Open Procurement Albania

Minikonkursi Nr. 1 (Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-54446-03-16-2020) - Rindërtimi i objektit Rezidencë studentore kolektive: tipologjia “Konvikt”. ”. (Programi i Rindertimit)

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet

Qarkun Tirane
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga Burimi i Financimit: Fondi i Rindërtimit ne Buxhetin e Shtetit miratuar me Vendimin Nr. 212, datë 11.03.2020 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit për financimin e rindërtimit të objekteve arsimore”
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit Programi i Rindërtimit
Pershkrim i Projektit Programi i Rindërtimit është Program i Qeverisë Shqiptare, iniciuar pas Tërmetit të datës 26 Nëntor 2019. Ky program parashikon ndërtime të reja dhe rikonstruksione të objekteve dhe infrastrukturës urbane pas vlerësimit të dëmeve për shkak të Tërmetit.
Qeveria Shqiptare Organizoi në bashkëpunim me partnerët në datën 17 shkurt 2020 një Konferencë Donatorësh në Bruksel, ku deklarohet e garantuar një ndihmë prej 1.15 bilion Euro nga dhurime, asistenca, grantet, dhe kreditë e buta. Këto fonde dhe të tjera të garantuara përmes borxhit publik, do të përdoren për Programin e Rindërtimit. Programi i Rindërtimit parashikohet të realizohet përmes Zhvillimit të Zonave të Reja për Zhvillim të Detyruar; Ndërtimit në Infrastrukturë Urbane; Blerjes së Stok Banesa; Grante për Rindërtim dhe Rimëkëmbje sociale.
Një pjesë e mirë e prokurimeve dhe kontraktimeve për Rindërtim Objektesh do të bëhet nga autoritetet prokuruese Fondi Shqiptar për Zhvillim dhe Bashkia Tiranë.

Lexo Dokumentin mbi Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Njihuni me rregullime Ligjore Programi i Rindërtimit.
Objekti i Tenderit Minikonkursi Nr. 1 - Rindërtimi i objektit Rezidencë studentore kolektive: tipologjia “Konvikt”. ”.
______________________________

Kjo Kontratë është Lidhur si pjesë e procedurës së Shpallur në Sistemin Elektronik te APP-se në datën 17-03-2020 Titull Rindërtimi i objekteve arsimore në zonat e prekura nga tërmeti - Loti 5: “Objekti: “Rindërtimi i objekteve arsimore Bashkia Kavajë dhe Rrogozhinë". (Programi i Rindertimit). , me referencë REF-54446-03-16-2020 , Autoritet Prokurues Fondi Shqiptar i Zhvillimit, zhvilluar me Procedure te kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar.
- Në fazën e parë është bërë përzgjedhje e operatorëve ekonomik të suksesshme që kanë shprehur zyrtarisht interes për pjesëmarrje. Nga kjo fazë janë përzgjedhur 20 operatorë.
- Në fazën e dytë secili operator është ftuar të sjellë ofertë për njërën nga kontratat në bazë të marrëveshjes kuadër.

Për Minikonkursin 1 kanë sjellë ofertë zyrtare 11 operatorë. Këtë Kontratë në bazë të marrëveshjes kuadër e ka fituar Bashkimi i Operatoreve Ekonomike R &T shpk & AE Distribution shpk & Consulting & Management Albania shpk
- Fondi i Minikonkursit është 70,274,244 Leke Pa TVSH.
- Oferta fituese është 69,712,050 Leke Pa TVSH.
- Eficensa Buxhetore në tenderim është 0.8 % (Diferenca Fond limit me oferte fituese shprehur ne perqindje).
Nr. Reference REF-54446-03-16-2020 (Minikonkursi Nr. 1)
Kodi CPV
44211000-2 - Ndërtesa të parafabrikuara,
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontrates Publike Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër
Lloji i Procedures Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 17-03-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 17-03-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 27-03-2020
Sektori Infrastrukturë Urbane
Nr. i Operatoreve Konkurues 11
Operatore Konkurues Kane qenë pjesëmarrës në Fazen e përcaktimit të kontratës fituese këta ofertues :

1. 2T shpk & Ergi shpk & Be-is shpk
2. Inerti sh.p.k & 6d-Plan sh.p.k & Colombo sh.p.k. & Zdravo sh.p.k
3. Senka shpk & Dajti Park 2007 shpk & Erzeni/Sh shpk
4. R &T shpk & AE Distribution shpk & Consulting & Management Albania shpk
5. Modeste shpk & Shkëlqimi 07 shpk & Grand Konstruction shpk & Fled shpk
6. Vëllezerit Hysa shpk & Bean shpk & REJ shpk & M.A.K Studio shpk & A.SH.Engineering shpk
7. OE Boshnjaku.B shpk
8. Arifaj shpk & Denis 05 shpk & Xhast shpk
9. Fusha shpk & Shansi Invest shpk & A & E Engineering sh.p.k.
10. Agri Konstruksion shpk & Curri shpk
11. Alba Konstruksion shpk & Ed Konstruksion shpk
Operator Ekonomik Kontraktues
 • R & T SHPK - AE Distribution - CONSULTING & MANAGEMENT ALBANIA -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 69,712,050
  Data e shpalljes se fituesit
  Data e lidhjes se kontrates 22-06-2020
  Vlera e Kontrates me TVSH 69,712,050 lekë pa tvsh
  Kohezgjatja e Kontrates 6 muaj
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1. “Ergi” sh.p.k & “BE IS” sh.p.k & “2 T” sh.p.k,
  • Nuk përmbush kriterin për vetëdeklarimin sipas Shtojcën 14 të DST.
  • Eshte fitues në Lotin 3 te minikonkursit te zhvilluar në datën 28.05.2020 dhe ka në proces, si kontraktor në kuadër të rindërtimit një kontratë me objekt “Rindërtimi i objektit të ri “Shkollë 9 vjecare Hasan Koci, Njësia administrative Durrës”, i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar punimet, në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  2. “Ante Group” Sh.p.k & “Inerti” Sh.p.k & “Nova Construction 2012” Sh.p.k.
  • Operatori në bashkim “Inerti” Sh.p.k nuk përmbush kriterin për vetëdeklarimin sipas Shtojcën 14 të DST.
  • Operatori “Inerti” sh.p.k anëtar i “Inerti” sh.p.k & “6d-Plan” sh.p.k & “Colombo” sh.p.k. & “Zdravo” sh.p.k shpk eshte fitues në Lotin 5 te minikonkursit te zhvilluar në datën 28.05.2020 dhe ka në proces si kontraktor në kuadër të rindërtimit një kontratë“Rindërtimi i shkollës Shkolla 9- vjecare + parashkollor Shtodhër dhe “Rindërtimi i objektit të ri me 4 kate mbi tokë, të shkollës shkolla e mesme profesionale “26 Marsi”, Njësia Administrative Helmes të Bashkisë Kavajë», i cili në çastin e hapjes së ofertave, nuk i ka përfunduar punimet fizike në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  3. “Senka” shpk & “Dajti Park 2007” shpk & “Erzeni/Sh” shpk,
  • Vlera e ofertës se paraqitur nga ky bashkim operatorësh ekonomik është mbi fondin limit te minikonkursit, duke rënë në kundërshtim me përcaktimin e bërë në Kapitullin III/A të Ftesës për ofertë për minikonkursin përkatës.

  4. “Modeste” shpk & “Shkëlqimi 07” shpk & “Grand Konstruction” shpk & “Fled” shpk.
  • Operatori në bashkim “Shkëlqimi 07” shpk nuk përmbush shtojcën 14 për vetedëklarimin.
  • Operatori “Shkëlqimi 07” shpk” anëtar i “Salillari” shpk & “Shkëlqimi 07” shpk eshte fitues në Lotin 7 te minikonkursit te zhvilluar në datën 19.05.2020 dhe ka në proces si kontraktor në kuadër të rindërtimit një kontratë me objekt “Rindërtimi i shkollës 9-vjecare Ahmetaq” Ahmetaq, Vorë” dhe “Rindërtimi i shkollës 9-vjeçare “Ramazan Subashi” Marikaj, Bashkia Vorë, i cili në çastin e hapjes së ofertave, nuk i ka përfunduar punimet fizike në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  5. “Vëllezerit Hysa” shpk & “Bean” shpk & “REJ” shpk & “M.A.K Studio” shpk & “A.SH.Engineering. Operatori në bashkim “Vëllezëtit Hysa” shpk
  • Nuk përmbush shtojcën 14 për vetedëklarimin. Operatori “Vëllezëtit Hysa” shpk” anëtar i “The Best Construction” & “Vellezerit Hysa” shpk & “Co-Beton” shpk & “Sphaera” shpk & “Magic Elektrik” shpk & “Koshnica A&B” shpk eshte fitues në Lotin 4 te minikonkursit te zhvilluar në datën 28.05.2020 dhe ka në proces si kontraktor në kuadër të rindërtimit një kontratë “Rindërtimi i objektit “Shkolla 9-vjecare dhe kopsht Adem Gjeli”, Rindërtimi i objektit “Shkolla 9-vjecare dhe kopsht Xhelal Shtufi’, Ishëm Bashkia Durrës, i cili në çastin e hapjes së ofertave, nuk i ka përfunduar punimet fizike në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  6. “Boshnjaku.B” sh.p.k
  • Nuk përmbush kriterin për vetëdeklarimin sipas Shtojcën 14 të DST. eshte fitues në Lotin 7 te minikonkursit te zhvilluar në datën 28.05.2020 dhe ka në proces, si kontraktor në kuadër të rindërtimit një kontratë “Rindërtimi i objekteve arsimore “Shkolla e Mesme 16 Shtatori Shijak Marikaj, Bashkia Vorë”, Kopshti Nr.1” Shijak, Kopshti Mucaj” Vorë Bashkia Vorë, i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar punimet, në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  7. “Arifaj” shpk & “Denis 05” shpk & “Xhast” shpk,
  • Vlera e ofertës se paraqitur nga ky bashkim operatorësh ekonomik është mbi fondin limit te minikonkursit, duke rënë në kundërshtim me përcaktimin e bërë në Kapitullin III/A të Ftesës për ofertë për minikonkursin përkatës.

  8. “Fusha” shpk & “Shansi Invest” shpk & “A & E Engineering” shpk,
  • Vlera e ofertës se paraqitur nga ky bashkim operatorësh ekonomik është mbi fondin limit te minikonkursit, duke rënë në kundërshtim me përcaktimin e bërë në Kapitullin III/A të Ftesës për ofertë për minikonkursin përkatës.

  9. “Agri Konstruksion” shpk & “Curri” shpk,
  • Vlera e ofertës se paraqitur nga ky bashkim operatorësh ekonomik është mbi fondin limit te minikonkursit, duke rënë në kundërshtim me përcaktimin e bërë në Kapitullin III/A të Ftesës për ofertë për minikonkursin përkatës.

  10. “Alba Konstruksion” NUIS J61812013R & “Ed Konstruksion” sh.p.k,
  • Nuk përmbush kriterin për vetëdeklarimin sipas Shtojcën 14 të DST. eshte fitues në Lotin 2 te minikonkursit te zhvilluar në datën 28.05.2020 dhe ka në proces si kontraktor në kuadër të rindërtimit një kontratë “Rindërtimi i objektit të ri me 1-2 kate mbi tokë të shkollës së mesme të bashkuar “Selman Daci”, i cili në çastin e hapjes së ofertave nuk i ka përfunduar punimet në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
  Njoftim per Shpallje Fituesi Buletini i Posaçëm Nr. 64 datë 3 Shtator 2020
  Njoftim per Lidhje Kontrate Buletini i Posaçëm Nr. 16 datë 5 Shkurt 2021

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data