Open Procurement Albania

Rikonstruksioni i rrugës Levan – Shtyllas.

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet

Qarkun Fier
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Rikonstruksioni i rrugës Levan – Shtyllas.
Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit.
Nr. Reference
Kodi CPV
Vlera / Fondi Limit 104,907,755
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 11-05-2015
Sektori Infrastrukturë Rrugë Ndërurbane
Nr. i Operatoreve Konkurues 23
Operatore Konkurues Grand Konstruksion M SHPK & Shkelqim 07 SHPK
Caushi/M SHPK & Sinder AB SHPK & Caushi SHPK
B-93 SHPK
Alba Construksion SHPK
Derveni1 SHPK
Sireta 2F SHPK & Company Riviera 2008 SHPK
Varaku-E SHPK
Be-Is SHPK
Ndregjoni SHPK & Haziri SHPK
Eral SHPK & Jodi SHPK
Glavenica SHPK
Agbes SHPK & Arberia SHPK
Gjoka Konstruksion SHPK
Besta SHPK
Bajrami-N SHPK
Kevin SHPK & Simaku SHPK
Gjikuria SHPK
Delia Impex SHPK & Shpresa SHPK
Alb Bulidign SHPK
Bean SHPK
Agri Konstruksion SHPK
Vict Invest International SHPK & Vict Invest SHPK
Salillari SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • BESTA -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 70,261,240
  Data e shpalljes se fituesit 03-07-2015
  Data e lidhjes se kontrates 08-07-2015
  Vlera e Kontrates me TVSH 84,313,488
  Kohezgjatja e Kontrates 6 muaj
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Paraqitën ankim shoqëritë Bean SHPK, Be-Is SHPK, Sireta 2F SHPK dhe Ndregjoni SHPK. Pas shqyrtimit të ankesave u rivlerësua procedura por nga ky rivlerësim nuk erdhi asnjë ndikim në renditjen përfundimtare. Rivlerësimi u bë në datën 18.06.2015.
  Nuk ka pasur ankim në KPP.

  Janë s’kualifikuar:

  1. Grand Construksion M SHPK & Shkëlqimi 07 SHPK për arsye se:
  a. Operatori Grand Konstruksion M SHPK nuk plotëson kërkesën 2.4.7 në DST ku shprehet se Operatori Ekonomik duhet të disponojë certifikatën ISO 9001:2008 mbi Sistemet e menaxhimit të cilësisë , lëshuar nga institucionet zyrtare të akredituar për ketë qëllim. Certifikata kërkohet të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit, dhe kërkesën 2.4.8 ku shprehet se Operatori Ekonomik duhet të disponojë certifikatën ISO 14001:2004 mbi ‘‘Sistemet e menaxhimit të ambientit’’ lëshuar nga institucionet zyrtare të akredituar për këtë qëllim. Certifikata kërkohet të jete e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.
  b. Shoqëria Shkëlqim 07 sh.p.k nuk ka paraqitur Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

  2. Caushi SHPK & Caushi/M SHPK & Sinder AB SHPK për arsye se:
  a. Operatori Caushi SHPK nuk plotëson kërkesën 2.4.7 në DST ku shprehet se Operatori Ekonomik duhet të disponojë certifikatën ISO 9001:2008 mbi Sistemet e menaxhimit të cilësisë , lëshuar nga institucionet zyrtare të akredituar për këtë qëllim. Certifikata kërkohet të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit dhe kërkesën 2.4.8 ku shprehet se Operatori Ekonomik duhet të disponojë certifikatën ISO 14001:2004 mbi ‘‘Sistemet e menaxhimit të ambientit’’ lëshuar nga institucionet zyrtare të akredituar për këtë qëllim. Certifikata kërkohet të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.
  b. Shoqëria Sinder AB sh.p.k nuk plotëson në përqindje të pjesëmarrjes të shprehur në kontratën e bashkëpunimin asnjë prej kushteve të vendosura pikën 2.4 dhe 2.4.1 Kapaciteti Teknik në DST ku shprehet se Operatori Ekonomik duhet të këtë realizuar punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më pak se 50.000.000 (tetëdhjetë e pesë milion) lekë pa tvsh dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit. Ose punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku, gjatë tri viteve të fundit, është jo më pak se 200.000.000 (treqind e pesëdhjete milion) lekë pa tvsh.

  3. B-93 SHPK
  a. Nuk ka shlyer detyrimet për muajin mars 2015, detyrim ky i maturuar ditën e hapjes se ofertave. Për arsye se mospërmbushja i një kriteri të vetëm të përcaktuara në Dokumentet e Tenderit, përbën kusht për mos kualifikimin e ofertuesve.

  4. Alba Konstruksion SHPK
  a. Nuk plotëson pikën 2.3.4 në DST ku shprehet se Operatori Ekonomik duhet të paraqesë një dokument që vërteton se ka plotësuar të gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore ku operatori ushtron aktivitet.

  5. Derveni 1 SHPK për arsyen se:
  a. Nuk ka shlyer detyrimet për muajin mars 2015, detyrim ky i maturuar ditën e hapjes së ofertave.

  6. Sireta 2F SHPK & Company Riviera SHPK
  a. Nuk plotëson asnjë prej kushteve të vendosura pikën 2.4 dhe 2.4.1 Kapaciteti Teknik në DST ku shprehet se Operatori Ekonomik duhet të ketë realizuar punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më pak se 50.000.000 (tetëdhjetë e pesë milion) lekë pa tvsh dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit. Ose punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku, gjatë tri viteve të fundit, është jo më pak se 200.000.000 (treqind e pesëdhjete milion) lekë pa tvsh.

  7. Be-Is SHPK
  a. Nuk ka paraqitur vërtetimin për numrin e punonjësve.

  8. Ndregjoni SHPK & Haziri SHPK
  a. Nuk plotëson kriterin e kontratave të ngjashme nga ana e shoqërisë Haziri SHPK, pjesëmarrëse në bashkimin e operatoreve, pasi faturat tatimore për kontratën e paraqitur janë të periudhës 2009 – 2010.
  b. nuk ka shlyer detyrimet për muajin mars 2015, detyrim ky i maturuar ditën e hapjes së ofertave.

  9. Eral SHPK & Jodi SHPK
  a. nuk ka shlyer detyrimet për muajin mars 2015, detyrim ky i maturuar ditën e hapjes së ofertave.

  10. Glavenica SHPK
  a. Nuk ka shlyer detyrimet për muajin mars 2015, detyrim ky i maturuar ditën e hapjes se ofertave.

  11. Agbes Konstruksion SHPK & Arberia SHPK
  a. nuk ka shlyer detyrimet për muajin mars 2015, detyrim ky i maturuar ditën e hapjes së ofertave.

  12. Gjoka Konstruksion SHPK
  a. Nuk plotëson pikën 2.3.4 në DST ku shprehet se Operatori Ekonomik duhet të paraqesë një dokument që vërteton se ka plotësuar të gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore ku operatori ushtron aktivitet.

  13. Kevin Konstruksion SHPK & Simaku SHPK
  a. Operatori Simaku SHPK nuk plotëson kërkesën 2.4.7 në DST ku shprehet se Operatori Ekonomik duhet të disponojë certifikatën ISO 9001:2008 mbi Sistemet e menaxhimit të cilësisë , lëshuar nga institucionet zyrtare të akredituar për ketë qëllim. Certifikata kërkohet të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit. dhe kërkesën 2.4.8 ku shprehet se Operatori Ekonomik duhet të disponojë certifikatën ISO 14001:2004 mbi ‘‘Sistemet e menaxhimit të ambientit’’ lëshuar nga institucionet zyrtare të akredituar për ketë qëllim. Certifikata kërkohet të jete e vlefshme në kohen e zhvillimit të tenderit.
  b. Operatori Simaku SHPK nuk plotëson asnjë prej kushteve të vendosura pikën 2.4 dhe 2.4.1 Kapaciteti Teknik në DST ku shprehet se Operatori Ekonomik duhet të ketë realizuar punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më pak se 50.000.000 (tetëdhjete e pese milion) leke pa tvsh dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit. Ose punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë se bashku, gjatë tri viteve të fundit, është jo më pak se 200.000.000 (treqind e pesëdhjete milion) leke pa tvsh.

  14. Gjikuria SHPK
  a. nuk ka paraqitur Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri.

  b. Nuk plotëson pikën 2.3.4 në DST ku shprehet se Operatori Ekonomik duhet të paraqesë një dokument që vërteton se ka plotësuar të gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore ku operatori ushtron aktivitet.

  15. Alb Building SHPK
  a. Nuk plotëson kriterin e kontratës se ngjashme, pasi kontrata e paraqitur Rikonstruksioni i Rrugës Erind – Çajup është e përfunduar në vitin 2011, pra jashtë periudhës se kërkuar në DST.

  16. Bean SHPK
  a. Nuk plotëson asnjë prej kushteve të vendosura pikën 2.4 dhe 2.4.1 Kapaciteti Teknik në DST ku shprehet se Operatori Ekonomik duhet të ketë realizuar punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më pak se 50.000.000 (tetëdhjete e pese milion) leke pa tvsh dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit. Ose punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë se bashku, gjatë tri viteve të fundit, është jo më pak se 200.000.000 (treqind e pesëdhjete milion) leke pa tvsh.

  17. Varaku SHPK
  Ka paraqitur ofertë anormalisht të ulët dhe nuk ka arritur të argumentojë ketë ofertë.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per BESTA viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per BESTA viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per BESTA viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per BESTA viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi Nr.15 - Dt.20-04-2015
  Njoftim per Shpallje Fituesi Nr.27 - Dt.13-07-2015
  Njoftim per Lidhje Kontrate Nr.27 - Dt.13-07-2015
  Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr. 28, datë 20.5.2016

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data