Open Procurement Albania

Loti III – Rikonstruksion rruge Unaza Lumalas - Melçan – Porodinë, Bashkia Korçë

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet

Qarkun Korce
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Loti III – Rikonstruksion rruge Unaza Lumalas - Melçan – Porodinë, Bashkia Korçë
Nr. Reference REF-38101-10-03-2019
Kodi CPV
45000000-7 - Punë ndërtimi,
Vlera / Fondi Limit 62,644,466
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 04-10-2019
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 04-10-2019
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 11-11-2019
Sektori Infrastrukturë Rrugë
Nr. i Operatoreve Konkurues 26
Operatore Konkurues Grand Konstruksion sh.p.k & 6 D- Plan & Fled sh.p.k
Nika sh.p.k & MANE/S sh.p.k & Borshi sh.p.k
S.M.O. Union sh.p.k & Xhengo sh.p.k
ALMO KONSTRUKSION sh.p.k
Ndregjoni sh.p.k & Kupa sh.p.k & Liqeni i VII sh.p.k
Glavenica sh.p.k & Bahas sh.p.k & Niem sh.p.k
Vëllezërit Hysa sh.p.k
Desaret Company sh.p.k
Blerimi sh.p.k & Meteo sh.p.k
Sireta 2F sh.p.k & Euro - Alb sh.p.k
Albavia sh.p.k & Favina sh.p.k
B - 93 II sh.p.k & B - 93 sh.p.k & Rafin Company sh.p.k
Leon Konstruksion sh.p.k & Vashtemia sh.p.k
Company Riviera 2008 sh.p.k
BE-IS sh.p.k
Infinit sh.p.k & K.Turja sh.p.k
Ndërtimi sh.p.k & Colombo sh.p.k
RSM sh.p.k & Simaku sh.p.k & BE-IS sh.p.k
Alb Building sh.p.k
Kacdedja sh.p.k
Pepa Group sh.p.k
REJ sh.p.k
Shansi Invest sh.p.k & Lala sh.p.k & Jody Company sh.p.k
Hastoçi sh.p.k
Pe-Vla-ku sh.p.k
Rroku sh.p.k
Operator Ekonomik Kontraktues
 • ALMO KONSTRUKSION -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 37,927,170
  Data e shpalljes se fituesit 31-01-2020
  Data e lidhjes se kontrates
  Vlera e Kontrates me TVSH
  Kohezgjatja e Kontrates 6 muaj
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  -Ankesë BOE “Grand Konstruksion M” sh.p.k, & “6d-Plan” sh.p.k & “Fled” sh.p.k më datë 06.12.2019, protokolluar nga FSHZH me nr.1800 Prot., datë 10.12.2019, është kthyer përgjigje nga autoritetit me shkresë nr.1800/1, datë 16.12.2019.
  -Ankesë BOE “Nika” sh.p.k & ”Mane/S” sh.p.k & “Borshi” sh.p.k datë 06.12.2019, protokolluar nga FSHZH me nr 1808 prot, datë 10.12.2019, është kthyer përgjigje nga autoritetit me shkresë nr.1808/1, datë 16.12.2019.
  -Komisioni i Prokurimit Publik me vendim nr.44/2020, datë 28.01.2020, ka vendosur mospranimin e ankimit të BOE “Nika” sh.p.k & ”Mane/S” sh.p.k & “Borshi” sh.p.k.

  Janë s‘kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm

  1. Bashkimi i operatorëve: ‘Grand Konstruksion” sh.p.k & “6 D- Plan” sh.p.k & “Fled”:
  • Nuk plotëson kriterin 2.3.4 tek kriteret e veçanta te kualifikimit në të cilin thuhet: “Operatorët ekonomike duhet te disponojne licencat e nevojshme ... bazuar ne formatin e miratuar me VKM Nr. 42 date 16.01.2008...”. Operatori ekonomik “Grand Konstruksion” sh.p.k ka në licencen e tij kategorinë NP-4A, nuk plotëson kriterin 2.3.3 Pika c, pasi nuk ka paraqitur mjekun.
  • Operatori “6D-Plan sh.p.k, nuk ploteson kriterin 2.3.1 “Kapaciteti Teknik” pasi punimet e paraqitura nuk permbush vlerën në raport me përqindjen e pjesëmarrjes.
  • Operatorin ekonomik “Desaret Company” sh.p.k, nuk ploteson kriterin 2.3.2 “Operatori Ekonomik duhet të ketë nje punësim mesatar i të paktën 140 punonjës....”, pasi ne listepagesat e paraqitura rezulton që ka mesatarisht 95 punonjës, nuk plotëson kriterin 2.3.1 “Kapaciteti Teknik” përvojë të suksesshme në realizimin e kontratës”, pasi nuk përmbush vlerën për punë të ngjashme.

  2. Bashkimi i operatorëve: “Nika” sh.p.k & “Mane/S“ sh.p.k & “Borshi“ sh.p.k:
  • Nuk plotëson kriterin 2.3.1 “Kapaciteti Teknik” pasi punimet e paraqitura nga operatori ekonomik “Borshi” sh.p.k, nuk mund të konsiderohen si punime të ngjashme. Kontratat e paraqitura janë kontrata shërbimi të pastrimit të qytetit Shkodër.

  3. Bashkimi i operatorëve S.M.O. Union” sh.p.k & “Xhengo” sh.p.k:
  • Nuk plotëson kriterin 2.3.3 Pika a tek kriteret teknike, nuk ploteson kriterin 2.3.5 “Numri dhe lloji i makinerive, paisjeve ne pronesi/qira, pasi i mungon autobitumatrice, autoboti ujit dhe nje rrul 18 ton.

  4. Bashkimi i operatorëve “B - 93 II“ sh.p.k & “B-93“ sh.p.k & “Rafin Company“ sh.p.k:
  • Nuk përmbush kriteret e vecanta per kualifikimi pasi, “Rafin Company” sh.p.k, nuk plotëson kriterin 2.3.1 “Kapaciteti Teknik” pasi punimet e paraqitura nuk mund të konsiderohen si punime të ngjashme.

  5. Bashkimi i Operatoreve “ Shansi Invest” sh.p.k & “Lala” sh.p.k & “Jody Company” sh.p.k:
  • Nuk përmbush kriteret e vecanta për kualifikim kriterin 2.3.1, pasi punimet e paraqitura nga “Shansi Invest” sh.p.k dhe “Lala” sh.p.k, nuk mund të konsiderohen si punime të ngjashme. Këta operatorë kanë paraqitur si punime të ngjashëm një nënkontratë për rehabilitimin e rrjetit te ujësjellesit të Sarandës.

  6. Bashkimi i Operatoreve “Ndërtimi” sh.p.k, & “Colombo“ sh.p.k:
  • Nuk plotëson kriterin 2.3.1 “Kapaciteti Teknik” pasi punimet e paraqitura nga operatori ekonomik “Colombo sh.p.k”, nuk mund të konsiderohen si punime të ngjashme. Kontratat e paraqitura jane kontrata për ndërtime të kanalave ujitëse dhe për ujësjellësa.

  7. Bashkimi i operatorëve “Albavia“ sh.p.k, & “Favina“ sh.p.k:
  • Nuk plotëson kriterin 2.3.4 tek kriteret e veçanta të kualifikimit në të cilin thuhet: “Operatoret ekonomike duhet te disponojne licensat e nevojshme per zbatimin e kontrates...bazuar ne formatin e miratuar me Vendim te Keshillit te Ministrave Nr. 42 date 16.01.2008.” Operatori ekonomik “Favina” sh.p.k, nuk ka në licencë kategorinë NP-4C.

  8. Operatori “Rroku” sh.p.k:
  • Nuk ka dorëzuar ofertë.

  Arsyeja e Anulimit
  Shenime Për ketë procedurë prokurimi është shtyrë nje herë afati për dorëzimin e dokumentave, referim sipas shtojcave.
  Afati fillestar ka qënë në datën 04.11.2018 .
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALMO KONSTRUKSION viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALMO KONSTRUKSION viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALMO KONSTRUKSION viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALMO KONSTRUKSION viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Specifikime Teknike
  Vendim i Komisionit te Prokurimit Publik (KPP
  Raport Teknik
  Relacion Konstruktiv
  Preventiv
  Njoftim per Shpallje Fituesi
  Njoftim per Lidhje Kontrate
  Projekt Zbatimi

  Shtojca 1.

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data