Open Procurement Albania

Ndërtim Asfaltim i rrugës Cërrik – Belsh – Dragot –Kuçove – Ure Vajgurore (Segmenti Cërrik - Belsh - Grekan).

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet

Qarkun Elbasan
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga Qeveria Shqiptare
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit Projekte me financim të Qeverisë Shqiptare
Pershkrim i Projektit Buxheti: 23.7 miliardë Lekë
Kohëzgjatja: 2014-2019
Financues: Qeveria Shqiptare
Shtrirja gjeografike: Në 12 Qarqet e Shqipërisë, 35 bashki
Përfitues: 2 milionë banorë
Objektivi: Përmirësimi i kushteve të jetesës të banorëve në të gjithë vendin, rritja e aksesit në shëbimet bazë, promovimi i turizmit dhe nxitja e sektorit bujqësor, përmes financimit të projekteve të mëdha me ndikim rajonal. Investimet janë në perputhje të plotë me vizionin e Qeverisë Shqiptare për transformimin urban të qendrave të qyteteve, infrastrukturës rrugore dhe furnizimit me ujë.
 • Infrastrukturë rrugore dhe urbane;
 • Furnizim me ujë të pijshëm;
 • Mjedis;
 • Rikonstruksion i shkollave;
 • Projekte studimore, hapësinore, të trashëgimisë kulturore, etj;
 • Hartim i projekteve teknike të gatshme për financim për Njësitë e Qeverisjes Vendore;
Objekti i Tenderit Ndërtim Asfaltim i rrugës Cërrik – Belsh – Dragot – Kuçove – Urë Vajgurore (Segmenti Cërrik - Belsh - Grekan).
Fondi i akorduar për vitin 2017 është 239.883.028 lekë pa tvsh.
Pjesa e mbetur është parashikuar për vitin 2018.
Nr. Reference
Kodi CPV
Vlera / Fondi Limit 1,199,415,000
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 26-05-2017
Sektori Infrastrukturë Rrugë Ndërurbane
Nr. i Operatoreve Konkurues 12
Operatore Konkurues EUROTEOREMA PEQIN & ALBAVIA & VIANTE
GENER 2
VELLEZERIT HYSA & ERGI & VARAKU E
EVEREST & GPG
ALBA KONSTRUKSION & PEVLAKU & SHENDELLI
VICTORIA INVEST INTERNATIONA & VICTORIA
ALKO IMPEX GENERAL CONSTRUCION & 2T
BAJRAMI N & ALBSTAR & ARGI
GJOKA KONSTRUKSION
TIMOS KAREFYLLAKIS
ADEM POJANI
BLERIMI
Operator Ekonomik Kontraktues
 • VARAKU E -
 • ERGI SHPK -
 • VELLEZERIT HYSA -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 743,653,778
  Data e shpalljes se fituesit 24-06-2017
  Data e lidhjes se kontrates 29-06-2017
  Vlera e Kontrates me TVSH 892,384,533
  Kohezgjatja e Kontrates 20 muaj
  Ankesa Ka pasur ankesa.

  Në datën 09.06.2017 paraqiti ankim shoqeria Gjoka SHPK.
  Ankimit ju kthye pergjigje në datën 12.06.2017 duke e refuzuar ate.

  Në datën 12.06.2017 paraqiti ankim shoqeria Bajrami N SHPK.
  Ankimit ju kthye pergjigje në datën 13.06.2017 duke e refuzuar ate.

  Në datën 12.06.2017 paraqiti ankim shoqeria Victoria Invest International SHPK.
  Ankimit ju kthye pergjigje në datën 13.06.2017 duke e refuzuar ate.

  Në datën 12.06.2017 paraqiti ankim shoqeria GPG Company SHPK.
  Ankimit ju kthye pergjigje në datën 13.06.2017 duke e refuzuar ate.

  Në datën 12.06.2017 paraqiti ankim shoqeria Alko Impex General Construcion SHPK.
  Ankimit ju kthye pergjigje në datën 13.06.2017 duke e refuzuar ate.
  Nuk ka pasur ankim në KPP.

  Janë s’kualifikuar:

  1. Bashkimi i operatoreve ekonomike Euroteorema Peqin SHPK (52%), Albavia SHPK (41%) dhe Viante Konstruksion SHPK (7%)
  a. Shoqeria Albavia SHPK nuk ploteson kerkesen 2.3.1 për kualifikim lidhur me kryerjen e puneve te ngjashme.
  b. Shoqeria Viante Konstruksion SHPK nuk ploteson kushtin për shlyerjen e detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri. Ne vertetimin e paraqitur shenohet se Viante Konstruksion nuk rezulton te jete mbajtes kontrate me OSHEE .
  c. Shoqeria Viante Konstruksion SHPK nuk ploteson kerkesen 2.3.3 për kualifikim lidhur me punesimin e inxhiniereve, pasi ka marre persipër punime për zerat e perfshire tek ura progresivi 0+060 dhe nuk ka te punesuar inxhinier strukturash dhe nje inxhinier topograf, te domosdoshem për realizimin e ketyre punimeve.
  d. Shoqeria Viante Konstruksion SHPK nuk ploteson kerkesen 2.3.7 për kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve te nevojshme teknike për realizimin e kontrates, pasi pasi ka marre persipër punime për zerat e perfshire tek ura progresivi 0+060 dhe nuk disponon impiant automatik betoni dhe autobot uji, te domosdoshem për te kryer punimet qe ka marre persiper.

  2. Bashkimi i operatoreve ekonomike PE VLA KU SHPK (26.55%) dhe Alba Konstruksion SHPK (70.69%) pasi:
  a. Nuk ploteson kerkesen 2.3.1 për kualifikim lidhur me kryerjen e puneve te ngjashme.
  b. Shoqeria Alba Konstruksion SHPK nuk ploteson kerkesen 2.3.4 për kualifikim lidhur me deklarimin për mosangazhimin e stafit, pasi deklarimi nuk eshte ne perputhje me kerkesen. Ne deklarate shoqeria nuk shprehet se inxhinieret jane te pa angazhuar , por stafi nuk do te jete i angazhuar ne kontrata te tjera , deklarate qe eshte e ndryshme nga kerkesa.
  c. Shoqeria Pe Vla Ku SHPK nuk ploteson kerkesen 2.2.4 për kualifikim lidhur me shlyerjen e detyrimeve për taksat vendore pasi nuk ka paraqitur vertetim për pagesen e taksave vendore ne Selenice ku ushtron aktivitet nga muaji janar i vitit 2017 e ne vazhdim (referuar deklarates se puneve ne proces).

  3. Bashkimi i operatoreve ekonomike Victoria Invest International SHPK (71.69%%) dhe Victoria Invest SHPK (28.31%) pasi:
  a. Shoqeria Victoria Invest International SHPK nuk ploteson kerkesen 2.3.1 për kualifikim lidhur me kryerjen e puneve te ngjashme.
  b. Shoqeria Victoria Invest International SHPK nuk ploteson kerkesen 2.3.2 për kualifikim lidhur me numrin mesatar te te punesuarve pasi sipas perqindjes se punes qe ka marre persipër (71.69%) duhet te kete mesatarisht 207 punonjes. Numri mesatar i punonjesve për degen e shoqerise ne shqiperi eshte 18 punonjes, ndersa për shoqerine meme ne Kosove eshte mesatarisht 68 punonjes për vitin 2016 dhe mesatarisht 62 punonjes për muajt janar – mars 2017. Ne total numri mesatar i punonjesve eshte 84 punonjes, me i vogel se numri i kerkuar.

  4. Bashkimi i operatoreve ekonomike 2T SHPK (58%) dhe Alko Impex General Costrucion SHPK (42%) pasi:
  a. Shoqeria 2T SHPK nuk ploteson kerkesen 2.2.4 për kualifikim lidhur me shlyerjen e detyrimeve për taksat vendore pasi nuk ka paraqitur vertetim për pagesen e taksave vendore ne Elbasan (Qukes) ku ushtron aktivitet nga data 07.03.2016, (referuar ekstraktit historik).
  b. Shoqeria 2T SHPK nuk ploteson kerkesen 2.2.5 për kualifikim lidhur me deklaraten për taksat vendore pasi deklarata e paraqitur, duke pare se nuk jane paguar taksat ne gjithe vendet e ushtrimit te aktivitetit, rezulton e rreme.
  c. Shoqeria 2T SHPK nuk ploteson kerkesen 2.3.1 për kualifikim lidhur me kryerjen e puneve te ngjashme.

  5. Te skualifikoje Operatorin Ekonomik Gjoka Konstruksion SHPK pasi:
  a. Nuk ploteson kerkesen 2.3.1 për kualifikim lidhur me kryerjen e puneve te ngjashme. 6. Te skualifikoje Operatorin Ekonomik Timos Karefyllakis pasi:
  a. Ne sistemin elektronik te prokurimit, ne emer te operatorit ekonomik Timos Karefyllakis jane ngarkuar dokumenta te shoqerise greke Aktor sa. Duke qene se ka nje mosperputhje te emrit te operatorit ekonomik qe ka aplikuar ne sistemin elektronik te prokurimit ( Timos Karefyllakis ) me emrin e shoqerise për te cilen jane ngarkuar dokumentat ( Aktor sa), komisioni gjykon se keto dokumente nuk mund te konsiderohen te vlefshme.

  7. Te skualifikoje Operatorin Ekonomik Adem Pojani
  a. nuk ka paraqitur oferte.

  8. Te skualifikoje Operatorin Ekonomik Blerimi SHPK
  a. nuk ka paraqitur oferte.

  9. Te skualifikoje Operatorin Ekonomik Gener 2 SHPK
  a. ka dhene doreheqjen duke qene se stafi i deklaruar eshte i angazhuar ne nje kontrate tjeter ne te cilen kjo shoqeri eshte renditur ne vend te pare.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per VARAKU E viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per VARAKU E viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per VARAKU E viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per VARAKU E viti 2019-2020

  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ERGI SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ERGI SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ERGI SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ERGI SHPK viti 2019-2020

  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per VELLEZERIT HYSA viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per VELLEZERIT HYSA viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per VELLEZERIT HYSA viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per VELLEZERIT HYSA viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi Nr.18 - Dt.08-05-2017
  Njoftim per Shpallje Fituesi Nr.26 - Dt.03-07-2017
  Njoftim per Lidhje Kontrate Nr.26 - Dt.03-07-2017

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data