Open Procurement Albania

Rikualifikim urban i qendrës së qytetit, fasadat, ndriçimi, lulishtja. Qyteti Kukës.

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet

Qarkun Kukës
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Rikualifikim urban i qendrës së qytetit, fasadat, ndriçimi, lulishtja. Qyteti Kukës.
Burimi i Financimit: Buxheti i Shtetit.
Nr. Reference
Kodi CPV
Vlera / Fondi Limit 179,950,035
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 21-05-2015
Sektori Infrastrukturë Urbane
Nr. i Operatoreve Konkurues 16
Operatore Konkurues Sireta 2F SHPK
Ndregjoni SHPK & Haziri SHPK
Company Riviera 2008 SHPK & Vllaznia SHPK & Shqiponja M SHPK
Karl Gega SHPK & Gjikuria SHPK
Be-Is SHPK & B93 SHPK
SMO Union SHPK & Blerimi SHPK
Arifaj SHPK
Kacdedja SHPK & Agri Construksion SHPK
NTP Eurokos SHPK & AL-Asfalt SHPK
Bajrami N SHPK
RSM SHPK & Uleza Ndertim SHPK
Kevin Konstruksion SHPK & Simaku
Ergi SHPK & Victoria Invest SHPK
Hastoci SHPK
Curri SHPK
Zdravo SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • ARIFAJ -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 129,558,317
  Data e shpalljes se fituesit 03-07-2015
  Data e lidhjes se kontrates 15-07-2015
  Vlera e Kontrates me TVSH 155,469,980
  Kohezgjatja e Kontrates 6 muaj
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Paraqitën ankim shoqëritë Be – Is SHPK, Sireta 2F SHPK, Kevin Konstruksion SHPK, Ndregjoni SHPK dhe RSM Company SHPK. Ankesës së fundit që ka mbërritur pranë autoritetit kontraktor i është kthyer përgjigje në datën 22.06.2015.
  Nuk ka pasur ankim në KPP.

  Janë s’kualifikuar:

  1. Sireta 2F SHPK për arsye se:
  a. Nuk plotëson kushtin që të ketë realizuar punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më pak se 85.000.000 (tetëdhjete e pesë milion) lekë pa tvsh dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit. Ose punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku, gjatë tri viteve të fundit, është jo më pak se 350.000.000 (treqind e pesëdhjete milion) lekë pa tvsh.

  2. Ndregjoni SHPK & Haziri SHPK për arsye se:
  a. Nuk plotëson kushtin që të ketë realizuar punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më pak se 85.000.000 (tetëdhjete e pesë milion) leke pa tvsh dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit. Ose punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku, gjatë tri viteve të fundit, është jo më pak se 350.000.000 (treqind e pesëdhjete milion) lekë pa tvsh.

  3. Company Riviera 2008 SHPK & Vllaznia SHPK & Shqiponja M SHPK për arsye se:
  a. Nuk plotëson kushtin që të ketë realizuar punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më pak se 85.000.000 (tetëdhjetë e pesë milion) lekë pa tvsh dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit. Ose punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku, gjatë tri viteve të fundit, është jo më pak se 350.000.000 (treqind e pesëdhjetë milion) lekë pa tvsh.

  4. Karl Gega SHPK & Gjikuria SHPK për arsyen se:
  a. Nuk ka shlyer detyrimet për muajin mars 2015, detyrim ky i maturuar ditën e hapjes së ofertave.
  b. Nuk plotëson kushtin që të ketë realizuar punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më pak se 85.000.000 (tetëdhjetë e pesë milion) leke pa tvsh dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit. Ose punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku, gjatë tri viteve të fundit, është jo më pak se 350.000.000 (treqind e pesëdhjetë milion) lekë pa tvsh.

  5. Be-Is SHPK & B-93 SHPK për arsye se:
  a. Nuk plotëson kushtin qe te ketë realizuar punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më pak se 85.000.000 (tetëdhjete e pese milion) leke pa tvsh dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit. Ose punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku, gjatë tri viteve të fundit, është jo më pak se 350.000.000 (treqind e pesëdhjete milion) leke pa tvsh.

  6. SMO Union SHPK & Blerimi SHPK për arsyen se: a.
  Nuk ka shlyer detyrimet për muajin mars 2015, detyrim ky i maturuar ditën e hapjes se ofertave.
  7. Kacdedja SHPK & Agri Konstruksion SHPK për arsye se:
  a. Nuk plotëson kushtin që të ketë realizuar punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më pak se 85.000.000 (tetëdhjetë e pesë milion) lekë pa tvsh dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit. Ose punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku, gjatë tri viteve të fundit, është jo më pak se 350.000.000 (treqind e pesëdhjetë milion) lekë pa tvsh.

  8. Bajrami N SHPK për arsye se:
  a. Nuk plotëson Kushtin që të ketë realizuar punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më pak se 85.000.000 (tetëdhjete e pese milion) leke pa tvsh dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit. Ose punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku, gjatë tri viteve të fundit, është jo më pak se 350.000.000 (treqind e pesëdhjete milion) leke pa tvsh.

  9. Kevin Konstruksion SHPK & Simaku SHPK për arsye se:
  a. Nuk plotëson Kushtin që të ketë realizuar punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më pak se 85.000.000 (tetëdhjete e pese milion) leke pa tvsh dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit. Ose punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku, gjatë tri viteve të fundit, është jo më pak se 350.000.000 (treqind e pesëdhjete milion) leke pa tvsh.

  10. Ergi SHPK & Victoria Invest SHPK për arsye se:
  a. Nuk plotëson Kushtin që të ketë realizuar punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më pak se 85.000.000 (tetëdhjetë e pesë milion) leke pa tvsh dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit. Ose punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku, gjatë tri viteve të fundit, është jo më pak se 350.000.000 (treqind e pesëdhjete milion) lekë pa tvsh.

  11. Hastoci SHPK për arsye se:
  a. Nuk plotëson asnjë prej kushteve te vendosura piken 2.4 dhe 2.4.1 Kapaciteti Teknik ne DST ku shprehet se Operatori Ekonomik duhet te ketë realizuar punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më pak se 85.000.000 (tetëdhjete e pese milion) lekë pa tvsh dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit. Ose punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku, gjatë tri viteve të fundit, është jo më pak se 350.000.000 (treqind e pesëdhjete milion) leke pa tvsh.

  12. Al-Asfalt SHPK & NTP Eurokos SHPK për arsye se:
  a. Operatori Al-Asfalt nuk plotëson pikën 2.3.2 te DST ku shprehet se Operatori Ekonomik duhet të ketë një aktivitet pozitiv te qëndrueshëm gjatë tre viteve te fundit (2012, 2013 dhe 2014).
  b. Operatori NTP Eurokos SHPK nuk plotëson kërkesën 2.4.7 ne DST ku shprehet se Operatori Ekonomik duhet të disponojë certifikatën ISO 9001:2008 mbi Sistemet e menaxhimit të cilësisë , lëshuar nga institucionet zyrtare të akredituar për ketë qëllim. Certifikata kërkohet të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit dhe kërkesën 2.4.8 ku shprehet se Operatori Ekonomik duhet te disponojë certifikatën ISO 14001:2004 mbi Sistemet e menaxhimit te ambientit lëshuar nga institucionet zyrtare te akredituar për ketë qëllim. Certifikata kërkohet të jetë e vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit.
  c. Operatori ekonomik NTP Eurokos SHPK nuk plotëson ne përqindjen e shprehur ne kontratën e bashkëpunimit piken 2.4.2 e DST ku shprehet se Operatori Ekonomik duhet te ketë numrin e nevojshëm te punonjësve për zbatimin e kontratës. Numri i punonjësve për periudhën Prill 2014 deri Mars 2015 të jetë mesatarisht jo më pak se 70 (shtatëdhjetë) punonjës në muaj. Ne ketë numër përfshihet dhe stafi drejtues. Kjo te dëshmohet me vërtetim nga Administrata Tatimore për numrin e punonjësve te siguruar dhe të shoqërohet me formularët E-SIG.

  13. RSM SHPK & Uleza Ndërtim SHPK për arsye se:
  a. Mungon marrëveshja e bashkëpunimit për pjesëmarrësit

  14. Zdravo SHPK për arsyen se:
  a. Nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ARIFAJ viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ARIFAJ viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ARIFAJ viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ARIFAJ viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi Nr.17 - Dt.04-05-2015
  Njoftim per Shpallje Fituesi Nr.27 - Dt.13-07-2015
  Njoftim per Lidhje Kontrate Nr.29 - Dt.27-07-2015

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data