Open Procurement Albania

Rindërtimi i objekteve arsimore në zonat e prekura nga tërmeti - Loti 3: “Objekti: “Rindërtimi i objekteve arsimore Bashkia Durrës 1". (Programi i Rindertimit).

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

  • Pamundesi kohore per pergatitje te nje oferte (oferte teknike plus dokumentacion
  • Afat i pamjaftueshem sipas kritereve ligjore te percaktuara ne nenin 43 te ligjit 9643 "Per Prokurimin Publik" i ndryshuar

Qarkun Durres
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga Burimi i Financimit: Fondi i Rindërtimit ne Buxhetin e Shtetit miratuar me Vendimin Nr. 212, datë 11.03.2020 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të objekteve arsimore”
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit Programi i Rindërtimit
Pershkrim i Projektit Programi i Rindërtimit është Program i Qeverisë Shqiptare, iniciuar pas Tërmetit të datës 26 Nëntor 2019. Ky program parashikon ndërtime të reja dhe rikonstruksione të objekteve dhe infrastrukturës urbane pas vlerësimit të dëmeve për shkak të Tërmetit.
Qeveria Shqiptare Organizoi në bashkëpunim me partnerët në datën 17 shkurt 2020 një Konferencë Donatorësh në Bruksel, ku deklarohet e garantuar një ndihmë prej 1.15 bilion Euro nga dhurime, asistenca, grantet, dhe kreditë e buta. Këto fonde dhe të tjera të garantuara përmes borxhit publik, do të përdoren për Programin e Rindërtimit. Programi i Rindërtimit parashikohet të realizohet përmes Zhvillimit të Zonave të Reja për Zhvillim të Detyruar; Ndërtimit në Infrastrukturë Urbane; Blerjes së Stok Banesa; Grante për Rindërtim dhe Rimëkëmbje sociale.
Një pjesë e mirë e prokurimeve dhe kontraktimeve për Rindërtim Objektesh do të bëhet nga autoritetet prokuruese Fondi Shqiptar për Zhvillim dhe Bashkia Tiranë.

Lexo Dokumentin mbi Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Njihuni me rregullime Ligjore Programi i Rindërtimit.
Objekti i Tenderit Rindërtimi i objekteve arsimore në zonat e prekura nga tërmeti - Loti 3: “Objekti: “Rindërtimi i objekteve arsimore Bashkia Durrës 1" (Programi i Rindertimit).

Objektet arsimore të përfshira në lotin III janë:
• Shkolla 9-vjecare dhe Kopshti Bedrie Bebeziqi,
• Kopshti Met Hasa,
• Shkolla 9-vjecare Neim Babameto,
• Shkolla 9-vjecare dhe Kopshti Qemal Mici,
• Shkolla 9-vjecare Hasan Koci
me siperfaqe totale ndërtimi të të gjitha objekteve afërsisht 18,437 m2
Nr. Reference REF-54450-03-16-2020
Kodi CPV
44211000-2 - Ndërtesa të parafabrikuara,
Vlera / Fondi Limit 845,723,696
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures E kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Data e Njoftimit te Tenderit 17-03-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 17-03-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 27-03-2020
Sektori Infrastrukturë Urbane
Nr. i Operatoreve Konkurues 16
Operatore Konkurues • Faza 1: Përzgjedhja e Operatorëve Ekonomikë :

1. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike “ 4 A-M sh.p.k. (95%) & Archispace sh.p.k. (5%)
2. AGI KONS sh.p.k
3. ALB-STAR sh.p.k.
4. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Alb Building sh.p.k (94%) & Liqeni VII sha (6%)
5. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike BE IS sh.p.k. (26%), & 2 T sh.p.k. (38%) & Ergi sh.p.k. (36%)
6. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Dion-AL sh.p.k. (70%) & ARKONSTUDIO ” sh.p.k. (30%)
7. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Alba Konstruksion sh.p.k. (90%) & Ed Konstruksion sh.p.k. (10%)
8. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Fusha sh.p.k. (94.5%) & Shansi Invest sh.p.k. (4%) & A&E Engineering sh.p.k. (1.5%)
9. GENER 2 sh.p.k
10. GJIKURIA sh.p.k.
11. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike PE-VLA-KU sh.p.k dhe “PE-VLA-KU” sh.p.k. dega në Kosove (75%) & BIBA-X sh.p.k. (25%)
12. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike: Salillari sh.p.k. (91%) & Shkelqimi 07 sh.p.k. (9%)
13. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike: Ante Group sh.p.k (33%) & Inerti sh.p.k (33%) & “Nova Construction 2012” sh.p.k (34%) .
14. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Uleza – Ndertim sh.p.k. (51%) & G.P.G. Company sh.p.k. (49%)
15. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike “The Best Construction” sh.p.k (42%), & Vellezerit Hysa sh.p.k (36%) & SPHAERA Sh.p.k (4%) & “Co - Beton” sh.p.k (10%) & Magic Elektrik Sh.p.k (4%) & “Koshnica A&B” (4%) .
16. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Trema Engineering 2 sh.p.k. (85%) & SHA Rruga Ura Asfaltime Nr.2 (10%) & “Anion” sh.p.k. (5%)


Në fazën e II konkurohet me ofertë për kontrata (mini konkurse) dhe në bazë të ofertës të paraqitur për autoritetin zgjidhen Kontraktorët e sukseshëm dhe lidhen Kontratat në Bazë të Marveshjes Kuadër.
Operator Ekonomik Kontraktues
Oferta fituese Leke pa TVSH
Data e shpalljes se fituesit 03-09-2020
Data e lidhjes se kontrates
Vlera e Kontrates me TVSH
Kohezgjatja e Kontrates Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër do të jetë 12 muaj. Kohëzgjatja e kontratës/kontratave do të jetë 5 (pesë) muaj nga momenti i lidhjes ose me afat me të shkurtër në varësi të veçantisë së objekteve arsimore.
Ankesa
Arsyeja e Anulimit
Shenime Me Njoftim Zyrtar ne Buletinin e Posaçëm Nr. 64 datë 3 Shtator 2020, Autoriteti Kontraktor ka njoftuar si fituesit për kater nga Kontratat (Minikonkurset) e Kësaj Marrëveshje Kuadër :

- Minikonkursi Nr. 1 : Rindërtimi i objektit të ri “9 vjecare dhe Kopshti Bedrie Bebeziqi dhe “Rindërtimi Kopshtit Met Hasa, Njësia administrative Durrës
Fitues: Bashkimi i Operatoreve ekonomike Pe-vla- ku sh.p.k dhe Pe-vla-ku dega Kosove & BIBA-X shpk
Oferta fituese: 125,743,421leke pa Tvsh.

_________________________________________
- Minikonkursi Nr. 2 : Rindërtimi i objektit të ri “Shkollë 9 vjecare Hasan Koci”, Njësia administrative Durrës.
Fondi limit minikonkursit është 197,795,393 leke pa tvsh
Fitues: Bashkimi i Operatoreve ekonomike Ergi sh.p.k & BE IS sh.p.k & 2 T sh.p.k sh.p.k
Oferta fituese: 185,927,669 leke pa Tvsh.

__________________________________________
- Minikonkursi Nr. 3 : Rindërtimi i shkollës “9 vjeçare “Neim Babameto”, Njësia administrative Durrës.
Fondi limit i minikonkursit është 244,216,760 leke pa tvsh.
Fitues: Bashkimi i Operatoreve ekonomike Fusha sh.p.k & Shansi Invest sh.p.k & A&E Engineering sh.p.k.
Oferta fituese: 224,500,000 leke pa Tvsh.
__________________________________________
- Minikonkursi Nr. 4 : Rindërtimi i objektit me 1 - 4 kate mbi tokë dhe me 2 kat nëntokë, të shkollës 9 vjeçare + kopësht, “Qemal Mici”
Fondi limit i minikonkursit është 281,445,596 leke pa tvsh.
Fitues: Bashkimi i Operatoreve ekonomike Ante Group Sh.p.k & Inerti Sh.p.k & Nova Construction 2012 Sh.p.k
Oferta fituese: 281,400,000 leke pa Tvsh.
AIS ka monitoruar procedurat dhe ka njoftuar publikisht mbi konstatimet mbi shkeljet ligjore.

Tender Programi i Rindërtimit, Pjesa e Mbështetur nga Buxheti i Shtetit ( Publikuar ne 18/03/2020)
Transaksione Thesari
Publikimi ne Buletin Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes KuaderREF-54450-03-16-2020
Njoftim per Shpallje Tenderi
Specifikime Teknike
Njoftim per Shpallje Fituesi
Njoftim per Lidhje Kontrate
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi Nr. 1

Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi Nr. 2

Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi Nr. 3

Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi Nr. 4

Ligj Nr. 97/2019 Për Miratimin e Aktit Normativ, me Fuqinë e Ligjit, Nr. 9, Datë 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore”

Akt Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore

Ligj Nr. 88/ 2019 Për Buxhetin e Vitit 2020

Vendim Nr. 165, Datë 19.2.2020 “Për Caktimin e Njësive Zbatuese për Projektimin, Rindërtimin dhe Rikonstruksionin e Objekteve Arsimore”.

VKM Nr.212, datë 11.3.2020 "Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit për Financimin e Rindërtimit të Objekteve Arsimore”

VKM Nr. 199, datë 4.3.2020 "Për Miratimin e Dokumenteve Standarde të Procedurës së Prokurimit, të Kritereve të Vlerësimit të Ofertës Fituese, Kushteve të Marrëveshjes Kuadër dhe të Kontratës për Procesin e Rindërtimit”

Announcement of Procurement

Standard Tender Documents

Shtojca 1. DT

Njoftim për lejimin e hapjes së ofertave.

Shtojca 22 - Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër (Data: 17.04.2020).

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data