Open Procurement Albania

Asfaltim rruga Labinot/ Fushe – Qaf Renas, Rruga e Re e Varrezave Elbasan dhe Ndertimi i Mbikalimit Hekurudhor ne Kryqezimin e rruges Nacionale Elbasan – Librazhd ne rrugen “Borodin Mitarja”

Qarkun Elbasan
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Asfaltim rruga Labinot/ Fushe – Qaf Renas, Rruga e Re e Varrezave Elbasan dhe Ndertimi i Mbikalimit Hekurudhor ne Kryqezimin e rruges Nacionale Elbasan – Librazhd ne rrugen “Borodin Mitarja”.

Burimi i Financimit: Buxheti i shtetit. Për vitin 2020 fondi në dispozicion është në vlerën 152,500,000 lekë pa tvsh. Financimi i mëtejshëm sipas PBA-së.
Nr. Reference REF-69742-08-25-2020
Kodi CPV
45233000-9 - Ndërtim, themele dhe punime terreni për autostrada, rrugë,
Vlera / Fondi Limit 507,519,669
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 26-08-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 26-08-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 25-09-2020
Sektori Infrastrukturë Rrugë
Nr. i Operatoreve Konkurues 13
Operatore Konkurues 1. Vellezrit Hysa sh.p.k & Ergi sh.p.k
2. 2T shpk & Beis sh.p.k
3. Eurokos Holding sh.p.k. dega ne Shqiperi & Abi Cons sh.p.k
4. Sireta – 2F sh.p.k
5. Bajrami N sh.p.k
6. Arifaj sh.p.k., & Denis- 05 sh.p.k., & Xhast sh.p.k
7. G.P.G Company sh.p.k
8. Alb-Building sh.p.k
9. Curri sh.p.k
10. Vega sh.p.k & ALKO-IMPEX General Construcion sh.p.k
11. Agi Kons sh.p.k
12. Gjoka Konstruksion sh.p.k
13. Dabar sh.p.k
Operator Ekonomik Kontraktues
 • ERGI SHPK -
 • VELLEZERIT HYSA -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 263,365,904
  Data e shpalljes se fituesit 12-10-2020
  Data e lidhjes se kontrates 16-10-2020
  Vlera e Kontrates me TVSH 316,039,085
  Kohezgjatja e Kontrates 8 muaj
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë s‘kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm
  1-Operatori Ekonomik “Agi Kons” shpk, pasi nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme” a)Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së për llogaritur të kontratës që prokurohet, të realizuar nga operatori ekonomik gjatë tri vitet të fundit nga data e zhvillimit të procedures së prokurimit. Ose b) Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit ështënë një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet. Gjithashtu kjo OE nuk ploteson kriterin 2.3.4 Operatoret ekonomike duhet te disponojne licensat e nevojshme per zbatimin e kontrates. Per kete duhet te paraqesin licensen perkatese te shoqerise, Konkretisht operatori ekonomik “Agi Kons” shpk nuk ploteson kategorine N.P – 5. D per Punime nentokesore, vepra arti, pasi ai zoteron ne licencen e tij NP - 5 C.

  2-Bashkimi I Operatoreve Ekonomik “Bajrami N” shpk & “Meteo” shpk pasi nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme” a)Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së për llogaritur të kontratës që prokurohet, të realizuar nga operatori ekonomik gjatë tri vitet të fundit nga data e zhvillimit të procedures së prokurimit. Ose b) Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit ështënë një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.

  3-Bashkimi I Operatoreve Ekonomik “Erokos Holding” shpk & “Abi Cons” shpk pasi nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme” a)Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së për llogaritur të kontratës që prokurohet, të realizuar nga operatori ekonomik gjatë tri vitet të fundit nga data e zhvillimit të procedures së prokurimit. Ose b) Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit ështënë një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet. Gjithashtu kjo BOE nuk ploteson as kriterin 2.3.2 Operatori Ekonomik duhet të ketë nje punësim mesatar i të paktën 160 punonjës për periudhën Maj 2020 – Korrik 2020, Pasi kjo BOE nuk ploteson numrin e kerkuar sipas ketij kriteri.

  4-Operatori Ekonomik “GPG Company” sh.p.k pasi nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme” a) Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së për llogaritur të kontratës që prokurohet, të realizuar nga operatori ekonomik gjatë tri vitet të fundit nga data e zhvillimit të procedures së prokurimit ose b) Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit ështënë një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet. Konkretisht, nuk ka paraqitur asnje kontrate per pune te ngjashme. Operatori ekonomik GPG Company” sh.p.k nuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me fuqine punetore (nr punonjesve kumulativ), kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në mënyrë kumulative sa shuma e objekteve ku ka ofertuar per procedura prokurimi te shpallura nga FSHZH, pasi keto kapacitete jane deklaruar ne kete procedure sikurse edhe ne proceduren “Riveshje aksi rrugor Çermë – Divjakë si dhe degezimet për në fshatrat: Grabian, Cermë Shkumbin – Bishçukas, Dushkecan – Hallvaxhias – Gërmenj i Madh”” per te cilen ky operator eshte vlerësuar në vend të pare.

  5. Bashkimi I Operatoreve Ekonomik “Sireta 2F” shpk & “EuroAlb” shpk pasi nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme” a)Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së për llogaritur të kontratës që prokurohet, të realizuar nga operatori ekonomik gjatë tri vitet të fundit nga data e zhvillimit të procedures së prokurimit. Ose b) Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit ështënë një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.

  6. Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “Arifaj“ & “Denis“ 05 & “Xhast“ nuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në mënyrë kumulative sa shuma e objekteve ku ka ofertuar per procedura prokurimi te shpallura nga FSHZH, pasi keto kapacitete jane deklaruar ne kete procedure sikurse edhe ne proceduren “Rikualifikim Urban i Unazës së Re Berat” per te cilen ky operator eshte vlerësuar në vend të pare.

  7. Bashkimi I Operatoreve Ekonomik “Vega” shpk & “Alko Impex General Construction” shpk nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme” a)Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së për llogaritur të kontratës që prokurohet, të realizuar nga operatori ekonomik gjatë tri vitet të fundit nga data e zhvillimit të procedures së prokurimit. Ose b) Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit ështënë një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.

  8.OE “Dabar“ sh.p.k., pasi nuk ka dorëzuar ofertë dhe dokumentacion ligjor dhe teknik.

  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ERGI SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ERGI SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ERGI SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ERGI SHPK viti 2019-2020

  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per VELLEZERIT HYSA viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per VELLEZERIT HYSA viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per VELLEZERIT HYSA viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per VELLEZERIT HYSA viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
  Njoftim per Shpallje Fituesi
  Njoftim per Lidhje Kontrate
  Raport Teknik

  Projekt Zbatimi

  Preventiv

  Specifikime Teknike

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data