Open Procurement Albania

Ndërhyrje në zona historike për forcimin e potecialit turistik, kala, ura, qendra historike, pazare, fasada, etj (rajoni 1 dhe 2) - Restaurimi i urës së mesit, Ndriçimi kalave Durrës, Lezhë dhe Itenerari Kulturor Gjurmët Fishtiane

Qarkun
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Ndërhyrje në zona historike për forcimin e potecialit turistik, kala, ura, qendra historike, pazare, fasada, etj (rajoni 1 dhe 2) - Restaurimi i urës së mesit, Ndriçimi kalave Durrës, Lezhë dhe Itenerari Kulturor Gjurmët Fishtiane
Nr. Reference REF-50105-11-16-2022
Kodi CPV
Vlera / Fondi Limit 124,477,691
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Rishpallje me Lidhje Kontrate
Data e Njoftimit te Tenderit 17-11-2022
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 17-11-2022
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 05-12-2022
Sektori
Nr. i Operatoreve Konkurues 10
Operatore Konkurues 1.“ALB TIEFBAU” sh.p.k
2.BOE “B-93” shpk., & “AURORA KONSTRUKSION” shpk & “JOGI” shpk
3.BOE “Eurondërtimi 2000” shpk & ''K.A.E.XH.'' shpk
4.BOE “BE – IS” sh.p.k & “AGI KONS”
5. “LEON KONSTRUKSION” shpk
6.BOE “MF INVEST GROUP” shpk & “MANE/S” shpk
7.BOE “NDERTUESI 2014” shpk & “NIKA” shpk
8.BOE “PROGEEN”sh.p.k., & “GEN RED” sh.p.k
9. BOE “Rroku GUEST” shpk., & “KARL GEGA KONSTRUKSION" shpk
10.“SIRETA 2F” shpk
Operator Ekonomik Kontraktues
 • ALB TIEFBAU SHPK -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 102,647,735
  Data e shpalljes se fituesit 14-12-2022
  Data e lidhjes se kontrates 22-12-2022
  Vlera e Kontrates me TVSH 102,647,735
  Kohezgjatja e Kontrates 12 muaj
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem:
  - BOE “Eurondertim 2000” shpk & “Kaexh” shpk, per arsye:
  -nuk plotëson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në mënyrë kumulative sa shuma e objekteve ku ka ofertuar per procedura prokurimi te shpallura nga FSHZH pasi keto kapacitete jane deklaruar ne kete procedure, konkretisht nga OE “Kaexh” shpk sikurse edhe ne proceduren “Ndërhyrja Rigjenerimi Urban në Fshatra me potencial Turisitik (Fushë-Studen, Sutaj, Seferan etj)” per te cilen ky operator eshte vlerësuar në vend të pare. Gjithashtu, operatori ekonomik “Eurondertim 2000” shpk, nuk ploteson kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DST per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme” a) Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së për llogaritur të kontratës që prokurohet, të realizuar nga operatori ekonomik gjatë pese viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedures së prokurimit ose b) Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë pese viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit është në një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet, ne baze te perqindjes se marre persiper ne kete bashkim operatoresh.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime Vlera e kontrates eshte pa TVSH.
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALB TIEFBAU SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALB TIEFBAU SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALB TIEFBAU SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALB TIEFBAU SHPK viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Specifikime Teknike
  Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
  Preventiv
  Njoftim per Shpallje Fituesi
  Njoftim per Lidhje Kontrate Buletini Nr. 4 datë 16 Janar 2023
  Projekti i Instalimeve elektrike
  Grafiku i Punimeve 1
  Grafiku i Punimeve 2
  Grafiku i Punimeve 3
  Relacion Teknik
  Raport Teknik 1
  Raport Teknik 2
  Raport Sizmiologjik
  Raport Permbledhes

  Ndërhyrje në zona historike për forcimin e potecialit turistik, kala, ura, qendra historike, pazare, fasada, etj (rajoni 1 dhe 2) - Restaurimi i urës së mesit, Ndriçimi kalave Durrës, Lezhë dhe Itenerari Kulturor Gjurmët Fishtiane

  Qarkun
  Kredia Nr
  Burimi i Kredise/Financuar nga
  Vlera e Kredise sipas Monedhes
  Titulli i Projektit
  Pershkrim i Projektit
  Objekti i Tenderit Ndërhyrje në zona historike për forcimin e potecialit turistik, kala, ura, qendra historike, pazare, fasada, etj (rajoni 1 dhe 2) - Restaurimi i urës së mesit, Ndriçimi kalave Durrës, Lezhë dhe Itenerari Kulturor Gjurmët Fishtiane
  Nr. Reference REF-44146-10-01-2022
  Kodi CPV
  Vlera / Fondi Limit 124,477,691
  Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
  Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
  Statusi i Tenderit Anuluar Procedura
  Data e Njoftimit te Tenderit 03-10-2022
  Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 03-10-2022
  Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 18-10-2022
  Sektori
  Nr. i Operatoreve Konkurues 6
  Operatore Konkurues 1.BOE “NIKA” sh.p.k & “NDERTUESI 2014” sh.p.k
  2.BOE “MF INVEST GROUP” sh.p.k & “MANE/S” sh.p.k
  3.”LEON KONSTRUKSION” sh.p.k
  4.“ARIFAJ” sh.p.k
  5.“ALB TIEFBAU” sh.p.k
  6.BOE “Rroku GUEST” sh.p.k & “KARL GEGA KONSTRUKSION” sh.p.k & “B.M-Konstruksion” sh.p.k

  Operatori ekonomik fitues eshte:
  -BOE “NIKA” sh.p.k & “NDERTUESI 2014” sh.p.k- 72,933,955 Leke
  Operator Ekonomik Kontraktues
  Oferta fituese Leke pa TVSH 72,933,955
  Data e shpalljes se fituesit 25-10-2022
  Data e lidhjes se kontrates
  Vlera e Kontrates me TVSH
  Kohezgjatja e Kontrates 12 muaj
  Ankesa Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1.“ALB TIEFBAU” sh.p.k, per arsye:
  - nuk ka paraqitur ofertë financiare dhe dokumentet e kërkuara ne DST për të vertetuar kapacitetin teknik, financiar dhe profesional.

  2. BOE “Rroku GUEST” sh.p.k & “KARL GEGA KONSTRUKSION” sh.p.k & “B.M-Konstruksion” sh.p.k, per arsye:
  -nuk përmbush Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës “2.3.2 Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë bazuar në formatin e miratuar me Vendim të Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, e cila duhet te përfshije te gjitha kategoritë sipas përcaktimeve në DST per kete procedure prokurimi. Konkretisht asnje anetar i bashkimit te Operatorev ekonomikë, nuk permbushin kategorin N.S- 14 B sipas percaktimeve ne DST dhe nuk kane paraqitur marreveshje bashkepunimi per kete bashkepunim. Nuk plotesojnë Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DST per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme” a) Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së për llogaritur të kontratës që prokurohet, të realizuar nga operatori ekonomik gjatë pese viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedures së prokurimit ose b) Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë pese viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit është në një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet, ne baze te perqindjes se marre persiper
  Arsyeja e Anulimit Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 98, pika 1:
  b) Nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme.
  Shenime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALB TIEFBAU SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALB TIEFBAU SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALB TIEFBAU SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALB TIEFBAU SHPK viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Specifikime Teknike
  Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
  Relacion Konstruktiv
  Njoftim per Shpallje Fituesi
  Njoftim per Lidhje Kontrate
  Raporti dhe Specifikmet Teknike (Projekt i instalimeve elektrike)
  Grafiku i Punimeve 1
  Grafiku i Punimeve 2
  Raport Permbledhes
  Projekt Teknik
  Relacion Teknik

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data