Open Procurement Albania

Sistemim asfaltim i rrugës Kastriot - Arras.

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet

Qarkun Dibër
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Sistemim asfaltim i rrugës Kastriot - Arras.
Fondi i akorduar për vitin 2017 është 166.666.667 leke pa tvsh.
Pjesa e mbetur është parashikuar për vitin 2018.
Burimi i Financimit - Buxheti i Shtetit.
Nr. Reference
Kodi CPV
Vlera / Fondi Limit 270,144,235
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 27-02-2017
Sektori Infrastrukturë Rrugë Rurale
Nr. i Operatoreve Konkurues 12
Operatore Konkurues ALB-BUILDING
ALBAVIA & Karl Gega Konstruksion
ALBA KONSTRUKSION
CURRI
HASTOÇI & Al Asfalt
KUPA & Ndregjoni & Kthella
S i R E T A 2F & Everest SHPK & Artyka II
ULEZA NDERTIMI & Almo Konstruksion
ALB LEAA INTERNATIONAL & Euraldi
ALKO-IMPEX General Construcion
SELAMI & 2T
AFRIMI
Operator Ekonomik Kontraktues
 • KTHELLA -
 • NDREGJONI SHPK -
 • KUPA -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 220,976,259
  Data e shpalljes se fituesit 02-05-2017
  Data e lidhjes se kontrates 11-05-2017
  Vlera e Kontrates me TVSH 265,171,510
  Kohezgjatja e Kontrates 10 muaj
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Në datën 18.04.2017 paraqiti ankim shoqeria Selami SHPK.
  Ankimit ju dha pergjigje në datën 18.04.2017 duke e refuzuar ate.

  Në datën 14.04.2017 paraqiti ankim shoqeria Kupa SHPK.
  Ankimit ju dha pergjigje në datën 18.04.2017 duke e pranuar ate.
  Në datën 18.04.2017 Komisioni i Vleresimit te Ofertave beri rivleresimin e procedures duke kualifikuar bashkimin e perkohshem te shoqerive Kupa SHPK (35%), Ndregjoni SHPK (40%) dhe Kthella SHPK (25%).

  Janë s’kualifikuar:
  Nuk ka pasur ankim në KPP.

  1. Bashkimi i perkohshem i shoqerive Albavia SHPK (90%), dhe Karl Gega Konstruksion SHPK (10%) për arsye se:
  a. Shoqeria Albavia SHPK nuk ploteson piken 2.3.3 për kualifikim lidhur me stafin e nevojshem pasi nuk ka paraqitur dokumentacion për nje inxhinier mjedisi, sic kerkohet ne dokumentet e tenderit.
  b. Shoqeria Karl Gega Konstruksion SHPK nuk ploteson piken 2.3.3 për kualifikim lidhur me stafin e nevojshem pasi nuk ka paraqitur dokumentacion për nje inxhinier mjedisi dhe për nje inxhinier gjeolog, sic kerkohet ne dokumentet e tenderit.
  c. Shoqeria Karl Gega Konstruksion SHPK nuk ploteson piken 2.3.6 për kualifikim lidhur me pikat e nevojshme te licenses, pasi nuk disponon piken NS 10 te kerkuar ne kerkesat për kualifikim dhe nderkohe ka marre persipër punimet për ndertimin e ures, për te cilat kjo pike eshte e domosdoshme.
  d. Shoqeria Karl Gega Konstruksion SHPK nuk ploteson piken 2.3.5 për kualifikim lidhur me punesimin e mjekut, pasi nuk ka paraqitur dokumentacion për kete qellim.
  e. Shoqeria Karl Gega Konstruksion SHPK nuk ploteson piken 2.3.9 për kualifikim lidhur me disponimin e certifikatave ISO, pasi nuk ka paraqitur dokumentacion për kete qellim.

  2. Te skualifikoje shoqerine Curri SHPK për arsye se:
  a. Vete shoqeria deklaron se terhiqet nga oferta për arsye se ka angazhuar stafin dhe mjetet ne nje objekt tjeter. Komisioni vendosi ta skualifikoje kete shoqeri për arsye se aktualisht nuk ploteson kerkesat për kualifikim lidhur me angazhimin e stafit dhe te mjeteve.

  3. Bashkimi i perkohshem i shoqerive Hastoci SHPK (50%), dhe Al Asfalt SHPK (50%) për arsye se:
  a. Shoqeria Hastoci SHPK nuk ploteson piken 2.3.1 te Kerkesave te Vecanta për Kualifikim lidhur me punet e ngjashme, duhet te paraqiste dokumentacion për realizimin e nje pune te vetme me vlere jo me pak se 67.536.058 leke pa tvsh ose te shume puneve me vlere 270.144.235 leke pa tvsh.

  4. Bashkimi i perkohshem i shoqerive Sireta 2F SHPK (42.56%), Everest SHPK (40.53%) dhe Artyka II SHPK (16.91%) për arsye se:
  a. Shoqeria Sireta 2F SHPK nuk ploteson piken 2.2.4 te Kerkesave te Vecanta për Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi, referuar puneve ne proces te deklaruara, kryen aktivitet ne Bashkine Maliq nga viti 2016 e ne vazhdim dhe nuk ka paraqitur dokumentacion për shlyerjen e detyrimeve vendore.

  5. Bashkimi i perkohshem i shoqerive Uleza Ndertim SHPK (85.54%), dhe Almo Konstruksion SHPK (15.46%) për arsye se:
  a. Shoqeria Uleza Ndertim SHPK nuk ploteson piken 2.3.3 për kualifikim lidhur me stafin e nevojshem pasi nuk ka te punesuar nje inxhinier ndertimi me profilin transport, sic eshte kerkuar ne dokumentet e tenderit, ndonese ka marre persipër te kryeje 85,54% te punimeve.
  b. Shoqeria Uleza Ndertim SHPK nuk ploteson piken 2.2.4 te Kerkesave te Vecanta për Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi, referuar puneve ne proces te deklaruara, kryen aktivitet ne Puke, Mirdite dhe Kurbin nga viti 2015 e ne vazhdim dhe nuk ka paraqitur dokumentacion për shlyerjen e detyrimeve vendore

  6. Bashkimi i perkohshem i shoqerive Alb Leaa International SHPK (76%), dhe Euraldi SHPK (24%) për arsye se:
  a. Shoqeria Alb Leaa SHPK nuk ploteson piken 2.3.1 te Kerkesave te Vecanta për Kualifikim lidhur me punet e ngjashme, pasi për te provuar realizimin e puneve te ngjashme ka paraqitur dokumentacion për realizimin e disa objekteve por vlera e plote e puneve te ngjashme eshte 385.537.790 leke pa tvsh ndersa vlera e punes me te madhe te ngjashme eshte 71.152.098 leke pa tvsh.
  b. Shoqeria Euraldi SHPK nuk ploteson piken 2.3.1 te Kerkesave te Vecanta për Kualifikim lidhur me punet e ngjashme, pasi për te provuar realizimin e puneve te ngjashme ka paraqitur dokumentacion për realizimin e disa objekteve por vlera e plote e puneve te ngjashme eshte 47.765.520 leke pa tvsh ndersa vlera e punes me te madhe te ngjashme eshte 47.765.520 leke pa tvsh.
  c. Shoqeria Euraldi SHPK nuk ploteson piken 2.3.3 te Kerkesave te Vecanta për Kualifikim lidhur me stafin pasi ka te punesuar vetem nje ing hidroteknik dhe nje ing gjeodet. Me kete staf nuk mund te kryeje punet qe ka marre persipër ne marreveshjen e bashkepunimit.

  7. Te skualifikoje shoqerine Alko Impex General Construcion SHPK për arsye se:
  a. Shoqeria Alko Impex SHPK nuk ploteson piken 2.2.4 te Kerkesave te Vecanta për Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi, referuar puneve ne proces te deklaruara, kryen aktivitet ne Librazhd, Devoll, Koplik dhe Kavaje nga viti 2015 e ne vazhdim dhe nuk ka paraqitur dokumentacion për shlyerjen e detyrimeve vendore.

  8. Bashkimi i perkohshem i shoqerive Selami SHPK (72%), dhe 2T SHPK (28%) për arsye se:
  a. Shoqeria Selami SHPK nuk ploteson piken 2.2.1 te Kerkesave te Vecanta për Kualifikim lidhur me xhiron e tre viteve te fundit pasi nuk ka paraqitur te dhena lidhur me xhiron e vitit 2016. Ne kete menyre, duke e konsideruar xhiron e vitit 2016 te barabarte me zero, xhiro mesatare e tre viteve te fundit eshte 171.454.174 leke, nga 194.503.849 leke qe duhet te ishte për te permbushur kushtin, bazuar ne perqindjen e punes qe ka marre persiper.
  b. Shoqeria Selami nuk ploteson piken 2.3.1 te Kerkesave te Vecanta për Kualifikim lidhur me punet e ngjashme, pasi për te provuar realizimin e puneve te ngjashme ka paraqitur dokumentacion për realizimin e nje objekti me vlere totale 787.500 euro pa tvsh ose rreth 110.000.000 leke nga 135.072.117 leke qe duhet te ishte për te permbushur kushtin, bazuar ne perqindjen e punes qe ka marre persiper, si shoqeria me perqindjen me te madhe te puneve.

  9. Te skualifikoje shoqerine Afrimi
  a. Nuk ka paraqitur oferte.

  10. Alb Building SHPK
  a. Oferta e paraqitur eshte anomalisht e ulet, dhe ky operator nuk ka paraqitur asnje argumentim për oferten anomalisht te ulet te paraqitur ne tender.

  11. Alba Konstruksion SHPK
  a. Oferta e paraqitur eshte anomalisht e ulet, dhe ky operator nuk ka paraqitur asnje argumentim për oferten anomalisht te ulet te paraqitur ne tender.

  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KTHELLA viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KTHELLA viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KTHELLA viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KTHELLA viti 2019-2020

  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per NDREGJONI SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per NDREGJONI SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per NDREGJONI SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per NDREGJONI SHPK viti 2019-2020

  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KUPA viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KUPA viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KUPA viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KUPA viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi Nr.05 - Dt.06-02-2017
  Njoftim per Shpallje Fituesi Nr.18 - Dt.08-05-2017
  Njoftim per Lidhje Kontrate Nr.19 - Dt.15-05-2017

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data