Open Procurement Albania

Rikualifikimi dhe sistemimi i Lumit Gjanica, Loti II, Fier

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.
 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.

District Fier
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Rikualifikimi dhe sistemimi i Lumit Gjanica, Loti II, Fier

Burimi i Financimit: Buxheti i shtetit.
Per vitin 2020 fondi ne dispozicion eshte ne vleren lekë 187,500,000 Leke me tvsh.
Financimi i mëtejshëm sipas PBA-së.
Reference No. REF-69419-08-21-2020
CPV Code
45246100-4 - Ndërtim i mureve lumore, 45243510-0 - Punime argjinature,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 625,000,000
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Announcement Date 24-08-2020
Opening Date for Submission of Bids 24-08-2020
Closing Date for Submission of Bids 24-09-2020
Sector
No. of Bidders 7
Bidders 1. “Alba Konstruksion” sh.p.k
2. “Bean“ sh.p.k & “Desaret” sh.p.k & “Larti” sh.p.k & “Kombi Invest” sh.p.k
3.“Curri”
4. “G.P.G Company”
5. “Salillari“ sh.p.k
6. “Sireta - 2F“ sh.p.k & “Euro – Alb“ sh.p.k
7. “Dabar“
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ALBA KONSTRUKSION -
 • The winning bid ALL without vat 525,481,297
  Bidder Announcement date 08-10-2020
  Contract date 14-10-2020
  Contract Value including VAT 630,577,556
  Contract Milestones Due Dates 18 muaj
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë s‘kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm

  1. “Bean“ sh.p.k & “Desaret” sh.p.k & “Larti” sh.p.k & “Kombi Invest” sh.p.k, nuk plotëson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme”. Konkretisht, kontratat e paraqitura nga BOE, nuk mund të konsiderohen si kontrata të ngjashme pasi nuk përmbushin karakteristikat e kontratës në kompleksitet, metodologji dhe teknologji. Kontratat e paraqitura te se njejtes naturë nga OE “Curri” shpk., nuk arrijnë vleren e kerkuar as per kushtin e pare, a) Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së për llogaritur të kontratës që prokurohet, të realizuar nga operatori ekonomik gjatë tri vitet të fundit nga data e zhvillimit të procedures së prokurimit dhe as per kushtin b) Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit ështënë një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet, ne raport me perqindjen e marre persiper ne kete bashkim operatoresh. Operatori ekonomik “Bean” sh.p.k, nuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në mënyrë kumulative.

  2. “Curri” sh.p.k nuk ploteson kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme”. Natyra e objekteve të paraqitura nga OE “Curri” sh.p.k nuk është e ngjashme pasi produkti është i ndryshëm (godina ne fazen e karabinase apo rruge rurale te ndryshme nga natura e punimeve per rikualifikimin dhe sistemimin e Lumit Gjanica. Kontratat e paraqitura të cilat mund të konsiderohen te ngjashme ose jane jashtë afatit të tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedures së prokurimit dhe për aq sa mund të konsiderohet brenda afatit nuk arrin vleren e kerkuar as per kushtin e pare a) Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së për llogaritur të kontratës që prokurohet, të realizuar nga operatori ekonomik gjatë tri vitet të fundit nga data e zhvillimit të procedures së prokurimit dhe as per kushtin b) Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit është në një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet.

  3. “GPG Company” sh.p.k, nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme”. Konkretisht, kontrata e paraqitur nga ky operator është në pjesën më të madhe jashtë afatit të tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedures së prokurimit dhe për aq sa mund të konsiderohet brenda afatit nuk arrin vleren e kerkuar as per kushtin e pare, a) Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së për llogaritur të kontratës që prokurohet, të realizuar nga operatori ekonomik gjatë tri vitet të fundit nga data e zhvillimit të procedures së prokurimit dhe as per kushtin b) Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit ështënë një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet. Operatori ekonomik GPG Company” sh.p.k, nuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me fuqine punetore (nr. punonjesve kumulativ), kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në mënyrë kumulative .

  4. “Salillari“ sh.p.k, nuk plotëson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve të veçanta na DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme”. Konkretisht, kontratat e paraqitura nga OE “Salillari” sh.p.k, nuk mund të konsiderohen si kontrata të ngjashme pasi nuk përmbushin karakteristikat e kontratës në kompleksitet, metodologji dhe teknologji. Natyra e objekteve të paraqitura nga OE “Salillari” sh.p.k nuk është e ngjashme pasi produkti është i ndryshëm (rruge rurale te ndryshme nga natura e punimeve per rikualifikimin dhe sistemimin e Lumit Gjanica, etj)

  5. “Sireta - 2F“ sh.p.k & “Euro – Alb“ sh.p.k, është tërhequr nga oferta me kërkesë për tërheqje nr. 95 Prot, datë 28.09.2020 protokolluar nga autoriteti kontraktor me nr.2243 Prot., datë 28.09.2020.

  6. “Dabar“ Nuk ka dorëzuar ofertë dhe dokumentacion ligjor dhe teknik.

  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for ALBA KONSTRUKSION viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ALBA KONSTRUKSION viti 2014
  Monitor treasury transaction for ALBA KONSTRUKSION viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ALBA KONSTRUKSION viti 2019-2020

  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement
  Technical Specifications
  Tender Standard Documents (TSD) Draft Contract
  Bill of Quantities
  Announcement of Winner
  Announcement of Contract Signing Buletini Nr. 122 datë 21 Dhjetor 2020
 • Relacion Hidroteknike
 • Projekti i ures
 • Raporti Teknik
 • Studim Gjeologo Inxhinjerik- mbi Rehabilitimin e Lumit Gjanica Segmenti Urame Shkallë –Ura E Sheqit
 • Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data