Open Procurement Albania

Ndertim i ujesjellesit Cerme – Terbuf – Sulzotaj.

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet

Qarkun Fier
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga Qeveria Shqiptare
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit Projekte me financim të Qeverisë Shqiptare
Pershkrim i Projektit Buxheti: 23.7 miliardë Lekë
Kohëzgjatja: 2014-2019
Financues: Qeveria Shqiptare
Shtrirja gjeografike: Në 12 Qarqet e Shqipërisë, 35 bashki
Përfitues: 2 milionë banorë
Objektivi: Përmirësimi i kushteve të jetesës të banorëve në të gjithë vendin, rritja e aksesit në shëbimet bazë, promovimi i turizmit dhe nxitja e sektorit bujqësor, përmes financimit të projekteve të mëdha me ndikim rajonal. Investimet janë në perputhje të plotë me vizionin e Qeverisë Shqiptare për transformimin urban të qendrave të qyteteve, infrastrukturës rrugore dhe furnizimit me ujë.
 • Infrastrukturë rrugore dhe urbane;
 • Furnizim me ujë të pijshëm;
 • Mjedis;
 • Rikonstruksion i shkollave;
 • Projekte studimore, hapësinore, të trashëgimisë kulturore, etj;
 • Hartim i projekteve teknike të gatshme për financim për Njësitë e Qeverisjes Vendore;
Objekti i Tenderit Ndërtim i ujësjellësit Cerme – Tërbuf – Sulzotaj.
Fondi i akorduar për vitin 2016 është 78.333.333 (shtatëdhjetë e tete milion e treqind e tridhjete e tre mije e treqind e tridhjete e tre) leke pa tvsh.
Pjesa e mbetur është parashikuar për vitin 2017.
Nr. Reference
Kodi CPV
Vlera / Fondi Limit 387,000,000
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 21-10-2016
Sektori Infrastrukturë Ujësjellës Kanalizime
Nr. i Operatoreve Konkurues 9
Operatore Konkurues RIVIERA & Bitupave
N.T.P. Eurokos-Dega ne Shqiperi & Alfa.I
NDREGJONI & Sterkaj
GJOKA KONSTRUKSION
KEVIN CONSTRUKSION & Boshnjaku B
SHKELQIMI 07 & SMO Union & Grand Konstruksion & Shendelli
CURRI
ALB - STAR
KRENAR CANI
Operator Ekonomik Kontraktues
 • CURRI SHPK -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 371,236,432
  Data e shpalljes se fituesit 20-11-2016
  Data e lidhjes se kontrates 30-11-2016
  Vlera e Kontrates me TVSH 453,877,195
  Kohezgjatja e Kontrates 10 muaj
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Në datën 30.09.2016 paraqiti ankesë për dokumentat e tenderit shoqëria Be-Is SHPK.
  Ankesës ju kthye përgjigje në datën 05.10.2016.

  Janë s’kualifikuar:
  Nuk ka pasur ankim në KPP.

  1. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Riviera SHPK (30%) dhe Bitupave (70%) pasi:
  a. Shoqëria Riviera SHPK nuk plotëson kërkesën 2.2.4 për kualifikim lidhur me taksat vendore pasi sipas QKR ka kryer aktivitet në Lukove (2014), Dibër (2014), Dajc Shkodër (2014), Hekal Mallakastër (2014), Shkodër (2014), Otllak Berat (2014), Shenavlash Durrës (2014 -2015), Kakome Sarande (2014-2015) dhe për këto detyrime vendore nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion. Edhe deklarata e paraqitur për të plotësuar kërkesën 2.2.5 për kualifikim rezulton e pa vërtete.
  b. Shoqëria Riviera SHPK nuk plotëson kërkesën 2.3.1 për kualifikim lidhur me punët e ngjashme .
  c. Shoqëria Bitupave nuk plotëson kërkesën 2.2.4 për kualifikim lidhur me taksat vendore pasi sipas QKR rezulton se është regjistruar me seli në Tirane në datën 25.09.2015 dhe nuk ka paraqitur vërtetim për likuidimin e detyrimeve për taksat vendore për vitin 2015.
  d. Shoqëria Bitupave nuk plotëson kërkesën 2.3.1 për kualifikim lidhur me punët e ngjashme pasi në punën e deklaruar ka realizuar vetëm punime me tubacione metalike dhe nuk ka deklaruar asnjë eksperience lidhur me tubacionet HDPE.
  e. Shoqëria Bitupave nuk plotëson kërkesën 2.3.7 për kualifikim lidhur me mjetet dhe pajisjet pasi ka mare përsipër të kryeje 70% të punimeve, nder të cilat punime me tubacionet HDPE dhe nuk disponon makineri për saldimin elektrofuziv të tubave HDPE, nuk disponon autobot uji i cili është i domosdoshëm për kryerjen e provave nen presion, nuk disponon pompe presioni për testimin hidraulik të linjave të ujësjellësit.

  2. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Eurokos SHPK (65%) dhe Alfa.I (35%) pasi:
  a. Shoqëria Eurokos SHPK nuk plotëson kërkesën 2.2.3 për kualifikim lidhur me gjendjen në banke pasi ka paraqitur dokumentacion për disponimin e shumes 25.000.000 leke nga 25.155.000 leke që duhet të kishte duke ju referuar përqindjes se punëve që ka marre përsipër (65%).
  b. Shoqëria Eurokos SHPK nuk plotëson kërkesën 2.3.1 për kualifikim lidhur me punët e ngjashme.
  c. Shoqëria Alfa.I SHPK nuk plotëson kërkesën 2.3.7 për kualifikim lidhur me mjetet e pajisjet pasi nuk ka në dispozicion pompe presioni për kryerjen e testimeve nen presion, ndonëse ka marre përsipër punimet në linjat e ujësjellësit.

  3. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Ndregjoni SHPK (35%) dhe Sterkaj SHPK (65%) pasi:
  a. Shoqëria Ndregjoni SHPK nuk plotëson kërkesën 2.3.5 për kualifikim lidhur me punësimin e mjekut të shoqërisë pasi nuk ka paraqitur licensen e kërkuar në kriterin për kualifikim.
  b. Shoqëria Ndregjoni SHPK nuk plotëson kërkesën 2.3.9 për kualifikim lidhur me certifikatat ISO pasi nga verifikimi në sistem rezulton se certifikatat ISO 9001:2008, PAS 99:2012 dhe ISO 39001:2012 lëshuar nga CERTIND janë të pavlefshme (anuluara).
  c. Shoqëria Sterkaj SHPK nuk plotëson kërkesën 2.3.1 për kualifikim lidhur me taksat vendore pasi nuk ka paraqitur vërtetime për pagesën e detyrimeve në Shkodër-Velipoje-Pulaj ku ka ushtruar aktivitet deri në datën 18.12.2014.
  d. Shoqëria Sterkaj SHPK nuk plotëson kërkesën 2.3.1 për kualifikim lidhur me punët e ngjashme pasi për punën e deklaruar nuk ka paraqitur formularin e vlerësimit sipas shtojcës 8, siç është kërkuar në kriterin për kualifikim.
  e. Shoqëria Sterkaj SHPK nuk plotëson kërkesën 2.3.4 për kualifikim lidhur me deklaratën për mosangazhimin e inxhiniereve pasi nuk e ka paraqitur deklaratën e kërkuar.
  f. Shoqëria Sterkaj SHPK nuk plotëson kërkesën 2.3.5 për kualifikim lidhur punësimin e mjekut të shoqërisë.

  4. Operatorin Ekonomik Gjoka SHPK pasi:
  a. Nuk plotëson kërkesën 2.2.4 për kualifikim lidhur me taksat vendore pasi nuk ka paraqitur vërtetime për pagesën e detyrimeve në Korçe ku ka ushtruar aktivitet deri në datën 08.06.2015, Berat ku ka ushtruar aktivitet deri në 05.09.2014 dhe në Karpen Kavaje ku ushtron aktivitet.
  b. Nuk plotëson kërkesën 2.3.1 për kualifikim lidhur me punët e ngjashme .
  c. Nga shqyrtimi i zërave të punimeve rezulton se nuk ka kryer punime tubacionesh HDPE dhe nuk rezulton të ketë përvoja të tjera të ngjashme me punime që i përkasin kategorisë NP7.
  d. Nuk plotëson kërkesën 2.3.10 për kualifikim lidhur me cilësinë e materialeve që parashikohet të vendosen në vepër.
  5. Shoqëria Teqja International lidhur me tubacionet HDPE.
  a. Nga dokumentacionet e paraqitura rezulton se kjo shoqëri nuk prodhon tubacione HDPE-RC sipas specifikimeve teknike të dhëna në tender. Mungon certifikata e cilësisë për saraçineskat, rakorderite dhe matesat e ujit.

  6. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Kevin Konstruksion SHPK (51%) dhe Boshnjaku B (49%) pasi:
  a. Në marrëveshjen e bashkëpunimit të lidhur ndërmjet dy shoqërive nuk janë përcaktuar punët konkrete që do të kryeje secila shoqëri.
  b. Shoqëria Kevin Konstruksion SHPK nuk plotëson kërkesën 2.3.1 për kualifikim lidhur me punët e ngjashme .
  c. Shoqëria Kevin Konstruksion SHPK nuk plotëson kërkesën 2.3.2 për kualifikim lidhur me numrin e punonjësve pasi sipas përqindjes se punëve që ka marre përsipër (51%) duhet të kishte një numër mesatar të punësuarish prej jo me pak se 71 personash, ndërkohe që numri mesatar për periudhën e kërkuar shkurt 2016 – gusht 2-16 është 67 persona.
  d. Shoqëria Boshnjaku B SHPK nuk plotëson kërkesën 2.2.3 për kualifikim lidhur me gjendjen në banke pasi ka paraqitur dokumentacion për disponimin në ABI Bank të shumes 5.060.556 leke nga 18.963.000 që duhet të kishte sipas marrëveshjes se bashkëpunimit (49%).
  e. Shoqëria Boshnjaku B SHPK nuk plotëson kërkesën 2.3.1 për kualifikim lidhur me punët e ngjashme .

  7. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Shkëlqimi 07 SHPK (42%) & SMO Union SHPK (25%) & Grand Konstruksion SHPK (18%) & Shendelli SHPK (15%) pasi:
  a. Në marrëveshjen e bashkëpunimit të lidhur ndërmjet shoqërive është përcaktuar se secila shoqëri do të kryeje punime për të gjithë zërat e punimeve në raport me përqindjen e punës që ka marre përsipër.
  b. Shoqëria Shkëlqimi 07 SHPK nuk plotëson kërkesën 2.2.4 për kualifikim lidhur me taksat vendore pasi nuk ka paraqitur vërtetime për shlyerjen e detyrimeve vendore për në Fier në vitin 2014 (sipas QKR ka ushtruar aktivitet deri në qershor 2014).
  c. Shoqëria Shkëlqimi 07 SHPK nuk plotëson kërkesën 2.3.1 për kualifikim lidhur me punët e ngjashme . D. Shoqëria SMO Union SHPK nuk plotëson kërkesën 2.3.1 për kualifikim lidhur me punët e ngjashme .
  e. Shoqëria SMO Union SHPK nuk plotëson kërkesën 2.3.7 për kualifikim lidhur me mjetet dhe pajisjet e nevojshme teknike për realizimin e kontratës .
  f. Shoqëria Grand Konstruksion SHPK nuk plotëson kërkesën 2.3.3 për kualifikim lidhur me stafin e nevojshëm teknik pasi nuk ka paraqitur dokumentacion se ka si të punësuar dhe të regjistruar në kompaninë e tij 1 (një) inxhinier mekanik, 1 (një) inxhinier gjeolog dhe 1 (një) inxhinier topograf.
  g. Shoqëria Grand Konstruksion SHPK nuk plotëson kërkesën 2.3.5 për kualifikim lidhur me punësimin e mjekut të shoqërisë pasi nuk ka paraqitur asnjë nga dokumentat e kërkuar në kriterin për kualifikim.
  h. Shoqëria Grand Konstruksion SHPK nuk plotëson kërkesën 2.3.6 për kualifikim lidhur me pikat e liçenses që duhet të disponoje pasi nuk disponon pikat e liçenses N.S – 9 (Punime strukturorë speciale), N.S – 18 (Punime topogjeodezike) dhe N.S.- 20 ( Shpime gjeologo-inxhinierike, puse e shpime për ujë).
  i. Shoqëria Grand Konstruksion SHPK nuk plotëson kërkesën 2.3.7 për kualifikim lidhur me mjetet dhe pajisjet e nevojshme teknike për realizimin e kontratës.
  j. Shoqëria Shendelli SHPK nuk plotëson kërkesën 2.3.1 për kualifikim lidhur me punët e ngjashme pasi nuk ka deklaruar asnjë objekt të ngjashëm me punimet e ujesjellsave.
  8. Operatorin Ekonomik Krenar Cani SHPK pasi:
  Nuk ka paraqitur dokumentacion.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per CURRI SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per CURRI SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per CURRI SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per CURRI SHPK viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi Nr.39 - Dt.03-10-2016
  Njoftim per Shpallje Fituesi Nr.47 - Dt.30-11-2016
  Njoftim per Lidhje Kontrate Nr.48 - Dt.05-12-2016

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data