Open Procurement Albania

Mbikëqyrja e punimeve “Ndërtimi dhe rikonstruksioni i infrastrukturës publike në zonat e reja të shpallura për zhvillim të detyruar.

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Pamundesi kohore per pergatitje te nje oferte (oferte teknike plus dokumentacion
 • Afat i pamjaftueshem sipas kritereve ligjore te percaktuara ne nenin 43 te ligjit 9643 "Per Prokurimin Publik" i ndryshuar

Qarkun Tirane-Lezha-Durres
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga Burimi i Financimit: Fondi i Rindërtimit ne Buxhetin e Shtetit.
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit Programi i Rindërtimit
Pershkrim i Projektit Programi i Rindërtimit është Program i Qeverisë Shqiptare, iniciuar pas Tërmetit të datës 26 Nëntor 2019. Ky program parashikon ndërtime të reja dhe rikonstruksione të objekteve dhe infrastrukturës urbane pas vlerësimit të dëmeve për shkak të Tërmetit.
Qeveria Shqiptare Organizoi në bashkëpunim me partnerët në datën 17 shkurt 2020 një Konferencë Donatorësh në Bruksel, ku deklarohet e garantuar një ndihmë prej 1.15 bilion Euro nga dhurime, asistenca, grantet, dhe kreditë e buta. Këto fonde dhe të tjera të garantuara përmes borxhit publik, do të përdoren për Programin e Rindërtimit. Programi i Rindërtimit parashikohet të realizohet përmes Zhvillimit të Zonave të Reja për Zhvillim të Detyruar; Ndërtimit në Infrastrukturë Urbane; Blerjes së Stok Banesa; Grante për Rindërtim dhe Rimëkëmbje sociale.
Një pjesë e mirë e prokurimeve dhe kontraktimeve për Rindërtim Objektesh do të bëhet nga autoritetet prokuruese Fondi Shqiptar për Zhvillim dhe Bashkia Tiranë.

Lexo Dokumentin mbi Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Njihuni me rregullime Ligjore Programi i Rindërtimit.
Objekti i Tenderit Mbikëqyrja e punimeve “Ndërtimi dhe rikonstruksioni i infrastrukturës publike në zonat e reja të shpallura për zhvillim të detyruar.
Fondi/ kostoja e pritshme e kontratës: 31,306,250 (tridhjetë e një milion e treqind e gjashtë mijë e dyqind e pesëdhjetë) lekë pa tvsh.
Buxheti i vënë në dispozicion për vitin 2020 është është 6,261,250 lekë pa TVSH.
Nr. Reference REF-58253-05-15-2020
Kodi CPV
71247000-1 - Mbikëqyrja e punës së ndërtimit,
Vlera / Fondi Limit 31,306,250
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Kufizuar
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 18-05-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 18-05-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 28-05-2020
Sektori Mbikëqyrje Punimesh
Nr. i Operatoreve Konkurues
Operatore Konkurues • Faza 1: Përzgjedhja e Operatorëve Ekonomikë :

1. “A&E Engineering” sh.p.k,
2. “Ave Consulting” sh.p.k & “D& C Partners” sh.p.k & “ER – NO” sh.p.k
3. “Arabel-Studio” & “KKG Project” sh.p.k & GR Albania sh.p.k
4. “Archispace” sh.p.k & “I T M” sh.p.k
5. “C.E.C Group” sh.p.k & “ELBA “sh.p.k,
6. “Derbi-E” sh.p.k & “ZENIT & CO” sh.p.k
7. “Transport Highway Consulting” sh.p.k. & “Erald-G” sh.p.k K36306784
8. “G B Civil Engineering” L51825011V & “Studio Services K - SA" sh.p.k
9. “Gjeokonsult & Co” sh.p.k
10. “HMK - Consulting” sh.p.k & “Elite Studio” sh.p.k
11. “Instituti Dekliada - Alb” sh.p.k
12. “Instituti i Konsulences Ne Ndertim "IKN" sh.p.k & GEOSAT GROUP sh.p.k
13. “Net-Group” sh.p.k

Në fazën e II konkurohet me ofertë për kontrata (mini konkurse) dhe në bazë të ofertës të paraqitur për autoritetin zgjidhen Kontraktorët e sukseshëm dhe lidhen Kontratat në Bazë të Marveshjes Kuadër.
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Erald - G” sh.p.k - Transport Highway consulting” sh.p.k -
 • Instituti Dekliada – Alb -
 • Derbi –E - Zenit & Co -
 • A V E CONSULTING - D& C PARTNERS - ER - NO -
 • Gjeokonsult & Co SHPK -
 • HMK - Consulting - ELITE STUDIO -
 • NET-GROUP -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit 08-09-2020
  Data e lidhjes se kontrates
  Vlera e Kontrates me TVSH
  Kohezgjatja e Kontrates Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kudër do të jetë 24 muaj.
  Kohëzgjatja e kontratës/kontratave do të jetë 10 muaj nga momenti i lidhjes ose me afat me të shkurtër në varësi të veçantisë në varësi të veçantisë së objektit.
  Ankesa
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime Me Njoftim Zyrtar ne Buletinin e Posaçëm Nr. 64 datë 3 Shtator 2020, Autoriteti Kontraktor ka njoftuar si fituesit për kontratat (Minikonkurset) e Kësaj Marrëveshje Kuadër si me poshte:

  Minikonkursi 1: “Mbikëqyrjen e punimeve për ndërtimin e Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës Fushë Krujë Zona 1”, Njësia Administrative Fushë-Krujë, Bashkia Krujë
  Fondi limit i minikonkursit 2,999,403 lekë pa TVSH.
  Oferta fituese e Minikonkursit: 2,671,823 lekë pa TVSH
  Operatori Fitues i Minikonkursit: HMK - Consulting” sh.p.k & “Elite Studio” sh.p.k

  _____________________________________________
  Minikonkursi 2: Mbikëqyrja e punimeve: “Ndërtimi i infrastrukturës, rrugore, dhe urbane në përputhje me planin e detyruar vendor të Zonës 1, Kavaje”, Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë.
  Fondi Limit i Minikonkursit: 1,304,722 lekë pa TVSH
  Oferta fituese e Minikonkursit: 1,145,400 lekë pa TVSH
  Operatori Fitues i Minikonkursit: Derbi-E” sh.p.k & “ZENIT & CO” sh.p.k

  _____________________________________________
  Minikonkursi 3: Mbikëqyrja e punimeve: “Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës 1, Njësia Administrative Bubq”, Njësia Administrative Bubq, Bashkia Kruje.
  Fondi Limit i Minikonkursit: 2,090,641 lekë pa TVSH.
  Oferta fituese e Minikonkursit: 1,829,311 lekë pa TVSH.
  Operatori Fitues i Minikonkursit: Net-Group” sh.p.k.

  _____________________________________________
  Minikonkursi 4: Mbikëqyrja e punimeve: “Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës 1, Njësia Administrative Thumane”, Njësia Administrative Thumane, Bashkia Kruje.
  Fondi Limit i Minikonkursit: 3,486,413 lekë pa TVSH.
  Oferta fituese e Minikonkursit: 3,068,620 lekë pa TVSH.
  Operatori Fitues i Minikonkursit: • Instituti Dekliada – Alb

  _____________________________________________
  Minikonkursi 5: Mbikëqyrja e punimeve: “Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës Vorë, Njësia Administrative Vorë, Bashkia Vorë.
  Fondi Limit i Minikonkursit: 2,085,687lekë pa TVSH.
  Oferta fituese e Minikonkursit: 1,831,517 lekë pa TVSH.
  Operatori Fitues i Minikonkursit: Erald – G sh.p.k & Transport Highway Consulting” shpk

  _____________________________________________
  Minikonkursi 6: Mbikëqyrja e punimeve: “Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës per zhvillim Shijak”, Njësia Administrative Shijak, Bashkia Shijak
  Fondi Limit i Minikonkursit: 1,525,928 lekë pa TVSH.
  Oferta fituese e Minikonkursit: Gjeokonsult & Co shpk” shpk
  Operatori Fitues i Minikonkursit: 1,331,447 lekë pa TVSH.

  _____________________________________________
  Minikonkursi 7: Mbikëqyrja e punimeve: “Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës 1, Njësia Administrative Durres, Bashkia Durres.
  Fondi Limit i Minikonkursit: 1,835,457 lekë pa TVSH.
  Oferta fituese e Minikonkursit: 1,607,607 lekë pa TVSH.
  Operatori Fitues i Minikonkursit: _____________________________________________
  AIS ka monitoruar procedurat dhe ka njoftuar publikisht mbi konstatimet mbi shkeljet ligjore.

  Tender Programi i Rindërtimit, Pjesa e Mbështetur nga Buxheti i Shtetit ( Publikuar ne 18/03/2020) .
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Instituti Dekliada – Alb viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Instituti Dekliada – Alb viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Instituti Dekliada – Alb viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Instituti Dekliada – Alb viti 2019-2020

  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Gjeokonsult & Co SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Gjeokonsult & Co SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Gjeokonsult & Co SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Gjeokonsult & Co SHPK viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes KuaderREF-58253-05-15-2020
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
  Njoftim per Shpallje Fituesi Buletini i Posaçëm Nr. 67 datë 8 Shtator 2020
  Njoftim per Lidhje Kontrate
  Ligj Nr. 97/2019 Për Miratimin e Aktit Normativ, me Fuqinë e Ligjit, Nr. 9, Datë 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore”

  Akt Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore

  Ligj Nr. 88/ 2019 Për Buxhetin e Vitit 2020

  VKM Nr.307, Datë 16.04.2020 “Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit për Financimin e Rikonstruksionit dhe të Ndërtimit të Infrastrukturës Publike, në Funksion të Rindërtimit të Banesave Individuale dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese”..

  VKM Nr. 44, datë 22.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim në Njësinë Administrative Thumanë, Bashkia Krujë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

  VKM Nr. 45, datë 22.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Shijak, Bashkia Shijak, Dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

  VKM Nr. 61, datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Bubq, Bashkia Krujë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

  VKM Nr. 62, Datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

  VKM Nr. 63, datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Fushë-Krujë, Bashkia Krujë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

  VKM Nr. 64, Datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

  VKM Nr. 65, datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Laç, Bashkia Kurbin, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

  VKM Nr. 66, datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Vorë, Bashkia Vorë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

  VKM Nr. 129, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim, në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

  VKM Nr. 130, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim, në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

  VKM Nr. 131, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim, në Njësinë Administrative Golem, Bashkia Kavajë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

  VKM Nr. 132, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim, në Njësinë Administrative Krujë, Bashkia Krujë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

  VKM Nr. 133, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Lezhë, Bashkia Lezhë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

  VKM Nr. 134, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Lezhë, Bashkia Lezhë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

  VKM Nr. 135, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Marikaj, Bashkia Vorë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

  VKM Nr.359, datë 4.5.2020 Për Shpronësimin, për Interes Publik, të Pronarëve të Pasurive të Paluajtshme, Pronë Private,dhe Shkëmbimin e Pronës, në Funksion Të Procesit Të Rindërtimit, Për Shpalljen e Zonës së re Për Zhvillim, në Njësinë Administrative Laç, Bashkia Kurbin

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data