Open Procurement Albania

Minikonkursi Nr.3 (Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-56901-04-27-2020)- Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës 1, Njësia Administrative Bubq”, Njësia Administrative Bubq, Bashkia Kruje

Qarkun Tirane-Lezha-Durres
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga Burimi i Financimit: Fondi i Rindërtimit ne Buxhetin e Shtetit.
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit Programi i Rindërtimit
Pershkrim i Projektit Programi i Rindërtimit është Program i Qeverisë Shqiptare, iniciuar pas Tërmetit të datës 26 Nëntor 2019. Ky program parashikon ndërtime të reja dhe rikonstruksione të objekteve dhe infrastrukturës urbane pas vlerësimit të dëmeve për shkak të Tërmetit.
Qeveria Shqiptare Organizoi në bashkëpunim me partnerët në datën 17 shkurt 2020 një Konferencë Donatorësh në Bruksel, ku deklarohet e garantuar një ndihmë prej 1.15 bilion Euro nga dhurime, asistenca, grantet, dhe kreditë e buta. Këto fonde dhe të tjera të garantuara përmes borxhit publik, do të përdoren për Programin e Rindërtimit. Programi i Rindërtimit parashikohet të realizohet përmes Zhvillimit të Zonave të Reja për Zhvillim të Detyruar; Ndërtimit në Infrastrukturë Urbane; Blerjes së Stok Banesa; Grante për Rindërtim dhe Rimëkëmbje sociale.
Një pjesë e mirë e prokurimeve dhe kontraktimeve për Rindërtim Objektesh do të bëhet nga autoritetet prokuruese Fondi Shqiptar për Zhvillim dhe Bashkia Tiranë.

Lexo Dokumentin mbi Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Njihuni me rregullime Ligjore Programi i Rindërtimit.
Objekti i Tenderit Minikonkursi Nr.3 - Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës 1, Njësia Administrative Bubq”, Njësia Administrative Bubq, Bashkia Kruje
______________________________

Kjo Kontratë është Lidhur si pjesë e procedurës së Shpallur në Sistemin Elektronik te APP-se në datën 17-03-2020 Titull Ndërtimi dhe rikonstruksioni i infrastrukturës publike në zonat e reja të shpallura për zhvillim të detyruar (Programi i Rindertimit) . , me referencë REF-56901-04-27-2020 , Autoritet Prokurues Fondi Shqiptar i Zhvillimit, zhvilluar me Procedure te kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar.
- Në fazën e parë është bërë përzgjedhje e operatorëve ekonomik të suksesshme që kanë shprehur zyrtarisht interes për pjesëmarrje. Nga kjo fazë janë përzgjedhur 24 operatorë.
- Në fazën e dytë secili operator është ftuar të sjellë ofertë për njërën nga kontratat në bazë të marrëveshjes kuadër.

Për Minikonkursin 3 kanë sjellë ofertë zyrtare 20 operatorë. Këtë Kontratë në bazë të marrëveshjes kuadër e ka fituar Operatori Ekonomik Gjoka Konstruksion
- Fondi i Minikonkursit është 298,663,054 Leke Pa TVSH.
- Oferta fituese është 268,142,250 Leke Pa TVSH.
- Eficensa Buxhetore në tenderim është 10.21 % (Diferenca Fond limit me oferte fituese shprehur ne perqindje).
Nr. Reference REF-56901-04-27-2020 (Minikonkursi 3)
Kodi CPV
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures E kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 28-04-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 28-04-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 08-05-2020
Sektori Infrastrukturë Urbane
Nr. i Operatoreve Konkurues 20
Operatore Konkurues • Faza e përcaktimit të kontratës fituese :

1. 4 A-M sh.p.k
2. A.N.K. sh.p.k
3. Agi Kons sh.p.k
4. Alb - Star sh.p.k
5. Alb Tiefbau sh.p.k & B-93 sh.p.k & B93 II sh.p.k & TOTILA ,
6. Alba Konstruksion sh.p.k
7. Alb-Building sh.p.k,
8. ALKO-IMPEX General Construction sh.p.k & Vega sh.p.k,
9. Arifajsh.p.k & Denis-05 sh.p.k
10. Bami sh.p.k., & Ergi sh.p.k,
11. Be-Is sh.p.k & 2 T sh.p.k
12. Curri sh.p.k & S.M.O. Union sh.p.k
13. EDICOM sh.p.k, &Everest sh.p.k, & Kronos Konstruksion sh.p.k,
14. Gener 2 sh.p.k,
15. Geci sh.p.k
16. Gjikuria sh.p.k
17. Gjoka Konstruksion sh.p.k,
18. Hastoci sh.p.k & & Ulëza-Ndërtim sh.p.k & Almo Konstruksion sh.p.k,
19. PE - VLA - KU sh.p.k, & PE - VLA – KU dega Kosove dhe BIBA-X sh.p.k,
20. Trema Engineering 2. sh.p.k,
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Gjoka Konstruksion -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 268,142,250
  Data e shpalljes se fituesit 03-09-2020
  Data e lidhjes se kontrates
  Vlera e Kontrates me TVSH
  Kohezgjatja e Kontrates 5.5 muaj.
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1. OE “Alb-Building” sh.p.k, sipas përcaktimeve në Ftesën për Ofertë Shtojca 14 - Deklaratë mbi kontratat e lidhura dhe/ ose ne proces në kuadër të rindërtimit, rezulton se OE “Alb-Building” sh.p.k ka lidhur kontrate në kuadër të rindërtimit, për proceduren me objekt: “Rindërtimi i objektit të ri: 9 - vjeçare dhe Kopsht "Ramazan Jangozi"& Kopshti "Kastriot Derveni", si anetar i BOE “Alb Building” & “Liqeni VII”, për të cilat ky bashkim operatorësh ekonomikë në çastin e hapjes së ofertave, nuk i ka përfunduar punimet fizike në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës

  2. BOE “Bami” sh.p.k & “Ergi” sh.p.k, sipas përcaktimeve në Ftesën për Ofertë Shtojca 14 - Deklaratë mbi kontratat e lidhura dhe/ ose ne proces në kuadër të rindërtimit, rezulton se OE “Ergi” sh.p.k ka paraqitur Shtojcën 14 të përmbushur, duke deklaruar se është shpallur fitues dhe ka lidhur kontrate në kuadër të rindërtimit, për proceduren me objekt: “Rindërtimi i objektit të ri: shkollës 9 - vjeçare "Hasan Koci", si anetar i BOE: “Ergi”sh.p.k. & “BE IS” sh.p.k. & “2 T” sh.p.k.

  3. Shtojca 14 është shoqëruar me Relacionin Teknik të Mbikqyrësit të punimeve për objektin e mësipërm. Dokumenti i paraqitur nga mbikëqyrësi i punimeve, deklaron për realizimin e punimeve vetëm për operatorin“Ergi” sh.p.k. Referuar legjislacionit në fuqi mbikëqyrësi kontrollon dhe certifikon realizimin e punimeve nëpërmjet situacioneve të lëshuara nga kontraktori (në rastin konkret BOE) dhe jo të lëshuara nga një anëtar i BOE. Anëtari përfaqësues i bashkimit përgatit situacionet duke përcaktuar realizimin e punimeve sipas fazave dhe përqindjes së secilit dhe vlerës së përgjithshme të kontratës. Secila palë është përgjegjëse të programojë dhe realizojë në koordinim me palën tjetër kryerjen e grupit të tyre të punimeve. Përqindja e punimeve përcaktohet në përputhje me ndarjen e bërë në marrëveshjen e bashkëpunimit për elementët konkretë të punimeve ose në rast se kjo nuk është përcaktuar për marrëveshjet kuadër pas konfirmimit të të gjithë anëtarëve të bashkimit të shoqërive për kryerjen e punimeve sipas përqindjes.

  4. BOE “Be-Is” sh.p.k. & “2 T” sh.p.k, sipas përcaktimeve në Ftesën për Ofertë Shtojca 14 - Deklaratë mbi kontratat e lidhura dhe/ ose ne proces në kuadër të rindërtimit, rezulton se operatorët: “Be-Is” sh.p.k. & “2 T” sh.p.k, kanë lidhur kontrate në kuadër të rindërtimit, për proceduren me objekt: “Rindërtimi i objektit të ri: shkollës 9 - vjeçare "Hasan Koci", si anetarë të BOE: “Ergi”sh.p.k & “BE IS” sh.p.k. & “2 T” sh.p.k dhe në çastin e hapjes së ofertave nuk i kanë përfunduar punimet fizike, në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  5. BOE “PE-VLA-KU” sh.p.k dhe “PE-VLA-KU” sh.p.k dega në Kosove & “BIBA-X” sh.p.k, sipas përcaktimeve në Ftesën për Ofertë Shtojca 14 - Deklaratë mbi kontratat e lidhura dhe/ ose ne proces në kuadër të rindërtimit, rezulton se BOE ka lidhur kontrate në kuadër të rindërtimit, për proceduren me objekt, “Rindërtimi i objektit të ri “9 vjecare dhe Kopshti Bedrie Bebeziqi dhe “Rindërtimi Kopshtit Met Hasa, Njësia administrative Durrës”, për të cilat ky bashkim operatorësh ekonomikë në çastin e hapjes së ofertave, nuk i ka përfunduar punimet fizike në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  6. OE “AGI KONS” sh.p.k, sipas përcaktimeve në Ftesën për Ofertë Shtojca 14 - Deklaratë mbi kontratat e lidhura dhe/ ose ne proces në kuadër të rindërtimit, rezulton se “AGI KONS” sh.p.ki ka lidhur kontrate në kuadër të rindërtimit, për proceduren me objekt, “Rindërtimi i një godine të re me 2-4 kate mbi tokë kryhen në objektin shkolla 9-vjecare “Halit Coka” Njësia Administrative Bathore, Bashkia Kamëz” dhe në castin e hapjes së ofertave nuk i kanë përfunduar punimet fizike në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  7. OE “4 AM” sh.p.k sipas përcaktimeve në Ftesën për Ofertë Shtojca 14 - Deklaratë mbi kontratat e lidhura dhe/ ose ne proces në kuadër të rindërtimit, rezulton se OE “4 AM” sh.p.k ka lidhur kontrate në kuadër të rindërtimit, për proceduren me objekt, “Ndërtimi i infrastrukturës, rrugore, dhe urbane në përputhje me planin e detyruar vendor të Zonës Fushë Krujë Zona 1”, Njësia Administrative Fushë-Krujë, Bashkia Krujë, dhe në castin e hapjes së ofertave nuk i kanë përfunduar punimet fizike në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  8. BOE “Arifaj”sh.p.k & “Denis-05” sh.p.k sipas përcaktimeve në Ftesën për Ofertë Shtojca 14 - Deklaratë mbi kontratat e lidhura dhe/ ose ne proces në kuadër të rindërtimit, rezulton se BOE “Arifaj”sh.p.k & “Denis-05” sh.p.k ka lidhur kontrate në kuadër të rindërtimit, për proceduren me objekt, “Ndërtimi i infrastrukturës, rrugore, dhe urbane në përputhje me planin e detyruar vendor të Zonës 1, Kavaje”, Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë, dhe në castin e hapjes së ofertave nuk i kanë përfunduar punimet fizike në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  9. OE “Alba Konstruksion” sh.p.k sipas përcaktimeve në Ftesën për Ofertë Shtojca 14 - Deklaratë mbi kontratat e lidhura dhe/ ose ne proces në kuadër të rindërtimit, rezulton se OE “OE “Alba Konstruksion” sh.p.k ka lidhur kontrate në kuadër të rindërtimit, për proceduren me objekt: “Rindërtimi i objektit të ri: Mesme e bashkuar "Selman Daci", si anetar i BOE “Alba Konstruksion” & “Ed Konstruksion” sh.p.k, për të cilat ky bashkim operatorësh ekonomikë në çastin e hapjes së ofertave, nuk i ka përfunduar punimet fizike në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  10. BOE “Alko-Impex General Construction” sh.p.k & “Vega” sh.p.k, sipas përcaktimeve në Ftesën për Ofertë Shtojca 14 - Deklaratë mbi kontratat e lidhura dhe/ ose ne proces në kuadër të rindërtimit, rezulton se OE në bashkim ”Alko-Impex General Construction” sh.p.k ka lidhur kontrate në kuadër të rindërtimit, për proceduren me objekt: “Rindërtimi i objektit të ri: Kopshti "Niko Hoxha", si anëtar i BOE “Alko-Impex General Construction” sh.p.k & “Sireta 2F” sh.p.k & “IBN” sh.p.k, për të cilat ky bashkim operatorësh ekonomikë në çastin e hapjes së ofertave, nuk i ka përfunduar punimet fizike në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  11. BOE “Curri” sh.p.k & “S.M.O. Union” sh.p.k, sipas përcaktimeve në Ftesën për Ofertë Shtojca 14 - Deklaratë mbi kontratat e lidhura dhe/ ose ne proces në kuadër të rindërtimit, rezulton se OE në bashkim “Curri” sh.p.k ka lidhur kontrate në kuadër të rindërtimit, për proceduren me objekt: “Rindërtimi i objektit “ Kopshti “Halit Coka” dhe “Kopshti Lidhja e Prizrenit”, si anëtar i BOE “Curri” sh.p.k & “Agri Construction”sh.p.k, për të cilat ky bashkim operatorësh ekonomikë në çastin e hapjes së ofertave, nuk i ka përfunduar punimet fizike në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  12. OE “Gjikuria” sh.p.k sipas përcaktimeve në Ftesën për Ofertë Shtojca 14 - Deklaratë mbi kontratat e lidhura dhe/ ose ne proces në kuadër të rindërtimit, rezulton se OE “Gjikuria” sh.p.k ka lidhur kontrate në kuadër të rindërtimit, për proceduren me objekt, “Rindërtimi i objektit të ri: Shkolla 9-vjeçare "Njazi Mastori” dhe Shkolla fillore dhe Kopshti "Perlat”, dhe në çastin e hapjes së ofertave nuk i kanë përfunduar punimet fizike në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  13. BOE “Hastoci” sh.p.k & “Ulëza-Ndërtim” sh.p.k & “Almo Konstruksion” sh.p.k, sipas përcaktimeve në Ftesën për Ofertë Shtojca 14 - Deklaratë mbi kontratat e lidhura dhe/ ose ne proces në kuadër të rindërtimit, rezulton se OE “Ulëza-Ndërtim” sh.p.k ka lidhur kontrate në kuadër të rindërtimit, për proceduren me objekt, “Rindërtimi i objektit të ri: shkollës 9 - vjeçare "Dan Bajrami" & Mesme e bashkuar Llesh Nik Daka”, si anëtar i BOE "Ulëza – Ndertim” sh.p.k & “G.P.G. Company” sh.p.k dhe në çastin e hapjes së ofertave nuk i kanë përfunduar punimet fizike në masën 40 % të vëllimeve të përgjithshme të punës.

  14. OE “Gener 2” sh.p.k, vlera e ofertës është mbi vlerën e fondit limit të minikonkursit.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Gjoka Konstruksion viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Gjoka Konstruksion viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Gjoka Konstruksion viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Gjoka Konstruksion viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes KuaderREF-56901-04-27-2020 (Minikonkursi 3)
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
  Njoftim per Shpallje Fituesi Buletini i Posaçëm Nr. 64 datë 3 Shtator 2020
  Njoftim per Lidhje Kontrate

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data