Open Procurement Albania

Sistemim-asfaltim i rruges se unazes poliklinike-7 pallatet Vlore .

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet

Qarkun Vlorë
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Sistemim-asfaltim i rrugës se unazës Poliklinikë-7 pallatet Vlorë .
Nr. Reference
Kodi CPV
Vlera / Fondi Limit 485,833,310
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 29-04-2016
Sektori Infrastrukturë Urbane
Nr. i Operatoreve Konkurues 12
Operatore Konkurues BESTA SHPK
CURRI SHPK & Be – Is
ALBA KONSTRUKSION SHPK
ALB TIEFBAU SHPK
SALILLARI SHPK
ARIFAJ SHPK
G.P.G. COMPANY SHPK
R & T SHPK
RIVIERA SHPK
ALKO-IMPEX General Construcion SHPK
AGBES CONSTRUKSION SHPK
SULOVA NDERTIM PRODHIM MUSTA SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • CURRI SHPK -
 • Be-Is SHPK -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 346,777,116
  Data e shpalljes se fituesit 06-06-2016
  Data e lidhjes se kontrates 10-06-2016
  Vlera e Kontrates me TVSH 416,132,539
  Kohezgjatja e Kontrates 12 muaj
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Për vlerësimin, në datën 24.05.2016 paraqiti ankim shoqëria Salillari SHPK. Ankesës ju kthye përgjigje në datën 26.05.2016 duke e refuzuar atë.
  Nuk ka pasur ankim në KPP.

  Janë skualifikuar

  1. Bashkimin i përkohshëm i shoqërive Nika SHPK (30,3%) dhe Elkri SHPK (69,7%) për arsye se: a. Shoqëria Elkri SHPK nuk ka paraqitur deklaratën mbi disponueshmërinë e mjeteve sipas Shtojcës 9.
  b. Shoqëria Elkri SHPK nuk plotëson kërkesën për realizimin e punëve të ngjashme.
  c. Shoqëria Elkri SHPK nuk plotëson piken 2.4.3 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim Operatori Ekonomik duhet të vërtetoje se disponon kualifikimet e duhura të stafit drejtues përkatës për kryerjen e të gjitha punimeve në ketë objekt.
  d. Shoqëria Elkri SHPK nuk ka paraqitur deklarate me shkrim se inxhinieret e kërkuar në piken 2.4.3 për kualifikim janë të pa angazhuar në kontrata të tjera.
  e. Shoqëria Elkri SHPK nuk ka paraqitur deklarate me shkrim për makineritë e kërkuara në piken 2.4.3 për kualifikim nuk janë të angazhuar në kontrata të tjera.
  f. Shoqëria Elkri SHPK nuk plotëson piken 2.4.6 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim Operatori ekonomik duhet të disponoje mjetet dhe pajisjet e nevojshme teknike për realizimin e kontratës. .

  2. Bashkimin e përkohshëm të shoqërive Company Riviera 2008 SHPK (89,5%) dhe Kevin Construksion SHPK (10,5%) për arsye se:
  a. Shoqëria Company Riviera 2008 SHPK nuk plotëson kërkesën për realizimin e punëve të ngjashme.
  b. Shoqëria Company Riviera 2008 SHPK nuk ka paraqitur lejen mjedisore lëshuar nga QKL lidhur me disponimin e mjeteve dhe pajisjeve teknike pasi për fabrikën e asfaltobetonit që ka deklaruar në tender .
  c. Shoqëria Kevin Konstruksion SHPK nuk ka paraqitur deklaratën mbi disponueshmërinë e mjeteve sipas Shtojcës 9.
  d. Shoqëria Kevin Construksion SHPK nuk plotëson pikën 2.4.6 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve dhe pajisjeve teknike .

  3. Shoqërinë Shkëlqimi-07 SHPK për arsye se:
  a. Nuk plotëson pikën 2.1 e të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri .
  b. Nuk plotëson pikën 2.3.1 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim Operatori Ekonomik duhet të paraqesë një dokument që vërteton se ka plotësuar të gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore ku operatori ushtron aktivitet.
  c. Nuk plotëson pikën 2.4.3 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim Operatori Ekonomik duhet të vërtetoje se disponon kualifikimet e duhura të stafit drejtues përkatës për kryerjen e të gjitha punimeve në ketë objekt.

  4. Bashkimin e përkohshëm të shoqërive Caushi SHPK (88%) dhe Sinder AB SHPK (12%) për arsye se:
  a. Shoqëria Caushi SHPK nuk plotëson pikën 2.4.3 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim Operatori Ekonomik duhet të vërtetoje se disponon kualifikimet e duhura të stafit drejtues përkatës për kryerjen e të gjitha punimeve në ketë objekt.
  b. Shoqëria Sinder AB SHPK nuk ka paraqitur Ekstraktin e Regjistrit Tregtar për të Dhënat e Subjektit.
  c. Shoqëria Sinder AB SHPK nuk plotëson pikën 2.4.3 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim Operatori Ekonomik duhet të vërtetoje se disponon kualifikimet e duhura të stafit drejtues përkatës për kryerjen e të gjitha punimeve në ketë objekt.
  d. Shoqëria Sinder AB SHPK nuk plotëson pikën 2.4.6 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve dhe pajisjeve teknike pasi për ekskavatorin me goma me numër shasie 162M22564 nuk ka paraqitur lejen e qarkullimit, siç është kërkuar në kërkesën për kualifikim. Ky lloj mjeti shënohet në regjistrat publike dhe për ketë lloj mjeti është kërkuar të paraqiten dokumenti që vërteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), plus Çertifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit dhe fotot e mjeteve.

  5. Bashkimin e përkohshëm të shoqërive Kalivioti SHPK (33%) dhe Jody-Kompany SHPK (67%) për arsye se:
  a. Shoqëria Kalivioti SHPK nuk plotëson pikën 2.4.3 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim Operatori Ekonomik duhet të vërtetoje se disponon kualifikimet e duhura të stafit drejtues përkatës për kryerjen e të gjitha punimeve në ketë objekt.
  b. Shoqëria Jody-Kompany SHPK nuk plotëson pikën 2.3.3 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me gjendjen në banke, pasi disponon në banke një shume prej 4.000.000 leke, ndërkohe që sipas përqindjes se punëve që ka mare përsipër duhet të dispononte 4.824.739 leke.
  c. Shoqëria Jody-Kompany SHPK nuk plotëson kërkesën për realizimin e punëve të ngjashme.
  d. Shoqëria Jody-Kompany SHPK nuk plotëson pikën 2.4.3 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim Operatori Ekonomik duhet të vërtetoje se disponon kualifikimet e duhura të stafit drejtues përkatës për kryerjen e të gjitha punimeve në ketë objekt.

  6. Bashkimin e përkohshëm të shoqërive Mane/S SHPK (82.2%) dhe Iliria/D SHPK (17.8%) për arsye se:
  a. Shoqëria Mane/S SHPK nuk plotëson kërkesën për realizimin e punëve të ngjashme.
  b. Shoqëria Mane/S SHPK nuk plotëson pikën 2.4.3 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim Operatori Ekonomik duhet të vërtetoje se disponon kualifikimet e duhura të stafit drejtues përkatës për kryerjen e të gjitha punimeve në ketë objekt.
  c. Shoqëria Mane/S SHPK nuk plotëson pikën 2.4.6 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve dhe pajisjeve teknike pasi për ekskavatorin me goma me numër shasie 233241936ME nuk ka paraqitur lejen e qarkullimit, siç është kërkuar në kërkesën për kualifikim. Ky lloj mjeti shënohet në regjistrat publike dhe për ketë lloj mjeti është kërkuar të paraqiten dokumenti që vërteton regjistrimin e mjetit (leje qarkullimi), plus Çertifikaten e kontrollit teknik, siguracionin e mjetit dhe fotot e mjeteve.
  d. Shoqëria Iliria/D SHPK nuk plotëson pikën 2.4.3 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim Operatori Ekonomik duhet të vërtetoje se disponon kualifikimet e duhura të stafit drejtues përkatës për kryerjen e të gjitha punimeve në ketë objekt.
  e. Shoqëria Iliria/D SHPK nuk ka paraqitur deklaratën lidhur me Makineritë të cilat nuk duhet të jene të angazhuara në kontrata të tjera.

  7. Shoqërinë Alba Konstruksion SHPK për arsye se:
  a. Nuk plotëson pikën 2.4.3 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim Operatori Ekonomik duhet të vërtetoje se disponon kualifikimet e duhura të stafit drejtues përkatës për kryerjen e të gjitha punimeve në ketë objekt.

  8. Shoqërinë Senka/L SHPK për arsye se nuk ka paraqitur ofertë.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per CURRI SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per CURRI SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per CURRI SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per CURRI SHPK viti 2019-2020

  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Be-Is SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Be-Is SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Be-Is SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Be-Is SHPK viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi Nr.14 - Dt.11-04-2016
  Njoftim per Shpallje Fituesi Nr.23 - Dt.13-06-2016
  Njoftim per Lidhje Kontrate Nr.24 - Dt.20-06-2016
  Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr. 10, datë 10.3.2016

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data