Open Procurement Albania

Rikonstruksioni i shkollës 9-vjeçare Toshkëz, komuna Allkaj.

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet

Qarkun Fier
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga Qeveria Shqiptare
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit Projekte me financim të Qeverisë Shqiptare
Pershkrim i Projektit Buxheti: 23.7 miliardë Lekë
Kohëzgjatja: 2014-2019
Financues: Qeveria Shqiptare
Shtrirja gjeografike: Në 12 Qarqet e Shqipërisë, 35 bashki
Përfitues: 2 milionë banorë
Objektivi: Përmirësimi i kushteve të jetesës të banorëve në të gjithë vendin, rritja e aksesit në shëbimet bazë, promovimi i turizmit dhe nxitja e sektorit bujqësor, përmes financimit të projekteve të mëdha me ndikim rajonal. Investimet janë në perputhje të plotë me vizionin e Qeverisë Shqiptare për transformimin urban të qendrave të qyteteve, infrastrukturës rrugore dhe furnizimit me ujë.
 • Infrastrukturë rrugore dhe urbane;
 • Furnizim me ujë të pijshëm;
 • Mjedis;
 • Rikonstruksion i shkollave;
 • Projekte studimore, hapësinore, të trashëgimisë kulturore, etj;
 • Hartim i projekteve teknike të gatshme për financim për Njësitë e Qeverisjes Vendore;
Objekti i Tenderit Rikonstruksioni i shkollës 9-vjeçare Toshkëz, komuna Allkaj.
Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit.
Nr. Reference
Kodi CPV
Vlera / Fondi Limit 32,081,296
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 20-04-2015
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 20-04-2015
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 13-05-2015
Sektori Infrastrukturë Objekte Arsimore
Nr. i Operatoreve Konkurues 26
Operatore Konkurues Kola SHPK & Kupa SHPK
Jogi SHPK & Biba X SHPK
Derveni 1 SHPK
Spektri SHPK & Beqiri SHPK
Cara Mat SHPK & Neal 86 SHPK
Alba Konstruksion SHPK
Fled SHPK & Shkelqim 07 SHPK
Avduli SHPK
Kevin SHPK
Erges SHPK & Egland SHPK
Shendelli SHPK
Sireta 2F SHPK & Murati SHPK
Eral Konstruksion SHPK
Harmonia SHPK & Blerimi SHPK & SteLa 2000 SHPK
Filipi SHPK & Aluera SHPK & Viko SHPK
Be-Is SHPK
Aurora SHPK
Bajrami SHPK
Company Riviera 2008 SHPK
Llazo SHPK
B-93 SHPK
Kombeas SHPK
Shamo Konstruksion SHPK
Junik SHPK
Salillari SHPK
Beladi SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • FLED -
 • SHKELQIMI 07 SHPK -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 21,364,496
  Data e shpalljes se fituesit 07-09-2015
  Data e lidhjes se kontrates 11-09-2015
  Vlera e Kontrates me TVSH 25,637,395
  Kohezgjatja e Kontrates 6 muaj
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Ankesat janë paraqitur nga:

  • Në datën 22.04.2015 ka paraqitur ankesë shoqëria Pesë Vëllezërit SHPK në lidhje me kërkesat për kualifikim. Ankesës ju dha përgjigje në datën 24.04.2015.
  • Në datën 26.06.2015 ka paraqitur ankesë shoqëria Avduli SHPK. Ankesës ju dha përgjigje në datën 29.06.2015.
  • Në datën 30.06.2015 kanë paraqitur ankesë shoqëritë Llazo SHPK dhe Fled SHPK. Ankesave ju dha përgjigje në datën 06.07.2015, duke u vendosur për rivlerësimin e procedurës. Në datën 10.07.2015 rivlerësohet procedura në sistem.
  • Në datën 14.07.2015 ka paraqitur ankesë shoqëria Spektër SHPK. Ankesës ju dha përgjigje në datën 20.07.2015.
  • Në datën 20.07.2015 ka paraqitur ankesë bashkimi i shoqërive Cara Mat SHPK & Neal 86 SHPK. Ankesës ju dha përgjigje në datën 21.07.2015.
  • Në datën 03.08.2015 bashkimi i shoqërive Cara Mat SHPK & Neal 86 SHPK paraqiten ankim në Komisionin e Prokurimit Publik.
  • Në datën 25.08.2015 Komisioni i Prokurimit Publik, me vendimin nr. 553/2015 nuk pranon ankimin dhe autorizon autoritetin kontraktor të vazhdojë procedurën e prokurimit. Vendimi mbërriti në datën 27.08.2015.
  Janë s’kualifikuar:
  1. B-93 SHPK për arsye se:
  a. Nuk ka shlyer detyrimet për muajin mars 2015, detyrim ky i maturuar ditën e hapjes se ofertave.
  2. Alba Konstruksion SHPK për arsyen se:
  a. Nuk plotëson piken 2.3.4 në DST ku shprehet se Operatori Ekonomik duhet të paraqesë një dokument që vërteton se ka plotësuar të gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore ku operatori ushtron aktivitet.

  3. Derveni 1 SHPK për arsyen se:
  a. Nuk ka shlyer detyrimet për muajin mars 2015, detyrim ky i maturuar ditën e hapjes se ofertave.

  4. Sireta 2F SHPK & Murati SHPK për arsyen se:
  a. Operatori Murati SHPK nuk plotëson piken 2.3.2 të DST ku shprehet se Operatori Ekonomik duhet të ketë një aktivitet pozitiv të qëndrueshëm gjate tre viteve të fundit (2012, 2013 dhe 2014). Ky operator ka paraqitur bilancin e vitit 2014 të pa certifikuar nga DRT.

  5. Spektri SHPK & Beqiri SHPK për arsyen se:
  a. Nuk ka shlyer detyrimet për muajin mars 2015, detyrim ky i maturuar ditën e hapjes se ofertave.

  6. Cara Mat SHPK & Neal 86 SHPK për arsyen se:
  a. Nuk ka shlyer detyrimet për muajin mars 2015, detyrim ky i maturuar ditën e hapjes se ofertave.

  7. Aurora SHPK për arsyen se:
  a. Nuk ka shlyer detyrimet për muajin mars 2015, detyrim ky i maturuar ditën e hapjes se ofertave.

  8. Salillari SHPK për arsyen se:
  a. Nuk ka shlyer detyrimet për muajin mars 2015, detyrim ky i maturuar ditën e hapjes se ofertave.

  9. Beladi SHPK për arsyen se:
  a. Nuk ka shlyer detyrimet për muajin mars 2015, detyrim ky i maturuar ditën e hapjes se ofertave.

  10. Junik SHPK për arsyen se:

  a. Nuk ka shlyer detyrimet për muajin mars 2015, detyrim ky i maturuar ditën e hapjes se ofertave.

  11. Shamo Konstruksion SHPK për arsyen se:
  a. Nuk ka shlyer detyrimet për muajin mars 2015, detyrim ky i maturuar ditën e hapjes se ofertave.
  b. Nuk plotëson asnjë prej kushteve të vendosura piken 2.4 dhe 2.4.1 Kapaciteti Teknik në DST ku shprehet se Operatori Ekonomik duhet të ketë realizuar punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më pak se 16.000.000 (gjashtëmbëdhjetë milion) leke pa tvsh dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit.

  12. Kombeas SHPK për arsyen se:
  a. Nuk ka shlyer detyrimet për muajin mars 2015, detyrim ky i maturuar ditën e hapjes se ofertave.
  b. Nuk plotëson piken 2.3.2 të DST ku shprehet se Operatori Ekonomik duhet të ketë një aktivitet pozitiv të qëndrueshëm gjate tre viteve të fundit (2012, 2013 dhe 2014). Ky operator ka paraqitur bilancin e vitit 2013, 2014 të pa certifikuar nga DRT.

  13. Company Riviera 2008 SHPK për arsyen se:
  a. Nuk plotëson asnjë prej kushteve të vendosura piken 2.4 dhe 2.4.1 Kapaciteti Teknik në DST ku shprehet se Operatori Ekonomik duhet të ketë realizuar punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më pak se 16.000.000 (gjashtembedhjete milion) leke pa tvsh dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit. Ose punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku, gjatë tri viteve të fundit, është jo më pak se 64.000.000 (gjashtëdhjetë e katër milion) leke pa tvsh.

  14. Avduli SHPK për arsye se:
  a. Vërtetimet e lëshuara e kanë kaluar afatin tre mujor të përcaktuar në DST.

  15. Filipi SHPK & Aluera SHPK & Viko SHPK për arsyen se:
  a. Operatori Viko SHPK nuk plotëson kërkesën 2.4.7 në DST ku shprehet se Operatori Ekonomik duhet të disponojë certifikatën ISO 9001:2008 mbi Sistemet e menaxhimit të cilësisë , lëshuar nga institucionet zyrtare të akredituar për ketë qëllim. Certifikata kërkohet të jete e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit. dhe kërkesën 2.4.8 ku shprehet se Operatori Ekonomik duhet të disponojë certifikatën ISO 14001:2004 mbi Sistemet e menaxhimit të ambientit lëshuar nga institucionet zyrtare të akredituar për ketë qëllim. Certifikata kërkohet të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit
  b. Operatori Viko SHPK nuk plotëson pikën 2.3.2 të DST ku shprehet se Operatori Ekonomik duhet të ketë një aktivitet pozitiv të qëndrueshëm gjatë tre viteve të fundit (2012, 2013 dhe 2014). Ky operator ka paraqitur bilancin e vitit 2012, 2013,2014 të pa certifikuar nga DRT.
  c. Operatori Viko SHPK nuk plotëson piken 2.3.4 në DST ku shprehet se Operatori Ekonomik duhet të paraqesë një dokument që vërteton se ka plotësuar të gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, lëshuar nga Administrata e Qeverisjes Vendore ku operatori ushtron aktivitet.

  16. Harmonia SHPK & Blerimi SHPK & Ste-La 2000 SHPK për arsyen se:
  a. Operatoret Blerimi SHPK dhe Ste-La 2000 SHPK nuk kane shlyer detyrimet për muajin mars 2015, detyrim ky i maturuar ditën e hapjes se ofertave.
  b. Bilancet e Blerimi SHPK janë të pa certifikuara nga DRT.

  17. Erges SHPK & Egland SHPK për arsyen se:
  a. Operatori Egland SHPK nuk ka shlyer detyrimet për muajin mars 2015, detyrim ky i maturuar ditën e hapjes se ofertave.
  b. Nuk plotëson asnjë prej kushteve të vendosura pikën 2.4 dhe 2.4.1 Kapaciteti Teknik në DST ku shprehet se Operatori Ekonomik duhet të ketë realizuar punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më pak se 16.000.000 (gjashtembedhjete milion) leke pa tvsh dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit.

  18. Jogi SHPK & Biba X SHPK për arsyen se:
  a. Operatori Jogi SHPK nuk ka shlyer detyrimet për muajin mars 2015, detyrim ky i maturuar ditën e hapjes se ofertave.

  19. Kola SHPK & Kupa SHPK për arsyen se:
  a. Nuk plotëson asnjë prej kushteve të vendosura pikën 2.4 dhe 2.4.1 Kapaciteti Teknik në DST ku shprehet se Operatori Ekonomik duhet të ketë realizuar punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më pak se 16.000.000 (gjashtëmbëdhjetë milion) leke pa tvsh dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per FLED viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per FLED viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per FLED viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per FLED viti 2019-2020

  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SHKELQIMI 07 SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SHKELQIMI 07 SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SHKELQIMI 07 SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SHKELQIMI 07 SHPK viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi Nr.16 - Dt.27-04-2015
  Vendim i Komisionit te Prokurimit Publik (KPP
  Njoftim per Shpallje Fituesi Nr.36 - Dt.14-09-2015
  Njoftim per Lidhje Kontrate Nr.37 - Dt.21-09-2015
  Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr. 5 datë 4.2.2016

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data