Open Procurement Albania

Ndërhyrje për përmirësimin e shtresave asfaltike, (rajoni 1 dhe 2)

Qarkun
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Ndërhyrje për përmirësimin e shtresave asfaltike, (rajoni 1 dhe 2)

Fondi Shqiptar i Zhvillimit nepermjet Buletinit Nr. 21 datë 6 Mars 2023 , ka njoftuar modifikimin e marrëveshjes kuadër/kontratës gjatë zbatimit.

Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë: Neni 127 të LPP pika 1/c ku parashikohet; “Kontrata publike apo marrëveshja kuadër mund të modifikohet pa zhvilluar një procedurë të re prokurimi në rastet e mëposhtme: c) kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrëveshjes kuadër”.
Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e punimeve.
Për shkak se:
jj. Duke marrë në konsideratë kërkesat e bashkive nëpërmjet thirrjes së hapur nga FSHZH, nevoja për ndërhyrjen dhe përmirësimin e shtresave asfaltike në rajonin 1,2 është rritur përtej fondit të marrëveshjes.
kk. Me shkresë nr. 9/1 Prot. date 06.01.2023 të FSHZH-së është kërkuar miratimi i detajimit të buxhetit për infrastrukturën rajonale vendore në kuadër të programit operacional.
ll. Me shkresë nr. 23774/61 Prot., datë 20.1.2023 të MFE është miratuar detajimi i buxhetit për shpenzimet kapitale për infrastrukturën rajonale vendore.
mm. Për të bërë të mundur ndërhyrjen dhe përmirësimin e shtresave asfaltike në rajonin 1,2, vlera aktuale e MK së përllogaritur nuk i mbulon punimet shtesë. Modifikimi i vlerës nuk e ndryshonë në thelb natyrën e saj.
Bazuar në:
a) Nenin 127 të LPP pika 1/c ku parashikohet; “Kontrata publike apo marrëveshja kuadër mund të modifikohet pa zhvilluar një procedurë të re prokurimi në rastet e mëposhtme: c) kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrëveshjes kuadër”.
b) Faktin që vlera monetare e modifikimit, nuk e tejkalon 20% të vlerës së marrëveshjes dhe nuk e ndryshon në thelb natyrën e saj.
c) Kërkesën dhe relacionin për amendim të Marrëveshjes Kuadër të miratuar nga Drejtoria e Menaxhimit të Programeve, modifikohet vlera totale me vlerën shtesë 93 333 332 lekë pa TVSH.

Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: 466,666,658 lekë, pa TVSH
Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): 559 999 990 lekë pa TVSH

Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër nuk ka ndryshuar dhe mbetet 24 muaj
Data e nënshkrimit të modifikimit: 02.2.2023
Nr. Reference REF-32115-06-07-2022
Kodi CPV
Vlera / Fondi Limit 466,666,658
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 08-06-2022
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 23-06-2022
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 23-06-2022
Sektori
Nr. i Operatoreve Konkurues 16
Operatore Konkurues 1. “COMPANY RIVIERA 2008” sh.p.k & “GJOKA KONSTRUKSION” shpk
2. “ALB TIEFBAU” sh.p.k & “Mela” shpk
3. “GPG Company” shpk
4. “Curri” shpk & “S.M.O. Union” shpk & “ARB & TRANS-2010” shpk
5. “Bami” shpk
6. “Sireta 2F” & “VARAKU E” sh.p.k & “Arb & Trans-2010” shpk
7. “2 T” sh.p.k & “Be-Is” sh.p.k.
8. “ELMAZAJ KONSTRUKSION”shpk & “Shendelli” shpk & “B-93” shpk & B93 II” shpk
9. “Pevlaku” shpk & “Pelvaku dega Kosove” & “Biba-X” shpk
10. “Kacdedja” sh.p.k & “Agri Construcsion” shpk
11. “Alba Konstruksion” sh.p.k
12. “Geci” shpk
13. “Vellezrit Hysa” sh.p.k
14. “Fusha” sh.p.k
15. “Alb-Buildding” shpk
16. “AL-ASFALT"sh.p.k
Operator Ekonomik Kontraktues
 • BAMI  -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 330,978,880
  Data e shpalljes se fituesit 13-07-2022
  Data e lidhjes se kontrates
  Vlera e Kontrates me TVSH
  Kohezgjatja e Kontrates
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “Company Riviera 2008” sh.p.k., & “Gjoka Konstruksion” sh.p.k, për këto arsye:
  - nuk plotesojne Kriterin për kapacitetin teknik pika 2.3.1. të Kritereve te vecante ne DST per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme”
  2. “Albtiefbau shpk, & Mela” shpk, për këto arsye:
  - nuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në mënyrë kumulative sa shuma e objekteve ku ka ofertuar per procedura prokurimi te shpallura nga FSHZH pasi keto kapacitete jane deklaruar ne kete procedure sikurse edhe ne proceduren “Rehabilitimi i Perroit Lushnje dhe rikualifikimi urban i zonave rreth tij” per te cilen ky operator eshte vlerësuar në vend të pare.
  3. “GPG Company” shpk, për këto arsye:
  - nuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në mënyrë kumulative sa shuma e objekteve ku ka ofertuar per procedura prokurimi te shpallura nga FSHZH pasi keto kapacitete jane deklaruar ne kete procedure sikurse edhe ne proceduren “Nderhyrje per permiresimin e shtresave aslfaltike Rajoni 3, per te cilen ky operator eshte vlerësuar në vend të pare.
  4. “SIRETA-2F” sh.p.k., & “VARAKU E” sh.p.k.& “ARB & TRANS-2010”, për këto arsye:
  - nuk plotesojne Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DST per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme”
  5. “Kacdedja” sh.p.k., & “Agri Construcsion” sh.p.k, për këto arsye:
  - nuk plotesojne Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DST per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme”
  6. "AL-ASFALT" sh.p.k, për këto arsye:
  - nuk ka paraqitur dokumentacion per te vertetuar kapacitetin teknik, financiar dhe professional.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per BAMI  viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per BAMI  viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per BAMI  viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per BAMI  viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes KuaderREF-32115-06-07-2022
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
  Preventiv
  Njoftim per Shpallje Fituesi
  Njoftim per Lidhje Kontrate
  ‘’PROCESVERBAL”
  Njoftimi per modifikimin e marreveshjes kuader/kontrates gjate zbatimit

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data