Open Procurement Albania

Rikonstruksion i Sheshit Taulantia Bashkia Durres.

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet

Qarkun Durrës
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Rikonstruksion i Sheshit Taulantia Bashkia Durres.

Fondi limit: 362.816.046 (treqind e gjashtëdhjetë e dy milion e tetëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e dyzet e gjashtë) lekë pa tvsh.
Fondi i akorduar për vitin 2018 është 72.563.903 lekë pa tvsh.
Pjesa e mbetur është parashikuar për vitin 2019.
Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit.
Nr. Reference REF-94424-11-15-2018
Kodi CPV
45000000-7 Construction work.
Vlera / Fondi Limit 362,816,046
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 16-11-2018
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 16-11-2018
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 17-12-2018
Sektori Infrastrukturë Urbane
Nr. i Operatoreve Konkurues 10
Operatore Konkurues VELLEZERIT HYSA SHPK
XH&M SHPK & NDREGJONI SHPK
KEVIN CONSTRUKSION SHPK & VEGA SHPK
DELTA LAVORI SHPK & COMPANY RIVIERA 2008 SHPK & DAJTI PARK SHPK
BE IS SHPK & 2T SHPK & VIANTE KONSTRUKSION SHPK
GPG COMPANY SHPK
ARIFAJ SHPK
SALILLARI SHPK
CURRI SHPK
IZOBAR CONSTRUCTION SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • 2 T SHPK -
 • VIANTE Konstruksion -
 • Be-Is SHPK -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 284,308,036
  Data e shpalljes se fituesit 15-03-2019
  Data e lidhjes se kontrates
  Vlera e Kontrates me TVSH
  Kohezgjatja e Kontrates 18 muaj
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  • Ne daten 18.01.2019 paraqiti ankim bashkimi i Operatoreve Ekonomike Xh&M shpk (55%) dhe Ndregjoni shpk (35%).
  Ankimit ju kthye pergjigje ne daten 23.01.2019 duke e refuzuar ate.
  • Ne daten 21.01.2019 paraqiti ankim Operatori Ekonomik Kevin Construksion shpk.
  Ankimit ju kthye pergjigje ne daten 21.01.2019 duke e refuzuar ate.
  • Ne daten 01.02.2019 bashkimi i Operatoreve Ekonomike Xh&M shpk (55%) dhe Ndregjoni shpk (35%) paraqiten ankim ne KPP.
  • Autoriteti Kontraktor me shkresen nr.95/3, date 06.02.2019, dorezoi prane K.P.P informacionin e kerkuar ne lidhje me kete procedure prokurimi.
  • Komisioni i Prokurimit Publik, me Vendimin K.P.P.134/2019, vendosi te mos pranoje ankimin e paraqitur nga bashkimi i Operatoreve Ekonomike Xh&M shpk dhe Ndregjoni shpk sh.p.k, dhe lejimin nga ana e Autoritetit Kontraktor per vijimin me hapat e metejshme te procedurës.

  Jane skualifikuar:

  1. Operatori Ekonomik Vellezerit Hysa shpk pasi:
  Ne daten 14.01.2019, me shkresen nr. 49 prot, kjo shoqeri ka deklaruar se terhiqet nga procedura e tenderit.
  2. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Xh&M shpk (55%) dhe Ndregjoni shpk (35%) pasi:
  • Ne marreveshjen e bashkepunimit ndermjet dy shoqerive nuk jane percaktuar punet konkrete qe do te kryeje secila shoqeri.
  • Bashkimi i Operatoreve Ekonomike nuk ka paraqitur grafikun e detajuar te punimeve duke parashikuar vleren e plote te punimeve pa tvsh per cdo muaj, sic eshte kerkuar ne shtojcen 13 te Dokumentave te Tenderit. Grafiku i paraqitur eshte i pa plotesuar.
  • Shoqeria Xh&M shpk nuk ploteson piken 2.3.2 per kualifikim lidhur me numrin minimal te te punesuarve, pasi, bazuar ne dokumentacionin e paraqitur, rezulton se numri i te punesuarve te kesaj shoqerie eshte: Prill: 32, Maj: 34, Qershor: 41, Korrik: 51, Gusht: 85, Shtator: 52 dhe Tetor: 48. Bazuar ne perqindjen e puneve qe ka marre persiper sipas marreveshjes se bashkepunimit (55%) duhet te kete minimalisht 47 persona dhe nuk ploteson per muajt prill, maj dhe qershor.
  • Shoqeria Ndregjoni shpk nuk ploteson piken 2.3.8 per kualifikim lidhur me disponimin e pikave te kerkuara te licenses, pasi nuk ploteson germen E per NP4 dhe germen B per NP 8.

  3. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Kevin Construksion shpk (30.22%) dhe Vega shpk (69.78%) pasi:
  • Shoqeria Kevin Construksion shpk nuk ploteson kerkesen 2.2.3 per kualifikim lidhur me detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, pasi referuar puneve te ngjashme te deklaruara ka kryer aktivitet ne Kukes ne objektin Rruga Borje – kufi me Kosovën dhe nuk ka paguar detyrimet vendore.
  • Shoqeria Kevin Construksion shpk nuk ploteson kerkesen 2.3.1 per kualifikim lidhur me punet e ngjashme .

  4. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Delta Lavori dege e shoqerise se huaj (64,42%) Company Riviera 2008 shpk (24,94%) dhe Dajti Park shpk (10,64%) pasi:
  • Bashkimi i shoqerive ka paraqitur nje oferte me vlere 278.221.219 leke pa tvsh, nderkohe qe pas kontrollit aritmetik dhe korigjimit te gabimeve aritmetike rezultoi se vlera e ofertuar eshte 270.797.911 leke. Vlera absolute e gabimit aritmetik eshte 7.423.308 leke ose 2,7%, me e madhe se 2%. Gabimi aritmetik ju be i ditur perfaqesuesit te shoqerise Delta Lavori shpk (shoqeria kryesuese e bashkimit) dhe ai pranoi gabimin pa verejtje.

  5. Operatori Ekonomik Izobar Construction shpk pasi:
  Nuk ka paraqitur asnje dokumentacion per kualifikim.

  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Be-Is SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Be-Is SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Be-Is SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Be-Is SHPK viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi Nr.46 - Dt.19-11-2018
  Specifikime Teknike
  Vendim i Komisionit te Prokurimit Publik (KPP
  Raport Teknik
  Preventiv
  Njoftim per Shpallje Fituesi Nr.12 - Dt.25-03-2019
  Njoftim per Lidhje Kontrate

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data