Open Procurement Albania

Ndërhyrje në zona historike për forcimin e potecialit turistik, kala, ura, qendra historike, pazare, fasada, etj (rajoni 1 dhe 2) - Restaurimi i urës së mesit, Ndriçimi kalave Durrës, Lezhë dhe Itenerari Kulturor Gjurmët Fishtiane

Qarkun
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Ndërhyrje në zona historike për forcimin e potecialit turistik, kala, ura, qendra historike, pazare, fasada, etj (rajoni 1 dhe 2) - Restaurimi i urës së mesit, Ndriçimi kalave Durrës, Lezhë dhe Itenerari Kulturor Gjurmët Fishtiane
Nr. Reference REF-44146-10-01-2022
Kodi CPV
Vlera / Fondi Limit 124,477,691
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Anuluar Procedura
Data e Njoftimit te Tenderit 03-10-2022
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 03-10-2022
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 18-10-2022
Sektori
Nr. i Operatoreve Konkurues 6
Operatore Konkurues 1.BOE “NIKA” sh.p.k & “NDERTUESI 2014” sh.p.k
2.BOE “MF INVEST GROUP” sh.p.k & “MANE/S” sh.p.k
3.”LEON KONSTRUKSION” sh.p.k
4.“ARIFAJ” sh.p.k
5.“ALB TIEFBAU” sh.p.k
6.BOE “Rroku GUEST” sh.p.k & “KARL GEGA KONSTRUKSION” sh.p.k & “B.M-Konstruksion” sh.p.k
Operator Ekonomik Kontraktues
Oferta fituese Leke pa TVSH 72,933,955
Data e shpalljes se fituesit 25-10-2022
Data e lidhjes se kontrates
Vlera e Kontrates me TVSH
Kohezgjatja e Kontrates 12 muaj
Ankesa Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
1.“ALB TIEFBAU” sh.p.k, per arsye:
- nuk ka paraqitur ofertë financiare dhe dokumentet e kërkuara ne DST për të vertetuar kapacitetin teknik, financiar dhe profesional.

2. BOE “Rroku GUEST” sh.p.k & “KARL GEGA KONSTRUKSION” sh.p.k & “B.M-Konstruksion” sh.p.k, per arsye:
-nuk përmbush Kriteret e Veçanta të Kualifikimit sipas pikës “2.3.2 Operatori ekonomik duhet të paraqesë licencën profesionale të shoqërisë, të vlefshme për zbatimin e punimeve objekt kontrate, lëshuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë bazuar në formatin e miratuar me Vendim të Keshillit të Ministrave Nr. 42 datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, e cila duhet te përfshije te gjitha kategoritë sipas përcaktimeve në DST per kete procedure prokurimi. Konkretisht asnje anetar i bashkimit te Operatorev ekonomikë, nuk permbushin kategorin N.S- 14 B sipas percaktimeve ne DST dhe nuk kane paraqitur marreveshje bashkepunimi per kete bashkepunim. Nuk plotesojnë Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DST per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme” a) Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 50% e vlerës së për llogaritur të kontratës që prokurohet, të realizuar nga operatori ekonomik gjatë pese viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedures së prokurimit ose b) Punë të ngjashme deri në një kufi ku vlera monetare totale e punëve të kryera e marrë së bashku gjatë pese viteve të fundit nga data e zhvillimit të procedurës së prokurimit është në një vlerë jo më të vogël se dyfishi i vlerës limit të kontratës që prokurohet, ne baze te perqindjes se marre persiper
Arsyeja e Anulimit Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 98, pika 1:
b) Nuk është dorëzuar asnjë ofertë e përshtatshme.
Shenime
Transaksione Thesari
Publikimi ne Buletin
Njoftim per Shpallje Tenderi
Specifikime Teknike
Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
Relacion Konstruktiv
Njoftim per Shpallje Fituesi
Njoftim per Lidhje Kontrate
Raporti dhe Specifikmet Teknike (Projekt i instalimeve elektrike)
Grafiku i Punimeve 1
Grafiku i Punimeve 2
Raport Permbledhes
Projekt Teknik
Relacion Teknik

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data