Open Procurement Albania

Rivitalizimi urban i bulevardit Maliq - Drithas .

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet

Qarkun Korçë
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Rivitalizimi urban i bulevardit Maliq - Drithas .
Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit.
Nr. Reference REF-90637-10-19-2018
Kodi CPV
45000000-7 Construction work.
Vlera / Fondi Limit 189,703,418
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 22-10-2018
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 22-10-2018
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 22-11-2018
Sektori Infrastrukturë Urbane
Nr. i Operatoreve Konkurues 17
Operatore Konkurues BEAN SHPK & ERGES MAT SHPK
VASHTEMIA SHPK & XHENGO SHPK
B 93 SHPK & RIVIERA SHPK & BLERIMI SHPK
NIKA SHPK & STERKAJ SHPK
ALMO KONSTRUKSION SHPK & VIANTE KONSTRUKSION SHPK
XH&M SHPK & BEQIRI SHPK
BE IS SHPK
SIRETA 2F SHPK & EURO ALB SHPK & ARTYKA II SHPK
DELTA LAVORI SHPK & COMPANY RIVIERA 2008 SHPK
SHANSI INVEST SHPK & LALA SHPK
4 AM SHPK
GPG COMPANY SHPK
VELLEZERIT HYSA SHPK
ALB TIEFBAU SHPK
HASTOCI SHPK & DENIS 05 SHPK
ARIFAJ SHPK
SIMAKU SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Be-Is SHPK -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 133,831,303
  Data e shpalljes se fituesit 28-01-2019
  Data e lidhjes se kontrates 29-01-2019
  Vlera e Kontrates me TVSH 160,597,563
  Kohezgjatja e Kontrates 7 muaj
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Ne daten 17.01.2019 paraqiti ankim shoqeria Vashtemia SHPK.
  Ankimit ju kthye pergjigje ne daten 17.01.2019 duke e refuzuar ate.
  Afatet e ankimimit kane perfunduar.

  Jane skualifikuar :
  1. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Bean SHPK (90%) dhe Erges Mat SHPK (10%) :
  • Bashkimi i Operatoreve Ekonomike nuk ploteson kerkesen 2.3.9 dhe 2.3.10 per kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve dhe paisjeve, pasi nuk disponon mjetin Mikser Rrotullues (Rotary Mixer) .

  2. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Xhengo SHPK (56,6%) dhe Vashtemia SHPK (43,4%) pasi:
  • Ne sistemin e prokurimit publik ka aplikuar shoqeria Vashtemia SHPK, nderkohe qe kjo shoqeri nuk eshte e autorizuar me prokure per te bere kete aplikim(ne kundershtim me piken 2 te nenit 74 te VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik ).
  • Bashkimi i Operatoreve Ekonomike nuk ploteson kerkesen 2.3.9 dhe 2.3.10 per kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve dhe paisjeve, pasi nuk disponon mjetin Mikser Rrotullues (Rotary Mixer) .

  3. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike B 93 SHPK (47,67%) & Riviera SHPK (29,52%) dhe Blerimi SHPK (22,81%) pasi:
  • Shoqeria Riviera SHPK nuk ploteson kerkesen 2.2.2 per kualifikim ku citohet: Operatori Ekonomik duhet te kete nje aktivitet pozitiv (te mos kete dale me humbje) te qendrueshem gjate tre viteve 2015, 2016 dhe 2017.
  • Shoqeria Riviera SHPK nuk ploteson kerkesen 2.2.3 per kualifikim lidhur me detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, pasi referuar buletinit 49, viti 2017, faqe 107 dhe buletinit 51, viti 2017, faqe 167, ka kryer aktivitet ne korce ne objektin Rehabilitimi ne kanalet ujitëse sekondare te rezervuarit Gjanç , dhe nuk ka paguar detyrimet tatimore.
  • Shoqeria Blerimi SHPK nuk ploteson kerkesen 2.2.3 per kualifikim lidhur me detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, pasi referuar puneve ne proces, qysh nga 02.08.2018 po kryen aktivitet ne Vaun e Dejes ne objektin Rehabilitimi i galerive te drenazhit dhe thellesise brenda nderteses se centralit, sistemit te ndricimit dhe shkalleve ne HEC Vau i Dejes dhe nuk ka paguar detyrimet vendore.
  • Shoqeria Blerimi SHPK nuk ploteson kerkesen 2.3.1 per kualifikim lidhur me punet e ngjashme.
  • Shoqeria Blerimi SHPK nuk ploteson kerkesen 2.3.4 per kualifikim lidhur me stafin pasi, referuar marreveshjes se bashkepunimit, ka marre persiper shtresa rrugore dhe nuk ka inxhinier ndertimi me profil transport.

  4. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Nika SHPK (23.7%) dhe Sterkaj SHPK (76.3%) pasi:
  • Bashkimi i Operatoreve Ekonomike nuk ploteson kerkesen 2.3.9 dhe 2.3.10 per kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve dhe paisjeve, pasi nuk disponon mjetin Mikser Rrotullues (Rotary Mixer) . Ne vend te paisjes se kerkuar ne specifikimet teknike per kete qellim, kjo shoqeri ka paraqitur mjete te cilet nuk ka asgje te perbashket me mjetin e kerkuar.
  • Shoqeria Sterkaj SHPK nuk ploteson kerkesen 2.3.4 per kualifikim lidhur me stafin pasi disa nga inxhinieret, te deklaruar si te pa angazhuar ne objektin qe prokurohet, jane te angazhuar ne objektin Punime Shtese per objektin Sistemim Asfaltim i rruges Tepelene-Bence-Lekdush , lidhur me FSHZH, kontrate e cila eshte ne proces zbatimi. Kontrata eshte lidhur ne daten 03.12.2018 dhe ka afat zbatimi 2 muaj.

  5. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Almo Konstruksion SHPK (30%) dhe Viante Konstruksion SHPK (70%) pasi:
  • Bashkimi i Operatoreve Ekonomike nuk ploteson kerkesen 2.3.9 dhe 2.3.10 per kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve dhe paisjeve, pasi nuk disponon mjetin Mikser Rrotullues (Rotary Mixer) .
  • Shoqeria Viante Konstruksion SHPK nuk ploteson kerkesen 2.2.3 per kualifikim lidhur me detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, pasi referuar puneve te ngjashme te deklaruara ne tender, gjate vitit 2017 ka kryer aktivitet ne Shijak, Vau i Dejes (punime ne hidrocentralin e Komanit) dhe nuk ka paguar detyrimet vendore. Gjithashtu gjate vitit 2018 ka kryer aktivitet ne Librazhd dhe nuk ka paguar detyrimet vendore.

  6. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike XH&M SHPK (52%) dhe Beqiri SHPK (48%) pasi:
  • Bashkimi i Operatoreve Ekonomike nuk ploteson kerkesen 2.3.9 dhe 2.3.10 per kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve dhe paisjeve, pasi nuk disponon mjetin Mikser Rrotullues (Rotary Mixer) .

  7. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Sireta 2F SHPK (37.29%) & Euro Alb SHPK (30.41%) dhe Artyka II SHPK (32.3%) pasi:
  • Bashkimi i Operatoreve Ekonomike nuk ploteson kerkesen 2.3.9 dhe 2.3.10 per kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve dhe paisjeve, pasi nuk disponon mjetin Mikser Rrotullues (Rotary Mixer) .

  8. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Delta Lavori dege e shoqerise se huaj (77,33%) dhe Company Riviera 2008 SHPK (22,67%) pasi:
  • Bashkimi i shoqerive ka paraqitur nje oferte me vlere 148.453.400 leke pa tvsh, nderkohe qe pas kontrollit aritmetik dhe korigjimit te gabimeve aritmetike rezultoi se vlera e ofertuar eshte 145.110.515 leke. Vlera absolute e gabimit aritmetik eshte 3.342.886 leke ose 2,3%, me e madhe se 2%. Bazuar ne nenin 66, pika 4 te VKM nr. 914, datë 29.12.2014 Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik ku, nder te tjera, citohet: Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se ± 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar oferta e ketij bashkimi shoqerish refuzohet.

  9. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Shansi Invest SHPK (60%) dhe Lala SHPK (40%) pasi:
  • Bashkimi i Operatoreve Ekonomike nuk ploteson kerkesen 2.3.9 dhe 2.3.10 per kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve dhe paisjeve, pasi nuk disponon mjetin Mikser Rrotullues (Rotary Mixer) .

  10. Operatori Ekonomik GPG Company SHPK pasi:
  • Nuk ploteson kerkesen 2.3.9 dhe 2.3.10 per kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve dhe paisjeve, pasi nuk disponon mjetin Mikser Rrotullues (Rotary Mixer) .

  11. Operatori Ekonomik Vellezerit Hysa SHPK pasi:
  • Nuk ploteson kerkesen 2.3.9 dhe 2.3.10 per kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve dhe paisjeve, pasi nuk disponon mjetin Mikser Rrotullues (Rotary Mixer) .

  12. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Denis 05 SHPK (36%) dhe Arifaj SHPK (64%) pasi:
  • Bashkimi i Operatoreve Ekonomike nuk ploteson kerkesen 2.3.9 dhe 2.3.10 per kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve dhe paisjeve, pasi nuk disponon mjetin Mikser Rrotullues (Rotary Mixer) .

  13. Operatori Ekonomik Simaku SHPK pasi:
  • Nuk ka paraqitur asnje dokumentacion per kualifikim.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Be-Is SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Be-Is SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Be-Is SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Be-Is SHPK viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi Nr.43 - Dt.29-10-2018
  Specifikime Teknike
  Raport Teknik
  Preventiv
  Njoftim per Shpallje Fituesi Nr.05 - Dt.04-02-2019
  Njoftim per Lidhje Kontrate Nr.05 - Dt.04-02-2019

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data