Open Procurement Albania

Rikonstruksion i rruges autostrade - fshati Bulo.

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet

Qarkun Gjirokastër
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga Qeveria Shqiptare
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit Projekte me financim të Qeverisë Shqiptare
Pershkrim i Projektit Buxheti: 23.7 miliardë Lekë
Kohëzgjatja: 2014-2019
Financues: Qeveria Shqiptare
Shtrirja gjeografike: Në 12 Qarqet e Shqipërisë, 35 bashki
Përfitues: 2 milionë banorë
Objektivi: Përmirësimi i kushteve të jetesës të banorëve në të gjithë vendin, rritja e aksesit në shëbimet bazë, promovimi i turizmit dhe nxitja e sektorit bujqësor, përmes financimit të projekteve të mëdha me ndikim rajonal. Investimet janë në perputhje të plotë me vizionin e Qeverisë Shqiptare për transformimin urban të qendrave të qyteteve, infrastrukturës rrugore dhe furnizimit me ujë.
 • Infrastrukturë rrugore dhe urbane;
 • Furnizim me ujë të pijshëm;
 • Mjedis;
 • Rikonstruksion i shkollave;
 • Projekte studimore, hapësinore, të trashëgimisë kulturore, etj;
 • Hartim i projekteve teknike të gatshme për financim për Njësitë e Qeverisjes Vendore;
Objekti i Tenderit Rikonstruksion i rrugës autostradë - fshati Bulo.
Nr. Reference REF-24493-02-18-2016
Kodi CPV
Vlera / Fondi Limit 72,011,026
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 15-03-2016
Sektori Infrastrukturë Rrugë Rurale
Nr. i Operatoreve Konkurues 15
Operatore Konkurues NIKA SHPK
COMPANY RIVIERA 2008 SHPK
SHKELQIMI 07 SHPK
CAUSHI SHPK
HASTOÇI SHPK
KALIVIOTI SHPK
MANE/S SHPK
COBIAL SHPK
B-93 SHPK
ALBA KONSTRUKSION SHPK
CURRI SHPK
DENIS-05 SHPK
ALKO-IMPEX GENERAL CONSTRUCION SHPK
ROSI SHPK
SENKA/L SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • HASTOÇI -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 50,297,270
  Data e shpalljes se fituesit 11-05-2016
  Data e lidhjes se kontrates 16-05-2016
  Vlera e Kontrates me TVSH 60,356,724
  Kohezgjatja e Kontrates 8 muaj
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Për vlerësimin në datën 11.04.2016 paraqiti ankim bashkimi i shoqërive Mane/S SHPK & Iliria/D SHPK.
  Ankesës ju kthye përgjigje në datën 13.04.2016 duke e refuzuar atë.

  në datën 13.04.2016 paraqiti ankim shoqëria Nika SHPK. Ankesës ju kthye përgjigje në datën 14.04.2016 duke e refuzuar atë.

  në datën 13.04.2016 paraqiti ankim shoqëria Riviera-2008 SHPK.
  Ankesës ju kthye përgjigje në datën 14.04.2016 duke e refuzuar atë.
  në datën 14.04.2016 u be rivlerësimi në sistem për të korrigjuar arsyet e skualifikimit për shoqëritë Mane/S SHPK & Iliria/D SHPK dhe Nika SHPK & Elkri SHPK.

  në datën 15.04.2016 paraqiti ankim shoqëria Kalivioti SHPK.
  Ankesës ju kthye përgjigje në datën 15.04.2016 duke e refuzuar atë.

  Ne datën 22.04.2016 shoqëria Riviera-2008 SHPK paraqiti ankim në Komisionin e Prokurimit Publik i cili dha vendimi nr. 991 date 10.05.2016 .
  Janë s’kualifikuar operatoret e mëposhtëm:

  1. Bashkimin e përkohshëm të shoqërive Nika SHPK (30,3%) dhe Elkri SHPK (69,7%) për arsye se:
  a. Shoqëria Elkri SHPK nuk ka paraqitur deklaratën mbi disponueshmërinë e mjeteve sipas Shtojcës 9.
  b. Shoqëria Elkri SHPK nuk plotëson piken 2.4.1 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim Operatori Ekonomik duhet të ketë realizuar punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më pak se 50% e vlerës se fondit limit dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit ose punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku, gjatë tri viteve të fundit, është jo më pak se 200% e vlerës se fondit limit dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit .
  c. Shoqëria Elkri SHPK nuk disponon kualifikimet e duhura të stafit drejtues përkatës për kryerjen e të gjitha punimeve në ketë objekt.
  d. Shoqëria Elkri SHPK nuk ka paraqitur deklaratën me shkrim se inxhinieret e kërkuar në pikën 2.4.3 për kualifikim janë të pa angazhuar në kontrata të tjera.
  e. Shoqëria Elkri SHPK nuk ka paraqitur deklaratën lidhur me Makineritë të cilat nuk duhet të jenë të angazhuara në kontrata të tjera.
  f. Shoqëria Elkri SHPK nuk disponon makineritë e nevojshme për ketë qellim.

  2. Bashkimi i përkohshëm të shoqërive Company Riviera 2008 SHPK (89,5%) dhe Kevin Construksion SHPK (10,5%) për arsye se:
  a. Shoqëria Company Riviera 2008 SHPK nuk plotëson piken 2.4.1 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim Operatori Ekonomik duhet të ketë realizuar punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më pak se 50% e vlerës se fondit limit dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit ose punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku, gjatë tri viteve të fundit, është jo më pak se 200% e vlerës se fondit limit dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit .
  b. Shoqëria Company Riviera 2008 SHPK nuk plotëson piken 2.4.6 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve dhe pajisjeve teknike pasi për fabrikën e asfaltobetonit që ka deklaruar në tender nuk ka paraqitur lejen mjedisore lëshuar nga QKL në përputhje me kërkesën për kualifikim.
  c. Shoqëria Kevin Konstruksion SHPK nuk ka paraqitur deklaratën mbi disponueshmërinë e mjeteve sipas Shtojcës 9.
  d. Shoqëria Kevin Construksion SHPK nuk disponon mjetet dhe pajisjet teknike e duhura (ka deklaruar se disponon vetëm një kamion i cili është i pamjaftueshëm pasi mungojnë mjetet ngjeshës).

  3. Shoqërinë Shkëlqimi-07 SHPK për arsye se:
  a. Nuk plotëson pikën 2.1 e të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri .
  b. Nuk ka paraqitur dokument për shlyerjen e detyrimeve për taksat vendore në Tirane, ku ushtron aktivitet bazuar në ekstraktin e QKR. Për të vërtetuar pagesën e taksave vendore në Tirane ka paraqitur një urdhër zhbllokimi që Bashkia Tirane ju dërgon disa bankave, por ky urdhër nuk provon se taksat dhe tarifat vendore në Tirane janë paguar.
  c. Nuk plotëson piken 2.4.3 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim Operatori Ekonomik duhet të vërtetoje se disponon kualifikimet e duhura të stafit drejtues përkatës për kryerjen e të gjitha punimeve në ketë objekt.

  4. Bashkimi i përkohshëm të shoqërive të shoqërive Caushi SHPK (88%) dhe Sinder AB SHPK (12%) për arsye se:
  a. Shoqëria Caushi SHPK nuk plotëson piken 2.4.3 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim Operatori Ekonomik duhet të vërtetoje se disponon kualifikimet e duhura të stafit drejtues përkatës për kryerjen e të gjitha punimeve në ketë objekt.
  b. Shoqëria Sinder AB SHPK nuk plotëson piken 1. A të Kërkesave të Përgjithshme për Kualifikim Një dokument që vërteton se (subjekti juaj) nuk është në proces falimentimi, (statusi aktiv) pasi nuk ka paraqitur Ekstraktin e Regjistrit Tregtar për të Dhënat e Subjektit.
  c. Shoqëria Sinder AB SHPK nuk plotëson piken 2.4.3 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim Operatori Ekonomik duhet të vërtetoje se disponon kualifikimet e duhura të stafit drejtues përkatës për kryerjen e të gjitha punimeve në ketë objekt.
  d. Shoqëria Sinder AB SHPK nuk plotëson piken 2.4.6 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve dhe pajisjeve teknike .

  5. Bashkimi i përkohshëm të shoqërive Kalivioti SHPK (33%) dhe Jody Kompany SHPK (67%) për arsye se:
  a. Shoqëria Kalivioti SHPK nuk plotëson piken 2.4.3 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim Operatori Ekonomik duhet të vërtetoje se disponon kualifikimet e duhura të stafit drejtues përkatës për kryerjen e të gjitha punimeve në ketë objekt.
  b. Shoqëria Jody-Kompany SHPK nuk plotëson piken 2.3.3 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me gjendjen në banke, pasi disponon në banke një shume prej 4.000.000 leke, ndërkohe që sipas përqindjes se punëve që ka mare përsipër duhet të dispononte 4.824.739 leke.
  c. Shoqëria Jody-Kompany SHPK nuk plotëson piken 2.4.1 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim Operatori Ekonomik duhet të ketë realizuar punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më pak se 50% e vlerës se fondit limit dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit ose punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku, gjatë tri viteve të fundit, është jo më pak se 200% e vlerës se fondit limit dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit pasi për punët e deklaruara nuk ka paraqitur faturat tatimore të kërkuara në kërkesën për kualifikim.
  d. Shoqëria Jody-Kompany SHPK nuk plotëson piken 2.4.3 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim Operatori Ekonomik duhet të vërtetoje se disponon kualifikimet e duhura të stafit drejtues përkatës për kryerjen e të gjitha punimeve në ketë objekt.

  6. Bashkimi i përkohshëm të shoqërive Mane/S SHPK (82.2%) dhe Iliria/D SHPK (17.8%) për arsye se:
  a. Shoqëria Mane/S SHPK nuk plotëson piken 2.4.1 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim Operatori Ekonomik duhet të ketë realizuar punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më pak se 50% e vlerës se fondit limit dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit ose punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku, gjatë tri viteve të fundit, është jo më pak se 200% e vlerës se fondit limit dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit . B. Shoqëria Mane/S SHPK nuk plotëson piken 2.4.3 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim Operatori Ekonomik duhet të vërtetoje se disponon kualifikimet e duhura të stafit drejtues përkatës për kryerjen e të gjitha punimeve në ketë objekt.
  c. Shoqëria Mane/S SHPK nuk plotëson piken 2.4.6 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve dhe pajisjeve teknike.
  d. Shoqëria Iliria/D SHPK nuk plotëson piken 2.4.3 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim Operatori Ekonomik duhet të vërtetoje se disponon kualifikimet e duhura të stafit drejtues përkatës për kryerjen e të gjitha punimeve në ketë objekt.
  e. Shoqëria Iliria/D SHPK nuk e ka paraqitur deklaratën që Makineritë nuk duhet të jene të angazhuara në kontrata të tjera. Për ketë të paraqitet një deklarate nga administratori i shoqërisë ofertuese se makineritë e mësipërme nuk janë të angazhuara në kontrata të tjera pasi nuk e ka paraqitur deklaratën e kërkuar.

  7. Të skualifikoje shoqërinë Alba Konstruksion SHPK për arsye se:
  a. Nuk plotëson piken 2.4.3 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim Operatori Ekonomik duhet të vërtetoje se disponon kualifikimet e duhura të stafit drejtues përkatës për kryerjen e të gjitha punimeve në ketë objekt.

  8. Të skualifikoje shoqërinë Senka/L SHPK për arsye se:
  Nuk ka paraqitur oferte.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per HASTOÇI viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per HASTOÇI viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per HASTOÇI viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per HASTOÇI viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi Nr.07 - Dt.22-02-2016
  Vendim i Komisionit te Prokurimit Publik (KPP
  Njoftim per Shpallje Fituesi Nr.19 - Dt.16-05-2016
  Njoftim per Lidhje Kontrate Nr.20 - Dt.23-05-2016

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data