Open Procurement Albania

Loti 7:“Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për “ Ndërhyrje për rehabilitimin e shtresave rrugore,rëshqitjeve dhe mbrojtjes së skarpatave”,

Qarkun
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Loti 7:“Shërbimi i mbikëqyrjes së punimeve për “ Ndërhyrje për rehabilitimin e shtresave rrugore,rëshqitjeve dhe mbrojtjes së skarpatave”

Fondi Shqiptar i Zhvillimi nepermjet Buletinit Nr. 21 datë 6 Mars 2023 , ka njoftuar modifikimin e marreveshjes kuader/kontrates gjatë zbatimit.

Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë: Neni 127 të LPP pika 1/c ku parashikohet; “Kontrata publike apo marrëveshja kuadër mund të modifikohet pa zhvilluar një procedurë të re prokurimi në rastet e mëposhtme: c) kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrëveshjes kuadër”.
Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e punimeve.
Për shkak se:
u. Duke marrë në konsideratë kërkesat e bashkive nëpërmjet thirrjes së hapur nga FSHZH, nevoja për mbikëqyrjen e punimeve për ndërhyrje, për rehabilitimin e shtresave rrugore, rëshqitjeve dhe mbrojtjes së skarpatave është rritur përtej fondit të marrëveshjes.
v. Për të bërë të mundur mbikëqyrjen e ndërhyrjeve për rehabilitimin e shtresave rrugore, rëshqitjeve dhe mbrojtjes së skarpatave, vlera aktuale e MK së përllogaritur nuk i mbulon mbikëqyrjen e punimeve shtesë. Modifikimi i vlerës nuk e ndryshonë në thelb natyrën e saj.
Bazuar në:
p) Nenin 127 të LPP pika 1/c ku parashikohet; “Kontrata publike apo marrëveshja kuadër mund të modifikohet pa zhvilluar një procedurë të re prokurimi në rastet e mëposhtme:
c) kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrëveshjes kuadër”.
q) Faktin që vlera monetare e modifikimit nuk e tejkalon 20% të vlerës dhe nuk e ndryshon në thelb natyrën e përgjithshme të marrëveshjes.
r) Kërkesën dhe relacionin për amendim të Marrëveshjes Kuadër të miratuar nga Drejtoria e Menaxhimit të Programeve.

Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: 15,216,667 lekë, pa TVSH
Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): 18.260.000 lekë pa TVSH

Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër nuk ka ndryshuar dhe mbetet 24 muaj
Data e nënshkrimit të modifikimit: 10.10.2022
Nr. Reference REF-32754-06-13-2022
Kodi CPV
Vlera / Fondi Limit 15,216,667
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures E hapur, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 15-06-2022
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 15-06-2022
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 15-07-2022
Sektori
Nr. i Operatoreve Konkurues 30
Operatore Konkurues 1-BOE “ERALD-G” shpk & “TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING” shpk
2- BOE “ARKIMADE” shpk & “SPHAERA” shpk
3- OE “InfraKonsult” shpk
4- BOE “47 EK 79 & ILIRIADA P.K.S” shpk & “STUDIO-REBUS” shpk
5- OE “ZENIT&CO sh.p.k
6- BOE “HYDRO-ENG CONSULTING” shpk., “ & INVICTUS” sh.p.k, & P.C.S.COMPANY shpk
7- OE “C.E.C GROUP sh.p.k.
8- OE “INFRATECH” sh.p.k
9- OE "TOWER" sh.p.k
10-OE “CIVIL CONS” shpk
11- BOE: “STATENG” sh.p.k & “HE & SK 11” sh.p.k
12- OE “TAULANT” sh.p.k.
13- OE “GEOSAT GROUP ” sh.p.k
14- OE “NET-GROUP” shpk.
15- BOE “4 KPPF” shpk. & “HIDROING-DK” sh.p.k,
16- BOE “GB Civil Engineering” shpk.& “Margarita Kodra PF”& “Studio Services K-SA” shpk,
17- OE “GJEOKONSULT & CO” shpk
18- OE ARENA MK shpk
19- BOE “M.A.K. STUDIO” shpk & “DERBI-E” shpk
20- OE “INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM "IKN"shpk
21- BOE “SEED CONSULTING” shpk & "DRICONS" shpk
22- OE “INSTITUTI DEKLIADA - ALB” sh.p.k.
23- OE “A&E ENGINEERING ” sh.p.k,
24- OE “ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS” shpk
25- BOE “KKG PROJECT” sh.p.k & “GR ALBANIA
26- BOE “MCE” shpk & PRO GREEN shpk
27- BOE “Engineering Consulting Group” & “NORD – COMAT” shpk
28- BOE “HUK –Projekt “shpk & “S.D.C” shpk & “A.SH.Engineering” shpk
29- BOE IMES –D shpk & D& C PARTNERS shpk,
30- BOE ARCHISPACE shpk & I RI shpk
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Erald - G” sh.p.k - Transport Highway consulting” sh.p.k -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 13,404,167
  Data e shpalljes se fituesit 28-07-2022
  Data e lidhjes se kontrates
  Vlera e Kontrates me TVSH
  Kohezgjatja e Kontrates
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
  Publikimi ne Buletin Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes KuaderREF-32754-06-13-2022
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Specifikime Teknike
  Njoftim per Shpallje Fituesi
  Njoftim per Lidhje Kontrate
  Njoftimi per modifikimin e marreveshjes kuader/kontrates gjate zbatimit

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data