Open Procurement Albania

Ndërhyrje rigjeneruese ne blloqet e banimit, rigjenerimi i stokut të banesave në Rajonin 3&4

Qarkun
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Ndërhyrje rigjeneruese ne blloqet e banimit, rigjenerimi i stokut të banesave në Rajonin 3&4
Programi buxhetor “Financimi i Projekteve Prioritare të Qeverisë Shqiptare për periudhën 2023-2026.
Ne Buletinin Nr. 19 datë 15 Prill 2024 eshte njoftuar modifikimi i marreveshjes kuader, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e punimeve
Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: 574,999,989 lekë, pa TVSH Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): 689,896,487 lekë pa TVSH
Nr. Reference REF-74265-07-04-2023
Kodi CPV
Vlera / Fondi Limit 574,999,989
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 05-07-2023
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 21-07-2023
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 21-07-2023
Sektori
Nr. i Operatoreve Konkurues
Operatore Konkurues 1. BOE “MODESTE” shpk., & “ARKONSTUDIO” shpk,
2. “DION-AL ” sh.p.k.
3. OE “INERTI “
4. BOE “SENKA”sh.p.k. & “ERZENI/SH”sh.p.k.
5. BOE “BEAN” shpk & “NG STRUCTURES”
6. BOE “ERGI “ shpk &“ BE - IS” SH.P.K
7. BOE “C O L O M B O” shpk, & “ED KONSTRUKSION”,
8. “KEVIN CONSTRUKSION ” shpk,
9. “CURRI” shpk.
10. “G.P.G. COMPANY ” shpk,
11. BOE “GRIALD” shpk &“Z D R A V A” shpk,
12. BOE “VIANTE Konstruksion” shpk, & “LIS KONSTRUKSION” shpk,
13. BOE “MF INVEST GROUP” shpk, & ALKO-IMPEX General Construcion shpk & “S I R E T A 2F ” shpk
14. “SALILLARI” shpk
15. “GJIKURIA” sh.p.k
Operator Ekonomik Kontraktues
 • “Modeste” shpk - “Arkonstudio” shpk -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 428,519,635
  Data e shpalljes se fituesit 31-07-2023
  Data e lidhjes se kontrates
  Vlera e Kontrates me TVSH
  Kohezgjatja e Kontrates 24 muaj nga lidhja e marreveshjes.
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë:
  Neni 127 të LPP pika 1/c ku parashikohet; “Kontrata publike apo marrëveshja kuadër mund të modifikohet pa zhvilluar një procedurë të re prokurimi në rastet e mëposhtme: c) kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrëveshjes kuadër”.
  Modifikimi eshte bere i nevojshem per rrethanat e meposhtme:
  - Gjate procesit te perzgjedhjes se nderhyrjeve ne vijim te thirrjeve te paraqitura nga bashkite, eshte konstatuar se lista e objekteve prioritare te kerkuara nga bashkite respektive ka kaluar parashikueshmerine e AK ne momentin e hapjes se procedures.
  - Me zbatimin e Marreveshjes nepermjet minikontratave të lidhura aktualisht, eshte konstatuar nje numer shume i larte i kërkesave të bashkive për këtë tipologji ndërhyrjesh, i cili dhe ka vijuar të rritet edhe pas perdorimit te pothuaj te gjithe fondit të kësaj marrëveshje. Identifikimi i nderhyrjeve dhe thirrjeve nga bashkite respektive ka qene shumë-fish me teper, duke e bere te pamundur akomodimin e te gjitha objekteve prioritare brenda kesaj marreveshje.
  - Me realizimin e nje pjese te objekteve prioritare te perzgjedhura dhe vleresuara si të tilla si rrjedhoje e kushteve teknike te paraqitura, marreveshja kuader ka realizuar me minikontrata pjesen me te madhe te fondit, ne nje periudhe kohe shume me te shkurter, sesa afati maksimal i kohështrirjes se saj.
  - Aktualisht FSHZH, ne Programin Operacional dhe detajimin buxhetor 3 vjeçar nuk ka te riplanifikuar nderhyrje te kesaj natyre dhe tipologjie, pra eshte e pamundur qe ne kete moment te akomodohen dhe te permbushen nevoja te paparashikuara prioritare te paraqitura nga bashkite, nepermjet nje procedure te re.
  Kjo, pavaresisht edhe arsyetimit qe, edhe nese nje procedure e re do te ishte e planifikuar dhe buxhetuar, do te kerkonte kohen e vet, konsideruar ketu afatet e kerkuara ligjore të procedurave të prokurimit për marrëveshjen kuadër, por edhe të minikonkurseve (shpallje, vleresime, ankesa,etj), te cilat do te ndikonin në zgjatje të procedurave për finalizimin e një marrëveshje tjetër kuadër për realizimin e projekteve sipas kerkesave të bashkive, dhe per rrjedhoje mos permbushjen e nevojes se paraqitur si prioritare ne kete periudhe.
  - Me shkresë nr. 23917/153 prot., datë 12.02.2024 të MF është miratuar detajimi i buxhetit për shpenzimet kapitale sipas programeve respektive, ku dhe eshte perfshire shtesa e buxhetit te kesaj nderhyrje ne masen 20%. Ne keto kushte, duke konsideruar qe ne buxhetin maksimal te projektfishes qe mbulon kete nderhyrje, eshte miratuar buxheti shtese i lejuar nga Ministria e Financave, gjykohet qe nevoja e objekteve te paparashikuara te mbulohet nepermjet modifikimit te vleres shtese te marreveshjes kuader aktualisht ne zbatim. Vlera shtese eshte perllogaritur ne baze te volumeve dhe zerave te punimeve referuar listes se objekteve sipas kerkesave te bashkive
  - Vlen të theksohet po ashtu se modifikimi i kesaj marreveshje, nuk e ndryshon ne thelb natyren e M.K, duke sqaruar se me zbatimin e nderhyrjeve prioritare shtese, kushtet jane te njëjta, nuk ndryshon në asnje moment objekti i kontrates, tipologjia e nderhyrjes eshte e njejte duke iu permbajtur keshtu zerave te punimeve te dakordesuar ne kete marreveshje.
  Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: 574,999,989 lekë, pa TVSH
  Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): 689,896,487 lekë pa TVSH
  Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër: 24 muaj
  Transaksione Thesari
  Publikimi ne Buletin Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes KuaderREF-74265-07-04-2023
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Specifikime Teknike
  Raport Teknik
  Njoftim per Shpallje Fituesi
  Njoftim per Lidhje Kontrate
  Procesverbal"Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Formular i Njoftimit te Modifikimit te Kontrates

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data