Open Procurement Albania

Minikonkursi Nr.36 (Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-67609-08-03-2020) - “Realizimin e projektit të zbatimit dhe ndërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për 8 Pallate pikësore, sistemimet e jashtme dhe zonat rekreative në zonën e Krujeë, Njesia Administrative, Kruje Bashkia Krujë”. (Programi i Rindertimit)

Qarkun
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit Programi i Rindërtimit
Pershkrim i Projektit Programi i Rindërtimit është Program i Qeverisë Shqiptare, iniciuar pas Tërmetit të datës 26 Nëntor 2019. Ky program parashikon ndërtime të reja dhe rikonstruksione të objekteve dhe infrastrukturës urbane pas vlerësimit të dëmeve për shkak të Tërmetit.
Qeveria Shqiptare Organizoi në bashkëpunim me partnerët në datën 17 shkurt 2020 një Konferencë Donatorësh në Bruksel, ku deklarohet e garantuar një ndihmë prej 1.15 bilion Euro nga dhurime, asistenca, grantet, dhe kreditë e buta. Këto fonde dhe të tjera të garantuara përmes borxhit publik, do të përdoren për Programin e Rindërtimit. Programi i Rindërtimit parashikohet të realizohet përmes Zhvillimit të Zonave të Reja për Zhvillim të Detyruar; Ndërtimit në Infrastrukturë Urbane; Blerjes së Stok Banesa; Grante për Rindërtim dhe Rimëkëmbje sociale.
Një pjesë e mirë e prokurimeve dhe kontraktimeve për Rindërtim Objektesh do të bëhet nga autoritetet prokuruese Fondi Shqiptar për Zhvillim dhe Bashkia Tiranë.

Lexo Dokumentin mbi Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Njihuni me rregullime Ligjore Programi i Rindërtimit.
Objekti i Tenderit Minikonkursi Nr. 36- “Realizimin e projektit të zbatimit dhe ndërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për 8 Pallate pikësore, sistemimet e jashtme dhe zonat rekreative në zonën e Krujës, Njesia Administrative, Kruje Bashkia Krujë”.
______________________________

Kjo Kontratë është Lidhur si pjesë e procedurës së Shpallur në Sistemin Elektronik te APP-se në datën 04-08-2020 Titull Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat), të dëmtuara, në zonat e shpallura për zhvillim të detyruar (Programi i Rindertimit). , me referencë REF-67609-08-03-2020 , Autoritet Prokurues Fondi Shqiptar i Zhvillimit, zhvilluar me Procedure te kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar.
- Në fazën e parë është bërë përzgjedhje e operatorëve ekonomik të suksesshme që kanë shprehur zyrtarisht interes për pjesëmarrje. Nga kjo fazë janë përzgjedhur 32 operatorë.
- Në fazën e dytë secili operator është ftuar të sjellë ofertë për njërën nga kontratat në bazë të marrëveshjes kuadër.

Këtë Kontratë në bazë të marrëveshjes kuadër e ka fituar BOE “Ante-Group” sh.p.k & & “Ferro Beton & Construction Co” sh.p.k
- Fondi i Minikonkursit është 551,732,968.64 Leke Pa TVSH.
- Oferta fituese është 480,843,900 lekë pa tvsh.
Nr. Reference REF-67609-08-03-2020 (Minikonkursi 36)
Kodi CPV
45000000-7 - Punë ndërtimi,
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures E kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 04-08-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 04-08-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 14-08-2020
Sektori
Nr. i Operatoreve Konkurues
Operatore Konkurues • Faza e përcaktimit të kontratës fituese :
1.BOE “Ante-Group” sh.p.k. & “Ferro Beton & Construction Co” sh.p.k
2.BOE “Be-Is” sh.p.k., & Ergi” sh.p.k.
3.BOE “Xhengo” Shpk NUIS J64103171M & Bean” shpk NUIS J72510445Q& “Konstruksion 93” sh.p.k. & “2N”
4.BOE “Kevin Construction” sh.p.k &“Arifaj” sh.p.k “Alb Shpresa” sh.p.k & “Mela” sh.p.k
5. “Gjikuria” sh.p.k
6.“Salillari” sh.p.k
7.BOE “PE - VLA - KU” sh.p.k, & PE - VLA – KU dega Kosove
8.BOE “Ndregjoni” sh.p.k “Kthella” shpk& “Udha” sh.p.k & “Rafin Company” sh.p.k
9.BOE “Senka’ sh.p.k & “Dajti Park 2007” sh.p.k & “Erzeni/Sh”sh.p.k
10.“Geci” sh.p.k
Operator Ekonomik Kontraktues
 • “Ante-Group” sh.p.k - “Ferro Beton&Construction Co” sh.p.k -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 480,843,900
  Data e shpalljes se fituesit 13-10-2022
  Data e lidhjes se kontrates
  Vlera e Kontrates me TVSH
  Kohezgjatja e Kontrates 13 muaj
  Ankesa Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1.BOE “PE - VLA - KU” sh.p.k & & PE - VLA – KU dega Kosove, per arsye:
  - në argumentimin mbi ofertën kohore anomalisht të ulët, ka dështuar të identifikojë, organizojë dhe planifikojë proceset e punes per Fazen Pergatitore dhe Punimet e Ndertimit. Nuk ka arritur te analizoje ne menyre te pershtatshme dhe te qarte proceset e punes se si i realizon punimet e ndertimit ne objektet per te cilat ka paraqitur oferten e tij me nje kohezgjatje prej 5 muaj e 3 jave, sipas parashikimit në ftesën për ofertë Kapitulli IV “Oferta Kohore” shkronja D.

  2.BOE “Ndregjoni” sh.p.k “Kthella” shpk& “Udha” sh.p.k & “Rafin Company” sh.p.k, per arsye:
  -nuk ka dorëzuar sqarim më shkrim për ofertën kohore anomalisht të ulët sipas përcaktimit në ftesën për ofertë Kapitulli IV “Oferta Kohore” shkronja D.
  3.BOE “Senka’ sh.p.k & “Dajti Park 2007” sh.p.k & “Erzeni/Sh”sh.p.k, per arsye:
  ka paraqitur te njejtat makineri dhe te njejtin staf per kete procedure sikurse edhe per minikonkursin: “Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për zonen e re për zhvillim Vorë, Paketa D Objektet BN.3.01, BN.3.02, BN.3.03, BN.3.04, BN.3.05, BN.3.07, BN.3.08, BN.3.09, BN.3.10, BN.3.11, njësia administrative Vorë, Bashkia Vorë”, per te cilen eshte kualifikuar ne vend të parë dhe eshte shpallur fitues duke mosplotesuar keshtu kushtin per paraqitjen e kapaciteteve te mjaftueshme (makinerive dhe stafit te kerkuar) per permbushjen e detyrimeve sipas percaktimit te Shtojces 6 te Fteses per Oferte dhe kreun V. Oferta e Cilesise, germa B, pika 2 e Fteses per oferte dhe metodologjise se punimeve te paraqitur nga vete operatori ekonomik.

  4.“Geci” sh.p.k, per arsye:
  vlera e ofertës është mbi fondin limit të minikonkursit.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
  Publikimi ne Buletin Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes KuaderREF-67609-08-03-2020 (Minikonkursi 36)
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Njoftim per Shpallje Fituesi Buletini i Posaçëm Nr. 142 datë 13 Tetor 2022
  Njoftim per Lidhje Kontrate

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data