Open Procurement Albania

Rikonstruksioni i rrugëve 2; 3; 4 dhe paralele në Golem, Kavajë.

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet

Qarkun Tiranë
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Rikonstruksioni i rrugëve 2; 3; 4 dhe paralele në Golem, Kavajë.
Fondi i akorduar për vitin 2017 është 50.000.000 (pesëdhjetë milion) leke pa tvsh.
Pjesa e mbetur është parashikuar për vitin 2018.
Nr. Reference
Kodi CPV
Vlera / Fondi Limit 80,401,816
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 06-03-2017
Sektori Infrastrukturë Rrugë Rurale
Nr. i Operatoreve Konkurues 20
Operatore Konkurues A.L-ASFALT & VICTORIA INVEST
CAUSHI
B-93
MELA. & ALBSHPRESA
BESTA
SHKELQIMI 07 & SHENDELLI
BE - IS SH.P.K & AURORA
HASTOÇI
EUROTEOREMA PEQIN
S i R E T A 2F
COMPANY RIVIERA 2008
KUPA & KOLA INVEST
DELIA GROUP & MANETSI
Edonil Konstruksion
G.P.G. COMPANY
BOSHNJAKU. B
ARIFAJ
EURONDERTIM M.K.
VELLEZERIT HYSA
VARAKU E
Operator Ekonomik Kontraktues
 • BESTA -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 56,028,756
  Data e shpalljes se fituesit 13-04-2017
  Data e lidhjes se kontrates 18-04-2017
  Vlera e Kontrates me TVSH 67,234,507
  Kohezgjatja e Kontrates 8 muaj
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Për vlerësimin në datën 05.04.2017 paraqiti ankese shoqëria Sireta 2F SHPK. Ankimit ju kthye përgjigje në datën 06.04.2017. në datën 12.04.2017 përfaqësuesi i shoqërisë Sireta 2F SHPK paraqiti një shkrese ku deklaron tërheqjen nga ankimi.
  Nuk ka pasur ankim në KPP.

  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. Shoqëria Caushi SHPK për arsye se:
  a. Nuk plotëson piken 2.2.4 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi, referuar punëve në proces të deklaruara, nga viti 2016 ushtron aktivitet në Kukës, Memaliaj, Peqin, Berat, Vrrine. për këto objekte nuk ka paguar detyrimet vendore dhe nuk e ka regjistruar në QKB. për rrjedhoje edhe deklarata e paraqitur në përputhje me kriterin 2.2.5 për kualifikim rezulton të jete e rreme.
  b. Nuk plotëson piken 2.3.6 për kualifikim lidhur me disponimin e mbjeteve.

  2. Bashkimi i përkohshëm i Operatoreve Ekonomike Mela SHPK (80%) dhe Albshpresa SHPK (20%) për arsye se:
  a. Shoqëria Mela SHPK nuk plotëson piken 2.3.3 për kualifikim lidhur me stafin e nevojshëm .
  b. Shoqëria Mela SHPK nuk plotëson piken 2.3.6 për kualifikim lidhur me pikat e nevojshme të liçenses pasi ka marre përsipër punime shtresash rrugore dhe nuk ka pikën e liçensës NS18 (punime topogjeodezike). Po ashtu ka marrë përsipër punime elektrike dhe nuk ka pikën e liçenses NP 11.

  3. Bashkimi i përkohshëm i Operatorëve Ekonomike Shkëlqimi 07 SHPK (70%) dhe Shendelli SHPK (30%) për arsye se:
  a. Shoqëria Shkëlqimi 07 SHPK nuk plotëson piken 2.2.4 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi, referuar punëve në proces të deklaruara, nga viti 2016 ushtron aktivitet në Kavajë, Vlorë, Toshkëz, Greshicë. për këto objekte nuk ka paguar detyrimet vendore.

  4. Bashkimi i përkohshëm i Operatorëve Ekonomike Be - Is SHPK (62.5%), dhe Aurora Konstruksion SHPK (37.5%) për arsye se:
  a. Shoqëria Be-Is SHPK nuk plotëson piken 2.2.4 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi, referuar punëve në proces të deklaruara, kryen aktivitet në Durrës, Librazhd dhe Vlorë nga viti 2016 e në vazhdim dhe nuk ka paraqitur dokumentacion për shlyerjen e detyrimeve vendore.

  5. Shoqëria Euroteorema Peqin SHPK për arsye se:
  a. Nuk plotëson piken 2.2.4 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi, referuar punëve në proces të deklaruara, kryen aktivitet në Milot – Lezhë - Rrëshen nga viti 2011 e në vazhdim dhe nuk ka paraqitur dokumentacion për shlyerjen e detyrimeve vendore.
  b. Nuk plotëson piken 2.3.3 për kualifikim lidhur me stafin e nevojshëm pasi nuk ka paraqitur dokumentacion për një inxhinier ndërtimi me profilin transport, siç kërkohet në dokumentet e tenderit.

  6. Bashkimi i përkohshëm i Operatoreve Ekonomike Sireta 2F SHPK (82.75%) dhe Artyka II SHPK (17.25%) për arsye se:
  a. Shoqëria Sireta 2F SHPK nuk plotëson piken 2.2.4 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi, referuar punëve në proces të deklaruara, kryen aktivitet në Bashkinë Maliq nga viti 2016 e në vazhdim dhe nuk ka paraqitur dokumentacion për shlyerjen e detyrimeve vendore.
  b. Shoqëria Artyka II SHPK nuk plotëson pikën 2.2.4 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi, referuar punëve në proces të deklaruara, kryen aktivitet në Bashkinë Liqenas nga viti 2016 e në vazhdim dhe nuk ka paraqitur dokumentacion për shlyerjen e detyrimeve vendore.

  7. Shoqëria Company Riviera 2008 SHPK për arsye se:
  a. Referuar deklaratës se punëve në proces rezulton se shoqëria Company Riviera 2008 SHPK ka në proces pune me një vlere të përgjithshme prej 229.425.750 leke pa tvsh. Këto pune konsistojnë në rivitalizime urbane dhe rikonstruksione rrugësh. për kontratën që prokurohet shoqërisë Company Riviera 2008 SHPK i takon të kryeje një volum punimesh prej 82.575.000 lekësh pa tvsh. Vlera totale e punimeve që duhet të kryeje shoqëria Company Riviera 2008 SHPK nëse shpallet fituese e kontratës që shqyrtohet është 309.827.566 leke, ndërkohe që kjo shoqëri zotëron piken e liçenses NP-4C e cila i lejon të kryeje në të njëjtën kohe punime me vlere të përgjithshme jo me shume se 100.000.000 leke.

  8. Bashkimi i përkohshëm i Operatoreve Ekonomike Delia Group SHPK (27%) dhe Mane TCI SHPK (73%) për arsye se:
  a. Shoqëria Mane TCI nuk plotëson kërkesën për kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve pasi ka paraqitur dokumentacion vetëm për një kamionçine.
  b. Shoqëria Mane TCI nuk ka paraqitur formularin e deklarimit të mjeteve.
  c. Shoqëria Mane TCI nuk plotëson piken 2.3.1 për kualifikim lidhur me punët e ngjashme.
  d. Shoqëria Mane TCI nuk plotëson piken 2.3.3 për kualifikim lidhur me stafin e nevojshëm pasi ka paraqitur dokumentacion vetëm për një inxhinier ndërtimi dhe një inxhinier ndërtimi i profilit transport.

  9. Bashkimi i përkohshëm i Operatoreve Ekonomike Edonil Konstruksion SHPK (30%) dhe Bahas SHPK (70%) për arsye se:
  a. në marrëveshjen e bashkëpunimit ndërmjet dy shoqërive nuk janë përcaktuar punët konkrete që do të kryeje secila shoqëri, në përputhje me VKM.

  10. Shoqëria GPG SHPK për arsye se:
  a. Nuk plotëson piken 2.2.4 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi, referuar punëve në proces të deklaruara, kryen aktivitet në Korçe nga viti 2016 e në vazhdim dhe nuk ka paraqitur dokumentacion për shlyerjen e detyrimeve vendore.

  11. Shoqëria Boshnjaku B SHPK për arsye se:
  a. Nuk plotëson piken 2.2.4 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi, referuar punëve në proces të deklaruara, kryen aktivitet në Gjirokastër nga viti 2016 e në vazhdim dhe nuk ka paraqitur dokumentacion për shlyerjen e detyrimeve vendore.

  12. Shoqëria Eurondertim MK SHPK për arsye se:
  a. Nuk plotëson piken 2.3.6 për kualifikim lidhur me pikat e nevojshme të liçenses pasi nuk disponon piken e liçenses N.P – 11. A (Ndërtime për N/stacionet, kabinat e transformatorëve linja e TN e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë). Duke qene se kjo e mete është thelbësore, komisioni vendosi të mos vazhdoje me shqyrtimin e dokumentacionit të mbetur për këtë shoqëri.

  13. Shoqëria Varaku E SHPK për arsye se
  a. Nuk ka paraqitur oferte.

  14. Shoqëria B-93 SHPK për arsye se
  a. Ka paraqitur oferte anomalisht të ulet dhe nuk ka mundur të argumentoje këtë oferte.

  15. Shoqëria Al Asfalt SHPK për arsye se
  a. Ka paraqitur oferte anomalisht të ulet dhe nuk ka paraqitur asnjë argumentim për këtë oferte.

  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per BESTA viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per BESTA viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per BESTA viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per BESTA viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi Nr. 06 - Dt.13-02-2017
  Njoftim per Shpallje Fituesi Nr.15 - Dt.18-04-2017
  Njoftim per Lidhje Kontrate Nr.16 - Dt.24-04-2017

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data