Open Procurement Albania

Minikonkursi Nr.1 (Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-56901-04-27-2020) - Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës Fushë Krujë Zona 1”, Njësia Administrative Fushë-Krujë, Bashkia Krujë. (Programi i Rindertimit)

Qarkun Tirane-Lezha-Durres
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga Burimi i Financimit: Fondi i Rindërtimit ne Buxhetin e Shtetit.
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit Programi i Rindërtimit
Pershkrim i Projektit Programi i Rindërtimit është Program i Qeverisë Shqiptare, iniciuar pas Tërmetit të datës 26 Nëntor 2019. Ky program parashikon ndërtime të reja dhe rikonstruksione të objekteve dhe infrastrukturës urbane pas vlerësimit të dëmeve për shkak të Tërmetit.
Qeveria Shqiptare Organizoi në bashkëpunim me partnerët në datën 17 shkurt 2020 një Konferencë Donatorësh në Bruksel, ku deklarohet e garantuar një ndihmë prej 1.15 bilion Euro nga dhurime, asistenca, grantet, dhe kreditë e buta. Këto fonde dhe të tjera të garantuara përmes borxhit publik, do të përdoren për Programin e Rindërtimit. Programi i Rindërtimit parashikohet të realizohet përmes Zhvillimit të Zonave të Reja për Zhvillim të Detyruar; Ndërtimit në Infrastrukturë Urbane; Blerjes së Stok Banesa; Grante për Rindërtim dhe Rimëkëmbje sociale.
Një pjesë e mirë e prokurimeve dhe kontraktimeve për Rindërtim Objektesh do të bëhet nga autoritetet prokuruese Fondi Shqiptar për Zhvillim dhe Bashkia Tiranë.

Lexo Dokumentin mbi Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Njihuni me rregullime Ligjore Programi i Rindërtimit.
Objekti i Tenderit Minikonkursi Nr.1 - Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës Fushë Krujë Zona 1”, Njësia Administrative Fushë-Krujë, Bashkia Krujë.
______________________________

Kjo Kontratë është Lidhur si pjesë e procedurës së Shpallur në Sistemin Elektronik te APP-se në datën 17-03-2020 Titull Ndërtimi dhe rikonstruksioni i infrastrukturës publike në zonat e reja të shpallura për zhvillim të detyruar (Programi i Rindertimit) . , me referencë REF-56901-04-27-2020 , Autoritet Prokurues Fondi Shqiptar i Zhvillimit, zhvilluar me Procedure te kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar.
- Në fazën e parë është bërë përzgjedhje e operatorëve ekonomik të suksesshme që kanë shprehur zyrtarisht interes për pjesëmarrje. Nga kjo fazë janë përzgjedhur 24 operatorë.
- Në fazën e dytë secili operator është ftuar të sjellë ofertë për njërën nga kontratat në bazë të marrëveshjes kuadër.

Për Minikonkursin 1 kanë sjellë ofertë zyrtare 21 operatorë. Këtë Kontratë në bazë të marrëveshjes kuadër e ka fituar Operatori Ekonomik 4 A-M
- Fondi i Minikonkursit është 409,474,802 Leke Pa TVSH.
- Oferta fituese është 278,173,980Leke Pa TVSH.
- Eficensa Buxhetore në tenderim është 32.06 % (Diferenca Fond limit me oferte fituese shprehur ne perqindje).
Nr. Reference REF-56901-04-27-2020 (Minikonkursi 1)
Kodi CPV
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures E kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 28-04-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 28-04-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 08-05-2020
Sektori Infrastrukturë Urbane
Nr. i Operatoreve Konkurues 21
Operatore Konkurues • Faza e përcaktimit të kontratës fituese :

1. 4 A-M
2. Alb - Star sh.p.k.
3 .Alb Tiefbau sh.p.k & B-93 sh.p.k & B93 II sh.p.k & TOTILA ,
4. Alba Konstruksion sh.p.k.
5. Alb-Building sh.p.k.
6. ALKO-IMPEX General Construction sh.p.k & Vega sh.p.k
7. Arifaj sh.p.k & Denis-05 sh.p.k
8. Bami sh.p.k., & Ergi sh.p.k,
9. Be-Is sh.p.k. & 2 T sh.p.k
10. Curri sh.p.k & S.M.O. Union sh.p.k,
11. EDICOM sh.p.k, &Everest sh.p.k, & Kronos Konstruksion sh.p.k,
12. Fusha sh.p.k,
13. Gener 2 sh.p.k,
14. Geci sh.p.k
15. Gjikuria sh.p.k
16. Gjoka Konstruksion sh.p.k,
17. G.P.G. Company sh.p.k
18. Hastoci sh.p.k & & Ulëza-Ndërtim sh.p.k & Almo Konstruksion sh.p.k
19. Salillari sh.p.k
20. Trema Engineering 2. sh.p.k,
21. Vellezerit Hysa sh.p.k
Operator Ekonomik Kontraktues
 • 4 A-M  -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 278,173,980
  Data e shpalljes se fituesit 03-09-2020
  Data e lidhjes se kontrates
  Vlera e Kontrates me TVSH
  Kohezgjatja e Kontrates 7 muaj
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1. “ALKO-IMPEX General Construction” sh.p.k. & “Vega” sh.p.k. Sipas përcaktimeve në Ftesën për Ofertë, është dorëzuar dhe plotësuar nga , Shtojca 14 - Deklaratë mbi kontratat e lidhura dhe/ ose ne proces në kuadër të rindërtimit. Referuar, kësaj shtojce, rezulton se OE Alko Impex General Construction ka paraqitur Shtojcën 14 të papërmbushur, duke deklaruar se nuk ka në proçes dhe/ose është shpallur fitues për kontrata në kuadër të rindërtimit. Ky deklarim nuk është i saktë pasi operatori ekonomik Alko Impex General Construction është fitues dhe është në proces lidhje kontrate në kuadër të rindërtimit për procedurën me objekt: “Rindërtimi i objektit të ri: Kopshti "Niko Hoxha", si anëtar i Alko Impex General Construction& Sireta 2F & IBN dhe ky bashkim operatorësh ekonomikë në çastin e hapjes së ofertave, nuk i ka përfunduar punimet fizike në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës

  2. “Alb-Building” sh.p.k. Sipas përcaktimeve në Ftesën për Ofertë, është dorëzuar dhe plotësuar nga OE, Shtojca 14 - Deklaratë mbi kontratat e lidhura dhe/ ose ne proces në kuadër të rindërtimit. Referuar, kësaj shtojce, rezulton se OE Alb-Building sh.p.k. ka paraqitur Shtojcën 14 të përmbushur, duke deklaruar se ka në proçes dhe/ose është shpallur fitues dhe në proces lidhje kontrate në kuadër të rindërtimit, për proceduren me objekt: “Rindërtimi i objektit të ri: 9 - vjeçare dhe Kopsht "Ramazan Jangozi"& Kopshti "Kastriot Derveni", si anetar i Alb Building & Liqeni VII, për të cilat ky bashkim operatorësh ekonomikë në çastin e hapjes së ofertave, nuk i ka përfunduar punimet fizike në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës

  3. “G.P.G. Company” sh.p.k. Sipas përcaktimeve në Ftesën për Ofertë, është dorëzuar dhe plotësuar nga OE, Shtojca 14 - Deklaratë mbi kontratat e lidhura dhe/ ose ne proces në kuadër të rindërtimitReferuar, kësaj shtojce, rezulton se OE: G.P.G. Company ka paraqitur Shtojcën 14 të papërmbushur, duke deklaruar se nuk ka në proçes dhe/ose është shpallur fitues për kontrata në kuadër të rindërtimit. Ky deklarim nuk është i saktë pasi operatori ekonomik G.P.G. Company, është fitues dhe është në proces lidhje kontrate në kuadër të rindërtimit për proceduren me objekt: “Rindërtimi i objektit të ri: shkollës 9 - vjeçare "Dan Bajrami" & Mesme e bashkuar Llesh Nik Daka", si anetar i : "Uleza – Ndertim” & “G.P.G. Company” dhe ky bashkim operatorësh ekonomikë në çastin e hapjes së ofertave, nuk i ka përfunduar punimet fizike në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  4. “Bami” sh.p.k. & “Ergi” sh.p.k. Sipas përcaktimeve në Ftesën për Ofertë, është dorëzuar dhe plotësuar nga , Shtojca 14 - Deklaratë mbi kontratat e lidhura dhe/ ose ne proces në kuadër të rindërtimit. Referuar, kësaj shtojce, rezulton se OE: Ergi sh.p.k. ka paraqitur Shtojcën 14 të përmbushur, duke deklaruar se ka në proçes dhe/ose është shpallur fitues dhe në proces lidhje kontrate në kuadër të rindërtimit, për proceduren me objekt: “Rindërtimi i objektit të ri: shkollës 9 - vjeçare "Hasan Koci", si anetar i : “Ergi”sh.p.k. & “BE IS” sh.p.k. & “2 T” sh.p.k, për të cilin ky bashkim operatorësh ekonomikë në çastin e hapjes së ofertave, nuk i ka përfunduar punimet fizike në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  5. “Hastoci” sh.p.k, & “Ulëza-Ndërtim” sh.p.k, & “Almo Konstruksion” sh.p.k. Sipas përcaktimeve në Ftesën për Ofertë, është dorëzuar dhe plotësuar nga , Shtojca 14 - Deklaratë mbi kontratat e lidhura dhe/ ose ne proces në kuadër të rindërtimit. Referuar, kësaj shtojce, rezulton se OE: Ulëza-Ndërtim ka paraqitur Shtojcën 14 të përmbushur, duke deklaruar se ka në proçes dhe/ose është shpallur fitues dhe në proces lidhje kontrate në kuadër të rindërtimit, për proceduren me objekt: “Rindërtimi i objektit të ri: shkollës 9 - vjeçare "Dan Bajrami" & Mesme e bashkuar Llesh Nik Daka", si anëtar i : "Uleza – Ndertim” & “G.P.G. Company”, për të cilat ky bashkim operatorësh ekonomikë në çastin e hapjes së ofertave, nuk i ka përfunduar punimet fizike në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës

  6. “Be-Is” sh.p.k. & “2 T” sh.p.k. Sipas përcaktimeve në Ftesën për Ofertë, është dorëzuar dhe plotësuar nga , Shtojca 14 - Deklaratë mbi kontratat e lidhura dhe/ ose ne proces në kuadër të rindërtimit. Referuar, kësaj shtojce, rezulton se operatorët: “Be-Is” sh.p.k. & “2 T” sh.p.k., kanë paraqitur Shtojcën 14 të papërmbushur, duke deklaruar se nuk ka në proçes dhe/ose është shpallur fitues për kontrata në kuadër të rindërtimit. Ky deklarim nuk është i saktë pasi operatorët “Be-Is” sh.p.k. & “2 T” sh.p.k janë fitues dhe në proces lidhje kontrate në kuadër të rindërtimit, për proceduren me objekt: “Rindërtimi i objektit të ri: shkollës 9 - vjeçare "Hasan Koci", si anetarw tw : “Ergi”sh.p.k. & “BE IS” sh.p.k. & “2 T” sh.p.k. dhe në castin e hapjes së ofertave nuk i kanë përfunduar punimet fizike, në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  7. “Alba Konstruksion” sh.p.k. Sipas përcaktimeve në Ftesën për Ofertë, është dorëzuar dhe plotësuar nga OE, Shtojca 14 - Deklaratë mbi kontratat e lidhura dhe/ ose ne proces në kuadër të rindërtimit. Referuar, kësaj shtojce, rezulton se OE: “Alba Konstruksion” sh.p.k. ka paraqitur Shtojcën 14 të përmbushur, duke deklaruar se ka në proçes dhe/ose është shpallur fitues dhe në proces lidhje kontrate në kuadër të rindërtimit, për proceduren me objekt: “Rindërtimi i objektit të ri: Mesme e bashkuar "Selman Daci" si anetar i : “Alba Konstruksion” sh.p.k. & “Ed Konstruksion” sh.p.k., për të cilin ky bashkim operatorësh ekonomikë në çastin e hapjes së ofertave, nuk i ka përfunduar punimet fizike në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës

  8. “Gjikuria” sh.p.k. Sipas përcaktimeve në Ftesën për Ofertë, është dorëzuar dhe plotësuar nga OE, Shtojca 14 - Deklaratë mbi kontratat e lidhura dhe/ ose ne proces në kuadër të rindërtimit. Referuar, kësaj shtojce, rezulton se OE: “Gjikuria” sh.p.k. ka paraqitur Shtojcën 14 të përmbushur, duke deklaruar se ka në proçes dhe/ose është shpallufitues dhe në proces lidhje kontrate në kuadër të rindërtimit, për proceduren me objekt: “Rindërtimi i objektit të ri: Shkolla 9-vjecare "Njazi Mastori” dhe Shkolla fillore dhe Kopshti "Perlat”. për të cilën ky operator ekonomik në çastin e hapjes së ofertave, nuk i ka përfunduar punimet fizike në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  9. “Vellezerit Hysa” sh.p.k. Sipas përcaktimeve në Ftesën për Ofertë, është dorëzuar dhe plotësuar nga OE, Shtojca 14 - Deklaratë mbi kontratat e lidhura dhe/ ose ne proces në kuadër të rindërtimit. Referuar, kësaj shtojce, rezulton se OE: “Vellezerit Hysa” sh.p.k. ka paraqitur Shtojcën 14 të përmbushur, duke deklaruar se ka në proçes dhe/ose është shpallur fitues dhe në proces lidhje kontrate në kuadër të rindërtimit, për proceduren me objekt: “Rindërtimi i objektit të ri: Shkollës 9 - vjeçare & Kopsht "Adem Gjeli", dhe 9 - vjeçare "Xhelal Shtufi Shkafanaj" si anetar i : “The Best Construction” & “Vellezerit Hysa” & “Co - Beton”& “SPHAERA” & “Magic Elektrik” & “Koshnica A&B”, për të cilat ky bashkim operatorësh ekonomikë në çastin e hapjes së ofertave, nuk i ka përfunduar punimet fizike në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës

  10. “Salillari” sh.p.k. Sipas përcaktimeve në Ftesën për Ofertë, është dorëzuar dhe plotësuar nga OE, Shtojca 14 - Deklaratë mbi kontratat e lidhura dhe/ ose ne proces në kuadër të rindërtimit. Referuar, kësaj shtojce, rezulton se OE: “Salillari” sh.p.k. ka paraqitur Shtojcën 14 të përmbushur, duke deklaruar se ka në proçes dhe/ose është shpallur fitues dhe në proces lidhje kontrate në kuadër të rindërtimit, për proceduren me objekt: “Rindërtimi i objektit të ri: Shkollës 9-vjecare "Ahmetaq” dhe shkollës 9-vjecare “Ramazan Subashi” si anetar i : Salillari sh.p.k. & Shkelqimi 07 sh.p.k, për të cilat ky bashkim operatorësh ekonomikë në çastin e hapjes së ofertave, nuk i ka përfunduar punimet fizike në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës

  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per 4 A-M  viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per 4 A-M  viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per 4 A-M  viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per 4 A-M  viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes KuaderREF-56901-04-27-2020 (Minikonkursi 1)
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
  Njoftim per Shpallje Fituesi Buletini i Posaçëm Nr. 64 datë 3 Shtator 2020
  Njoftim per Lidhje Kontrate

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data