Open Procurement Albania

Objekti I minikonkursit: Studim Projektimi “Rikualifikim urban i sheshit Garibaldi dhe hapësirave përreth tij”. (Programi i Rindërtimit).

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tirane
Tender object Studim Projektimi i ndërtimit të infrastrukturës publike Njesia administrative nr 6,Zona Kombinat. (Programi i Rindërtimit)
Burimi i Financimit: Vendimi nr.375 datë, 06.05.2020, ”Për disa ndryshime në VKM nr.307 datë16.04.2020”, për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rikostruksionit dhe ndërtimit të infrastrukturës publike në funksion të rindërtimit të banesave individuale dhe caktimin e Bashkisë Tiranë si njesi zbatuese të ndryshuar ,në mbështetje te ligjit nr 9643 date 20.11.2006 ‘Per prokurimin publik’(I ndryshuar) si dhe VKM nr 914 date 29.12.2014‘’Per miratimin e rregullave te prokurimit publik’’ (I ndryshuar).
Objekti I minikonkursit: Studim Projektimi “Rikualifikim urban i sheshit Garibaldi dhe hapësirave përreth tij”.
Reference No. REF-72654-09-22-2020
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 23-09-2020
Last date of Submitted Documents 05-10-2020
Tender Held Date 05-10-2020
No. of Bidders
Bidders
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “Atelier 4” shpk - “Kejsi 05” shpk - “Seed Consulting” shpk
 • The winning bid ALL without vat 26 000 000,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 26000000
  Contract date 20-11-2020
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 5 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Operatorë ekonomikë të skualifikuar:
  1. Illyrian Consulting Engineerins shpk
  Nga verifikimi i propozimit ekonomik, rezulton se propozimi ekonomik i dorëzuar nga OE, i sipërcituar është paraqitur nën vlerën minimale të përllogaritur nga Autoriteti Kontraktor dhe per kete arsye skualifikohet nga kjo procedure.
  2. “Pni-2001”shpk NUIS K51519042K & Studio Archimed” shpk & “G&K “shpk & “A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000” shpk
  Nga verifikimi i propozimit ekonomik, rezulton se propozimi ekonomik i dorëzuar nga OE, i sipërcituar është paraqitur nën vlerën minimale të përllogaritur nga Autoriteti Kontraktor dhe per kete arsye skualifikohet nga kjo procedure.
  3. Enginering Consulting Group shpk &“ARABEL STUDIO” SHPK
  Nga verifikimi i propozimit ekonomik, rezulton se propozimi ekonomik i dorëzuar nga OE, i sipërcituar është paraqitur nën vlerën minimale të përllogaritur nga Autoriteti Kontraktor dhe per kete arsye skualifikohet nga kjo procedure.
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së sipërcituar:
  1. A&E Enginering shpk
  2. Enginering Consulting Group shpk &“ARABEL STUDIO” SHPK
  3. “Tower” Shpk
  4. “Derbi-E” shpk & “Zdravo” Shpk
  5. Gjeokonsult & Co shpk
  6. Illyrian Consulting Engineerins shpk
  7. Infrakonsult shpk & HMK Consulting shpk
  8. Intituti Dekliada- Alb shpk
  9. “Sphaera”shpk & “V & CE studio” shpk
  10. “Zenit & Co” shpk &“Grama” shpk
  11. “Atelier 4” shpk & “Kejsi 05” shpk & “Seed Consulting” shpk
  12.”C.E.C GROUP” shpk
  13. “Pni-2001”shpk & Studio Archimed” shpk & “G&K “shpk & “A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000” shpk
  14. “Studio Rebus” NUISK82409008F & “47 EK 79 & Iliriada P.K.S”
  _______________________________________________________________________________________________
  II. Në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. “Atelier 4” shpk & “Kejsi 05” shpk & “Seed Consulting” shpk - Vlera e ofertës pa tvsh =26,000,000 lekë
  2. “Zenit & Co” shpk &“Grama” shpk - Vlera e ofertës pa tvsh = 26,161,826 lekë
  3. Gjeokonsult & Co shpk - Vlera e ofertës pa tvsh = 25,850,000 lekë
  4. ”C.E.C GROUP” shpk - Vlera e ofertës pa tvsh =26,440,413 lekë
  5. Instituti Dekliada- Alb shpk - Vlera e ofertës pa tvsh = 27,099,730 lekë
  6. Infrakonsult shpk & HMK Consulting Shpk - Vlera e ofertës pa tvsh = 27,275,095 lekë
  7. “Sphaera”shpk & “V & CE studio” shpk - Vlera e ofertës pa tvsh = 27,800,000 lekë
  8. A&E Enginering shpk - Vlera e ofertës pa tvsh = 27,555,000 leke
  9. “Derbi -E” shpk &“Zdravo” Shpk - Vlera e ofertës pa tvsh = 27,808,020 lekë
  10. “Tower” Shpk - Vlera e ofertës pa tvsh =27,831,730 lekë
  11. “Pni-2001”shpk & Studio Archimed” shpk & “G&K “shpk & “A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000” shpk - Vlera e ofertës pa tvsh = 25,048,550 lekë
  12. Illyrian Consulting Engineerins shpk - Vlera e ofertës pa tvsh = 23,378,653.2 lekë.
  13. Enginering Consulting Group shpk &“ARABEL STUDIO” SHPK - Vlera e ofertës pa tvsh = 23,712,633.96 lekë
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Tiranë REF-72654-09-22-2020
  Announcement of Procurement Buletini i Posaçëm Nr.75-Datë 23-09-2020
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 109 datë 27 Nëntor 2020
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 112 datë 03 Dhjetor 2020

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data