Open Procurement Albania

Ndërhyrje për përmirësimin e Strukturave mbrojtëse, veprave të artit, etj, Rajonin 1&2

Qarkun
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Ndërhyrje për përmirësimin e Strukturave mbrojtëse, veprave të artit, etj, Rajonin 1&2
Programi buxhetor “Programi 100 Fshatrat” për periudhën buxhetore 2023-2026.
Ne Buletinin Nr. 19 datë 15 Prill 2024 eshte njoftuar modifikimi i marreveshjes kuader, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e punimeve
Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: 375,000,000 lekë, pa TVSH Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): 450,000,000 lekë pa TVSH
Nr. Reference REF-74368-07-05-2023
Kodi CPV
Punë Ndërtimi- 45000000‐7
Vlera / Fondi Limit 375,000,000
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 06-07-2023
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 24-07-2023
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 24-07-2023
Sektori
Nr. i Operatoreve Konkurues 18
Operatore Konkurues 1. “VELLEZRIT HYSA” sh.p.k
2. ”ALB-BUILDING” sh.p.k
3. “ALB TIEFBAU” sh.p.k
4. “G.P.G COMPANY” sh.p.k
5. BOE “EUROKOS HOLDING SH.P.K. DEGA NE SHQIPWRI” & “ABI CONS”
6. BOE “B93 II” SH.P.K & “BEQIRI” sh.p.k & “B-93” sh.p.k
7. BOE “S.M.O.UNION” sh.p.k & “CURRI” sh.p.k
8. ”FUSHA” sh.p.k
9. “ALBAVIA” shpk.
10. BOE “ERGI” sh.p.k & “BE – IS SH.P.K” & “MELA.” Sh.p.k
11. “ULZA” sh.p.k
12. BOE “K A C D E D J A” sh.p.k & “AGRI CONTRUCTION” sh.p.k
13. BOE “METEO”.Sh.p.k & “Shendelli” sh.p.k & “TOTILA” sh.p.k
14. BOE “ALMO KONSTRIKSION” sh.p.k & “JUBICA.” Sh.p.k
15. ‘‘KTHELLA” sh.p.k
16. BOE “Rroku GUEST” sh.p.k & “C O L O M B O” sh.p.k
17. “S I R E T A 2F” sh.p.k
18. BOE “T & XH” sh.p.k & “ELMAZAJ KONSTRUKSION “ sh.p.k
Operator Ekonomik Kontraktues
 • VELLEZERIT HYSA -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 234,889,880
  Data e shpalljes se fituesit 21-08-2023
  Data e lidhjes se kontrates
  Vlera e Kontrates me TVSH
  Kohezgjatja e Kontrates 24 muaj nga lidhja e marreveshjes.
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.

  Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1. S I R E T A 2F sh.p.k, per arsye:
  -Nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante,per sa i perket pervojes se suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme

  2. KTHELLA sh.p.k, per arsye:
  -Nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante,per sa i perket pervojes se suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme

  3. BOE T XH sh.p.k dhe ELMAZAJ KONSTRUKSION sh.p.k, per arsye:
  -Nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante,per sa i perket pervojes se suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme

  4. BOE Rroku GUEST sh.p.k dhe C O L O M B O sh.p.k, per arsye:
  -Nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante,per sa i perket pervojes se suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme

  5. BOE ALMO KONSTRIKSION dhe JUBICA Sh.p.k, per arsye:
  -Nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante,per sa i perket pervojes se suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme

  6. BOE METEO Sh.p.k; Shendelli sh.p.k dhe TOTILA sh.p.k, per arsye:
  -Nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante,per sa i perket pervojes se suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime Situata sipas parashikimeve të nenit 127 të LPP dhe argumentet përkatëse për ta përdorur atë: Neni 127 të LPP pika 1/c ku parashikohet; “Kontrata publike apo marrëveshja kuadër mund të modifikohet pa zhvilluar një procedurë të re prokurimi në rastet e mëposhtme: c) kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrë
  - Gjate procesit te perzgjedhjes se nderhyrjeve ne vijim te thirrjeve te paraqitura nga bashkite, eshte konstatuar se lista e objekteve prioritare te kerkuara nga bashkite respektive ka kaluar parashikueshmerine e AK ne momentin e hapjes se procedures.
  - Me zbatimin e Marreveshjes nepermjet minikontratave të lidhura aktualisht, eshte konstatuar nje numer shume i larte i kërkesave të bashkive për këtë tipologji ndërhyrjesh, i cili dhe ka vijuar të rritet edhe pas perdorimit te pothuaj te gjithe fondit të kësaj marrëveshje. Identifikimi i nderhyrjeve dhe thirrjeve nga bashkite respektive ka qene shumë-fish me teper, duke e bere te pamundur akomodimin e te gjitha objekteve prioritare brenda kesaj marreveshje.
  - Me realizimin e nje pjese te objekteve prioritare te perzgjedhura dhe vleresuara si të tilla si rrjedhoje e kushteve teknike te paraqitura, marreveshja kuader ka realizuar me minikontrata pjesen me te madhe te fondit, ne nje periudhe kohe shume me te shkurter, sesa afati maksimal i kohështrirjes se saj.
  - Aktualisht FSHZH, ne Programin Operacional dhe detajimin buxhetor 3 vjeçar nuk ka te riplanifikuar nderhyrje te kesaj natyre dhe tipologjie, pra eshte e pamundur qe ne kete moment te akomodohen dhe te permbushen nevoja te paparashikuara prioritare te paraqitura nga bashkite, nepermjet nje procedure te re.
  - Me shkresë nr. 23917/153 prot., datë 12.02.2024 të MF është miratuar detajimi i buxhetit për shpenzimet kapitale sipas programeve respektive, ku dhe eshte perfshire shtesa e buxhetit te kesaj nderhyrje ne masen 20%. Ne keto kushte, duke konsideruar qe ne buxhetin maksimal te projektfishes qe mbulon kete nderhyrje, eshte miratuar buxheti shtese i lejuar nga Ministria e Financave, gjykohet qe nevoja e objekteve te paparashikuara te mbulohet nepermjet modifikimit te vleres shtese te marreveshjes kuader aktualisht ne zbatim. Vlera shtese eshte perllogaritur ne baze te volumeve dhe zerave te punimeve referuar listes se objekteve sipas kerkesave te bashkive
  - Vlen të theksohet po ashtu se modifikimi i kesaj marreveshje, nuk e ndryshon ne thelb natyren e M.K, duke sqaruar se me zbatimin e nderhyrjeve prioritare shtese, kushtet jane te njëjta, nuk ndryshon në asnje moment objekti i kontrates, tipologjia e nderhyrjes eshte e njejte duke iu permbajtur keshtu zerave te punimeve te dakordesuar ne kete marreveshje. Modifikimi/shtesa e vleres se marreveshjes nenkupton shtese ne volumin e punes se kryer dhe jo rritje te vleres per te njejtin objekt/volum pune.
  Përshkrimi i modifikimit të kontratës/Marrëveshjes Kuadër, përfshirë natyrën dhe sasinë ose vlerën e punimeve. Për shkak se:
  a. Duke marrë në konsideratë kërkesat e bashkive nëpërmjet thirrjes së hapur nga FSHZH dhe impaktin e lartë që ky projekt ka, nevoja për përmirësimin e strukturave mbrojtëse, veprave të artit, etj., është rritur përtej fondit të marrëveshjes. Vlera aktuale e MK nuk i mbulon të gjitha kërkesat, rrjedhimisht kërkohet modifikimi i vlerës shtesë të marrëveshjes në shumën 75,000,000 lekë pa tvsh, vlerë kjo që nuk e tejkalon 20% e MK.”
  b. Me shkresë nr. 59/1 Prot. date 22.01.2024 të FSHZH-së është kërkuar miratimi i detajimit të buxhetit sipas programeve.
  c. Me shkresë nr. 23917/153 Prot., datë 12.02.2024 të Ministrisë së Financave është miratuar detajimi i buxhetit për shpenzimet kapitale sipas programeve.
  Bazuar në:
  a) Nenin 127 të LPP pika 1/c ku parashikohet; “Kontrata publike apo marrëveshja kuadër mund të modifikohet pa zhvilluar një procedurë të re prokurimi në rastet e mëposhtme: c) kur modifikimi është bërë i nevojshëm për shkak të rrethanave të paparashikueshme nga autoriteti kontraktor dhe që nuk ndryshojnë në thelb natyrën e kontratës publike apo të marrëveshjes kuadër”.
  b) Faktin që vlera monetare e modifikimit, nuk e tejkalon 20% të vlerës së marrëveshjes dhe nuk e ndryshon në thelb natyrën e saj.
  c) Kërkesën dhe relacionin për amendim të Marrëveshjes Kuadër të miratuar nga Drejtoria e Menaxhimit të Programeve, modifikohet vlera totale me vlerën shtesë 75,000,000 lekë pa TVSH.
  Vlera totale e kontratës së nënshkruar/marrëveshjes kuadër: 375,000,000 lekë, pa TVSH
  Vlera e ndryshuar (nëse është rasti): 450,000,000 lekë pa TVSH
  Kohëzgjatja e kontratës / Marrëveshjes Kuadër: 24 muaj
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per VELLEZERIT HYSA viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per VELLEZERIT HYSA viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per VELLEZERIT HYSA viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per VELLEZERIT HYSA viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes KuaderREF-74368-07-05-2023
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
  Raport Teknik
  Preventiv
  Njoftim per Shpallje Fituesi
  Njoftim per Lidhje Kontrate
  Procesverbal"Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Formular i Njoftimit te Modifikimit te Kontrates

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data