Open Procurement Albania

Loti 3: Blerje “Materiale për ujsjellës kanalizime sipas kerkesave te Bashkive

Qarkun
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Loti 3: Blerje “Materiale për ujsjellës kanalizime sipas kerkesave te Bashkive

Fondi Shqiptar i Zhvillimit nepermjet Buletinit Nr. 21 datë 6 Mars 2023 , ka njoftuar modifikimin e marrëveshjes kuadër/kontratës gjatë zbatimit.

Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë: Neni 127 të LPP pika 1/c ku parashikohet; “Kontrata publike apo marrëveshja kuadër mund të modifikohet pa zhvilluar një procedurë të re prokurimi në rastet e mëposhtme: c) kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrëveshjes kuadër”.
Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e punimeve:
Për shkak se:
m. Duke marrë në konsideratë kërkesat e bashkive nëpërmjet thirrjes së hapur nga FSHZH, nevoja për materiale ujësjellës kanalizime (KUZ) për realizimin e invenstimeve infrastrukturore nga bashkitë është rritur përtej fondit të marrëveshjes.
n. Me shkresë nr. 9/1 Prot. date 06.01.2023 të FSHZH-së është kërkuar miratimi i detajimit të buxhetit për infrastrukturën rajonale vendore në kuadër të programit operacional.
o. Me shkresë nr. 23774/61 Prot., datë 20.1.2023 të MFE është miratuar detajimi i buxhetit për shpenzimet kapitale për infrastrukturën rajonale vendore.
p. Për të bërë të mundur furnizimin me materiale ujësjellës kanalizime për realizimin e invenstimeve infrastrukturore nga bashkitë vlera aktuale e MK, nuk i mbulon punimet shtesë. Modifikimi i vlerës nuk e ndryshonë në thelb natyrën e saj.
Bazuar në:
j) Nenin 127 të LPP pika 1/c ku parashikohet; “Kontrata publike apo marrëveshja kuadër mund të modifikohet pa zhvilluar një procedurë të re prokurimi në rastet e mëposhtme: c) kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrëveshjes kuadër”.
k) Faktin që vlera monetare e modifikimit nuk e tejkalon 20% të vlerës dhe nuk e ndryshon në thelb natyrën e marrëveshjes kuadër.
l) Kërkesën dhe relacionin për amendim të Marrëveshjes Kuadër të miratuar nga Drejtoria e Menaxhimit të Programeve modifikohet vlera totale me vlerën shtesë 16,666,666.6 lekë pa TVSH.

Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: 83,333,333 lekë pa TVSH
Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): 99,999,999.6 lekë pa TVSH

Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër nuk ka ndryshuar dhe mbetet 24 muaj.
Nr. Reference REF-32525-06-10-2022
Kodi CPV
Vlera / Fondi Limit 83,333,333
Lloji i Kontrates Publike Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures E hapur, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 13-06-2022
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 13-06-2022
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 13-07-2022
Sektori
Nr. i Operatoreve Konkurues 5
Operatore Konkurues 1. “A R J E I L” sh.p.k
2. “G. A. C” sh.p.k
3. “LIGUS” sh.p.k
4. “EURO-ALB” sh.p.k
5. “ALEN - CO” sh.p.k
Operator Ekonomik Kontraktues
 • “A R J E I L” sh.p.k -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 75,780,684
  Data e shpalljes se fituesit 02-08-2022
  Data e lidhjes se kontrates
  Vlera e Kontrates me TVSH
  Kohezgjatja e Kontrates
  Ankesa nuk ka pasur ankesa
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Specifikime Teknike
  Njoftim per Shpallje Fituesi
  Njoftim per Lidhje Kontrate
  Njoftimi per modifikimin e marreveshjes kuader/kontrates gjate zbatimit

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data