Open Procurement Albania

Investime për transformimin e aseteve publike me potencial zhvillimi në modele të standartit më të lartë të zhvillimit, Loti 2 “Kompleksi i Dijes, Korçë

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.
 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.

District Korçë
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Investime për transformimin e aseteve publike me potencial zhvillimi në modele të standartit më të lartë të zhvillimit, Loti 2 “Kompleksi i Dijes, Korçë
Financimi i këtij objekti është parashikuar në programet buxhetore për periudhën 2023-2026. Programi buxhetor “Infrastruktura Vendore dhe Rajonale.
Burimi i financimit: Buxhet shteti
Reference No. REF-85581-10-27-2023
CPV Code
45000000-7 - Punë ndërtimi
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 474,325,344
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Announcement Date 30-10-2023
Opening Date for Submission of Bids 15-11-2023
Closing Date for Submission of Bids 15-11-2023
Sector
No. of Bidders 16
Bidders 1. BOE “XHENGO SHPK” & “CURRI” sh.p.k
2. BOE “PEPA GROUP GROUP” sh.p.k & “ULZA” sh.p.k
3. BOE “ARKONSTUDIO” sh.p.k & “MODESTE” sh.p.k
4. BOE “SENKA sh.p.k. & “DAJTI PARK 2007” sh.p.k
5. BOE “S I R E T A 2F” sh.p.k & “ALKO-IMPEX General Construcion” sh.p.k
6. “BE – IS SH.P.K
7. “2 T” sh.p.k
8. BOE “AURORA KONSTRUKSION” sh.p.k & “MELA.” sh.p.k & “B-93” sh.p.k
9. “PROGREEN” sh.p.k
10. “SALILLARI” sh.p.k
11. BOE “BEAN” sh.p.k & “SARDO” sh.p.k & “NG STRUCTURES” sh.p.k
12. “Eduart Çela” Person Fizik
13. BOE “ERGI” sh.p.k & “LEON KONSTRUKSION” sh.p.k
14. “INERTI” sh.p.k
15. BOE “LIQENI VII” sh.p.k & “NDREGJONI” sh.p.k
16. BOE “LIS KONSTUKSION” sh.p.k & “M U R A T I” sh.p.k & “VIANTE Konstruksion”
17. BOE “NIKA” sh.p.k & “KLIMA TEKNIKA TB2” sh.p.k & “MANE/S” sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “XHENGO SHPK” - “CURRI” sh.p.k -
 • The winning bid ALL without vat 337,313,081
  Bidder Announcement date 13-12-2023
  Contract date 26-12-2023
  Contract Value including VAT 395,859,789
  Contract Milestones Due Dates 18 muaj.
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.

  Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1. BOE ERGI sh.p.k dhe LEON KONSTRUKSION sh.p.k, per arsye:
  -Ka paraqitur nje oferte dy here me vlera te ndryshme

  2. BOE NIKA sh.p.k, KLIMA TEKNIKA TB2 shpk dhe MANES sh.p.k, per arsye:
  -Nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante. per sa i perket Pervojes se suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme

  3. INERTI sh.p.k, per arsye:
  -Nuk permbush kriterin 2.3.5, pasi ne formularin e vetdeklarimit ka paraqitur 96 punonjes si dhe ka paraqitur nje deklarate qe mbeshtetet nga Rruga Ura Asfaltim Nr 2 Elbasan” sha. me 50 punonjes.

  4. BOE LIS KONSTUKSION” sh.p.k; M U R A T I sh.p.k dhe VIANTE Konstruksion sh.p.k, per arsye:
  -Nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante, per sa i perket Pervojes se suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme

  5. BOE BEAN sh.p.k; SARDO sh.p.k dhe NG STRUCTURES sh.p.k, per arsye:
  -Nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante, per sa i perket Pervojes se suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme

  6. BOE LIQENI VII sh.p.k dhe NDREGJONI” sh.p.k, per arsye:
  -Nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante, per sa i perket Pervojes se suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme

  7. Eduart Çela” Person Fizik, per arsye:
  -Nuk ka paraqitur dokumentacion per te vertetuar kapacitetin teknik, financiar dhe profesional, nuk ka dorezuar oferte ekonomike.
  Cancellation reason
  Notes Operatori ekonomik “Eduart Çela” Person Fizik, nuk ka paraqitur oferte ekonomike.

  Në formularin e njoftimit te fituesit paraprak, nuk janë shënuar piket e vlerësimit për operatorët ekonomik të meposhtem:
  1. BOE “BEAN” sh.p.k & “SARDO” sh.p.k & “NG STRUCTURES” sh.p.k
  2. BOE “ERGI” sh.p.k & “LEON KONSTRUKSION” sh.p.k
  3. “INERTI” sh.p.k
  4. BOE “LIQENI VII” sh.p.k & “NDREGJONI” sh.p.k
  5. BOE “NIKA” sh.p.k & “KLIMA TEKNIKA TB2” sh.p.k & “MANE/S” sh.p.k
  Transaction / Actual Spending
  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement
  Technical Specifications
  Tender Standard Documents (TSD) Draft Contract
  Technical Report
  Bill of Quantities
  Announcement of Winner
  Announcement of Contract Signing Buletini Nr. 105 datë 29 Dhjetor 2023
  Procesverbal"Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
  Grafiku i Punimeve
  Specifikime Teknike
  Projekti teknik 1
  Projekti teknik 2
  Projekti teknik 3
  Projekti teknik 4
  Projekti teknik 5
  Projekti teknik 6
  Projekti teknik 7
  Projekti teknik 8
  Projekti teknik 9
  Projekti teknik 10
  Projekti teknik 11
  Formulari i Njoftimit te Fituesit paraprak
  Formulari i Njoftimit te Fituesit (perfundimtar)

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data