Open Procurement Albania

Rikonstruksion i objekteve të ish Repartit RENEA për akomodimin e Drejtorisë së Forcave të Posaçme Operacionale (Programi i Rindertimit)

Procuring Authority / Buyer Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
Procuring Authority / Buyer Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit
Tender object Rikonstruksion i objekteve të ish Repartit RENEA për akomodimin e Drejtorisë së Forcave të Posaçme Operacionale (Programi i Rindertimit).
_________________________________

Burimi i Financimit : Në zbatim të VKM Nr. 169, datë 17.03.2021 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e Rikonstruksion i objekteve të ish Repartit RENEA për akomodimin e Drejtorisë së Forcave të Posaçme Operacionale, Linzë, Bashkia Tiranë dhe caktimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, në mbështetje të ligjit nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për prokurim publik”, VKM nr.914 datë 29.12.2014 “Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik”.
Reference No. REF-92604-04-08-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 260 060 201,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 12-04-2021
Last date of Submitted Documents 23-04-2021
Tender Held Date 23-04-2021
No. of Bidders 5
Bidders Faza e pare : Faza e përzgjedhjes se Operatorëve Ekonomikë:

1. Bashkimi i operatorëve ekonomikë: “2T”,sh.p.k + “BE-IS”, sh.p.k + “ERGI”,sh.p.k,
2. Bashkimi i operatorëve ekonomikë: “Ante-Group”.sh.p.k + “NOVA Construction
3. Operatori ekonomik: “ELDA-VL”,sh.p.k
4. Operatori ekonomik: “GJIKURIA”,sh.p.k
5. Operatori ekonomik: “SENKA”,sh.p.k

Shënim: Referuar VKM-së Nr. 225 datë 12.04.2021 “Për miratimin e dokumenteve standarte të procedurës së prokurimit, të kritereve të vlerësimit të ofertës fituese kushteve të marrëveshjes kuadër dhe të kontratës për procesin e rindërtimit”, kualifikimi i ofertuesve në fazën e parë, nuk është me pikë.

________________________________________
Jane identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm për lidhjen e marrëveshjes kuadër:
 1. Bashkimi i operatorëve ekonomikë: “Ante-Group”.sh.p.k & “NOVA Construction 2012”,sh.p.k;
 2. Operatori ekonomik: “GJIKURIA”,sh.p.k

________________________________________
Ne fazen e dyte kane marre pjese :
 1. Bashkimi i operatorëve ekonomikë: “Ante-Group”.sh.p.k & “NOVA Construction 2012”,sh.p.k me oferte 259,769,626.21 leke pa tvsh ;
 2. Operatori ekonomik: “GJIKURIA”,sh.p.k me oferte 259,999.962 leke pa tvsh
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • "Ante Group" Shpk - "NOVA Construction 2012" Shpk
 • The winning bid ALL without vat 259 769 626,00
  Bidder Announcement date 25-06-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT 259,769,626.21 pa TVSH ( përjashtuar nga TVSH-ja)
  Contract date 23-06-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 12 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë s’kualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  • 1. Bashkimi i operatorëve ekonomikë:“2T”,sh.p.k + “BE-IS”, sh.p.k + “ERGI”,sh.p.k, për arsyet si më poshtë:
  a) Komisioni i vlerësimit të ofertave referuar dokumentationit të paraqitur nga bashkimi i operatoriëve ekonomikë: “2T”,sh.p.k + “BE-IS”, sh.p.k + “ERGI”,sh.p.k, në përmbushje të kërkesave të përcaktuara në DST, Autoriteti Kontraktor, në pikën 2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar, ka kërkuar: ”Kopje të çertifikuara të bilanceve për tre vitet e fundit kur ky informacion është i mundur”,kriter i cili nuk përmbushet nga BOE, pasi bilancet e dorëzuara nga operatori ekonomik “ERGI”,sh.p.k, pjesë e BOE nuk janë të çertifikaura/konfirmuara nga organet Tatimore.
  b) Autoriteti kontraktor, në pikën 2.3 Kapaciteti teknik, pika “4”, ka kërkuar: Stafi teknik i shoqërisë të ketë në përbërje, ndër të tjera: Inxhinier Elektronik, min. 1(një), i cili duhet të jetë i pasqyruar në Liçencës e Shoqërisë dhe Listëpagesa. Komisioni i vlerësimit të ofertave referuar dokumentationit të paraqitur nga operatori ekonomik “2T”,sh.p.k, pjesë e BOE, në përmbushje të kërkesës së mësiëprme, i cili ka paraqitur dokumentacion e nevojshëm për Inxhinierin elektronik Z. Algenti Lala, por ky i fundit nuk është i pasqyruar në liçencës e shoqërisë siç parashikohet në DST. Pra kriter i cili nuk përmbushet nga BOE.
  c) Autoriteti kontraktor, në pikën 2.3 Kapaciteti teknik, pika “11”, ka kërkuar: Operatori ekonomik duhet të disponojë licencë QKL III.2.B, Grumbullim dhe transportim i ujrave të ndotura urbane, llumbra septike dhe ujrave të zeza. Komisioni i vlerësimit të ofertave referuar dokumentationit të paraqitur nga bashkimi i operatoriëve ekonomikë: “2T”,sh.p.k + “BE-IS”, sh.p.k + “ERGI”,sh.p.k, ka konstatuar se nuk është paraqitur dokumentacion për përmbushjen e kriterit të mësipërm. Pra kriter i cili nuk përmbushet nga BOE.
  d) Autoriteti kontraktor, në pikën 2.3 Kapaciteti teknik, pika “17”, ka kërkuar: Për drejtuesit e makinerive të rënda, siaps Urdhrit Nr. 44 datë 04.02.2004 “Për miratimin e rregullores “Për procedurat dhe kriteret e dhënies e lejeve të manovrimit përdoruesve të makinerive të rënda të dnërtimit dhe disiplinimi i përdorimit të makinerive të ndërtimit””, dëshmi të aftësisë profesionale ose leje manovrimi të vlefshme të lëshuara nga MTI të vlefshme, min. 3 manovrator dhe min. 10 shofera të shoqëruar me kontratat e punëd dhe të figurojnë në listëpagesa. Komisioni i vlerësimit të ofertave referuar dokumentationit të paraqitur nga bashkimi i operatoriëve ekonomikë: “2T”,sh.p.k + “BE-IS”, sh.p.k + “ERGI”,sh.p.k, nuk kanë paraqitur dokumentacion për plotësimin e punonjësve, min. 3 manovrator dhe min. 10 shofera. Pra kriter i cili nuk përmbushet nga BOE.
  e) Autoriteti kontraktor, në pikën 2.3 Kapaciteti teknik, pika “18”, ka kërkuar: Ofertuesi duhet të disponojë këto makineri, ndër të tjera: depozitë uji (40.000 Litra). Komisioni i vlerësimit të ofertave referuar dokumentationit të paraqitur nga bashkimi i operatoriëve ekonomikë: “2T”,sh.p.k + “BE-IS”, sh.p.k + “ERGI”,sh.p.k, nuk kanë paraqitur dokumentacion për plotësimin e këtij kriteri, pasi autoboti i paraqitur nga ana juaj rezulton të jetë për transportimin e lëndëve të rrezikshme duke u bazuar në lejen e transportiti, fotove dhe faktin që kontrata respektive është pa emër objekti. Pra kriter i cili nuk përmbushet nga BOE.
  f) Autoriteti kontraktor, në pikën 2.3 Kapaciteti teknik, pika “18”, ka kërkuar: Ofertuesi duhet të disponojë këto makineri, ndër të tjera: Autobot uji për largimin e ujrave të zeza. Komisioni i vlerësimit të ofertave referuar dokumentationit të paraqitur nga operatori ekonomik “2T”,sh.p.k, pjesë e BOE, për autobotin për largimin e ujrave të zeza, autobot me Targa AA473RA, nga fotot e paraqitura vihet re se nuk e ka të inkorporuar impiantin që kryen largimin e ujrave të zeza. Pra kriter i cili nuk përmbushet nga BOE.
  g) Autoriteti kontraktor, në pikën 2.3 Kapaciteti teknik, pika “19”, ka kërkuar: Operatori ekonomik duhet të paraqesë Analizë Çmimesh për të gjithë zërat e parashikuar në preventive. Komisioni i vlerësimit të ofertave referuar dokumentationit të paraqitur nga bashkimi i operatoriëve ekonomikë: “2T”,sh.p.k + “BE-IS”, sh.p.k + “ERGI”,sh.p.k, nuk kanë paraqitur dokumentacion për plotësimin e këtij kriteri. Pra kriter i cili nuk përmbushet nga BOE.
  • 2. Operatori ekonomik: “ELDA-VL”,sh.p.k për arsyet si më poshtë:
  a) Komisioni i vlerësimit të ofertave referuar dokumentationit të paraqitur nga operatori ekonomik “ELDA-VL”,sh.p.k, konstaton se ky i fundit nuk plotëson kriteret e kërkuara në dokumentat e tenderit, por ka paraqitur vetëm ekstraktin e regjistrit tregtar për të dhënat e subjektit “Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar”, datë 03.07.2018.
  • 3. Bashkimit të operatorëve ekonomikë: “SENKA”,sh.p.k + “GPG COMPANY”,sh.p.k, për arsyet si më poshtë:

  a) Komisioni i vlerësimit të ofertave referuar dokumentationit të paraqitur nga bashkimi i operatoriëve ekonomikë: “SENKA”,sh.p.k + “GPG COMPANY”,sh.p.k në përmbushje të kërkesave të përcaktuara në DST, Autoriteti Kontraktor, në pikën 2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar, ka kërkuar: ”Kopje të çertifikuara të bilanceve për tre vitet e fundit kur ky informacion është i mundur”,kriter i cili nuk përmbushet nga BOE, pasi bilancet e dorëzuara nga operatori ekonomik “SENKA”,sh.p.k, pjesë e BOE nuk janë të çertifikaura/konfirmuara nga organet Tatimore.
  b) Autoriteti kontraktor, në pikën 2.3 Kapaciteti teknik, pika “9”, ka kërkuar: Operatori ekonomik duhet të disponojë licencë QKL III.2.B, Grumbullim, Transportim, Ruajtje e mbetjeve Urbane. Komisioni i vlerësimit të ofertave referuar dokumentationit të paraqitur nga bashkimi i operatoriëve ekonomikë: “SENKA”,sh.p.k + “GPG COMPANY”,sh.p.k, ka konstatuar se nuk është paraqitur dokumentacion për përmbushjen e kriterit të mësipërm. Pra kriter i cili nuk përmbushet nga BOE.
  c) Autoriteti kontraktor, në pikën 2.3 Kapaciteti teknik, pika “19”, ka kërkuar: Operatori ekonomik duhet të paraqesë Analizë Çmimesh për të gjithë zërat e parashikuar në preventive. Komisioni i vlerësimit të ofertave referuar dokumentationit të paraqitur nga bashkimi i operatoriëve ekonomikë: “SENKA”,sh.p.k + “GPG COMPANY”,sh.p.k, nuk kanë paraqitur dokumentacion për plotësimin e këtij kriteri. Pra kriter i cili nuk përmbushet nga BOE.
  _________________________________

  Nuk ka pasur te skualifikuar gjate fazes se dyte.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for "Ante Group" Shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for "Ante Group" Shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for "Ante Group" Shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for "Ante Group" Shpk viti 2019-2020

 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit REF-92604-04-08-2021
  Announcement of Procurement Buletini i Posacem Nr. 55 date 12.04.2021
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Technical Report
  Preventiv
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 98 datë 25 Qershor 2021
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 100 datë 28 Qershor 2021
 • Formulari i njoftimit të operatorëve ekonomikë të suksesshëm në marrëveshjen kuadër
 • ____________________________
 • Raport Arkitektonik
 • Raport Topografik
 • Plani i Pergjithshem i Furnizimit me uje te Godinave
 • Pamje 3 - Dimensionale
 • Specifikime Teknike Hidrosanitare
 • Specifikime Teknike ngrohje ventilim
 • Vlerësimi Teknik i Godinës Kashunet - Magazinat
 • Vlerësimi Teknik i Godinës Ish Magazinat
 • Vlerësimi Teknik i Godinës Lokali
 • Vlerësimi Teknik & Siguria Teknike
 • Fasadat / Vendosja e Brisoles
 • Relacion Teknik Hidrosanitar
 • Raport i Vleresimit te Ndikimit ne Mjedis
 • Raport i Mbrojtjes Kundra Zjarrit
 • Raport Konstruktiv
 • Relacion Teknik (I)
 • Specifikimet Elektrike

 • _________________________________
 • VKM Nr.169, datë 17.3.2021 Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rikonstruksionit të objekteve të ish-repartit “Renea”, Drejtoria e Forcës së Posaçme Operacionale, Linzë, Bashkia Tiranë, dhe caktimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit si njësi zbatuese
 • Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data