Open Procurement Albania

Rikonstruksion i Rrugës "Rrëshen- Fshati Sheshaj”.

Qarkun Lezhe
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Rikonstruksion i Rrugës "Rrëshen- Fshati Sheshaj”.
Burimi i Financimit: Buxheti i shtetit.
Për vitin 2020 fondi në dispozicion është në vlerën 43,333,333.33 lekë pa tvsh. Financimi i mëtejshëm sipas PBA-së.
Nr. Reference REF-73430-09-29-2020
Kodi CPV
45000000-7 - Punë ndërtimi,
Vlera / Fondi Limit 216,665,218
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 30-09-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 30-09-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 02-11-2020
Sektori Infrastrukturë Rrugë Rurale
Nr. i Operatoreve Konkurues 17
Operatore Konkurues 1. “Eurokos Holding sh.p.k. dega ne Shqiperi & “Abi Kons
2. “Kthella” sh.p.k.
3. “Liqeni VII” sh.p.k., & “AEK Munella” shpk., & “OUEN” shpk.,
4. “Sterkaj” shpk
5. “Uleza Ndertim” sh.p.k., & “Almo Konstruksion” sh.p.k.,
6. “Dajti Park 2007” shpk., & “Agri Construction” sh.p.k
7. “Be-Is” sh.p.k.,
8. “Vega” shpk., & “Sireta – 2F” sh.p.k.
9. “Arifaj” sh.p.k., & “Denis- 05” sh.p.k., & “Xhast” shp.k.,
10. “Kacdedja” sh.p.k., & “Everest” sh.p.k.,
11. “Kupa” shpk., & “Selami” shpk.,
12. “Aurora Konstruksion” shpk., & “B93” shpk., & “Boshanjku B” shpk.,
13. “Company Riviera 2008” shpk., & “Delia Impex
14. “2T” shpk
15. “Agi Kons”
16. “ROSI S.P.A ALBANIA” sh.p.k
17. “Dabar
Operator Ekonomik Kontraktues
 • KTHELLA -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 111,282,611
  Data e shpalljes se fituesit 02-12-2020
  Data e lidhjes se kontrates 04-12-2020
  Vlera e Kontrates me TVSH 133,539,133
  Kohezgjatja e Kontrates 9 muaj
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Ka marre pergjigje ne date 16.11.2020 .
  Janë s‘kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm
  1-Bashkimi i Operatoreve Ekonomik "Eurokos Holding” sh.p.k., & “Abi Kons” shpk. Pasi nuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në mënyrë kumulative sa shuma e objekteve ku ka ofertuar per procedura prokurimi te shpallura nga FSHZH, pasi keto kapacitete jane deklaruar ne kete procedure sikurse edhe ne proceduren “Ndërtimi, asfaltimi + rrjeti inxhinierik i rrugës nr.1, Lëkurës Sarandë Lot 1+2”.” per te cilen ky operator eshte vlerësuar në vend të pare.

  2- “Liqeni VII” & “AEK Munella” & “OUEN” shpk pasi nuk plotëson kriterin 2.3.1 të DST. 2.3.1 Përvojë të suksesshme në realizimin e të paktën ; a.Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet, të realizuar nga operatori ekonomik gjatë tri vitet të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit. Ose b.Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit është në një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet. Per sa me siper Liqeni VII” & “AEK Munella” & “OUEN” shpk Shpk & “Koloseu "nuk ploteson shumen e kontratatave te ngjashme ne raport me perqindjen e marre persiper ne kete bashkim operatoresh

  3- Operatori Ekonomik “Sterkaj” shpk pasi nuk plotëson kriterin 2.3.1 të DST 2.3.1 Përvojë të suksesshme nërealizimin të paktën: a.Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet, të realizuar nga operatori ekonomik gjatë tri vitet të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit. Ose b.Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit është në një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.

  4-Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “Ulza” shpk, & “Almo Kontruksion” shpk” nuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në mënyrë kumulative sa shuma e objekteve ku ka ofertuar per procedura prokurimi te shpallura nga FSHZH, pasi keto kapacitete jane deklaruar ne kete procedure sikurse edhe ne proceduren “Rikonstruksion i Rrugës Miras-Arrëz",” per te cilen ky operator eshte vlerësuar në vend të pare, duke u shpallur fitues.

  5-Operatori Ekonomik “Be-IS” shpk, nuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në mënyrë kumulative sa shuma e objekteve ku ka ofertuar per procedura prokurimi te shpallura nga FSHZH, pasi keto kapacitete jane deklaruar ne kete procedure sikurse edhe ne proceduren “Rikonstruksioni i rruges Salari-Nivice, Bashkia Tepelene” per te cilen ky operator eshte vlerësuar në vend të pare, duke u shpallur fitues’

  6- Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “Arifaj” sh.p.k., & “Denis 05” sh.p.k., & “Xhast” sh.p.k., pasi nuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në mënyrë kumulative sa shuma e objekteve ku ka ofertuar per procedura prokurimi te shpallura nga FSHZH, pasi keto kapacitete jane deklaruar ne kete procedure sikurse edhe ne proceduren “Rikualifikim Urban i Unazës së Re Berat” per te cilen ky operator eshte vlerësuar në vend të pare.

  7 - Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “Kupa” shpk” & “Selami”shpk” nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme” a) Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së për llogaritur të kontratës që prokurohet, të realizuar nga operatori ekonomik gjatë tri vitet të fundit nga data e zhvillimit të procedures së prokurimit ose b) Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit ështënë një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.

  8- Operatori Ekonomik “ROSI SPA” shpk pasi nuk plotëson kriterin 2.3.1 të DST 2.3.1 Përvojë të suksesshme në realizimin të paktën: a.Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet, të realizuar nga operatori ekonomik gjatë tri vitet të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit. Ose b.Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit është në një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.

  9.Operattori Ekonoik “Dabar“ sh.p.k., pasi nuk ka dorëzuar ofertë dhe dokumentacion ligjor dhe teknik.

  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KTHELLA viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KTHELLA viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KTHELLA viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per KTHELLA viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Specifikime Teknike
  Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
  Preventiv
  Njoftim per Shpallje Fituesi
  Njoftim per Lidhje Kontrate Buletini Nr. 122 datë 21 Dhjetor 2020
  Raport Teknik (I)

  Raport Teknik (I)

  Raport Teknik (I)

  Raport Teknik (II)

  Raport Teknik (III)

  Raport Teknik (IV)

  Raport Teknik (V)

  Raport Teknik (VI)

  Raport Teknik (VII)

  Raport Teknik (VIII)

  Projekt Teknik

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data