Open Procurement Albania

Nderhyrje e integruar per permiresimin e aksesit, sherbimeve dhe rikualifikimit urban ne zonen e Plazhit Palase - Drymadhes

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.
 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.

District Vlore
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Nderhyrje e integruar per permiresimin e aksesit, sherbimeve dhe rikualifikimit urban ne zonen e Plazhit Palase - Drymadhes.

Burimi i Financimit: Buxheti i shtetit.
Për vitin 2020 fondi në dispozicion është në vlerën 38,435,333 lekë pa tvsh.
Reference No. REF-74337-10-07-2020
CPV Code
45000000-7 - Punë ndërtimi,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 525,000,000
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Announcement Date 08-10-2020
Opening Date for Submission of Bids 08-10-2020
Closing Date for Submission of Bids 10-11-2020
Sector
No. of Bidders 7
Bidders 1. BOE GJIKURIA sh.p.k. & ALBAVIA shpk
2. OE FUSHA sh.p.k.,
3. BOE 2 T shpk & BE - IS
4. BOE CURRI shpk
5. OE ALB-BUILDING shpk
6. OE G.P.G. COMPANY shpk
7. OE FLORIDA shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • GJIKURIA -
 • ALBAVIA -
 • The winning bid ALL without vat 499,736,229
  Bidder Announcement date 31-12-2020
  Contract date 06-01-2021
  Contract Value including VAT 599,683,475
  Contract Milestones Due Dates 10 muaj.
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Kanë marrë përgjigje ne dt. 02.12.2020 , 03.12.2020 dhe me vendim te KPP-se nr.611/2020 date 30-12-2020.

  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. 2 T shpk & BE - IS per arsye se nuk ploteson kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT përvojë të suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme, nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.4. te Kritereve te vecante ne DT per sa i perket licencave qe duhet te disponojne nga operatoret ekonomike per zbatimin e kontrates. Bashkimi i operatoreve ekonomik “2T” sh.p.k & “BE - IS” shp.k, nuk ploteson kerkesen per piken “N.P – 8.D - Ndertime detare dhe punime thellimi ne uje”, pasi te dy anetaret e BOE kane vetem piken N.P 8.C. Po ashtu, “Operatori Ekonomik “Be-IS” shpk, nuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në mënyrë kumulative sa shuma e objekteve ku ka ofertuar per procedura prokurimi te shpallura nga FSHZH,

  2. CURRI shpk per arsye se nuk ploteson kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme” ,

  3. ALB-BUILDING shpk per arsye se nuk ploteson kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme”

  4. G.P.G. COMPANY shpk, per arsye se nuk ploteson kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme”, nuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me fuqine punetore (nr punonjesve kumulativ), kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në mënyrë kumulative sa shuma e objekteve ku ka ofertuar per procedura prokurimi te shpallura nga FSHZH,

  5. FLORIDA shpk , per arsye se nuk ka paraqitur oferte ekonomike, Nuk ka paraqitur dokumentacion per te vertetuar kapacitetin teknik, financiar dhe profesional

  Cancellation reason
  Notes •Njoftimi i Fituesit eshte publikuar ne faqen zyrtare te APP-se ne date 06-01-2021.
  Eficensa buxhetore ne tenderim eshte -4,81 % (Diferenca Fond limit me oferte fituese shprehur ne perqindje).
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for GJIKURIA viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for GJIKURIA viti 2014
  Monitor treasury transaction for GJIKURIA viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for GJIKURIA viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for ALBAVIA viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ALBAVIA viti 2014
  Monitor treasury transaction for ALBAVIA viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ALBAVIA viti 2019-2020

  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement
  Technical Specifications
  Tender Standard Documents (TSD) Draft Contract
  Decision of the Public Procurement Commission (PPC)
  Bill of Quantities
  Announcement of Winner
  Announcement of Contract Signing Buletini Nr. 3 datë 11 Janar 2021
  Grafik Punimesh

  Projekt Teknik

  Relacion Arkitektonik

  Relaion Teknik

  Projektim - Shetitore Livadhe - Shtator 2020

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data