Open Procurement Albania

Studime fizibiliteti, plane biznesi, plane zhvillimore, plane menaxhimi dhe veprimi, masterplane, projekt – ide teknike

Qarkun
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Studime fizibiliteti, plane biznesi, plane zhvillimore, plane menaxhimi dhe veprimi, masterplane, projekt – ide teknike

________________________________________
Jane identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm:
1. “ARCHISPACE” sh.p.k & “Consulting & Management Albania” sh.p.k,
2. “Geosat Group” sh.p.k.,
3. “Illyrian Consulting Engineers” shpk.,
4. “KKG PROJECT” shpk & “F&M INGEGNERIA” S.p.A” & “MAU”
5. ”METRO_POLIS” & “3TI PROGETTI ITALIA – INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A” & “Horwath i Horwath Consulting Zagreb d.o.o”,
6. “Srp Albanian Engineering” & “Casanova + Hernandez” archictects Dega Shqiptare NUIS 7. “Taulant” sh.p.k. & “Abkons” shpk.,
Nr. Reference REF-75536-10-14-2020
Kodi CPV
90712100-2 - Planifikimin i zhvillimit mjedisor urban, 79314000-8 - Studimi i fizibilitetit,
Vlera / Fondi Limit 255,000,000
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Shërbim konsulence
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 15-10-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 15-10-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 16-11-2020
Sektori Studim Projektim
Nr. i Operatoreve Konkurues
Operatore Konkurues 1. “A & E ENGINEERING” sh.p.k & “SON Engineering & Construction” shpk.,
2. “ARCHISPACE” , & “I Ri” shpk,, & “Consulting & Management Albania” sh.p.k,
3. “ARKONSTUDIO” shpk.,
4. C.E.C GROUP & “MF INVEST GROUP” shpk
5. “Geosat Group” sh.p.k.,
6. “Gjeokonsult&Co” shpk
7. “HE & SK 11” sh.p.k, & “Forensic Engineering Albania” & “MCE” & “EDIFAT”
8. “Illyrian Consulting Engineers” shpk.,
9. “KKG PROJECT” shpk., & “F&M INGEGNERIA” S.p.A” & “MAU”
10. “METRO_POLIS” & “3TI PROGETTI ITALIA – INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A” & “Horwath i Horwath Consulting Zagreb d.o.o”.
11. “Srp Albanian Engineering” & "SRP Albania" & “Casanova + Hernandez” archictects Dega Shqiptare
12. “STUDIO B & L” sh.p.k & “MCRIT” & “Arriola & Fiol arquitectes” S.C.P,
13. “Taulant” sh.p.k & “Abkons” shpk,
O. 14. TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING” sh.p.k & “ERALDG” sh.p.k.
Operator Ekonomik Kontraktues
Oferta fituese Leke pa TVSH
Data e shpalljes se fituesit
Data e lidhjes se kontrates
Vlera e Kontrates me TVSH
Kohezgjatja e Kontrates 2 vjet (24 muaj).
Ankesa Ka pasur ankesa.
Kane paraqitur ankese: - Operatoret ekonomike: BOE “STUDIO B & L” sh.p.k & “MCRIT” & “Arriola & Fiol arquitectes” S.C.P,
OE: “Gjeokonsult&Co” shpk Kanë marrë përgjigje në datën 05.01.2020.

Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhëm:

1- Bashkimi i operatoreve ekonomik “A & E Engineering” sh.p.k & “Son Engineering” sh.p.k pasi, nuk ploteson kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per sa i perket shërbimeve të mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit për të cilat vlera e kërkuar për shërbimet e mëparshme nuk duhet të jetë me e vogel se 40 % të vlerës së fondit të marrëveshjes kuadër të realizuar gjatë tri viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit. Konkretisht, kontratat e paraqitur nga ky bashkim operatoresh ekonomik nuk mund të konsiderohen si shërbime të ngjashme, pasi elementet e këtyre kontratave janë elemente te projektimit për objekte të konektivitetit, infrastrukturave urbane, etj dhe nuk përmbajnë elementë dhe nuk përmbushin karakteristikat për objektet e kërkuara në tender te planeve te biznesit, planeve te menaxhimit dhe veprimit, master-plane ose jane ne nje vlere me te vogel se ajo e kerkuar duke deshtuar keshtu ne faktimin e eksperiencës dhe ekpertizës së ngjashme të shoqërive të kërkuar për objektet e prokurimit.

2- Operatori ekonomik “Arkonstudio” sh.p.k nuk ploteson kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per sa i perket shërbimeve të mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit për të cilat vlera e kërkuar për shërbimet e mëparshme nuk duhet të jetë me e vogel se 40 % të vlerës së fondit të marrëveshjes kuadër të realizuar gjatë tri viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit. Konkretisht, kontratat e paraqitur nga ky operator ekonomik nuk mund të konsiderohen si shërbime të ngjashme, pasi elementet e këtyre kontratave janë elemente te projektimit për objekte të konektivitetit, infrastrukturave urbane, etj dhe nuk përmbajnë elementë dhe nuk përmbushin karakteristikat për objektet e kërkuara në tender te planeve te biznesit, planeve te menaxhimit dhe veprimit, master-plane ose jane ne nje vlere me te vogel se ajo e kerkuar duke deshtuar keshtu ne faktimin e eksperiencës dhe ekpertizës së ngjashme të shoqërive të kërkuar për objektet e prokurimit.

3- Bashkimi i operatoreve ekonomik “C.E.C Group” sh.p.k & “M F Invest Group” sh.p.k & “6D Plan” sh.p.k nuk ploteson kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per sa i perket shërbimeve të mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit për të cilat vlera e kërkuar për shërbimet e mëparshme nuk duhet të jetë me e vogel se 40 % të vlerës së fondit të marrëveshjes kuadër të realizuar gjatë tri viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit. Konkretisht, kontratat e paraqitur nga ky bashkim operatoresh ekonomik nuk mund të konsiderohen si shërbime të ngjashme, pasi elementet e këtyre kontratave janë elemente te projektimit për objekte të konektivitetit, infrastrukturave urbane, etj dhe nuk përmbajnë elementë dhe nuk përmbushin karakteristikat për objektet e kërkuara në tender te planeve te biznesit, planeve te menaxhimit dhe veprimit, master-plane ose jane ne nje vlere me te vogel se ajo e kerkuar duke deshtuar keshtu ne faktimin e eksperiencës dhe ekpertizës së ngjashme të shoqërive të kërkuar për objektet e prokurimit.

4- Operatori ekonomik “Gjeokonsult & CO” sh.p.k nuk ploteson kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per sa i perket shërbimeve të mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit për të cilat vlera e kërkuar për shërbimet e mëparshme nuk duhet të jetë me e vogel se 40 % të vlerës së fondit të marrëveshjes kuadër të realizuar gjatë tri viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit. Konkretisht, nje pjese e kontratave te paraqitura nga ky operator ekonomik nuk mund të konsiderohen si shërbime të ngjashme, pasi elementet e këtyre kontratave janë elemente te projektimit për objekte të konektivitetit, infrastrukturave urbane, etj dhe nuk përmbajnë elementë dhe nuk përmbushin karakteristikat për objektet e kërkuara në tender te planeve te biznesit, planeve te menaxhimit dhe veprimit, master-plane ose ato kontrata qe mund te konsiderohen te ngjashme nuk plotesojne vleren e kerkuar duke deshtuar keshtu ne faktimin e eksperiencës dhe ekpertizës së ngjashme të shoqërive të kërkuar për objektet e prokurimit.

5- Bashkimi i operatoreve ekonomik “HE & SK 11” sh.p.k & “MCE” sh.p.k & “Forensic Engineering Albania” sh.p.k & “Edifat” sh.p.k, nuk ploteson kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per sa i perket shërbimeve të mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit për të cilat vlera e kërkuar për shërbimet e mëparshme nuk duhet të jetë me e vogel se 40 % të vlerës së fondit të marrëveshjes kuadër të realizuar gjatë tri viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit. Konkretisht, kontratat e paraqitur nga ky bashkim operatoresh ekonomik nuk mund të konsiderohen si shërbime të ngjashme, pasi elementet e këtyre kontratave janë elemente te projektimit për objekte të konektivitetit, infrastrukturave urbane, etj dhe nuk përmbajnë elementë dhe nuk përmbushin karakteristikat për objektet e kërkuara në tender te planeve te biznesit, planeve te menaxhimit dhe veprimit, master-plane ose jane ne nje vlere me te vogel se ajo e kerkuar duke deshtuar keshtu ne faktimin e eksperiencës dhe ekpertizës së ngjashme të shoqërive të kërkuar për objektet e prokurimit.

6- Bashkimi i operatoreve ekonomik “MCRIT - ARRIOLA & FIOL ARQUITECTES - STUDIO B&L” sh.p.k ka paraqitur nje pjese te mire te dokumentacionit ne gjuhe tjeter nga gjuhet e kerkuar (shqip dhe anglisht) nga Autoriteti Kontraktor ne dokumentat e tenderit pika 4.6 e njoftimit te kontates duke mos permbushur keshtu nje pjese te mire te kushteve te pergjithshme te kualifikimit/pranimit per anetaret e “ARRIOLA & FIOL ARQUITECTES”. Po ashtu, nga shqyrtimit i pjeses se mbetur te dokumentacionit ne anglisht rezulton se ky bashkim operatoresh ekonomike nuk ploteson kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per sa i perket shërbimeve të mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit për të cilat vlera e kërkuar për shërbimet e mëparshme nuk duhet të jetë me e vogel se 40 % të vlerës së fondit të marrëveshjes kuadër të realizuar gjatë tri viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit, pasi sherbimet e paraqitura nuk plotesojne vleren e kerkuar duke deshtuar keshtu ne faktimin e eksperiencës dhe ekpertizës së ngjashme të shoqërive të kërkuar për objektet e prokurimit.

7- Bashkimi i operatoreve ekonomik “TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING” THC sh.p.k & “Erald G” sh.p.k nuk ploteson kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per sa i perket shërbimeve të mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tri viteve të fundit për të cilat vlera e kërkuar për shërbimet e mëparshme nuk duhet të jetë me e vogel se 40 % të vlerës së fondit të marrëveshjes kuadër të realizuar gjatë tri viteve të fundit nga data e zhvillimit te tenderit. Konkretisht, kontratat e paraqitur nga ky bashkim operatoresh ekonomik nuk mund të konsiderohen si shërbime të ngjashme, pasi elementet e këtyre kontratave janë elemente te projektimit për objekte të konektivitetit, infrastrukturave urbane, etj dhe nuk përmbajnë elementë dhe nuk përmbushin karakteristikat për objektet e kërkuara në tender te planeve te biznesit, planeve te menaxhimit dhe veprimit, master-plane ose jane ne nje vlere me te vogel se ajo e kerkuar duke deshtuar keshtu ne faktimin e eksperiencës dhe ekpertizës së ngjashme të shoqërive të kërkuar për objektet e prokurimit.
Arsyeja e Anulimit
Shenime
Transaksione Thesari
Publikimi ne Buletin Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes KuaderREF-75536-10-14-2020
Njoftim per Shpallje Tenderi
Specifikime Teknike
Njoftim per Shpallje Fituesi Buletini Nr. 14 datë 1 Shkurt 2021
Njoftim per Lidhje Kontrate

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data