Open Procurement Albania

Ndërhyrje për përmirësimin e shtresave asfaltike, Faza III, 2 Lote Rajonet 1 & 2

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet

Qarkun
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Ndërhyrje për përmirësimin e shtresave asfaltike, Faza III, 2 Lote Rajonet 1 & 2
Programi buxhetor “Financimi i Projekteve Prioritare të Qeverisë Shqiptare, për periudhën 2023-2026
Ne Buletinin Nr. 19 datë 15 Prill 2024 eshte njoftuar modifikimi i marreveshjes kuader, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e punimeve
Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: 570,833,320 lekë, pa TVSH
Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): 684,999,984 lekë pa TVSH

Nr. Reference REF-74256-07-04-2023
Kodi CPV
Vlera / Fondi Limit 570,833,320
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 05-07-2023
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 21-07-2023
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 21-07-2023
Sektori
Nr. i Operatoreve Konkurues 15
Operatore Konkurues 1. “BAMI HOLDING” sh.p.k.
2. BOE “ALB TIEFBAU” shpk & “ERAL CONSTRUCTION COMPANY” shpk,
3. BOE “4 A-M” shpk & “BONUS” shpk
4. BOE “PE - VLA – KU” shpk & “BIBA-X” shpk
5. “G.P.G. COMPANY” shpk,
6. “FUSHA” shpk
7. BOE “2T” shpk & “RRUGA URA ASFALTIM NR.2 ELBASAN” & “BE – IS” shpk
8. “GECI” shpk
9. BOE “ARIFAJ” & “HAZIRI” shpk
10. “VELLEZERIT HYSA” shpk
11. “A. N. K.” shpk,
12. BOE “ALB SHPRESA” shpk & “MELA.” Shpk & “MANE/S” shpk & “SARDO” shpk
13. BOE “COMPANY RIVIERA 2008” shpk & “SELAMI” shpk
14. BOE “S.M.O.UNION” shpk & “CURRI” shpk,
15. BOE “MF INVEST GROUP” shpk, & “ALKO-IMPEX General Construcion” shpk & “S I R E T A 2F”
Operator Ekonomik Kontraktues
 • BAMI  -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 415,496,925
  Data e shpalljes se fituesit 31-07-2023
  Data e lidhjes se kontrates
  Vlera e Kontrates me TVSH
  Kohezgjatja e Kontrates 24 muaj nga lidhja e marreveshjes.
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.

  Jane skualifikuar Operatoret ekonomike te meposhtem:
  1. BOE ALB SHPRESA shpk; MELA. Shpk; MANE S shpk; SARDO shpk, per arsye:
  -Nuk plotesojne kriterin per pune te ngjashme ne vlere sipas perqindjes se marre persiper ne kete bashkim.
  -Pjesa me e madhe e kontratatave te paraqitura nga keta operatore nuk mund te konsiderohen as si kontrata te ngjashme pasi nuk permbushin karakteristikat e kontrates ne natyre, kompleksitet dhe metodologji.

  2. BOE COMPANY RIVIERA 2008 shpk dhe SELAMI shpk, per arsye:
  -Nuk plotesojne kriterin per pune te ngjashme ne vlere sipas perqindjes se marre persiper ne kete bashkim.
  -Pjesa me e madhe e kontratatave te paraqitura nga keta operatore nuk mund te konsiderohen as si kontrata te ngjashme pasi nuk permbushin karakteristikat e kontrates ne natyre, kompleksitet dhe metodologji.

  3. BOE S.M.O.UNION shpk dhe CURRI shpk, per arsye:
  -Nuk plotesojne kriterin per pune te ngjashme ne vlere sipas perqindjes se marre persiper ne kete bashkim.
  -Pjesa me e madhe e kontratatave te paraqitura nga keta operatore nuk mund te konsiderohen as si kontrata te ngjashme pasi nuk permbushin karakteristikat e kontrates ne natyre, kompleksitet dhe metodologji.
  4. BOE MF INVEST GROUP shpk; ALKO IMPEX General Construcion shpk; S I R E T A 2F shpk, per arsye:
  -Nuk plotesojne kriterin per pune te ngjashme ne vlere sipas perqindjes se marre persiper ne kete bashkim.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë: Neni 127 të LPP pika 1/c ku parashikohet; “Kontrata publike apo marrëveshja kuadër mund të modifikohet pa zhvilluar një procedurë të re prokurimi në rastet e mëposhtme: c) kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrëveshjes kuadër”.
  Modifikimi eshte bere i nevojshem per rrethanat e meposhtme:
  - Gjate procesit te perzgjedhjes se nderhyrjeve ne vijim te thirrjeve te paraqitura nga bashkite, eshte konstatuar se lista e objekteve prioritare te kerkuara nga bashkite respektive ka kaluar parashikueshmerine e AK ne momentin e hapjes se procedures.
  - Me zbatimin e Marreveshjes nepermjet minikontratave të lidhura aktualisht, eshte konstatuar nje numer shume i larte i kërkesave të bashkive për këtë tipologji ndërhyrjesh, i cili dhe ka vijuar të rritet edhe pas perdorimit te pothuaj te gjithe fondit të kësaj marrëveshje. Identifikimi i nderhyrjeve dhe thirrjeve nga bashkite respektive ka qene shumë-fish me teper, duke e bere te pamundur akomodimin e te gjitha objekteve prioritare brenda kesaj marreveshje.
  - Me realizimin e nje pjese te objekteve prioritare te perzgjedhura dhe vleresuara si të tilla si rrjedhoje e kushteve teknike te paraqitura, marreveshja kuader ka realizuar me minikontrata pjesen me te madhe te fondit, ne nje periudhe kohe shume me te shkurter, sesa afati maksimal i kohështrirjes se saj.
  - Aktualisht FSHZH, ne Programin Operacional dhe detajimin buxhetor 3 vjeçar nuk ka te riplanifikuar nderhyrje te kesaj natyre dhe tipologjie, pra eshte e pamundur qe ne kete moment te akomodohen dhe te permbushen nevoja te paparashikuara prioritare te paraqitura nga bashkite, nepermjet nje procedure te re.
  Kjo, pavaresisht edhe arsyetimit qe, edhe nese nje procedure e re do te ishte e planifikuar dhe buxhetuar, do te kerkonte kohen e vet, konsideruar ketu afatet e kerkuara ligjore të procedurave të prokurimit për marrëveshjen kuadër, por edhe të minikonkurseve (shpallje, vleresime, ankesa,etj), te cilat do te ndikonin në zgjatje të procedurave për finalizimin e një marrëveshje tjetër kuadër për realizimin e projekteve sipas kerkesave të bashkive, dhe per rrjedhoje mos permbushjen e nevojes se paraqitur si prioritare ne kete periudhe.
  - Me shkresë nr. 23917/153 prot., datë 12.02.2024 të MF është miratuar detajimi i buxhetit për shpenzimet kapitale sipas programeve respektive, ku dhe eshte perfshire shtesa e buxhetit te kesaj nderhyrje ne masen 20%. Ne keto kushte, duke konsideruar qe ne buxhetin maksimal te projektfishes qe mbulon kete nderhyrje, eshte miratuar buxheti shtese i lejuar nga Ministria e Financave, gjykohet qe nevoja e objekteve te paparashikuara te mbulohet nepermjet modifikimit te vleres shtese te marreveshjes kuader aktualisht ne zbatim. Vlera shtese eshte perllogaritur ne baze te volumeve dhe zerave te punimeve referuar listes se objekteve sipas kerkesave te bashkive
  Vlen të theksohet po ashtu se modifikimi i kesaj marreveshje, nuk e ndryshon ne thelb natyren e M.K, duke sqaruar se me zbatimin e nderhyrjeve prioritare shtese, kushtet jane te njëjta, nuk ndryshon në asnje moment objekti i kontrates, tipologjia e nderhyrjes eshte e njejte duke iu permbajtur keshtu zerave te punimeve te dakordesuar ne kete marreveshje. Modifikimi/shtesa e vleres se marreveshjes nenkupton shtese ne volumin e punes se kryer dhe jo rritje te vleres per te njejtin objekt/volum pune.
  Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e punimeve Për shkak se:
  a. Duke marrë në konsideratë kërkesat e bashkive nëpërmjet thirrjes së hapur nga FSHZH, nevoja për ndërhyrjen dhe përmirësimin e shtresave asfaltike në rajonin 1 dhe 2 është rritur përtej fondit të marrëveshjes
  b. Me shkresë nr. 59/1 Prot. datë 22.01.2024 të FSHZH-së është kërkuar miratimi i detajimit të buxhetit për shpenzimet kapitale sipas programeve.
  c. Me shkresë nr. 23917/153 Prot., datë 12.02.2024 të MF është miratuar detajimi i buxhetit për shpenzimet kapitale sipas programeve.
  d. Për të bërë të mundur ndërhyrjen dhe përmirësimin e shtresave asfaltike në rajonin 1 dhe 2, vlera aktuale e MK së përllogaritur nuk i mbulon punimet shtesë. Modifikimi i vlerës nuk e ndryshonë në thelb natyrën e saj.
  Bazuar në:
  a)Nenin 127 të LPP pika 1/c ku parashikohet; “Kontrata publike apo marrëveshja kuadër mund të modifikohet pa zhvilluar një procedurë të re prokurimi në rastet e mëposhtme: c) kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe qënuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrëveshjes kuadër”.
  b)Faktin që vlera monetare e modifikimit, nuk e tejkalon 20% të vlerës së marrëveshjes dhe nuk e ndryshon në thelb natyrën e saj.
  c)Kërkesën dhe relacionin për amendim të Marrëveshjes Kuadër të miratuar nga Drejtoria e Menaxhimit të Programeve, modifikohet vlera totale me vlerën shtesë 114,166,664 lekë pa TVSH. Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: 570,833,320 lekë, pa TVSH
  Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): 684,999,984 lekë pa TVSH
  Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër: 24 muaj
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per BAMI  viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per BAMI  viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per BAMI  viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per BAMI  viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes KuaderREF-74256-07-04-2023
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Specifikime Teknike
  Raport Teknik
  Preventiv
  Njoftim per Shpallje Fituesi
  Njoftim per Lidhje Kontrate
  Procesverbal"Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Formular i Njoftimit te Modifikimit te Kontrates

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data