Open Procurement Albania

Rindërtimi i objekteve arsimore në zonat e prekura nga tërmeti - Loti 1: “Objekti: “Rindërtimi i objekteve arsimore Bashkia Kurbin dhe Lezhë. (Programi i Rindertimit).

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

  • Pamundesi kohore per pergatitje te nje oferte (oferte teknike plus dokumentacion
  • Afat i pamjaftueshem sipas kritereve ligjore te percaktuara ne nenin 43 te ligjit 9643 "Per Prokurimin Publik" i ndryshuar

Qarkun Lezha
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga Burimi i Financimit: Fondi i Rindërtimit ne Buxhetin e Shtetit miratuar me Vendimin Nr. 212, datë 11.03.2020 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të objekteve arsimore”
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit Programi i Rindërtimit
Pershkrim i Projektit Programi i Rindërtimit është Program i Qeverisë Shqiptare, iniciuar pas Tërmetit të datës 26 Nëntor 2019. Ky program parashikon ndërtime të reja dhe rikonstruksione të objekteve dhe infrastrukturës urbane pas vlerësimit të dëmeve për shkak të Tërmetit.
Qeveria Shqiptare Organizoi në bashkëpunim me partnerët në datën 17 shkurt 2020 një Konferencë Donatorësh në Bruksel, ku deklarohet e garantuar një ndihmë prej 1.15 bilion Euro nga dhurime, asistenca, grantet, dhe kreditë e buta. Këto fonde dhe të tjera të garantuara përmes borxhit publik, do të përdoren për Programin e Rindërtimit. Programi i Rindërtimit parashikohet të realizohet përmes Zhvillimit të Zonave të Reja për Zhvillim të Detyruar; Ndërtimit në Infrastrukturë Urbane; Blerjes së Stok Banesa; Grante për Rindërtim dhe Rimëkëmbje sociale.
Një pjesë e mirë e prokurimeve dhe kontraktimeve për Rindërtim Objektesh do të bëhet nga autoritetet prokuruese Fondi Shqiptar për Zhvillim dhe Bashkia Tiranë.

Lexo Dokumentin mbi Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Njihuni me rregullime Ligjore Programi i Rindërtimit.
Objekti i Tenderit Rindërtimi i objekteve arsimore në zonat e prekura nga tërmeti - Loti 1: “Objekti: “Rindërtimi i objekteve arsimore Bashkia Kurbin dhe Lezhë (Programi i Rindertimit).

Objektet arsimore të përfshira në lotin I janë:

• Shkolla 9-vjecare Gjon Gjonaj,
• Shkolla e mesme Arif Halil Sulaj,
• Shkolla 9-vjecare Dan Bajrami,
• Shkolla e mesme e bashkuar Llesh Nik Daka,
• Shkolla 9-vjecare At Zef Pellumbi
me siperfaqe totale ndërtimi të të gjitha objekteve afërsisht 11,149 m2


Nr. Reference REF-54454-03-16-2020
Kodi CPV
44211000-2 - Ndërtesa të parafabrikuara,
Vlera / Fondi Limit 511,405,370
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures E kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Data e Njoftimit te Tenderit 17-03-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 17-03-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 27-03-2020
Sektori Infrastrukturë Urbane
Nr. i Operatoreve Konkurues 22
Operatore Konkurues Në datën 17-04-2020 Pas perfundimit Fazes se përzgjedhjes se Operatorëve Ekonomikë janë identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm për lidhjen e marrëveshjes kuadër:

1. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike 4 A-M sh.p.k. (95%) & Archispace sh.p.k. (5%)
2. AGI KONS sh.p.k

3. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Alb Building sh.p.k (94%) & Liqeni VII sha (6%)

4. ALB-STAR sh.p.k.

5. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Alba Konstruksion sh.p.k. (90%) & Ed Konstruksion sh.p.k. (10%)
6. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Alko Impex General Construction sh.p.k.(32%) & Sireta 2F sh.p.k. (17%) & “IBN” sh.p.k. (51%)
7. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike BE IS sh.p.k. (26%), & 2 T sh.p.k. (38%) & Ergi sh.p.k. (36%)
8. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Curri sh.p.k. (52%) & Agri Construction sh.p.k. (48%)
9. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Dion-AL sh.p.k. (70%) & ARKONSTUDIO ” sh.p.k. (30%)
10. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Fusha sh.p.k. (94.5%) & Shansi Invest sh.p.k. (4%) & A&E Engineering sh.p.k. (1.5%)
11. GENER 2 sh.p.k.
12. GJIKURIA sh.p.k.
13. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Inerti sh.p.k (56%) & 6d-Plan sh.p.k. (4%) & Colombo sh.p.k. (25%) & Zdravo sh.p.k. (15%)
14. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Kevin Konstruksion sh.p.k. (57,36%) & Company Riviera 2008 “” sh.p.k. (19,22%) & Xhengo sh.p.k. (19,64%) & Mela sh.p.k. (3%) & Alb Shpresa sh.p.k. (0,78%)
15. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike PE-VLA-KU sh.p.k dhe “PE-VLA-KU” sh.p.k. dega në Kosove (75%) & BIBA-X sh.p.k. (25%)
16. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike R&T sh.p.k. (50%) & A.E. Distribution” sh.p.k. (47%) & Consulting &Management Albania sh.p.k. (3%)
17. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike: Salillari sh.p.k. (91%) & Shkelqimi 07 sh.p.k. (9%)
18. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Senka sh.p.k. (39,14%), & Dajti Park 2007 sh.p.k. (18,33%) & Erzeni/SH sh.p.k. (42,53%)
19. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Trema Engineering 2 sh.p.k. (85%) & SHA Rruga Ura Asfaltime Nr.2 (10%) & “Anion” sh.p.k. (5%)
20. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Uleza – Ndertim sh.p.k. (53%) & G.P.G. Company sh.p.k. (47%)
21. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Euro-Alb sh.p.k. (34%) & Murati sh.p.k. (7%) & Viante Konstruksion sh.p.k. (39%) & Llazo sh.p.k. (20%)

Në fazën e II konkurrohet me ofertë për kontrata (mini konkurse) dhe në bazë të ofertës të paraqitur për autoritetin zgjidhen Kontraktorët e sukseshëm dhe lidhen Kontratat në Bazë të Marveshjes Kuadër.
Operator Ekonomik Kontraktues
Oferta fituese Leke pa TVSH
Data e shpalljes se fituesit 03-09-2020
Data e lidhjes se kontrates
Vlera e Kontrates me TVSH
Kohezgjatja e Kontrates Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër do të jetë 12 muaj. Kohëzgjatja e kontratës/kontratave do të jetë 5 (pesë) muaj nga momenti i lidhjes ose me afat me të shkurtër në varësi të veçantisë së objekteve arsimore.
Ankesa Gjate fazes se pare jane skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1 ."Merigeni" sh.p.k. L37607501E
Nuk ka dorëzuar asnjë dokumentacion.
Arsyeja e Anulimit
Shenime Me Njoftim Zyrtar ne Buletinin e Posaçëm Nr. 64 datë 3 Shtator 2020, Autoriteti Kontraktor ka njoftuar si fituesit për dy nga Kontratat (Minikonkurset) e Kësaj Marrëveshje Kuadër :

- Minikonkursi Nr. 1 : Rindërtimi i shkollës 9-vjecare dhe kopshti, Dan Bajrami, rindertimi i shkollës së mesme dhe parashkollor “Llesh Nik Daka”.
Fondi limit i minikonkursit është 323,665,188 lekë pa tvsh.
Fitues: Bashkimi i Operatoreve ekonomike Ulëza – Ndërtim sh.p. k & G.P.G. Company sh.p.k
Oferta fituese: 277,400,000 leke pa Tvsh.
__________________________________________
- Minikonkursi Nr. 2 : Rindërtimi i objektit të ri me 4 kate mbi tokë dhe me 1 kat bodrum nëntokë, të shkollës së mesme Arif Halil Sulaj” Mamurras.
Fitues: Bashkimi i Operatoreve ekonomike Kevin Konstruksion sh.p.k & Company Riviera 2008 sh.p.k & Xhengo sh.p.k & Mela sh.p.k & Alb Shpresa sh.p.k.
Oferta fituese: 120,092,000 leke pa Tvsh.
AIS ka monitoruar procedurat dhe ka njoftuar publikisht mbi konstatimet mbi shkeljet ligjore.

Tender Programi i Rindërtimit, Pjesa e Mbështetur nga Buxheti i Shtetit ( Publikuar ne 18/03/2020)
Transaksione Thesari
Publikimi ne Buletin Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes KuaderREF-54454-03-16-2020
Njoftim per Shpallje Tenderi
Specifikime Teknike
Njoftim per Shpallje Fituesi
Njoftim per Lidhje Kontrate
Formulari i Njoftimit te Fituesit- Minikonkursi Nr. 1 .

Formulari i Njoftimit te Fituesit - Minikonkursi Nr. 2 .

Ligj Nr. 97/2019 Për Miratimin e Aktit Normativ, me Fuqinë e Ligjit, Nr. 9, Datë 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore”

Akt Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore

Ligj Nr. 88/ 2019 Për Buxhetin e Vitit 2020

Vendim Nr. 165, Datë 19.2.2020 “Për Caktimin e Njësive Zbatuese për Projektimin, Rindërtimin dhe Rikonstruksionin e Objekteve Arsimore”.

VKM Nr.212, datë 11.3.2020 "Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit për Financimin e Rindërtimit të Objekteve Arsimore”

VKM Nr. 199, datë 4.3.2020 "Për Miratimin e Dokumenteve Standarde të Procedurës së Prokurimit, të Kritereve të Vlerësimit të Ofertës Fituese, Kushteve të Marrëveshjes Kuadër dhe të Kontratës për Procesin e Rindërtimit”

Announcement of Procurement

Standard Tender Documents

Shtojca 1. DT

Njoftim për lejimin e hapjes së ofertave.

Shtojca 22 - Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër (Data: 17.04.2020).


Formulari i Njoftimit te Fituesit - Rindërtimi i shkollës 9-vjecare dhe kopshti, Dan Bajrami, rindertimi i shkollës së mesme dhe parashkollor “Llesh Nik Daka”.

Formulari i Njoftimit te Fituesit- Rindërtimi i objektit të ri me 4 kate mbi tokë dhe me 1 kat bodrum nëntokë, të shkollës së mesme Arif Halil Sulaj” Mamurras.

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data