Open Procurement Albania

Minikonkursi Nr. 2 (Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-54448-03-16-2020) - Rindërtimi i objektit “Shkolla 9-vjecare dhe kopsht Adem Gjeli”, Rindërtimi i objektit “Shkolla 9-vjecare dhe kopsht Xhelal Shtufi’, Ishëm Bashkia Durrës (Programi i Rindertimit) ”.

Qarkun Durres
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga Burimi i Financimit: Fondi i Rindërtimit ne Buxhetin e Shtetit miratuar me Vendimin Nr. 212, datë 11.03.2020 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të objekteve arsimore”
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit Programi i Rindërtimit
Pershkrim i Projektit Programi i Rindërtimit është Program i Qeverisë Shqiptare, iniciuar pas Tërmetit të datës 26 Nëntor 2019. Ky program parashikon ndërtime të reja dhe rikonstruksione të objekteve dhe infrastrukturës urbane pas vlerësimit të dëmeve për shkak të Tërmetit.
Qeveria Shqiptare Organizoi në bashkëpunim me partnerët në datën 17 shkurt 2020 një Konferencë Donatorësh në Bruksel, ku deklarohet e garantuar një ndihmë prej 1.15 bilion Euro nga dhurime, asistenca, grantet, dhe kreditë e buta. Këto fonde dhe të tjera të garantuara përmes borxhit publik, do të përdoren për Programin e Rindërtimit. Programi i Rindërtimit parashikohet të realizohet përmes Zhvillimit të Zonave të Reja për Zhvillim të Detyruar; Ndërtimit në Infrastrukturë Urbane; Blerjes së Stok Banesa; Grante për Rindërtim dhe Rimëkëmbje sociale.
Një pjesë e mirë e prokurimeve dhe kontraktimeve për Rindërtim Objektesh do të bëhet nga autoritetet prokuruese Fondi Shqiptar për Zhvillim dhe Bashkia Tiranë.

Lexo Dokumentin mbi Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Njihuni me rregullime Ligjore Programi i Rindërtimit.
Objekti i Tenderit Minikonkursi Nr. 2 - Rindërtimi i objektit “Shkolla 9-vjecare dhe kopsht Adem Gjeli”, Rindërtimi i objektit “Shkolla 9-vjecare dhe kopsht Xhelal Shtufi’, Ishëm Bashkia Durrës ”.
______________________________

Kjo Kontratë është Lidhur si pjesë e procedurës së Shpallur në Sistemin Elektronik te APP-se në datën 17-03-2020 Titull Rindërtimi i objekteve arsimore në zonat e prekura nga tërmeti - Loti 4: "Objekti: “Rindërtimi i objekteve arsimore Bashkia Durrës 2". (Programi i Rindertimit). , me referencë REF-54448-03-16-2020 , Autoritet Prokurues Fondi Shqiptar i Zhvillimit, zhvilluar me Procedure te kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar.
- Në fazën e parë është bërë përzgjedhje e operatorëve ekonomik të suksesshme që kanë shprehur zyrtarisht interes për pjesëmarrje. Nga kjo fazë janë përzgjedhur 15 operatorë.
- Në fazën e dytë secili operator është ftuar të sjellë ofertë për njërën nga kontratat në bazë të marrëveshjes kuadër.

Për Minikonkursin 2 kanë sjellë ofertë zyrtare 11 operatorë. Këtë Kontratë në bazë të marrëveshjes kuadër e ka fituar Bashkimi i Operatoreve Ekonomike The Best Construction & Vellezerit Hysa shpk & Co-Beton shpk & Sphaera shpk & Magic Elektrik shpk & Koshnica A&B shpk
Fondi i Minikonkursit është 158,025,308 Leke Pa TVSH.
Oferta fituese është 130,700,000 Leke Pa TVSH.
Eficensa Buxhetore në tenderim është 17.29 % (Diferenca Fond limit me oferte fituese shprehur ne perqindje).
Nr. Reference REF-54448-03-16-2020 (Minikonkursi Nr. 2)
Kodi CPV
44211000-2 - Ndërtesa të parafabrikuara,
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontrates Publike Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër
Lloji i Procedures Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 17-03-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 17-03-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 27-03-2020
Sektori Infrastrukturë Urbane
Nr. i Operatoreve Konkurues 11
Operatore Konkurues Operatore ekonomike pjesmarres ne Fazen 2 - Përcaktimi i kontratës fituese :

1. 2T shpk & Ergi shpk & Be-is shpk
2. 4 A-M shpk & Archispace
3. Agi Kons
4. Alba Konstruksion shpk & Ed Konstruksion shpk & Meteo shpk
5. Ante Group shpk & Inerti shpk & Nova Construction 2012 shpk
6. Dion-AL shpk & Arkonstudio shpk
7. Gener 2 shpk
8. GPG Company shpk & Uleza Ndërtim shpk
9. Pe-vla- ku sh.p.k dhe Pe-vla-ku dega Kosove & BIBA-X shpk
10. The Best Construction & Vellezerit Hysa shpk & Co-Beton shpk & Sphaera shpk & Magic Elektrik shpk & Koshnica A&B shpk
11. Fusha shpk & Shansi Invest shpk & A & E Engineering sh.p.k.

Operator Ekonomik Kontraktues
 • The Best Construction sh.p.k - Vellezerit Hysa shpk sh.p.k - Co-Beton shpk sh.p.k - Sphaera shpk sh.p.k - Magic Elektrik shpk sh.p.k - Koshnica A&B shpk -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 130,700,000
  Data e shpalljes se fituesit
  Data e lidhjes se kontrates 09-06-2020
  Vlera e Kontrates me TVSH 130,700,000 lekë pa tvsh.
  Kohezgjatja e Kontrates 6 muaj
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Jane skualifikuar :
  1. GENER 2 sh.p.k. vlera e ofertës se paraqitur nga ky operator ekonomik është mbi fondin limit te minikonkursit, duke rënë në kundërshtim me përcaktimin e bërë në Kapitullin III/A të Ftesës për ofertë për minikonkursin përkatës.

  2. PE-VLA-KU sh.p.k dhe PE-VLA-KU sh.p.k dega në Kosove & BIBA-X sh.p.k, nuk përmbush kriterin për vetëdeklarimin sipas Shtojcën 14 të DST. BOE eshte fitues në Lotin 6 te minikonkursit te zhvilluar në datën 18.05.2020 dhe ka në proces, si kontraktor në kuadër të rindërtimit një kontratë, i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar punimet, në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  *Përsa i përketë operatorëve të mëposhtëm, duke qenë se këta ofertues janë renditur të parët/shpallur fitues në një lot tjetër, atëherë nuk mund të shpallen fitues në këtë lot.

  1. Ulëza – Ndërtim sh.p.k & G.P.G. Company sh.p.k. Fitues në Lotin 1.
  2. Ante Group Sh.p.k & Inerti Sh.p.k & Nova Construction 2012 Sh.p.k Inerti sh.p.k - Fitues në Lotin 5.
  Operatori “Inerti” anëtar i BOE “Inerti” sh.p. k & “6d-Plan” sh.p.k & “Colombo” sh.p.k. & “Zdravo” sh.p.k eshte fitues në Lotin 5 te minikonkursit.

  3. 2T shpk & Ergi shpk & Be-is shpk. Fitues në Lotin 3.
  4. AGI KONS sh.p.k. Fitues në Lotin 6
  5. Alba Konstruksion & Ed Konstruksion sh.p.k. Fitues në Lotin 2
  6. Boshnjaku. B sh.p.k. Fitues në Lotin 7.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
  Njoftim per Shpallje Fituesi Buletini i Posaçëm Nr. 64 datë 3 Shtator 2020
  Njoftim per Lidhje Kontrate Buletini i Posaçëm Nr. 16 datë 5 Shkurt 2021

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data