Open Procurement Albania

Hartimi i projekteve për ndërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat), në zonat e shpallura për zhvillim të detyruar”, në bashkitë Durrës, Kavajë, Kamzë, Mirditë, Krujë, Kurbin, Lezhë, Shijak dhe Vorë. (Programi i Rindertimit) .

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

  • Pamundesi kohore per pergatitje te nje oferte (oferte teknike plus dokumentacion
  • Afat i pamjaftueshem sipas kritereve ligjore te percaktuara ne nenin 43 te ligjit 9643 "Per Prokurimin Publik" i ndryshuar

Qarkun Tirane-Lezha-Durres
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit Programi i Rindërtimit
Pershkrim i Projektit Programi i Rindërtimit është Program i Qeverisë Shqiptare, iniciuar pas Tërmetit të datës 26 Nëntor 2019. Ky program parashikon ndërtime të reja dhe rikonstruksione të objekteve dhe infrastrukturës urbane pas vlerësimit të dëmeve për shkak të Tërmetit.
Qeveria Shqiptare Organizoi në bashkëpunim me partnerët në datën 17 shkurt 2020 një Konferencë Donatorësh në Bruksel, ku deklarohet e garantuar një ndihmë prej 1.15 bilion Euro nga dhurime, asistenca, grantet, dhe kreditë e buta. Këto fonde dhe të tjera të garantuara përmes borxhit publik, do të përdoren për Programin e Rindërtimit. Programi i Rindërtimit parashikohet të realizohet përmes Zhvillimit të Zonave të Reja për Zhvillim të Detyruar; Ndërtimit në Infrastrukturë Urbane; Blerjes së Stok Banesa; Grante për Rindërtim dhe Rimëkëmbje sociale.
Një pjesë e mirë e prokurimeve dhe kontraktimeve për Rindërtim Objektesh do të bëhet nga autoritetet prokuruese Fondi Shqiptar për Zhvillim dhe Bashkia Tiranë.

Lexo Dokumentin mbi Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Njihuni me rregullime Ligjore Programi i Rindërtimit.
Objekti i Tenderit Hartimi i projekteve për ndërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat), në zonat e shpallura për zhvillim të detyruar”, në bashkitë Durrës, Kavajë, Kamzë, Mirditë, Krujë, Kurbin, Lezhë, Shijak dhe Vorë. (Programi i Rindertimit).

Fondi limit / vlera e përafërt e marrëveshjes kuadër: 254,159,368 (dyqind e pesëdhjetë e katër milion e njëqind e pesëdhjetë e nëntë mijë e treqind e gjashtëdhjetë e tetë) lekë pa tvsh. Buxheti i vënë në dispozicion për vitin 2020 është 254 159 368 lekë pa TVSH.
Burimi i Financimit: Fondi i Rindërtimit ne Buxhetin e Shtetit.

Objekti i marrëveshjes kuadër konsiston ne miratimin e lejeve të ndërtimit, hartimin e projekteve për përfshirë kostot për shërbime të rilevimeve topografike, vlerësimin e ndikimit në mjedis dhe të shërbimeve gjeologjike që i takojnë nëntokës e punimeve në themel, për ndërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat), në zonat e shpallura për zhvillim të deturuar, në Durrës, Kavajë, Kamzë, Mirditë, Krujë, Kurbin, Lezhë, Shijak dhe Vorë.

Nr. Reference REF-66894-07-27-2020
Kodi CPV
22114311-5 - Projekte,
Vlera / Fondi Limit 254,159,368
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Kufizuar
Statusi i Tenderit Rishpallje me Njoftim Fituesi Minikonkursi
Data e Njoftimit te Tenderit 28-07-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 28-07-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 07-08-2020
Sektori
Nr. i Operatoreve Konkurues 23
Operatore Konkurues • Faza I - Përzgjedhja e Operatorëve Ekonomikë :

1. 6D – PLAN sh.p.k. & Lorenco &CO sh.p.k.
2. A&E Engineering sh.p.k. , & SON Engineering & Construction sh.p.k.
3. PNl -2001 sh.p.k, , & G&K sh.p.k. KS152 & D& C PARTNERS, & A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000
4. ABKONS sh.p.k. & Taulant sh.p.k.
5. Archispace sh.p.k. & ITM sh.p.k.
6. OE Arkonstudio sh.p.k.
7. OE Atelier 4 sh.p.k.
8. AVE CONSULTING sh.p.k. & Sferastudio sh.p.k. & Land & CO sh.p.k
9. C.E.C Group sh.p.k. & ELBA sh.p.k. & MF Invest Group sh.p.k,
10. Dea Studio sh.p.k. & Infrakonsult sh.p.k. & MVM Architecture, Construction & Development sh.p.k,
11. INSTITUTI DEKLIADA - ALB sh.p.k, & STUDIO-REBUS sh.p.k.
12. Derbi - E sh.p.k. & Zenit & CO sh.p.k.
13. Engineering Consulting Group sh.p.k. & Geosat Group sh.p.k. & Go - Green Studio sh.p.k,
14. HMK - Consulting sh.p.k. & ARABEL - STUDIO sh.p.k.
15. ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS sh.p.k. & HGH Engineering sh.p.k.
16. UTS 01 sh.p.k, & X-PLAN STUDIO sh.p.k. & SARP & LAB sh.p.k.
17. GJEOKONSULT & CO sh.p.k. & IRI sh.p.k.
18. KLODIODA sh.p.k, & SPHAERA sh.p.k.
19. NET-GROUP sh.p.k, & GERARD - A sh.p.k.
20. STUDIO B&L sh.p.k, & Agim Seranaj, & ZAVALANI Consulting, sh.p.k. & GEO Consulting & KEMEG Konstruksion sh.p.k & AR-MI PROJEKTIM MBIKEQYRJE sh.p.k.
21. J & F ARCHITECTURAL DESIGNER sh.p.k, & STUDIO SERVICES K - SA sh.p.k.
22. ERALD – G sh.p.k. & TRANSPORT HIGHWAY CONSULTING sh.p.k.
23. INFRATECH sh.p.k, & AGI KONS sh.p.k. & ARKIMADE sh.p.k.


Në fazën e II konkurohet me ofertë për kontrata (mini konkurse) dhe në bazë të ofertës të paraqitur për autoritetin zgjidhen Kontraktorët e sukseshëm dhe lidhen Kontratat në Bazë të Marrveshjes Kuadër.
Operator Ekonomik Kontraktues
Oferta fituese Leke pa TVSH
Data e shpalljes se fituesit 09-10-2020
Data e lidhjes se kontrates
Vlera e Kontrates me TVSH
Kohezgjatja e Kontrates Kohëzgjatja e kontratës/kontratave në kuadër të kësaj marrëveshje kuadër do të jetë në varësi të projektit të përcaktuar në termat e referencës por jo me shume se 3 muaj.
Ankesa
Arsyeja e Anulimit
Shenime Me Njoftim Zyrtar ne Buletinin e Posaçëm Nr. 84 datë 9 Tetor 2020, Buletini i Posaçëm Nr. 93 datë 30 Tetor 2020 dhe Nr. 9 datë 21 Janar 2021 , Autoriteti Kontraktor ka njoftuar si fituesit për disa nga Kontratat (Minikonkurset) e Kësaj Marrëveshje Kuadër :
- Minikonkursi Nr. 1 : Sherbime te projektimi per projektin teknik dhe marrjen e lejes se ndertimit per ndertesat njesi banimi (pallat) per 4 pallate pikesore sipas PDYV-se ne zonen e Durres”, Njësia Administrative Durres Bashkine Durres.
Fondi Limit i Minikonkursit: 2,391,767 lekë pa Tvsh.
Oferta fituese e Minikonkursit: 2,043,584 lekë pa Tvsh.
Operatori Fitues i Minikonkursit: Bashkimi i Operatoreve ekonomike Derbi - E sh.p.k. & Zenit & CO sh.p.k
__________________________________________
- Minikonkursi Nr. 2 : “Shërbime të projektimit të projektit teknik deri në pergatitjen e dokumetave për marrjen e Lejes së ndërtimit, aplikimit të lejes te cilet do te jene në dispozicion per plotesim dokumentash ne rast nevoje per 6,640.00 m2 njësi banimi (pallat) sistemimet e jashtme dhe lidhjet me infrastrukturen ne sherbim te projektit, zonat rekreative e terreneve sportive në zonen PDYZH Zona 1 Njesia Administrative Golem, Kavajë”, Njësia Administrative Golem, Bashkia Kavajë.
Fondi Limit i Minikonkursit: 2,123,465lekë pa Tvsh.
Oferta fituese e Minikonkursit: 1,729,548 lekë pa Tvsh.
Operatori Fitues i Minikonkursit: Bashkimi i Operatoreve ekonomike AVE CONSULTING sh.p.k. & Sferastudio sh.p.k. & Land & CO
__________________________________________
- Minikonkursi Nr. 3 : “Shërbime të projektimit të projektit teknik deri në pergatitjen e dokumetave për marrjen e Lejes së ndërtimit, aplikimit të lejes te cilet do të jenë në dispozicion per plotesim dokumentash ne rast nevoje per 41,886.00 m2 njësi banimi (pallat) sistemimet e jashtme dhe zonat rekreative e terreneve sportive në zonen PDYZH Zona 1 Kavajë”, Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë
Fondi Limit i Minikonkursit: 12,389,461 lekë pa Tvsh.
Oferta fituese e Minikonkursit: 10,331,847 lekë pa Tvsh.
Operatori Fitues i Minikonkursit: Bashkimi i Operatoreve ekonomike ABKONS sh.p.k. & Taulant sh.p.k.
__________________________________________
- Minikonkursi Nr. 4 : “Shërbime të projektimit të projektit teknik deri në pergatitjen e dokumetave për marrjen e Lejes së ndërtimit, aplikimit të lejes te cilet do të jenë në dispozicion per plotesim dokumentash ne rast nevoje për 12,529.70 m2 Zona 1 dhe 15,287.30 m2 Zona 2 njësi banimi (pallat) sistemimet e jashtme dhe zonat rekreative e terreneve sportive në zonen PDYZH Zona 1 dhe 2, Lezhë”, Njësia Administrative Lezhë, Bashkia Lezhë.
Fondi Limit i Minikonkursit: 9,932,331 lekë pa Tvsh.
Oferta fituese e Minikonkursit: 8,086,575 lekë pa Tvsh.
Operatori Fitues i Minikonkursit: Bashkimi i Operatoreve ekonomike PNl -2001 sh.p. k & G&K sh.p.k. & D& C PARTNERS, & A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000
__________________________________________
- Minikonkursi Nr. 5 : Shërbim projektimi per projektin teknik dhe marrjen e lejes së ndërtimit për ndërtesat njësi banimi (pallat) në përputhje me PDYV-në e zonës Bubq .
Fondi Limit i Minikonkursit: 1,948,938 lekë pa Tvsh.
Oferta fituese e Minikonkursit: 1,582,472 lekë pa Tvsh.
Operatori Fitues i Minikonkursit: Bashkimi i Operatoreve ekonomike J&F ARCHITECTURAL DESIGNER" sh.p. k, & “STUDIO SERVICES " K - SA"” sh.p.k.
__________________________________________
- Minikonkursi Nr. 6 : “Shërbime të projektimit të projektit teknik deri në pergatitjen e dokumetave për marrjen e Lejes së ndërtimit, aplikimit të lejes te cilet do të jenë në dispozicion per plotesim dokumentash ne rast nevoje për 12,529.70 m2 Zona 1 dhe 15,287.30 m2 Zona 2 njësi banimi (pallat) sistemimet e jashtme dhe zonat rekreative e terreneve sportive në zonen PDYZH Zona 1 dhe 2, Lezhë”, Njësia Administrative Lezhë, Bashkia Lezhë.
Fondi Limit i Minikonkursit: 3,316,614 lekë pa Tvsh.
Oferta fituese e Minikonkursit: 3,100,000 lekë pa Tvsh.
Operatori Fitues i Minikonkursit: Bashkimi i Operatoreve ekonomike Dea Studio” sh.p.k. & “Infrakonsult” sh.p.k. & “MVM Architecture, Construction & Development” sh.p.k
__________________________________________
- Minikonkursi Nr. 7 : “Shërbime të projektimit të projektit teknik deri në pergatitjen e dokumetave për marrjen e Lejes së ndërtimit, aplikimit të lejes te cilet do të jenë në dispozicion per plotesim dokumentash ne rast nevoje për 12,529.70 m2 Zona 1 dhe 15,287.30 m2 Zona 2 njësi banimi (pallat) sistemimet e jashtme dhe zonat rekreative e terreneve sportive në zonen PDYZH Zona 1 dhe 2, Lezhë”, Njësia Administrative Lezhë, Bashkia Lezhë.
Fondi Limit i Minikonkursit: 5,352,791 lekë pa Tvsh.
Oferta fituese e Minikonkursit: 4,449,576 lekë pa Tvsh.
Operatori Fitues i Minikonkursit: Bashkimi i Operatoreve ekonomike UTS 01" sh.p. k, & “X-PLAN STUDIO” sh.p.k. & "SARP & LAB" sh.p.k.
__________________________________________
- Minikonkursi Nr. 8 : “Shërbime projektimi të projektit teknik deri në pergatitjen e dokumetave për marrjen e Lejes së ndërtimit, aplikimit të lejes dhe do të jenë në dispozicion per plotesim dokumentash ne rast nevoje, per 78,680 m2 njesi banimi (pallat) sistemimet e jashtme dhe zonat rekreative e terreneve sportive në zonen e PDYZH -Shijak”, Njësia Administrative Shijak, Bashkia Shijak.
Fondi Limit i Minikonkursit: 21,641,657 lekë pa Tvsh.
Oferta fituese e Minikonkursit: 18,302,494 lekë pa Tvsh.
Operatori Fitues i Minikonkursit: Bashkimi i Operatoreve ekonomike A&E Engineering” sh.p.k & “SON Engineering & Construction” sh.p.k.
__________________________________________
- Minikonkursi Nr. 9 : Sherbime te projektimi per projektin teknik dhe marrjen e lejes se ndertimit per 6 njesi banimi (pallat) sipas PDYV-se ne zonen Durres”
Fondi Limit i Minikonkursit: 4,428,854 lekë pa Tvsh.
Oferta fituese e Minikonkursit: 3,600,857 lekë pa Tvsh.
Operatori Fitues i Minikonkursit: Bashkimi i Operatoreve ekonomike INSTITUTI DEKLIADA - ALB & “STUDIO-REBUS”
__________________________________________
- Minikonkursi Nr. 10 : Sherbime te projektimi per projektin teknik dhe marrjen e lejes se ndertimit per 7 njesi banimi (pallat) sipas PDYV-se ne zonen Durres”
Fondi Limit i Minikonkursit: 5,046,625 lekë pa Tvsh.
Oferta fituese e Minikonkursit: 4,143,749 lekë pa Tvsh.
Operatori Fitues i Minikonkursit: Bashkimi i Operatoreve INSTITUTI DEKLIADA - ALB & “STUDIO-REBUS”
__________________________________________
- Minikonkursi Nr. 11 : Sherbime te projektimit per projektin teknik dhe marrjen e lejes se ndertimit per njesi banimi (pallat) sipas PDYV-se ne zonen Kruje”, Njësia Administrative Kruje, Bashkine Kruje.
Fondi Limit i Minikonkursit: 10,604,418 lekë pa Tvsh.
Oferta fituese e Minikonkursit: 8,797,362 lekë pa Tvsh.
Operatori Fitues i Minikonkursit: Bashkimi i Operatoreve ekonomike INFRATECH & “AGI KONS” sh.p.k. & “ARKIMADE sh.p.k
__________________________________________
- Minikonkursi Nr. 12 : Shërbime të projektimit për projektin teknik dhe marrjen e lejes se ndertimit per njesi banimi (pallat) sipas PDYV-së në zonen e re për zhvillim Manëz”, Njësia Administrative Manëz, Bashkia Durrës.
Fondi Limit i Minikonkursit: 9,957,315.97 lekë pa Tvsh.
Oferta fituese e Minikonkursit: 8,266,322 lekë pa Tvsh.
Operatori Fitues i Minikonkursit: Bashkimi i Operatoreve ekonomike “C.E.C Group” sh.p.k. ELBA” sh.p.k & “MF Invest Group” sh.p.k
__________________________________________
- Minikonkursi Nr. 13 : Sherbime te projektimit të projektit teknik dhe marrjen e lejes se ndertimit per njesi banimi (pallat) në zonen 4 Durres (Spitalle).
Fondi Limit i Minikonkursit: 30,264,003 lekë pa Tvsh.
Oferta fituese e Minikonkursit: 25,817,046 lekë pa Tvsh.
Operatori Fitues i Minikonkursit: Bashkimi i Operatoreve ekonomike GJEOKONSULT & CO” & “IRI”
__________________________________________
- Minikonkursi Nr. 14 : Shërbime të projektimit të projektit teknik dhe marrjen e lejes së ndërtimit për njësi banimi (pallat) në zonën e re për zhvillim Valias”, Njesia Administrative Valias, Bashkia Kamzë .
Fondi Limit i Minikonkursit: 12,147,641 lekë pa Tvsh.
Oferta fituese e Minikonkursit: 10,147,011 lekë pa Tvsh.
Operatori Fitues i Minikonkursit: Bashkimi i Operatoreve ekonomike HMK - Consulting & “ARABEL – STUDIO
__________________________________________
- Minikonkursi Nr. 15 : “Sherbime te projektimit per projektin teknik dhe marrjen e lejes se ndertimit per ndertesat njesi banimi (pallat) per 1 pallat pikesor sipas PDYV-se ne zonen 3 Durres.
Fondi Limit i Minikonkursit: 1,569,014 lekë pa Tvsh.
Oferta fituese e Minikonkursit: 1,273,855 lekë pa Tvsh.
Operatori Fitues i Minikonkursit: Bashkimi i Operatoreve ekonomike J&F ARCHITECTURAL DESIGNER" sh.p. k & STUDIO SERVICES K - SA" sh.p.k.
__________________________________________
Transaksione Thesari
Publikimi ne Buletin Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes KuaderREF-66894-07-27-2020
Njoftim per Shpallje Tenderi Buletini i Posaçëm Nr. 46 datë 28.07.2020
Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
Njoftim per Shpallje Fituesi Buletini i Posaçëm Nr. 84 datë 9 Tetor 2020
Njoftim per Lidhje Kontrate
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi Nr. 1
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi Nr. 2
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi Nr. 3
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi Nr. 4
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi Nr. 5
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi Nr. 6
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi Nr. 7
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi Nr. 8
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi Nr. 9
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi Nr. 10
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi Nr. 11
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi Nr. 12
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi Nr. 13
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi Nr. 14
Formulari i Njoftimit te Fituesit: Minikonkursi Nr. 15
____________________________________________________

Ligj Nr. 97/2019 Për Miratimin e Aktit Normativ, me Fuqinë e Ligjit, Nr. 9, Datë 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore”

Akt Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore

Ligj Nr. 88/ 2019 Për Buxhetin e Vitit 2020

VKM Nr.307, Datë 16.04.2020 “Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit për Financimin e Rikonstruksionit dhe të Ndërtimit të Infrastrukturës Publike, në Funksion të Rindërtimit të Banesave Individuale dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese”..

VKM Nr. 44, datë 22.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim në Njësinë Administrative Thumanë, Bashkia Krujë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 45, datë 22.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Shijak, Bashkia Shijak, Dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 61, datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Bubq, Bashkia Krujë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 62, Datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 63, datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Fushë-Krujë, Bashkia Krujë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 64, Datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 65, datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Laç, Bashkia Kurbin, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 66, datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Vorë, Bashkia Vorë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 129, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim, në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 130, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim, në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 131, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim, në Njësinë Administrative Golem, Bashkia Kavajë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 132, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim, në Njësinë Administrative Krujë, Bashkia Krujë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 133, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Lezhë, Bashkia Lezhë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 134, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Lezhë, Bashkia Lezhë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 135, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Marikaj, Bashkia Vorë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr.359, datë 4.5.2020 Për Shpronësimin, për Interes Publik, të Pronarëve të Pasurive të Paluajtshme, Pronë Private,dhe Shkëmbimin e Pronës, në Funksion Të Procesit Të Rindërtimit, Për Shpalljen e Zonës së re Për Zhvillim, në Njësinë Administrative Laç, Bashkia Kurbin

VKM Nr. 442, Datë 3.6.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim, në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 441, Datë 3.6.2020 Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit, miratuar në Buxhetin e vitit 2020, për Financimin e Hartimit të Projekteve për Miratimin e Lejeve të Ndërtimit, për Ndërtimin e Njësive të Banimit në Ndërtesa (Pallat), në Zonat e Shpallura për Zhvillim të Detyruar, në Bashkitë Durrës, Kavajë, Krujë, Kurbin, Lezhë, Shijak Dhe Vorë

VKM (botuar ne faqen e kryeministrisë) Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Vendimin Nr.441, Datë 3.6.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit, Miratuar në Buxhetin e Vitit 2020, për Financimin e Hartimit të Projekteve për Miratimin e Lejeve Të Ndërtimit, për Ndërtimin e Njësive të Banimit në Ndërtesa (Pallat), në Zonat e Shpallura për Zhvillim të Detyruar, në Bashkitë Durrës, Kavajë, Krujë, Kurbin, Lezhë, Shijak dhe Vorë”

Hartimi i projekteve per ndërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat), në zonat e shpallura për zhvillim të detyruar(Programi i Rindertimit) .

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

  • Pamundesi kohore per pergatitje te nje oferte (oferte teknike plus dokumentacion
  • Afat i pamjaftueshem sipas kritereve ligjore te percaktuara ne nenin 43 te ligjit 9643 "Per Prokurimin Publik" i ndryshuar

Qarkun Tirane-Lezha-Durres
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit Programi i Rindërtimit
Pershkrim i Projektit Programi i Rindërtimit është Program i Qeverisë Shqiptare, iniciuar pas Tërmetit të datës 26 Nëntor 2019. Ky program parashikon ndërtime të reja dhe rikonstruksione të objekteve dhe infrastrukturës urbane pas vlerësimit të dëmeve për shkak të Tërmetit.
Qeveria Shqiptare Organizoi në bashkëpunim me partnerët në datën 17 shkurt 2020 një Konferencë Donatorësh në Bruksel, ku deklarohet e garantuar një ndihmë prej 1.15 bilion Euro nga dhurime, asistenca, grantet, dhe kreditë e buta. Këto fonde dhe të tjera të garantuara përmes borxhit publik, do të përdoren për Programin e Rindërtimit. Programi i Rindërtimit parashikohet të realizohet përmes Zhvillimit të Zonave të Reja për Zhvillim të Detyruar; Ndërtimit në Infrastrukturë Urbane; Blerjes së Stok Banesa; Grante për Rindërtim dhe Rimëkëmbje sociale.
Një pjesë e mirë e prokurimeve dhe kontraktimeve për Rindërtim Objektesh do të bëhet nga autoritetet prokuruese Fondi Shqiptar për Zhvillim dhe Bashkia Tiranë.

Lexo Dokumentin mbi Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Njihuni me rregullime Ligjore Programi i Rindërtimit.
Objekti i Tenderit Hartimi i projekteve per ndërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat), në zonat e shpallura për zhvillim të detyruar (Programi i Rindertimit) .

Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër, “Hartimi i projekteve per ndërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat), në zonat e shpallura për zhvillim të detyruar” në Bashkitë Durrës, Kavjë, Krujë, Kurbin, Lezhë, Shijak dhe Vorë.

Objekti i marrëveshjes kuadër konsiston ne hartimin e projektit për miratimin e lejeve të ndërtimit, përfshirë kostot për shërbime të rilevimeve topografike, vlerësimin e ndikimit në mjedis dhe të shërbimeve gjeologjike që i takojnë nëntokës e punimeve në themel, për ndërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat), në zonat e shpallura për zhvillim të deturuar, në Bashkitë Durrës, Kavajë, Krujë, Kurbin, Lezhë, Shijak dhe Vorë.

Fondi limit / vlera e përafërt e marrëveshjes kuadër: 202,644,869 (dyqind e dy milion e gjashtëqind e dyzet e katër mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e nëntë) lekë pa tvsh. Buxheti i vënë në dispozicion për vitin 2020 është 202,644,869 lekë pa TVSH.

Burimi i Financimit: Fondi i Rindërtimit ne Buxhetin e Shtetit.
Nr. Reference REF-62191-06-22-2020
Kodi CPV
22114311-5 - Projekte,
Vlera / Fondi Limit 202,644,869
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Kufizuar
Statusi i Tenderit Anuluar Procedura
Data e Njoftimit te Tenderit 23-06-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 23-06-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 03-07-2020
Sektori
Nr. i Operatoreve Konkurues
Operatore Konkurues
Operator Ekonomik Kontraktues
Oferta fituese Leke pa TVSH
Data e shpalljes se fituesit
Data e lidhjes se kontrates
Vlera e Kontrates me TVSH
Kohezgjatja e Kontrates Kohëzgjatja e kontratës/kontratave në kuadër të kësaj marrëveshje kuadër do të jetë në varësi të projektit të përcaktuar në termat e referencës por jo me shume se 3 muaj.
Ankesa
Arsyeja e Anulimit Referuar Vendimit të Këshillit të Ministrave datë 22.07.2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 441, datë 3.6.2020, të Këshillit të Ministrave..
Shenime
Transaksione Thesari
Publikimi ne Buletin Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes KuaderREF-62191-06-22-2020
Njoftim per Shpallje Tenderi
Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
Njoftim per Shpallje Fituesi
Njoftim per Lidhje Kontrate
Ligj Nr. 97/2019 Për Miratimin e Aktit Normativ, me Fuqinë e Ligjit, Nr. 9, Datë 16.12.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore”

Akt Normativ Nr. 9, datë 16.12.2019 Për Përballimin e Pasojave të Fatkeqësisë Natyrore

Ligj Nr. 88/ 2019 Për Buxhetin e Vitit 2020

VKM Nr.307, Datë 16.04.2020 “Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit për Financimin e Rikonstruksionit dhe të Ndërtimit të Infrastrukturës Publike, në Funksion të Rindërtimit të Banesave Individuale dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese”..

VKM Nr. 44, datë 22.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim në Njësinë Administrative Thumanë, Bashkia Krujë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 45, datë 22.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Shijak, Bashkia Shijak, Dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 61, datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Bubq, Bashkia Krujë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 62, Datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 63, datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Fushë-Krujë, Bashkia Krujë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 64, Datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 65, datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Laç, Bashkia Kurbin, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 66, datë 29.1.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Vorë, Bashkia Vorë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 129, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim, në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 130, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim, në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 131, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim, në Njësinë Administrative Golem, Bashkia Kavajë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 132, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim, në Njësinë Administrative Krujë, Bashkia Krujë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 133, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Lezhë, Bashkia Lezhë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 134, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Lezhë, Bashkia Lezhë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr. 135, datë 13.02.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re Për Zhvillim në Njësinë Administrative Marikaj, Bashkia Vorë, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

VKM Nr.359, datë 4.5.2020 Për Shpronësimin, për Interes Publik, të Pronarëve të Pasurive të Paluajtshme, Pronë Private,dhe Shkëmbimin e Pronës, në Funksion Të Procesit Të Rindërtimit, Për Shpalljen e Zonës së re Për Zhvillim, në Njësinë Administrative Laç, Bashkia Kurbin

VKM Nr. 442, Datë 3.6.2020 Për Shpalljen e Zonës së Re për Zhvillim, në Njësinë Administrative Durrës, Bashkia Durrës, dhe Caktimin e Fondit Shqiptar të Zhvillimit si Njësi Zbatuese

Shtojca 1. DTVKM Nr. 441, Datë 3.6.2020 Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit, miratuar në Buxhetin e vitit 2020, për Financimin e Hartimit të Projekteve për Miratimin e Lejeve të Ndërtimit, për Ndërtimin e Njësive të Banimit në Ndërtesa (Pallat), në Zonat e Shpallura për Zhvillim të Detyruar, në Bashkitë Durrës, Kavajë, Krujë, Kurbin, Lezhë, Shijak Dhe Vorë

VKM (botuar ne faqen e kryeministrisë) Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Vendimin Nr.441, Datë 3.6.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për Përdorimin e Fondit të Rindërtimit, Miratuar në Buxhetin e Vitit 2020, për Financimin e Hartimit të Projekteve për Miratimin e Lejeve Të Ndërtimit, për Ndërtimin e Njësive të Banimit në Ndërtesa (Pallat), në Zonat e Shpallura për Zhvillim të Detyruar, në Bashkitë Durrës, Kavajë, Krujë, Kurbin, Lezhë, Shijak dhe Vorë”

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data