Open Procurement Albania

Ndërhyrje në zona historike për forcimin e potecialit turistik, kala, ura, qendra historike, pazare, fasada, etj (rajoni 1 dhe 2) - Restaurimi i urës së mesit, Ndriçimi kalave Durrës, Lezhë dhe Itenerari Kulturor Gjurmët Fishtiane

District
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Ndërhyrje në zona historike për forcimin e potecialit turistik, kala, ura, qendra historike, pazare, fasada, etj (rajoni 1 dhe 2) - Restaurimi i urës së mesit, Ndriçimi kalave Durrës, Lezhë dhe Itenerari Kulturor Gjurmët Fishtiane
Reference No. REF-50105-11-16-2022
CPV Code
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 124,477,691
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Re-Proclaimed and Signed the Contract
Tender Announcement Date 17-11-2022
Opening Date for Submission of Bids 17-11-2022
Closing Date for Submission of Bids 05-12-2022
Sector
No. of Bidders 10
Bidders 1.“ALB TIEFBAU” sh.p.k
2.BOE “B-93” shpk., & “AURORA KONSTRUKSION” shpk & “JOGI” shpk
3.BOE “Eurondërtimi 2000” shpk & ''K.A.E.XH.'' shpk
4.BOE “BE – IS” sh.p.k & “AGI KONS”
5. “LEON KONSTRUKSION” shpk
6.BOE “MF INVEST GROUP” shpk & “MANE/S” shpk
7.BOE “NDERTUESI 2014” shpk & “NIKA” shpk
8.BOE “PROGEEN”sh.p.k., & “GEN RED” sh.p.k
9. BOE “Rroku GUEST” shpk., & “KARL GEGA KONSTRUKSION" shpk
10.“SIRETA 2F” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ALB TIEFBAU SHPK -
 • The winning bid ALL without vat 102,647,735
  Bidder Announcement date 14-12-2022
  Contract date 22-12-2022
  Contract Value including VAT 102,647,735
  Contract Milestones Due Dates 12 muaj
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem:
  - BOE “Eurondertim 2000” shpk & “Kaexh” shpk, per arsye:
  -nuk plotëson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në mënyrë kumulative sa shuma e objekteve ku ka ofertuar per procedura prokurimi te shpallura nga FSHZH pasi keto kapacitete jane deklaruar ne kete procedure, konkretisht nga OE “Kaexh” shpk sikurse edhe ne proceduren “Ndërhyrja Rigjenerimi Urban në Fshatra me potencial Turisitik (Fushë-Studen, Sutaj, Seferan etj)” per te cilen ky operator eshte vlerësuar në vend të pare. Gjithashtu, operatori ekonomik “Eurondertim 2000” shpk, nuk ploteson kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DST per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme” a) Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së për llogaritur të kontratës që prokurohet, të realizuar nga operatori ekonomik gjatë pese viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedures së prokurimit ose b) Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë pese viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit është në një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet, ne baze te perqindjes se marre persiper ne kete bashkim operatoresh.
  Cancellation reason
  Notes Vlera e kontrates eshte pa TVSH.
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for ALB TIEFBAU SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ALB TIEFBAU SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for ALB TIEFBAU SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ALB TIEFBAU SHPK viti 2019-2020

  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement
  Technical Specifications
  Tender Standard Documents (TSD) Draft Contract
  Bill of Quantities
  Announcement of Winner
  Announcement of Contract Signing Buletini Nr. 4 datë 16 Janar 2023
  Projekti i Instalimeve elektrike
  Grafiku i Punimeve 1
  Grafiku i Punimeve 2
  Grafiku i Punimeve 3
  Relacion Teknik
  Raport Teknik 1
  Raport Teknik 2
  Raport Sizmiologjik
  Raport Permbledhes

  Ndërhyrje në zona historike për forcimin e potecialit turistik, kala, ura, qendra historike, pazare, fasada, etj (rajoni 1 dhe 2) - Restaurimi i urës së mesit, Ndriçimi kalave Durrës, Lezhë dhe Itenerari Kulturor Gjurmët Fishtiane

  District
  Loan No
  Source of Loan/Financed by:
  Loan Amount by Currency
  Project Title
  Description of the Project
  Tender object Ndërhyrje në zona historike për forcimin e potecialit turistik, kala, ura, qendra historike, pazare, fasada, etj (rajoni 1 dhe 2) - Restaurimi i urës së mesit, Ndriçimi kalave Durrës, Lezhë dhe Itenerari Kulturor Gjurmët Fishtiane
  Reference No. REF-44146-10-01-2022
  CPV Code
  Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 124,477,691
  Type of Contract
  Procurement Method Open Procedure
  Stage Procedure Cancelled Procurement
  Tender Announcement Date 03-10-2022
  Opening Date for Submission of Bids 03-10-2022
  Closing Date for Submission of Bids 18-10-2022
  Sector
  No. of Bidders 6
  Bidders 1.BOE “NIKA” sh.p.k & “NDERTUESI 2014” sh.p.k
  2.BOE “MF INVEST GROUP” sh.p.k & “MANE/S” sh.p.k
  3.”LEON KONSTRUKSION” sh.p.k
  4.“ARIFAJ” sh.p.k
  5.“ALB TIEFBAU” sh.p.k
  6.BOE “Rroku GUEST” sh.p.k & “KARL GEGA KONSTRUKSION” sh.p.k & “B.M-Konstruksion” sh.p.k

  Operatori ekonomik fitues eshte:
  -BOE “NIKA” sh.p.k & “NDERTUESI 2014” sh.p.k- 72,933,955 Leke
  Successful Bidder /Supplier / Provider
  The winning bid ALL without vat 72,933,955
  Bidder Announcement date 25-10-2022
  Contract date
  Contract Value including VAT
  Contract Milestones Due Dates 12 muaj
  Appeals Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1.“ALB TIEFBAU” sh.p.k, per arsye:
  - nuk ka paraqitur ofertë financiare dhe dokumentet e kërkuara ne DST për të vertetuar kapacitetin teknik, financiar dhe profesional.

  2. BOE “Rroku GUEST” sh.p.k & “KARL GEGA KONSTRUKSION” sh.p.k & “B.M-Konstruksion” sh.p.k, per arsye:
  -nuk përmbush Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës “2.3.2 Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë bazuar në formatin e miratuar me Vendim të Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, e cila duhet te përfshije te gjitha kategoritë sipas përcaktimeve në DST per kete procedure prokurimi. Konkretisht asnje anetar i bashkimit te Operatorev ekonomikë, nuk permbushin kategorin N.S- 14 B sipas percaktimeve ne DST dhe nuk kane paraqitur marreveshje bashkepunimi per kete bashkepunim. Nuk plotesojnë Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DST per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme” a) Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së për llogaritur të kontratës që prokurohet, të realizuar nga operatori ekonomik gjatë pese viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedures së prokurimit ose b) Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë pese viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit është në një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet, ne baze te perqindjes se marre persiper
  Cancellation reason Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 98, pika 1:
  b) Nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme.
  Notes
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for ALB TIEFBAU SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ALB TIEFBAU SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for ALB TIEFBAU SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ALB TIEFBAU SHPK viti 2019-2020

  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement
  Technical Specifications
  Tender Standard Documents (TSD) Draft Contract
  Constructive Report
  Announcement of Winner
  Announcement of Contract Signing
  Raporti dhe Specifikmet Teknike (Projekt i instalimeve elektrike)
  Grafiku i Punimeve 1
  Grafiku i Punimeve 2
  Raport Permbledhes
  Projekt Teknik
  Relacion Teknik

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data