Open Procurement Albania

Rikonstruksion i Sheshit Taulantia Bashkia Durres.

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.
 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.

District Durrės
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Rikonstruksion i Sheshit Taulantia Bashkia Durres.

Fondi limit: 362.816.046 (treqind e gjashtėdhjetė e dy milion e tetėqind e gjashtėmbėdhjetė mijė e dyzet e gjashtė) lekė pa tvsh.
Fondi i akorduar pėr vitin 2018 ėshtė 72.563.903 lekė pa tvsh.
Pjesa e mbetur ėshtė parashikuar pėr vitin 2019.
Burimi i financimit: Buxheti i Shtetit.
Reference No. REF-94424-11-15-2018
CPV Code
45000000-7 Construction work.
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 362,816,046
Type of Contract Public Work Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Announcement Date 16-11-2018
Opening Date for Submission of Bids 16-11-2018
Closing Date for Submission of Bids 17-12-2018
Sector
No. of Bidders 10
Bidders VELLEZERIT HYSA SHPK
XH&M SHPK & NDREGJONI SHPK
KEVIN CONSTRUKSION SHPK & VEGA SHPK
DELTA LAVORI SHPK & COMPANY RIVIERA 2008 SHPK & DAJTI PARK SHPK
BE IS SHPK & 2T SHPK & VIANTE KONSTRUKSION SHPK
GPG COMPANY SHPK
ARIFAJ SHPK
SALILLARI SHPK
CURRI SHPK
IZOBAR CONSTRUCTION SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • 2 T SHPK
 • 0.45
 • VIANTE Konstruksion
 • 0.02
 • Be-Is SHPK
 • 0.53
  The winning bid ALL without vat 284,308,036
  Bidder Announcement date 15-03-2019
  Contract date
  Contract Value including VAT
  Contract Milestones Due Dates 18 muaj
  Appeals Ka pasur ankesa.
  • Ne daten 18.01.2019 paraqiti ankim bashkimi i Operatoreve Ekonomike Xh&M shpk (55%) dhe Ndregjoni shpk (35%).
  Ankimit ju kthye pergjigje ne daten 23.01.2019 duke e refuzuar ate.
  • Ne daten 21.01.2019 paraqiti ankim Operatori Ekonomik Kevin Construksion shpk.
  Ankimit ju kthye pergjigje ne daten 21.01.2019 duke e refuzuar ate.
  • Ne daten 01.02.2019 bashkimi i Operatoreve Ekonomike Xh&M shpk (55%) dhe Ndregjoni shpk (35%) paraqiten ankim ne KPP.
  • Autoriteti Kontraktor me shkresen nr.95/3, date 06.02.2019, dorezoi prane K.P.P informacionin e kerkuar ne lidhje me kete procedure prokurimi.
  • Komisioni i Prokurimit Publik, me Vendimin K.P.P.134/2019, vendosi te mos pranoje ankimin e paraqitur nga bashkimi i Operatoreve Ekonomike Xh&M shpk dhe Ndregjoni shpk sh.p.k, dhe lejimin nga ana e Autoritetit Kontraktor per vijimin me hapat e metejshme te procedurės.

  Jane skualifikuar:

  1. Operatori Ekonomik Vellezerit Hysa shpk pasi:
  Ne daten 14.01.2019, me shkresen nr. 49 prot, kjo shoqeri ka deklaruar se terhiqet nga procedura e tenderit.
  2. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Xh&M shpk (55%) dhe Ndregjoni shpk (35%) pasi:
  • Ne marreveshjen e bashkepunimit ndermjet dy shoqerive nuk jane percaktuar punet konkrete qe do te kryeje secila shoqeri.
  • Bashkimi i Operatoreve Ekonomike nuk ka paraqitur grafikun e detajuar te punimeve duke parashikuar vleren e plote te punimeve pa tvsh per cdo muaj, sic eshte kerkuar ne shtojcen 13 te Dokumentave te Tenderit. Grafiku i paraqitur eshte i pa plotesuar.
  • Shoqeria Xh&M shpk nuk ploteson piken 2.3.2 per kualifikim lidhur me numrin minimal te te punesuarve, pasi, bazuar ne dokumentacionin e paraqitur, rezulton se numri i te punesuarve te kesaj shoqerie eshte: Prill: 32, Maj: 34, Qershor: 41, Korrik: 51, Gusht: 85, Shtator: 52 dhe Tetor: 48. Bazuar ne perqindjen e puneve qe ka marre persiper sipas marreveshjes se bashkepunimit (55%) duhet te kete minimalisht 47 persona dhe nuk ploteson per muajt prill, maj dhe qershor.
  • Shoqeria Ndregjoni shpk nuk ploteson piken 2.3.8 per kualifikim lidhur me disponimin e pikave te kerkuara te licenses, pasi nuk ploteson germen E per NP4 dhe germen B per NP 8.

  3. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Kevin Construksion shpk (30.22%) dhe Vega shpk (69.78%) pasi:
  • Shoqeria Kevin Construksion shpk nuk ploteson kerkesen 2.2.3 per kualifikim lidhur me detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, pasi referuar puneve te ngjashme te deklaruara ka kryer aktivitet ne Kukes ne objektin Rruga Borje – kufi me Kosovėn dhe nuk ka paguar detyrimet vendore.
  • Shoqeria Kevin Construksion shpk nuk ploteson kerkesen 2.3.1 per kualifikim lidhur me punet e ngjashme .

  4. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Delta Lavori dege e shoqerise se huaj (64,42%) Company Riviera 2008 shpk (24,94%) dhe Dajti Park shpk (10,64%) pasi:
  • Bashkimi i shoqerive ka paraqitur nje oferte me vlere 278.221.219 leke pa tvsh, nderkohe qe pas kontrollit aritmetik dhe korigjimit te gabimeve aritmetike rezultoi se vlera e ofertuar eshte 270.797.911 leke. Vlera absolute e gabimit aritmetik eshte 7.423.308 leke ose 2,7%, me e madhe se 2%. Gabimi aritmetik ju be i ditur perfaqesuesit te shoqerise Delta Lavori shpk (shoqeria kryesuese e bashkimit) dhe ai pranoi gabimin pa verejtje.

  5. Operatori Ekonomik Izobar Construction shpk pasi:
  Nuk ka paraqitur asnje dokumentacion per kualifikim.

  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for 2 T SHPK
  Monitor treasury transaction for VIANTE Konstruksion
  Monitor treasury transaction for Be-Is SHPK
  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement Nr.46 - Dt.19-11-2018
  Technical Specifications
  Tender Standard Documents (TSD) Draft Contract
  Decision of the Public Procurement Commission (PPC)
  Technical Report
  Bill of Quantities
  Announcement of Winner Nr.12 - Dt.25-03-2019
  Announcement of Contract Signing

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data