Open Procurement Albania

Loti 2: Blerje “Materiale elektrike sipas kerkesave te Bashkive

Qarkun
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Loti 2: Blerje “Materiale elektrike sipas kerkesave te Bashkive

Fondi Shqiptar i Zhvillimi nepermjet Buletinit Nr. 21 datë 6 Mars 2023 , ka njoftuar modifikimin e marrëveshjes kuadër/kontratës gjatë zbatimit.

Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë: Neni 127 të LPP pika 1/c ku parashikohet; “Kontrata publike apo marrëveshja kuadër mund të modifikohet pa zhvilluar një procedurë të re prokurimi në rastet e mëposhtme: c) kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrëveshjes kuadër”.
Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e punimeve:
Për shkak se:
i. Duke marrë në konsideratë kërkesat e bashkive nëpërmjet thirrjes së hapur nga FSHZH, nevoja për furnizimin me materiale elektrike për realizimin e invenstimeve infrastrukturore nga bashkitë është rritur përtej fondit të marrëveshjes.
j. Me shkresë nr. 9/1 Prot. date 06.01.2023 të FSHZH-së është kërkuar miratimi i detajimit të buxhetit për infrastrukturën rajonale vendore në kuadër të programit operacional.
k. Me shkresë nr. 23774/61 Prot., datë 20.1.2023 të MFE është miratuar detajimi i buxhetit për shpenzimet kapitale për infrastrukturën rajonale vendore.
l. Për të bërë të mundur furnizimin me materiale elektrike për realizimin e invenstimeve infrastrukturore nga bashkitë, vlera aktuale e MK nuk i mbulon punimet shtesë. Modifikimi i vlerës nuk e ndryshonë në thelb natyrën e saj.

Bazuar në:
g) Nenin 127 të LPP pika 1/c ku parashikohet; “Kontrata publike apo marrëveshja kuadër mund të modifikohet pa zhvilluar një procedurë të re prokurimi në rastet e mëposhtme: c) kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrëveshjes kuadër”.
h) Faktin që vlera monetare e modifikimit nuk e tejkalon 20% të vlerës dhe nuk e ndryshon në thelb natyrën e marrëveshjes kuadër.
i) Kërkesën dhe relacionin për amendim të Marrëveshjes Kuadër të miratuar nga Drejtoria e Menaxhimit të Programeve modifikohet vlera totale me vlerën shtesë 25,000,000 lekë pa TVSH.

Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: 125,000,000 lekë pa TVSH
Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): 150,000,000 lekë pa TVSH

Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër nuk k andryshuar dhe mbetet 24 muaj.
Data e nënshkrimit të modifikimit: 02.2.2023
Nr. Reference REF-32521-06-10-2022
Kodi CPV
Vlera / Fondi Limit 125,000,000
Lloji i Kontrates Publike Blerje Mallrash (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures E hapur, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 13-06-2022
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 13-06-2022
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 13-07-2022
Sektori
Nr. i Operatoreve Konkurues 7
Operatore Konkurues 1. “NDERTUESI 2014” sh.p.k & “PREKA” sh.p.k
2. “DABAR” sh.p.k & “ILIRIADA” sh.p.k
3. “FUSHA” sh.p.k
4. “EURO-ALB” sh.p.k
5. “ALBAELETTRICA”, sh.p.k
6. “HEST” sh.pk & “INA” sh.p.k
7. “INPLY” sh.p.k
Operator Ekonomik Kontraktues
 • FUSHA SHPK -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 104,163,048
  Data e shpalljes se fituesit 02-08-2022
  Data e lidhjes se kontrates
  Vlera e Kontrates me TVSH
  Kohezgjatja e Kontrates
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “NDERTUESI 2014” sh.p.k & “PREKA” sh.p.k, për këto arsye:
  - pjesa me e madhe e kontratave te paraqitura si kontrata per furnizime te ngjashme nuk plotesojne natyren, kompleksitetin, metodologjine e punes, zerat e punes, teknologjine dhe metarialet e perdorura si dhe elementet perberes (nuk jane per ndricim urban, sheshe, trotuare por jane transformatore per tension te larte apo te mesem te perdorur jo nga bashkite por entite/institucione te specializuara si OSHEE, etj) dhe nuk mund te konsiderohen si kontrata te ngjashme.
  2. “DABAR” sh.p.k & “ILIRIADA” sh.p.k, për këto arsye:
  - pjesa me e madhe e kontratave te paraqitura si kontrata per punime te ngjashme nuk plotesojne natyren, kompleksitetin, metodologjine, zerat e mallrave, teknologjine dhe metarialet e perdorura si dhe elementet perberes (nuk jane per ndricim urban, sheshe, trotuare por jane transformatore per tension te larte apo te mesem te perdorur jo nga bashkite por entite/institucione te specializuara si OSHEE, etj.) dhe nuk mund te konsiderohen si kontrata te ngjashme.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per FUSHA SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per FUSHA SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per FUSHA SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per FUSHA SHPK viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Specifikime Teknike
  Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
  Preventiv
  Njoftim per Shpallje Fituesi
  Njoftim per Lidhje Kontrate
  Njoftimi për modifikimin e marrëveshjes kuadër/kontratës gjatë zbatimit

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data