Open Procurement Albania

Minikonkursi Nr.10 (Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-56901-04-27-2020) - Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës Laç 1.2 dhe Infrastruktura Kritike e Përroit të Laçit, Njësia Administrative Laç, Bashkia Kurbin” (Programi i Rindertimit)

Qarkun Lezhe
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga Burimi i Financimit: Fondi i Rindërtimit ne Buxhetin e Shtetit.
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit Programi i Rindërtimit
Pershkrim i Projektit Programi i Rindërtimit është Program i Qeverisë Shqiptare, iniciuar pas Tërmetit të datës 26 Nëntor 2019. Ky program parashikon ndërtime të reja dhe rikonstruksione të objekteve dhe infrastrukturës urbane pas vlerësimit të dëmeve për shkak të Tërmetit.
Qeveria Shqiptare Organizoi në bashkëpunim me partnerët në datën 17 shkurt 2020 një Konferencë Donatorësh në Bruksel, ku deklarohet e garantuar një ndihmë prej 1.15 bilion Euro nga dhurime, asistenca, grantet, dhe kreditë e buta. Këto fonde dhe të tjera të garantuara përmes borxhit publik, do të përdoren për Programin e Rindërtimit. Programi i Rindërtimit parashikohet të realizohet përmes Zhvillimit të Zonave të Reja për Zhvillim të Detyruar; Ndërtimit në Infrastrukturë Urbane; Blerjes së Stok Banesa; Grante për Rindërtim dhe Rimëkëmbje sociale.
Një pjesë e mirë e prokurimeve dhe kontraktimeve për Rindërtim Objektesh do të bëhet nga autoritetet prokuruese Fondi Shqiptar për Zhvillim dhe Bashkia Tiranë.

Lexo Dokumentin mbi Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Njihuni me rregullime Ligjore Programi i Rindërtimit.
Objekti i Tenderit Minikonkursi Nr.10- Ndërtimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës Laç 1.2 dhe Infrastruktura Kritike e Përroit të Laçit, Njësia Administrative Laç, Bashkia Kurbin”
______________________________

Kjo Kontratë është Lidhur si pjesë e procedurës së Shpallur në Sistemin Elektronik te APP-se në datën 28-04-2020 Titull Ndërtimi dhe rikonstruksioni i infrastrukturës publike në zonat e reja të shpallura për zhvillim të detyruar (Programi i Rindertimit) . , me referencë REF-56901-04-27-2020 , Autoritet Prokurues Fondi Shqiptar i Zhvillimit, zhvilluar me Procedure te kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar.
- Në fazën e parë është bërë përzgjedhje e operatorëve ekonomik të suksesshme që kanë shprehur zyrtarisht interes për pjesëmarrje. Nga kjo fazë janë përzgjedhur 24 operatorë.
- Në fazën e dytë secili operator është ftuar të sjellë ofertë për njërën nga kontratat në bazë të marrëveshjes kuadër.

Për Minikonkursin 10 kanë sjellë ofertë zyrtare 22 operatorë. Këtë Kontratë në bazë të marrëveshjes kuadër e ka fituar Operatori Ekonomike Vellezrit Hysa
- Fondi i Minikonkursit është 461,160,740 Leke Pa TVSH.
- Oferta fituese është 257,520,879 Leke Pa TVSH.
- Eficensa Buxhetore në tenderim është 44.15 % (Diferenca Fond limit me oferte fituese shprehur ne perqindje).
Nr. Reference REF-56901-04-27-2020 (Minikonkursi 10)
Kodi CPV
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures E kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 28-04-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 28-04-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 08-05-2020
Sektori Infrastrukturë Urbane
Nr. i Operatoreve Konkurues 19
Operatore Konkurues • Faza e përcaktimit të kontratës fituese :

1 .“Vellezrit Hysa “ shpk
2 .“Be-Is” sh.p.k. & “2 T” sh.p.k.,
3 .“ALKO-IMPEX General Construcion” sh.p.k., & “Vega” sh.p.k
4 .“Curri” sh.p.k & “S.M.O. Union” sh.p.k
5 .“ Alb Building” shpk.,
6 .“Hastoci” sh.p.k, NUIS J62028009B, & “Ulëza-Ndërtim” sh.p.k, & “Almo Konstruksion” sh.p.k
7 .“4AM” shpk
8 .“Salillari” shpk
9 .“Agi Kons” sh.p.k
10 .“Alba Konstruction” shpk,
11 .“Pe-vla-ku” shpk & “Pe-vla-ku Kosove” shpk & “Biba -X” shpk
12 .“Bami” sh.p.k. & “Ergi” sh.p.k
13 .“Gener 2” shpk
14 .“Gjikuria” shpk
15 .“Geci” shpk,
16 .“ANK” shpk.,
17 .“Edicom” sh.p.k, & “Everest” sh.p.k, & “Kronos Konstruksion” sh.p.k,
18 .“Albtiefbau” shpk & “B93” shpk & “B93II” & “Totila” shpk
19 .” Gjoka” shpk
20 .“Alb - Star” sh.p.k
21 .“Fusha” sh.p.k
22 .“Trema Engineering” shpk
Operator Ekonomik Kontraktues
 • VELLEZERIT HYSA -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 257,520,879
  Data e shpalljes se fituesit
  Data e lidhjes se kontrates 16-11-2020
  Vlera e Kontrates me TVSH 257,520,879 lekë pa tvsh
  Kohezgjatja e Kontrates 150 ditë
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  3. “Arifaj” sh.p.k & “Denis” sh.p.k ka deshtuar ne paraqitjen e makinerive dhe stafit te kerkuar per permbushjen e detyrimeve sipas percaktimit te Shtojces 6 te Fteses per Oferte dhe kreun V. Oferta e Cilesise, germa B, pika 2 e Fteses per oferte. Keshtu, ky bashkim operatoresh ka paraqitur te njejtat makineri dhe te njejtin staf per kete procedure sikurse edhe per minikonkursin: “Ndërtimi i infrastrukturës, rrugore, dhe urbane në përputhje me planin e detyruar vendor të Zonës 1, Kavaje” per te cilen ka lidhur nje kontrate, duke bere nje deklarim jo te sakte se stafi i kerkuar do te jete i angazhuar vetem ne kete procedure prokurimi. Per sa me siper, oferta e BOE “Arifaj” sh.p.k & “Denis” sh.p.k skualifikohet.

  4. OE “G.P.G Company” sh.p.k, nuk i është përgjigjur dy herë radhazi ftesës së autoritetit kontraktor gjatë rihapjes së konkurrimit, referuar nenit 47/2 të VKM nr. 914/2014, ky operator nuk është më palë e marrëveshjes kuadër. Ne keto kushte, oferta e dorezuar nuk merret ne vleresim.

  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per VELLEZERIT HYSA viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per VELLEZERIT HYSA viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per VELLEZERIT HYSA viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per VELLEZERIT HYSA viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes KuaderREF-56901-04-27-2020 (Minikonkursi 10)
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Njoftim per Shpallje Fituesi Buletini i Posaçëm Nr. 9 datë 21 Janar 2021
  Njoftim per Lidhje Kontrate Buletini i Posaçëm Nr. 23 datë 16 Shkurt 2021

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data