Open Procurement Albania

Ndërtimi dhe rikonstruksioni i infrastrukturës publike në zonat e reja të shpallura për zhvillim të detyruar (Programi i Rindertimit) .

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

  • Pamundesi kohore per pergatitje te nje oferte (oferte teknike plus dokumentacion
  • Afat i pamjaftueshem sipas kritereve ligjore te percaktuara ne nenin 43 te ligjit 9643 "Per Prokurimin Publik" i ndryshuar

Qarkun Tirane-Lezha-Durres
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga Burimi i Financimit: Fondi i Rindërtimit ne Buxhetin e Shtetit.
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit Programi i Rindërtimit
Pershkrim i Projektit Qeveria Shqiptare përmes Fondit Shqiptar të Zhvillimit ka shpallur kontraktime me vlerë 9 400 410 141 (nëntë miliard e katërqind milion e katërqind e dhjetë mijë e njëqind e dyzet e një) Lekë. E konvertuar në Euro vlera është 76,42 milion Euro).

Objekt tenderi për Ndërtim Shtëpi dhe Shkolla në qarqet e prekura nga Tërmeti (Nëntor 2019). Financimi është nga Buxheti i Shtetit. Procedura është E kufizuar (jo e hapur).
Kjo procedurë parashikon që palët e interesuara të dërgojnë një kërkesë pranë autoritetit dhe më pas autoriteti përzgjedh kualifikon të interesuarit në bazë kriteresh dhe Jo Oferte.

Kompanitë apo operatorët e përzgjedhur njoftohen ti dorëzojnë autoritetit oferta dhe në këtë fazë autoriteti zgjedh ofertën më të mirë. Kjo procedurë jo e hapur është e parashikuar nga Ligji për Prokurimet Publike (Ligji 9643 neni 31)
Ligji paracakton që Procedura e tillë mund dhe duhet të përdoret vetëm në raste kur është e domosdoshme të behet dallimi ndërmjet fazës së përzgjedhjes ku trajtohet kualifikimi i kandidatëve dhe fazës së përcaktimit të operatorit fitues ku shqyrtohet oferta.

Procedura e Kufizuar, bëhet për raste të veçanta dhe kërkon arsyetim ligjor dhe duke bërë paranjohje të ofertuesve (përmes fazës së përzgjedhjes) procesi parashikohet me më shumë risk për defekte të konkurrencës dhe eficensës së ofertës kundrejt rasteve me Procedurë të Hapur.
Autoriteti kontraktor do të duhet të bëjë me kujdes arsyetimin se përse ka zgjedhur këtë procedurë, argument që nuk gjendet në pjesën për akses publik të dokumentacionit të tenderëve, dhe as në ndonjë relacion të Autoritetit Fondi Shqiptar për Zhvillim.
Qeveria përzgjedh Procedurë të Kufizuar duke shmangur konkurrimin ofertimin e Hapur. Nuk respektohet afati 20 ditor për dorëzimin e kërkesës nga konkurrentët e interesuar. Objekt tenderi për Ndërtim Shtëpi dhe Shkolla në qarqet e prekura nga Tërmeti (Nëntor 2019). Financimi është nga Buxheti i Shtetit. Procedura është E kufizuar (jo e hapur).
Kjo procedurë parashikon që palët e interesuara të dërgojnë një kërkesë pranë autoritetit dhe më pas autoriteti përzgjedh kualifikon të interesuarit në bazë kriteresh dhe Jo Oferte.
Kompanitë apo operatorët e përzgjedhur njoftohen ti dorëzojnë autoritetit oferta dhe në këtë fazë autoriteti zgjedh ofertën më të mirë. Kjo procedurë jo e hapur është e parashikuar nga Ligji për Prokurimet Publike (Ligji 9643 neni 31) Ligji paracakton që Procedura e tillë mund dhe duhet të përdoret vetëm në raste kur është e domosdoshme të behet dallimi ndërmjet fazës së përzgjedhjes ku trajtohet kualifikimi i kandidatëve dhe fazës së përcaktimit të operatorit fitues ku shqyrtohet oferta.
Procedura e Kufizuar, bëhet për raste të veçanta dhe kërkon arsyetim ligjor dhe duke bërë paranjohje të ofertuesve (përmes fazës së përzgjedhjes) procesi parashikohet me më shumë risk për defekte të konkurrencës dhe eficensës së ofertës kundrejt rasteve me Procedurë të Hapur.
Autoriteti kontraktor do të duhet të bëjë me kujdes arsyetimin se përse ka zgjedhur këtë procedurë, argument që nuk gjendet në pjesën për akses publik të dokumentacionit të tenderëve, dhe as në ndonjë relacion të Autoritetit Fondi Shqiptar për Zhvillim.
Qeveria përzgjedh Procedurë të Kufizuar duke shmangur konkurrimin ofertimin e Hapur. Nuk respektohet afati 20 ditor për dorëzimin e kërkesës nga konkurrentët e interesuar. "
Objekti i Tenderit Ndërtimi dhe rikonstruksioni i infrastrukturës publike në zonat e reja të shpallura për zhvillim të detyruar (Programi i Rindertimit) .

Fondi / vlera e përafërt e kontratës:
- 3,726,934,577 lekë pa tvsh.
- Buxheti i vënë në dispozicion për vitin 2020 është 745,386,915 lekë pa tvsh.

Objekti i marrëveshjes kuadër konsiston ne infrastrukturen e zonave, infrastrukturen utilitare dhe ate urbane. Infrastruktura publike, nenkupton sheshet e ndertimit ne zonat e detyruara per zhvillim te lire dhe te gatshem per ndertim, infrastrukturen e trasportit (mjeteve, ciklisteve, kembesoreve, etj.) infrastrukturen e furnizimit me uje dhe largimit te ujrave te perdorura apo ato te shiut, infrastrukturen e furnizimit me energji elektrike, infrastrukturen, infrastrukturen komunitare te shesheve, parqeve, terreneve sportive, ndricimit publik, etj., në territorin e bashkive:
Durrës, Kamëz, Kavajë, Rrogozhinë, Krujë, Kurbin, Lezhë, Mirditë, Shijak dhe Vorë, sipas VKM Nr. 307, datë 16.4.2020, i ndryshuar.
Rikonstruksioni dhe ndërtimi i tyre mund të bëhet në mënyrë të grupuar ose veç e veç sipas përcaktimit të shesheve të ndërtimit të caktuara në Planet e Detyruara Vendore.
Nr. Reference REF-56901-04-27-2020
Kodi CPV
Vlera / Fondi Limit 3,726,934,577
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures E kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Shpallur Procedura
Data e Njoftimit te Tenderit 28-04-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 08-05-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 08-05-2020
Sektori Infrastrukturë Urbane
Nr. i Operatoreve Konkurues
Operatore Konkurues
Operator Ekonomik Kontraktues
Oferta fituese Leke pa TVSH
Data e shpalljes se fituesit
Data e lidhjes se kontrates
Vlera e Kontrates me TVSH
Kohezgjatja e Kontrates Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kudër do të jetë 24 muaj. Kohëzgjatja e kontratës/kontratave do të jetë deri në 10 (dhjetë) muaj nga momenti i lidhjes ose me afat me të shkurtër në varësi të veçantisë së objektit të infrastrukturës.
Ankesa
Arsyeja e Anulimit
Shenime Në datë 28-04-2020 është shpallur në sistemin elektronik të APP-së , tenderi me Objekt : “Ndërtimi dhe rikonstruksioni i infrastrukturës publike në zonat e reja të shpallura për zhvillim të detyruar”.
Afati për dorëzimin për dorëzimin kërkesave për pjesëmarrje eshte data 08.05.2020, vetëm 10 data afat.
Shënim i Albanian Institute Of Science: Nuk u respektua afati 20 ditor për dorëzimin e kërkesës nga konkurrentët e interesuar ( Neni 43 i Ligjit Nr. 9643 Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar).
(Kliko këtu)

AIS ka monitoruar procedurat dhe ka njoftuar publikisht mbi konstatimet mbi shkeljet ligjore.

Newsletter 20 Mars 2020

Tender Programi i Rindërtimit, Pjesa e Mbështetur nga Buxheti i Shtetit ( Publikuar ne 18/03/2020) .
Transaksione Thesari
Publikimi ne Buletin
Njoftim per Shpallje Tenderi
Specifikime Teknike
Njoftim per Shpallje Fituesi
Njoftim per Lidhje Kontrate
Ligj Nr. 97/2019 Për Miratimin e Aktit Normativ, me Fuqinë e Ligjit, Nr. 9, Datë 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore”

Akt Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore

Ligj Nr. 88/ 2019 Për Buxhetin e Vitit 2020

VKM Nr.307, Datë 16.04.2020 “Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit për Financimin e Rikonstruksionit dhe të Ndërtimit të Infrastrukturës Publike, në Funksion të Rindërtimit të Banesave Individuale dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese”..

Contract Notice

Standard Tender Documents

VKM Nr. 44, datë 22.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim në Njësinë Administrative Thumanë, Bashkia Krujë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 45, datë 22.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Shijak, Bashkia Shijak, Dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 61, datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Bubq, Bashkia Krujë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 62, Datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 63, datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Fushë-Krujë, Bashkia Krujë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 64, Datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 65, datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Laç, Bashkia Kurbin, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 66, datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Vorë, Bashkia Vorë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 129, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim, në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 130, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim, në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 131, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim, në Njësinë Administrative Golem, Bashkia Kavajë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 132, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim, në Njësinë Administrative Krujë, Bashkia Krujë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 133, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Lezhë, Bashkia Lezhë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 134, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Lezhë, Bashkia Lezhë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 135, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Marikaj, Bashkia Vorë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr.359, datë 4.5.2020 Për Shpronësimin, për Interes Publik, të Pronarëve të Pasurive të Paluajtshme, Pronë Private,dhe Shkëmbimin e Pronës, në Funksion Të Procesit Të Rindërtimit, Për Shpalljen e Zonës së re Për Zhvillim, në Njësinë Administrative Laç, Bashkia Kurbin

VKM Nr. 442, Datë 3.6.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim, në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data