një deklaratë me shkrim ku deklarohet se inxhinierët e shoqërisë do të jenë të angazhuar me kohë të plotë, gjatë të gjithë periudhës së zbatimit të objektit Rikonstruksion i rrugës Librazhd Orenjë, Loti 1 . Kjo deklaratë rezulton e pamundur për tu plotësuar, pasi i gjithë stafi i kësaj kompanie është deklaruar dhe është angazhuar në kontratën me objekt Rikonstruksion i rrugës kthesa e Bishanit – Boçovë – varrezat e fshatit Bashkim, Komuna Levan ,
  e. Shoqëria B 93 SHPK nuk plotëson kërkesën 2.4.6 për kualifikim lidhur me disponimin e makinerive.

  2. Bajrami N SHPK për arsye se:
  a. Shoqëria Bajrami N SHPK nuk plotëson kërkesën 2.4.3 për kualifikim lidhur me stafin drejtues.
  b. Shoqëria Bajrami N SHPK nuk plotëson kërkesën 2.4.6 për kualifikim lidhur me disponimin e makinerive.

  3. Bashkimi i përkohshëm të shoqërive Denisi 05 SHPK dhe Xhast SHPK për arsye se:
  a. Shoqëria Denisi 05 SHPK nuk plotëson kërkesën 2.4.3 për kualifikim lidhur me stafin drejtues.
  b. Shoqëria Xhast SHPK nuk plotëson kërkesën 2.4.3 për kualifikim lidhur me stafin drejtues.
  c. Shoqëria Denisi 05 SHPK nuk plotëson kërkesën 2.4.6 për kualifikim lidhur me disponimin e makinerive.

  4. Leon Konstruksion SHPK për arsye se:
  a. Nuk plotëson pikën 2.1 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim pasi mungon vërtetimi për shlyerjen e detyrimeve ndaj OSHEE për muajin Qershor 2015 (detyrim ky i maturuar ditën e tenderit).

  5. Kupa SHPK për arsye se:
  a. Nuk plotëson kërkesën për numrin mesatar prej minimalisht 80 persona për periudhën Dhjetor 2014 – Maj 2015. Nga dokumentacioni i paraqitur rezulton se numri mesatar i punonjësve për këtë periudhë është 40 punonjës, duke mos e plotësuar këtë kusht.
  6. Bashkimin e përkohshëm të shoqërive Sireta 2F SHPK dhe Beladi SHPK për arsye se:
  a. Shoqëria Beladi SHPK nuk plotëson piken 2.1 e të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim pasi mungon vërtetimi për shlyerjen e detyrimeve ndaj OSHEE për muajin Qershor 2015 (detyrim ky i maturuar ditën e tenderit).
  7. Bashkimi i përkohshëm i shoqërive Vëllezërit Hysa SHPK dhe Ergi SHPK për arsye se:
  a. Shoqëria Vëllezërit Hysa SHPK nuk plotëson kërkesën për pagimin e taksave vendore, pasi nuk kanë paraqitur vërtetim për pagimin e taksave vendore në Komunën Shushicë.

  8. Shoqërinë Fled SHPK për arsye se:
  a. Nuk ka paraqitur ofertë.
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for SALILLARI SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for SALILLARI SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for SALILLARI SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for SALILLARI SHPK viti 2019-2020

  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement Nr.27 - Dt.13-07-2015
  Announcement of Winner Nr.38 - Dt.28-09-2015
  Announcement of Contract Signing Nr.42 - Dt.26-10-2015
  Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr. 28, datë 20.5.2016

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data