Open Procurement Albania

Rindertimi i banesave individuale, brenda dhe jashte zonave te reja per zhvillim, ndertimin dhe rikonstruksionin e infrastruktures publike si dhe çdo nderhyrje tjeter ne funksion te rindertimit te banesave individuale, jashte zonave te reja per zhvillim. (Programi i Rindërtimit)

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Tiranë
Institucioni Prokurues Bashkia Tirane
Objekti i Tenderit Rindertimi i banesave individuale, brenda dhe jashte zonave te reja per zhvillim, ndertimin dhe rikonstruksionin e infrastruktures publike si dhe çdo nderhyrje tjeter ne funksion te rindertimit te banesave individuale, jashte zonave te reja per zhvillim. (Programi i Rindërtimit).

Burimi i Financimit: Vënë në dispozicion nga fondi për rindërtimin miratuar me Vendim Nr.374, datë 6.5.2020, "Për disa ndryshime në Vendimin Nr. 202, datë 5.3.2020, të Këshillit të Ministrave, "Për përdorimin e fondit të rindërtimit, miratuar në buxhetin e vitit 2020 për financimin e rindërtimit të banesave individuale" te ndryshuar.


_______________________________________________________________________

Referuar Formularit te Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër Jane identifikuar të suksesshëm për lidhjen e marrëveshjes kuadër operatorët ekonomikë si me poshte:

1. Bashkimi i operatorëve ekonomikë 2T shpk & BE-IS shpk & Ergi shpk;

Oferta ekonomike-Alternativa 1
• Banesë individuale 1+1, vlera 2,152,558.5 Lekë pa tvsh;
• Banesë individuale 1+2, vlera 2,466,253.5 Lekë pa tvsh;
• Banesë individuale 1+3, vlera 3,134,306.5 Lekë pa tvsh.

Oferta ekonomike-Alternativa 2
• Banesë individuale 1+1, vlera 2,156,804 Lekë pa tvsh;
• Banesë individuale 1+2, vlera 2,471,709.2 Lekë pa tvsh;
• Banesë individuale 1+3, vlera 3,120,456.7 Lekë pa tvsh

2. Bashkimi i operatorëve ekonomikë Arifaj shpk & Denis 05 shpk;

Oferta ekonomike-Alternativa 1
• Banesë individuale 1+1, vlera 2,178,000 Lekë pa tvsh;
• Banesë individuale 1+2, vlera 2,496,000 Lekë pa tvsh;
• Banesë individuale 1+3, vlera 3,172,000 Lekë pa tvsh.

3. Bashkimi i operatorëve ekonomikë Company Riviera 2008 shpk & Pepa Group shpk & Kacdedja shpk;

Oferta ekonomike-Alternativa 1
• Banesë individuale 1+1, vlera 2,100,000 (dy milion e njëqind mijë) Lekë pa tvsh;
• Banesë individuale 1+2, vlera 2,400,000 (dy milion e katërqind mijë) Lekë pa tvsh;
• Banesë individuale 1+3, vlera 3,100,000 (tre milion e njëqind mijë) Lekë pa tvsh.
Oferta ekonomike-Alternativa 2
• Banesë individuale 1+1, vlera 2,100,000 Lekë pa tvsh;
• Banesë individuale 1+2, vlera 2,500,000 Lekë pa tvsh;
• Banesë individuale 1+3, vlera 3,100,000 Lekë pa tvsh

4. Operatori ekonomik "Gjikuria" shpk;

Oferta ekonomike-Alternativa 1
• Banesë individuale 1+1, vlera 2,178,000 Lekë pa tvsh;
• Banesë individuale 1+2, vlera 2,496,000 Lekë pa tvsh;
• Banesë individuale 1+3, vlera 3,172,000 Lekë pa tvsh.
Oferta ekonomike-Alternativa 2
• Banesë individuale 1+1, vlera 2,178,000 Lekë pa tvsh;
• Banesë individuale 1+2, vlera 2,496,000 Lekë pa tvsh;
• Banesë individuale 1+3, vlera 3,158,000 Lekë pa tvsh.

5. Bashkimi i Operatorëve ekonomik Klajger Konstruksion shpk & Inerti" shpk;

Oferta ekonomike-Alternativa 1
• Banesë individuale 1+1, vlera 2,177,000 Lekë pa tvsh;
• Banesë individuale 1+2, vlera 2,495,000 Lekë pa tvsh;
• Banesë individuale 1+3, vlera 3,170,000 Lekë pa tvsh.

Oferta ekonomike-Alternativa 2
• Banesë individuale 1+1, vlera 2,182,000 Lekë pa tvsh;
• Banesë individuale 1+2, vlera 2,500,000 Lekë pa tvsh;
• Banesë individuale 1+3, vlera 3,157,000 Lekë pa tvsh.

6. Bashkimi i operatorëve ekonomikë Senka" shpk & "Erzeni/SH" shpk; Oferta ekonomike-Alternativa 1

• Banesë individuale 1+1, vlera 2,178,703 Lekë pa tvsh;
• Banesë individuale 1+2, vlera 2,496,208 Lekë pa tvsh;
• Banesë individuale 1, vlera 3,172, Lekë pa tvsh.

Gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave nga shoqëritë pjesëmarrëse në tender në mbështetje të Aktit Normativ Nr.9, datë 16.12.2019 Për përballimin e pasojave të fatkeqësive natyroresi", Neni 42, pika 10, nuk eshte paraqitur asnjë ankesë.
Nr. Reference REF-58145-05-14-2020
Vlera / Fondi Limit 2 123 598 655,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Kufizuar
Statusi i Tenderit Rishpallur Prokurimi
Data e Njoftimit te Tenderit 15-05-2020
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 26-05-2020
Data e mbajtjes se tenderit 26-05-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues 9
Operatore Konkurues 1. 2T shpk & BE-IS shpk & Ergi shpk
2. Arifaj shpk & Denis 05 shpk
3. Company Riviera 2008 shpk & Pepa Group” shpk &”Kacdedja shpk
4. Gjikuria shpk
5. Klajger Konstruksion shpk & Inerti shpk
6. Senka shpk & Erzeni/SH shpk
6. Vëllezërit Hysa shpk
7. Salillari shpk
9. Kevin Konstruksion shpk
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 24 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Gjatë afatit ligjor për pritjen e ankesave nga shoqëritë pjesëmarrëse në tender në mbështetje të Aktit Normativ Nr.9, datë 16.12.2019 “Për përballimin e pasojave të fatkeqësive natyroresi”, Neni 42, pika 10, Nuk eshte paraqitur asnjë ankesë.

  Janë skualifikuar Operatorët ekonomik të mëposhtëm:

  1. Operatori ekonomik “Vëllezërit Hysa” shpk, NUIS:K12911201C:

  • Nuk është paraqitur ofertë ekonomikë për asnjë nga alternativat.


  2.Operatori ekonomik “Salillari” shpk NUIS: J62903125G

  • Sipas njoftimit të kontratës, Seksioni 4.1, operatorët ekonomikë duhet të dorëzojnë me dokumentacionin edhe një cmim /ofertë referuese. Nga verifikimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik ”Salillari” shpk rezulton se vlera e ofertave për cdo tip shtëpie është më e lartë se vlera e fondit limit për secilën, çka e bën të pavlefshme ofertën ekonomike.
  3.Operatori ekonomik “Kevin Konstruksion” shpk NUIS: K71401004W
  • Operatori ekonomik ”Kevin Konstruksion” shpk nuk plotëson gërmën ”a” të kapacitetit ekonomik dhe financiar të Dokumentave Standarte të Tenderit: ” Xhiro mesatare e realizuar nga Operatori Ekonomik gjate tre viteve te fundit (2017, 2018, 2019) duhet te mos jete me e vogel se 20% e fondit limit….” pasi xhiro mesatare e realizuar nga ky operator per tre vite e fundit eshte me vogel se vlera e kerkuar.
  • Operatori ekonomik ”Kevin Konstruksion” shpk nuk plotëson pikën 2.3.5 të kapacitetit teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: ”Fuqia punëtore e operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të prokurimit të jetë minimalisht 150 punonjës të punësuar për periudhën Shtator 2019 – Shkurt 2020. Si dëshmi për fuqinë punëtore do të dorëzohen dokumentet si më poshtë;- Vërtetim të lëshuar nga adminstrata tatimore për përiudhen Shtator 2019 – Shkurt 2020 shoqëruar me listëpagesat sipas formatit që kërkohet nga legjislacionin tatimor” pasi referuar vertetimit te paraqitur nga Administrata tatimore per numrin e punonjesve, nuk plotesohet numri mesatar i punonjesve, prej 150 punonjes.
  • Operatori ekonomik ”Kevin Konstruksion” shpk nuk plotëson gërmën “c” të kritereve të vecanta të Dokumenteve Standarte të Tenderit pasi nuk është paraqitur sigurim oferte sipas Shtojcës 5.
  • Ne deklaraten mbi stafin inxhinierik nuk eshte percaktuar stafi inxhinierik I cili do jëtë i angazhuar për këtë objekt, cka bie me pikën 2.3.4.
  • Operatori ekonomik ”Kevin Konstruksion” shpk nuk plotëson gërmën “b” të kritereve të vecanta të Dokumenteve Standarte të Tenderit pasi nuk është paraqitur Deklaratë për paraqitje oferte të pavarur, sipas Shtojcës.
  • Operatori Ekonomik nuk plotëson 2.3.6 të Kapacitetit Teknik, të Dokumentave Standarte të Tenderit, pasi mjëti eskavator me goma i deklaruar rezulton eskavator me zinxhire si dhe nuk eshtë paraqitur dokumentacioni tekniko ligjor i kerkuar.
  • Operatori Ekonomik nuk plotëson 2.3.6 të Kapacitetit Teknik, të Dokumentave Standarte të Tenderit, pasi nuk ka paraqitur dokumentacion për mjetin “Pirun ngrites me kapacitet ngrites deri ne 3.5 ton , Autobetoniere, Autobot uji , Skeleri , Vinc- kulle, Tokmak elektrik etj.
  • Operatori Ekonomik nuk ploteson piken 2.3.4 pasi ka paraqitur dokumentacion vetem per 1 (nje) Arkitekt, nga 2 (dy) të kerkuar.
  • Operatori Ekonomik nuk ploteson piken 2.3.4 pasi ka paraqitur dokumentacion vetem per 1 (nje) Inxhinier gjeodet /Topograf/Markshajder/Gjeomatik nga 2 (dy) të kerkuar.
  • Operatori ekonomik “Kevin Construction” shpk nuk plotëson pikën 2.3.6 të kapacitetit teknik të kritereve të vecanta të Dokumenteve Standarte të Tenderit: Mjetet dhe pajisjet teknike, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës. Si dëshmi për të vërtetuar disponimin e mjeteve dhe pajisjeve teknike do të paraqiten dokumente..” pasi referuar Shtojces se makinerive, ka deklaruar se disponon 4 (kater) kamion me kapacitet mbajtës 5-10 ton konkretisht Mjeti me targa TR0482T me kapacitet 8.4 ton, Mjeti me targa AA738SP (per te cilin nuk eshte paraqitur dokumentacion), mjeti me targa AA813FY me kapacitet 1.3 ton (eshte nen kapacitetin e kerkuar), mjeti me targa AA823US me kapacitet 0.9 ton (eshte nen kapacitetin e kerkuar.
  • Per sa me lart, peratori ekonomik “Kevin Construksion” shpk ka paraqitur dokumentacion te rregullt vetem per mjetin me targa TR0482T , cka bie ne kundershtim me DST, Kriteret e Vecanta te Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 2.3.6 ku nder te tjera percaktohet se: Operatori ekonomik pjesmarres duhet te disponoje 2 (dy) kamion vetshkarkues me kapacitet mbajtes 5-10 Ton.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime Në datë 12-03-2020 është shpallur në sistemin elektronik të APP-së , tenderi me Objekt : “Rindertimi i shtepive individuale ne zonat e prekura nga tërmeti”.

  Afati fillestar për dorëzimin e kërkesës për pjesëmarrje ishte data 23-03-2020 vetëm 11 data afat.
  Shënim i AIS: Nuk u respektua afati 20 ditor për dorëzimin e kërkesës nga konkurrentët e interesuar ( Neni 43 i Ligjit Nr. 9643 Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar).

  Sipas njoftimit në Buletinin Nr. 19 datë 14 Prill 2020, u bë anulimi i procedurës me arsyetimin: “Asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit”.

  Në datë 15-05-2020 është rishpallur në sistemin elektronik të APP-së , tenderi me Objekt : “Rindertimi i banesave individuale, brenda dhe jashte zonave te reja per zhvillim, ndertimin dhe rikonstruksionin e infrastruktures publike si dhe çdo nderhyrje tjeter ne funksion te rindertimit te banesave individuale, jashte zonave te reja per zhvillim. ”.

  Afati fillestar për dorëzimin e kërkesës për pjesëmarrje ishte data 26-05-2020 vetëm 11 data afat.
  Shënim i AIS: Nuk u respektua afati 20 ditor për dorëzimin e kërkesës nga konkurrentët e interesuar ( Neni 43 i Ligjit Nr. 9643 Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar).


  Ne sistemin e APP Sipas Formularit te Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër u be renditja e kompanive fituese te procedures.


  AIS ka monitoruar procedurat dhe ka njoftuar publikisht mbi konstatimet mbi shkeljet ligjore.

  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit Buletini i Posaçëm Nr.27 - Dt.15-05-2020
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Specifikim Teknik
  Relacion Konstruktiv
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates
  Ligj Nr. 97/2019 Për Miratimin e Aktit Normativ, me Fuqinë e Ligjit, Nr. 9, Datë 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore”

  Akt Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 "Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore"

  Ligj Nr. 88/ 2019 Për Buxhetin e Vitit 2020

  VENDIM Nr.186, datë 26.2.2020 “Për Caktimin e Njësive Zbatuese për Rindërtimin e Shtëpive Individuale”

  Vendim Nr.338, datë 23.4.2020 “Për disa Ndryshime në Vendimin NR.186, Datë 26.2.2020”

  VKM nr.202, Datë.5.3.2020 “Për përdorimin e Fondit të Rindërtimit, miratuar në Buxhetin e vitit 2020, për Financimin e Rindërtimit të Banesave Individuale”

  Vendim Nr.306 ,datë 15.4.2020 "Për disa Ndryshime në Vendimin NR.202, datë 5.3.2020."

  Vendim Nr.336, datë 23.4.2020 "Për disa Ndryshime në Vendimin NR.202, datë 5.3.2020”.

  VKM Nr. 374, datë 6.5.2020 Për Disa Ndryshime në Vendimin Nr. 202, Datë 5.3.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit, Miratuar në Buxhetin e Vitit 2020 Për Financimin e Rindërtimit të Banesave Individuale”, të Ndryshuar.

  Vendim Nr.78, datë 31.1.2020 “Për Shpalljen e Zones Se Re Per Zhvillim Ne Njesite Administrative 4 Dhe 8, Zona “5 Maji”,Bashkia Tirane, Dhe Caktimin e Bashkise Tirane Si Njesi Zbatuese ”.

  Vendim Nr.79, datë 31.1.2020 - Për Shpalljen e Zones Se Re Per Zhvillim Ne Njesite Administrative 1, Zona Autotraktori , Bashkia Tirane, Dhe Caktimin e Bashkise Tirane Si Njesi Zbatuese”.

  Vendim Nr.80,datë 31.1.2020 - Për Shpalljen e Zones Se Re Per Zhvillim Ne Njesite Administrative 6, Zona Kombinat , Bashkia Tirane, Dhe Caktimin e Bashkise Tirane Si Njesi Zbatuese”.

  Vendim Nr.81, datë 31.1.2020 Për Shpalljen e Zones Se Re Per Zhvillim Ne Njesite Administrative 11, Universiteti Bujqesor I Tiranes, Bashkia Tirane, Dhe Caktimin e Bashkise Tirane Si Njesi Zbatuese”.

  Vendim Nr.82, datë 31.1.2020 - Për Shpalljen e Zones Se Re Per Zhvillim Ne Njesite Administrative Baldushk, Bashkia Tirane, Dhe Caktimin e Bashkise Tirane Si Njesi Zbatuese”.

  Vendim Nr.83, datë 31.1.2020 - Për Shpalljen e Zones Se Re Per Zhvillim Ne Njesite Administrative Ndroq, Bashkia Tirane, Dhe Caktimin e Bashkise Tirane Si Njesi Zbatuese”.

  Vendim Nr.84, datë 31.1.2020 - Për Shpalljen e Zones Se Re Per Zhvillim Ne Njesite Administrative Pezë, Bashkia Tirane, Dhe Caktimin e Bashkise Tirane Si Njesi Zbatuese”.

  Vendim Nr.85, datë 31.1.2020 - Për Shpalljen e Zones Se Re Per Zhvillim Ne Njesite Administrative Vaqarr, Bashkia Tirane, Dhe Caktimin e Bashkise Tirane Si Njesi Zbatuese”.

  Vendim Nr.86, datë 31.1.2020 - Për Shpalljen e Zones Se Re Per Zhvillim Ne Njesite Administrative Zall-Herr, Bashkia Tirane, Dhe Caktimin e Bashkise Tirane Si Njesi Zbatuese”.

  Projekte Model per Rindertimin e Shtepive Individuale

  Projekti sanitar - Vila1+1

  Projekt MNZ - Vila 3+1

  Raporti Shtepi Individuale 3+1

  Projekti Arkitektonik

  Grafik Punimesh

  Relacion Arkitektonik

  Projekt Elektrik

  Impianti I Mbrojtjes Nga Zjarri

  Grafik Punimesh - 10.04.2020

  Relacion Teknik mbi Qendrueshmerine Konstruktive

  Formulari i Njoftimit të Operatorëve Ekonomikë të Suksesshëm në Marrëveshjen Kuadër

  Rindertimi i shtepive individuale ne zonat e prekura nga termeti (Programi i Rindërtimit)

  Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Tiranë
  Institucioni Prokurues Bashkia Tirane
  Objekti i Tenderit Rindertimi i shtepive individuale ne zonat e prekura nga termeti.
  Burimi i Financimit:Vënë në dispozicion nga fondi për rindërtimin miratuar me Vendimin Nr. 202, datë 05.03.2020 “Për përdorimin e fondit të rindërtimit, miratuar në buxhetin e vitit 2020, për financimin e rindërtimit të banesave individuale”. (Programi i Rindërtimit)

  Objekti i marrëveshjes kuadër përfshin rindërtimin e shtëpive individuale sipas projekteve model (1+1, 1+2, 1+3) në territorin e Bashkise Tiranë
  Nr. Reference REF-53871-03-11-2020
  Vlera / Fondi Limit 1 815 517 156,00
  Lloji i Kontrates Publike Punë Publike (Marrëveshje Kuadër)
  Lloji i Procedures E kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar
  Statusi i Tenderit Anuluar Procedura
  Data e Njoftimit te Tenderit 12-03-2020
  Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 23-03-2020
  Data e mbajtjes se tenderit 23-03-2020
  Nr. i Operatoreve Konkurues
  Operatore Konkurues
  Operator Ekonomik Kontraktues
 • Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 24 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa
  Arsyeja e Anulimit Asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit.
  Shenime Në datë 12-03-2020 është shpallur në sistemin elektronik të APP-së , tenderi me Objekt : “Rindertimi i shtepive individuale ne zonat e prekura nga tërmeti”.

  Afati fillestar për dorëzimin e kërkesës për pjesëmarrje ishte data 23-03-2020 vetëm 11 data afat.
  Shënim i AIS: Nuk u respektua afati 20 ditor për dorëzimin e kërkesës nga konkurrentët e interesuar ( Neni 43 i Ligjit Nr. 9643 Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar).
  Sipas njoftimit në Buletinin Nr. 19 datë 14 Prill 2020, u bë anulimi i procedurës me arsyetimin: “Asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit”.  AIS ka monitoruar procedurat dhe ka njoftuar publikisht mbi konstatimet mbi shkeljet ligjore.

  Newsletter 20 Mars 2020

  Tender Programi i Rindërtimit, Pjesa e Mbështetur nga Buxheti i Shtetit – Albanian Institute of Science, ( Publikuar ne 18/03/2020) .
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit Buletini i Posaçëm Nr.11 - Dt.12-03-2020
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Specifikim Teknik
  Relacion Konstruktiv
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates
  Anulimi i Tenderit Nr.19 - Dt.14-04-2020
  AKT NORMATIV Nr.9, datë 16.12.2019 "PËR PËRBALLIMIN E PASOJAVE TË FATKEQËSISË NATYRORE"

  Ligj Nr. 97/2019 Për Miratimin e Aktit Normativ, me Fuqinë e Ligjit, Nr. 9, Datë 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore”

  Ligj Nr. 88/ 2019 Për Buxhetin e Vitit 2020

  VENDIM Nr.186, datë 26.2.2020 “Për Caktimin e Njësive Zbatuese për Rindërtimin e Shtëpive Individuale”

  Vendim Nr.338, datë 23.4.2020 “Për disa Ndryshime në Vendimin NR.186, Datë 26.2.2020”

  VKM nr.202, Datë.5.3.2020 “Për përdorimin e Fondit të Rindërtimit, miratuar në Buxhetin e vitit 2020, për Financimin e Rindërtimit të Banesave Individuale”

  Vendim Nr.306 ,datë 15.4.2020 "Për disa Ndryshime në Vendimin NR.202, datë 5.3.2020."

  Vendim Nr.336, datë 23.4.2020 "Për disa Ndryshime në Vendimin NR.202, datë 5.3.2020”.

  Vendim Nr.78, datë 31.1.2020 “Për Shpalljen e Zones Se Re Per Zhvillim Ne Njesite Administrative 4 Dhe 8, Zona “5 Maji”,Bashkia Tirane, Dhe Caktimin e Bashkise Tirane Si Njesi Zbatuese ”.

  Vendim Nr.79, datë 31.1.2020 - Për Shpalljen e Zones Se Re Per Zhvillim Ne Njesite Administrative 1, Zona Autotraktori , Bashkia Tirane, Dhe Caktimin e Bashkise Tirane Si Njesi Zbatuese”.

  Vendim Nr.80,datë 31.1.2020 - Për Shpalljen e Zones Se Re Per Zhvillim Ne Njesite Administrative 6, Zona Kombinat , Bashkia Tirane, Dhe Caktimin e Bashkise Tirane Si Njesi Zbatuese”.

  Vendim Nr.81, datë 31.1.2020 Për Shpalljen e Zones Se Re Per Zhvillim Ne Njesite Administrative 11, Universiteti Bujqesor I Tiranes, Bashkia Tirane, Dhe Caktimin e Bashkise Tirane Si Njesi Zbatuese”.

  Vendim Nr.82, datë 31.1.2020 - Për Shpalljen e Zones Se Re Per Zhvillim Ne Njesite Administrative Baldushk, Bashkia Tirane, Dhe Caktimin e Bashkise Tirane Si Njesi Zbatuese”.

  Vendim Nr.83, datë 31.1.2020 - Për Shpalljen e Zones Se Re Per Zhvillim Ne Njesite Administrative Ndroq, Bashkia Tirane, Dhe Caktimin e Bashkise Tirane Si Njesi Zbatuese”.

  Vendim Nr.84, datë 31.1.2020 - Për Shpalljen e Zones Se Re Per Zhvillim Ne Njesite Administrative Pezë, Bashkia Tirane, Dhe Caktimin e Bashkise Tirane Si Njesi Zbatuese”.

  Vendim Nr.85, datë 31.1.2020 - Për Shpalljen e Zones Se Re Per Zhvillim Ne Njesite Administrative Vaqarr, Bashkia Tirane, Dhe Caktimin e Bashkise Tirane Si Njesi Zbatuese”.

  Vendim Nr.86, datë 31.1.2020 - Për Shpalljen e Zones Se Re Per Zhvillim Ne Njesite Administrative Zall-Herr, Bashkia Tirane, Dhe Caktimin e Bashkise Tirane Si Njesi Zbatuese”.

  Contract Notice

  Standard Documents

  Preventivi (1+1).

  Preventivi (2+1).

  Preventivi (3+1).

  Projekti (1+1).

  Projekti (2+1).

  Projekti (3+1).

  Specific Procurement Notice – Procurement of Works for :”Construction of individual houses in areas affected by the earthquake” - FINANCIAL TIMES notice.

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data